Seurattu SDK 125/2023 saakka.

15.12.2016/1167

Valtioneuvoston asetus passeista ja henkilökorteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään passilain (671/2006) ja henkilökorttilain (663/2016) nojalla:

1 §
Henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat passi- ja henkilökorttimenettelyssä

Tunnistamisasiakirjana henkilökorttia ja passia haettaessa hyväksytään passilain (671/2006) 3, 3 a−3 c ja 4 §:ssä tarkoitettu voimassaoleva passi, henkilökorttilain (663/2016) 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu voimassaoleva henkilökortti sekä ulkomaalaislain (301/2004) 134 §:ssä tarkoitettu muukalaispassi ja 135 §:ssä tarkoitettu pakolaisen matkustusasiakirja.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa muukalaispassissa tai pakolaisen matkustusasiakirjassa on ulkomaalaislain 136 §:n 5 momentissa tarkoitettu merkintä selvittämättömästä henkilöllisyydestä, asiakirjaa ei kuitenkaan hyväksytä tunnistamisasiakirjana passi- ja henkilökorttimenettelyssä.

2 §
Nimikirjoituksen merkitseminen erityistilanteissa

Jos passin tai henkilökortin hakija on kirjoitustaidoton tai vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön antamaan nimikirjoitusnäytettä, passiin tai henkilökorttiin merkitään viiva korvaamaan nimikirjoitus.

3 §
Hakemuksen liitteet

Alaikäisen passi- ja henkilökorttihakemukseen on liitettävä kirjallinen ja yksilöity suostumus niiltä huoltajilta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti läsnä passi- tai henkilökorttihakemusta jätettäessä tai jotka eivät ole panneet passi- tai henkilökorttihakemusta sähköisesti vireille alaikäisen puolesta.

Jos passi- ja henkilökorttihakemus on laitettu vireille sähköisesti, hakemukseen liitettävä kasvokuva tulee toimittaa sähköisen järjestelmän kautta.

Perustelut väliaikaisen henkilökortin ja passin myöntämiselle tulee toimittaa kirjallisesti hakemuksen liitteenä. Hakemukseen on liitettävä myös kirjalliset perustelut passin myöntämiselle passilain 18 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa.

Passilain 8 §:ssä ja henkilökorttilain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys tulee toimittaa joko sähköisenä jäljennöksenä tai käydä näyttämässä henkilökohtaisesti.

4 §
Merimiespassin hakemisessa tarvittavat liitteet

Haettaessa merimiespassia hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija työskentelee merenkulkijana aluksessa, jota vakituisesti käytetään merenkulkuun, tai siitä, että hakijalla on laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen pätevyyskirja tai lisäpätevyystodistus ja että hän on työnhakijana merenkulkijaksi.

5 §
Menettely passia ja henkilökorttia luovutettaessa

Passi ja henkilökortti luovutetaan hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle.

Henkilö, jolle passi tai henkilökortti luovutetaan, on tunnistettava luotettavalla tavalla.

6 §
Passin ja henkilökortin luovuttaminen eritystilanteissa

Viranomainen tai kunniakonsuli voi passilain 19 §:n 2 momentissa ja henkilökorttilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa passin tai henkilökortin hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle henkilökohtaisesti tai lähettämällä sen kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä.

7 §
Yksityinen palveluntuottaja passin ja henkilökortin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastajana sekä toimittajana

Passilain 35 §:n 1 momentissa ja henkilökorttilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisen palveluntuottajan on tarkastettava Poliisihallituksen kanssa tehtävässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla jokaisen yksittäisen passin ja henkilökortin ja niiden teknisten osien laatu sekä niiden sisältämien tietojen oikeellisuus ja vastaavuus passi- ja henkilökorttihakemuksen kanssa.

Yksityinen palveluntuottaja toimittaa passin ja henkilökortin hakijalle lähettämällä sen kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä, joka luovutetaan hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle suljettuna lähetyksenä. Lähetystä luovutettaessa on varmistuttava, että lähetys luovutetaan oikealle vastaanottajalle.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan passeista annettu valtioneuvoston asetus (373/2013) ja poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista annettu valtioneuvoston asetus (707/2006).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.