Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

20.10.2016/878

Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Väliaikaisen vartijan koulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu väliaikaisen vartijan koulutus on pituudeltaan vähintään 40 oppituntia.

Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, vartiointia, vartijan toimintaa ja toimivaltuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja vartijan toimintaa vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, hätäensiapua ja oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä väliaikaisen vartijan työn kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

2 §
Vartijan peruskoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vartijan peruskoulutus on pituudeltaan vähintään 120 oppituntia. Edellä 1 §:ssä tarkoitettu väliaikaisen vartijan koulutus on osa vartijan peruskoulutusta.

Vartijan koulutukseen saa osallistua vain väliaikaiseen vartijan koulutukseen liittyvän kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö.

Vartijan muuhun kuin väliaikaisen vartijan koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskevaa lainsäädäntöä, vartijan toimintaa ja tilannehallintaa, turvallisuustekniikkaa, palo- ja pelastustoimintaa, voimankäyttövälineitä ja niiden käyttöä sekä ensiapua koskevia opetusaiheita.

Peruskoulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan työn kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

3 §
Väliaikaisen vartijan ja vartijan peruskoulutukseen liittyvä koe

Väliaikaisen vartijan koulutuksen ja vartijan peruskoulutuksen lopuksi on suoritettava koe, johon saa osallistua vain koulutettava, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen. Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa koetta edeltävän koulutuksen aloittamisesta.

Tullakseen hyväksytyksi väliaikaisen vartijan koulutukseen ja vartijan peruskoulutukseen liittyvässä kokeessa koulutettavan on saavutettava vähintään 60 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen 1 tai 2 §:n mukaista koulutusta. Koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana päivänä.

4 §
Vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus

Vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus muodostuu fyysisen voimankäytön perusteista ja kaasusumuttimen, teleskooppipatukan ja pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksesta. Fyysisen voimankäytön perusteisiin kuuluu enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen käyttäjäkoulutus. Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti ennen kaasusumuttimen, teleskooppipatukan, pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksia. Fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua vartijan peruskoulutusta.

Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on vähintään 6 oppituntia. Teleskooppipatukan tai kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 5 oppituntia. Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin ja pienoisrevolverin käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 24 oppituntia.

Fyysisen voimankäytön perusteisiin on kuuluttava vartijan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä voimankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan lainmukaisen voimakeinojen käytön kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

5 §
Vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu 4 §:ssä tarkoitettujen fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutusten kertauksesta. Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittamiseksi katsotaan myös 11 §:ssä tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittaminen.

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia.

Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin vartijan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen.

6 §
Vartijan ampuma-aseen käsittelytaidon ja ampumistaidon osoittaminen

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu ampuma-aseen käsittelytaidon ja ampumistaidon osoittaminen suoritetaan näyttökokeella.

Näyttökoe on suoritettava asekouluttajaksi hyväksytyn henkilön johdolla.

7 §
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 35 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskoulutus on pituudeltaan vähintään 40 oppituntia.

Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, järjestyksenvalvontatehtäviä ja järjestyksenvalvojan toimialueita, järjestyksenvalvojan toimintaa, toimivaltuuksia ja velvollisuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä järjestyksenvalvojan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja järjestyksenvalvojan toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, hätäensiapua ja oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvojan työn kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

8 §
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 35 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on pituudeltaan vähintään 8 oppituntia. Kertauskoulutus on suoritettava loppuun kuukauden kuluessa sen aloittamisesta.

Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen.

9 §
Järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen sisältyvä koe tai näyttö

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittaminen edellyttää koulutusaineistoon sisältyvän kokeen taikka ammatillisessa perus- tai lisäkoulutuksessa käytettävän näytön hyväksyttyä suorittamista. Kokeeseen saa osallistua vain se, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen.

Koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen 7 §:n mukaista peruskoulutusta. Koe voidaan uusia aikaisintaan hylättyä suoritusta seuraavana päivänä. Koe on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa peruskoulutuksen aloittamisesta.

10 §
Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus

Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutus muodostuu fyysisen voimankäytön perusteista ja kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksista. Fyysisen voimankäytön perusteisiin kuuluu enintään 70 senttimetriä pitkän patukan ja käsirautojen käyttäjäkoulutus. Fyysisen voimankäytön perusteet on suoritettava hyväksytysti ennen kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksia.

Fyysisen voimankäytön perusteet voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua vartijan koulutusta tai 35 §:ssä tarkoitettua järjestyksenvalvojan koulutusta. Kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua vartijan koulutusta.

Fyysisen voimankäytön perusteita koskevan osan pituus on vähintään 6 oppituntia. Teleskooppipatukan tai kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen pituus on vähintään 5 oppituntia.

Fyysisen voimankäytön perusteisiin on kuuluttava järjestyksenvalvojan toimivaltuuksiin, oikeuttamisperusteisiin sekä voimankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvojan lainmukaisen voimakeinojen käytön kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

11 §
Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettu voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu 10 §:ssä tarkoitettujen fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksen kertauksesta. Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittamiseksi katsotaan myös 5 §:ssä tarkoitetun vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen suorittaminen.

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia.

Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen.

12 §
Vastaavan hoitajan koulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaavan hoitajan koulutus koostuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesta turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta.

Jos turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija harjoittaa ainoastaan turvasuojaustoimintaa, yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 §:n 1 momentissa tarkoitettuna turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa vastaavana erikoisammattitutkintona pidetään lukkoseppämestarin, sähköyliasentajan tai tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkintoa, joka käsittää turvallisuuslainsäädäntöä tai turvallisuusnormeja ja -ohjeita koskevan osan. (21.12.2016/1223)

13 §
Koulutuskieli

Koulutus annetaan suomen tai ruotsin kielellä.

14 §
Todistus

Koulutuksen järjestäjän on viivytyksettä annettava tässä asetuksessa tarkoitetun koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle Poliisihallituksen vahvistaman mallin mukainen todistus koulutuksen suorittamisesta.

15 §
Koevastausten säilyttäminen

Voimankäyttökouluttajan tai koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää koulutuksiin sisältyviin kokeisiin osallistuneiden vastausasiakirjoja tai näyttöjä ja koulutuksesta annettuja palautteita vuoden ajan kokeen suorittamispäivästä lukien, minkä jälkeen ne on hävitettävä.

16 §
Voimankäyttövälineiden käyttäjä- ja kertauskoulutuksen kouluttajat

Koulutuksen järjestäjän tulee nimetä Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja, joka vastaa koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesta ja turvallisesta toteuttamisesta.

Koulutukseen kuuluvissa harjoituksissa ja voimankäyttövälineen käyttötaitoa mittaavassa kokeessa pitää olla jatkuvasti läsnä vähintään yksi Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja kymmentä koulutettavaa kohden.

17 §
Vartija- ja järjestyksenvalvojakoulutuksen toteuttaminen

Vartija- ja järjestyksenvalvojakoulutuksessa annettavan opetuksen tulee olla pääosin luentomuotoista ja siihen tulee sisältyä käytännön harjoituksia.

Koulutusta saa antaa koulutettavalle enintään 8 oppituntia päivässä. Koulutus on järjestettävä klo 08.00 - 22.00 välisenä aikana. Yhden oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia.

Koulutuksen vähimmäistuntimäärään kuuluvaa opetusta ei voida korvata etäopetuksella tai itseopiskelulla. Koulutettavan tulee osallistua suunnitelman mukaisesti toteutettavaan koulutukseen sen hyväksytyksi suorittamiseksi.

18 §
Koulutustilat ja -välineet

Koulutukseen käytettävien tilojen on oltava asianmukaisia ja turvalliseen harjoitteluun soveltuvia.

Koulutuksessa käytettävät voimankäyttövälineet tarkastaa voimankäyttökouluttaja.

19 §
Muun koulutuksen vastaavuus

Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettu, vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa (780/2002) säädetyt vaatimukset täyttävä väliaikaisen vartijan koulutus katsotaan 1 §:ssä tarkoitetuksi ja vartijan koulutus 2 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.

Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettu, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta annetussa sisäasiainministeriön asetuksessa (209/2007) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutus katsotaan 7 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.

Edellä 4 ja 10 §:ssä tarkoitettua koulutusta vastaava aikaisempi koulutus katsotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 18 §:n 2 momentissa ja 49 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi koulutukseksi.

Saman kalenterivuoden aikana suoritettu 10 §:ssä tarkoitettu koulutus katsotaan myös 11 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Voimankäyttökouluttajien määrän suhteessa koulutettavien määrään on oltava 16 §:n 2 momentissa säädetty viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018. Sitä ennen voimankäyttökouluttajia tulee olla vähintään yksi kahtakymmentä koulutettavaa kohti. (30.11.2016/1029)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.2016/1029:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

21.12.2016/1223:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.