Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

20.10.2016/877

Sisäministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuustarkastuksesta ja säilössäpidosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohdan nojalla:

1 §
Järjestyksenvalvojan suorittama turvallisuustarkastus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 46 §:ssä tarkoitettujen kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuun ottamiseksi tehtävä tarkastus on suoritettava hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatetta noudattaen sekä sukupuolisiveellisyyttä vaalivalla tavalla.

Tarkastuksen suorittavan järjestyksenvalvojan tulee olla samaa sukupuolta tarkastettavan kanssa, jos tarkastuksen kohteena olevalta joudutaan tarkastuksen suorittamiseksi riisumaan muuta vaatetusta kuin päällysvaatteita. Tarkastus on tällöin suoritettava erillisessä tilassa tarkastettavan kanssa samaa sukupuolta olevan todistajan läsnä ollessa.

2 §
Haltuun otettujen esineiden ja aineiden säilyttäminen ja luovuttaminen

Järjestyksenvalvojan suorittaman tarkastuksen yhteydessä haltuun otetuista esineistä ja aineista on kirjattava niiden haltijan nimi, haltuunottopaikka ja -aika, haltuunottajan nimi sekä esineen tai aineen laatu ja määrä tai muut yksilöintitiedot.

Tarkastuksen yhteydessä haltuun otetut esineet ja aineet on säilytettävä lukitussa tai jatkuvasti valvotussa tilassa. Säilytettävistä esineistä ja aineista on pidettävä hyvää huolta.

Tarkastuksen yhteydessä haltuun otetut esineet ja aineet on luovutettava tilaisuuden tai säilöönoton päätyttyä taikka tarkastuksen kohteena olleen henkilön poistuttua tapahtumapaikalta takaisin henkilölle, jolta ne on otettu pois. Esineet ja aineet, joita ei voida luovuttaa takaisin, on toimitettava viipymättä haltuunottopaikan poliisilaitokselle. Haltuun otettuja esineitä ja aineita palautettaessa on kirjattava luovutuksensaajan nimi, luovutuspaikka ja -aika, luovuttajan nimi sekä esineen tai aineen laatu ja määrä tai muut yksilöintitiedot.

3 §
Kiinniotetun säilössäpito ja säilytystilat

Poliisin on hyväksyttävä kiinniotettujen säilössäpitoon tarkoitetut tilat ennen niiden käyttöön ottamista.

Säilytystiloja on oltava riittävästi ja niiden tulee olla sellaiset, ettei vapautensa menettänyt voi aiheuttaa itselleen tai muille henkilöille vahinkoa tai vaaraa. Lisäksi tilojen tulee olla säilössäpidon varmuuden ja säilytystilan järjestyksen kannalta turvallisia sekä sellaisia, että vapautensa menettäneiden valvonta on helppoa ja turvallista. Säilytystilassa on oltava jatkuva valvonta.

Ennen kiinniotetun säilöönottamista tulee terveydenhuollon ammattilaisen todeta, ettei kiinniotetulla ole vammaa tai sairautta, joka voi vaarantaa säilöönotetun terveyttä säilytyksen aikana.

4 §
Säilöönoton kirjaaminen

Kiinniotetun säilössä pitämisestä vastaavan järjestyksenvalvojan tulee laatia ja allekirjoittaa säilöönoton yhteydessä jokaisesta säilöönotetusta henkilöstä säilöönottoilmoitus. Ilmoituksessa on mainittava:

1) säilöönotetun henkilötiedot tai tunto-merkit;

2) kiinnioton peruste sekä kiinniottaja;

3) säilöönoton alkamisajankohta ja säilöönoton peruste;

4) säilöönotetun terveydentila säilöönottohetkellä sekä todetut vammat tai sairaudet;

5) säilöönoton päättymisajankohta ja päättymisperuste sekä säilöönoton päättymisestä päättäneen henkilön henkilötiedot; sekä

6) säilöönottoon suostumuksen antaneen poliisimiehen nimi, virka-asema sekä yhteystiedot.

Ilmoitukseen voidaan sisällyttää muitakin asiassa tai sen selvittelyssä merkityksellisinä pidettäviä muita kuin säilöönotetun henkilöön liittyviä tietoja.

Säilöönottoilmoitus on toimitettava pyynnöstä heti poliisille. Ilmoitus on kuitenkin toimitettava viipymättä tilaisuuden päättymisen jälkeen tilaisuuden tapahtumapaikan poliisilaitokselle. Aluksella kiinniotettua koskeva säilöönottoilmoitus on toimitettava aluksen tulosataman poliisilaitokselle.

5 §
Omaisuusluettelo

Säilöönottoilmoituksen liitteeksi tulee säilöönotetulta haltuunotetusta omaisuudesta laatia luettelo. Säilöönotetun ja järjestyksenvalvojan on allekirjoitettava omaisuusluettelo. Jos säilöönotettu ei allekirjoita omaisuusluetteloa, kahden järjestyksenvalvojan on todettava allekirjoituksin luettelo oikeaksi. Omaisuusluetteloon on tarkasti kirjattava omaisuuden laatu ja määrä. Haltuun annetusta omaisuudesta tulee tehdä merkintä omaisuusluetteloon. Omaisuudesta saadaan merkitä myös muita tietoja. Säilöönotetulle on hänen pyynnöstään annettava kopio omaisuusluettelosta.

Säilöönotetun vapauduttua säilytystilasta, häneltä haltuun otettu omaisuus on luovutettava hänelle takaisin, jollei omaisuuden luovuttamiselle ole laissa säädettyä estettä. Säilöönotetun tulee allekirjoittaa omaisuusluettelo saatuaan omaisuuden haltuunsa. Jollei säilöönotettu allekirjoita omaisuusluetteloa, kahden järjestyksenvalvojan on todettava luovutettu omaisuus laadultaan ja määrältään oikeaksi allekirjoituksin.

Omaisuusluettelo on säilöönottoilmoituksen liitteenä toimitettava poliisille siten kuin 4 §:n 3 momentissa säädetään.

6 §
Omaisuuden palautus

Järjestyksenvalvojan suorittaman tarkastuksen perusteella tarkastuspaikalle tai säilytystilaan jäänyt palauttamaton omaisuus on viipymättä toimitettava säilöönottopaikan poliisilaitokselle. Omaisuus tulee olla merkittynä 5 §:ssä tarkoitettuun omaisuusluetteloon, jonka kahden järjestyksenvalvojan on tältä osin allekirjoituksin todettava oikein laadituksi.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.