Seurattu SDK 834/2022 saakka.

20.10.2016/875

Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vartijan asun merkit ja tekstit

Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija". Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Vartijan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija. Mainittu teksti voidaan merkitä myös muun vaatekappaleen selkämykseen. Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE", sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijannimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki.

Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä tekstin "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka sanan "VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella sana vartija myös muulla kielellä. Vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. Vartijan asuun saadaan merkitä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimeksiantajan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki.

Vartijan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voidaan merkitä vartijan nimi.

Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut.

Vartijan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.

2 §
Järjestyksenvalvojan tunnukset

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 26 §:ssä tarkoitetuissa jär-jestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä.

Tunnukseen on merkittävä sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Tunnukseen saadaan tarvittaessa merkitä järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana "security", jonka sijasta voidaan käyttää kokoontumislain (530/1999) mukaisissa urheiluun liittyvissä yleisötilaisuuksissa sanaa "steward". Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnuksessa englanninkielistä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavaa tekstiä. Järjestyksenvalvojan tunnuksessa ei saa olla kuvaa tai tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta tai jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa kieltää tunnuksessa olevan kuvan tai tekstin käyttämisen, jos kuva tai teksti haittaa järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta taikka kuvaa tai tekstiä on pidettävä tilaisuuden luonteeseen sopimattomana.

Järjestyksenvalvojan tunnistelaattaan tai tunnisteliivin vasempaan rintamukseen voidaan merkitä järjestyksenvalvojan nimi.

Järjestyksenvalvojan tunnusten merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.

Järjestyksenvalvojan käyttämän asun selkämykseen saadaan merkitä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja".

3 § (21.12.2016/1224)
Järjestyksenvalvojan tunnistelaatta

Tunnistelaatan pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnistelaatan vasempaan alakulmaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero.

Tunnistelaatan pohjaväri ja tekstin väri voivat poiketa 1 momentissa säädetystä, jos järjestyksenvalvoja käyttää tehtävässään tilaisuuden järjestäjän tai liikkeenharjoittajan määrittelemää työasua ja laatan pohjaväri sekä teksti erottuvat selkeästi asun väristä. Tällöin kaikkien samalla toimialueella toimivien järjestyksenvalvojien käyttämien tunnistelaattojen pohjavärien ja tekstin värien tulee olla samanlaisia.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan järjestyksenvalvojan tunnistelaattaan on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne. Järjestyksenvalvojan on pidettävä tunnistelaattaa asunsa rintamuksen vasemmalla puolella. Tunnistelaatan materiaalissa ja kiinnityksessä on otettava huomioon järjestyksenvalvojan työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

4 §
Järjestyksenvalvojan tunnisteliivi

Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnisteliivin rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero. Tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnisteliivissä tunnistenumeroa.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojaorganisaation esimiesasemassa toimivan järjestyksenvalvojan käyttämään pohjaväriltään oranssia tunnisteliiviä. Tunnisteliivin oikeaan rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan on tällöin merkittävä sanapari "ESIMIES – förman" tai "FÖRMAN – esimies".

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevan järjestyksenvalvojan tunnisteliivin vasempaan rintamukseen on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki.

5 §
Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetetun järjestyksenvalvojan asun merkit ja tekstit

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:ssä tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki.. Järjestyksenvalvojan käyttämän päällystakin, haalarin tai sadetakin selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Mainittu teksti voidaan merkitä myös muun asun selkämykseen. Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti " JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" tai sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" taikka turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liike-merkki.

Järjestyksenvalvojan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" taikka sanan "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" ohella myös järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen teksti "security ". Järjestyksenvalvojan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin.

Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvan vaatekappaleen vasempaan rintamukseen voidaan merkitä järjestyksenvalvojan nimi.

Järjestyksenvalvojan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut.

Järjestyksenvalvojan asun merkkien ja tekstien on oltava selvästi erottuvia.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja voi käyttää järjestyksenvalvojan tunnistelaattaa ilman 3 §:n 2 momentissa säädettyjä merkintöjä tai järjestyksenvalvojan tunnisteliiviä ilman 4 §:n 3 momentissa säädettyjä merkintöjä 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.

Tämän asetuksen tultua voimaan vartijan tai järjestyksenvalvojan asun olkapoletteihin merkittyä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (534/2002) 9 §:n 2 momentissa ja järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäasianministeriön asetuksen (848/2003) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua vartijan ammattitutkinnon suorittamista osoittavaa A-kirjainta voidaan käyttää vartijan tai järjestyksenvalvojan asussa 1 päivään huhtikuuta 2017 saakka.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2016/1224:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.