Seurattu SDK 761/2022 saakka.

7.7.2016/601

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) 76 §:n 3 momentin ja 77 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Tupakointitilan rakenne

Tupakointitilan rakenteiden on oltava tiiviit. Tupakointitilan oven yläosan ja tupakointitilan katon välisen etäisyyden on oltava vähintään 400 millimetriä.

Kulku tupakointitilaan on rakennettava siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle.

2 §
Tupakointitilan ilmanvaihto

Tupakointitilassa on oltava alipaine. Tupakointitilan tuloilma on johdettava ympäröivästä huonetilasta oven tai siirtoilman virtauslaitteen kautta.

Tupakointitilan poistoilmavirran on oltava vähintään 30 kuutiodesimetriä sekunnissa lattian neliömetriä kohden, oviaukossa kuitenkin vähintään 180 kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliömetriä kohden. Siirtoilman virtauslaite on sijoitettava siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan kaikista osista.

Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle.

3 §
Tupakointitilan valvonta

Tupakointitila tai poistoilmakanava on varustettava kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta.

Tupakointitilan ilmanvaihto on tarkastettava säännöllisesti ja havainnoista on pidettävä kirjaa.

Ravitsemisliikkeen tupakointitila on rakennettava niin, että sitä voidaan valvoa tilan ulkopuolelta, taikka valvonta on järjestettävä muulla tavalla.

4 §
Ravitsemisliikkeen tupakointitilan pinta-ala

Ravitsemisliikkeen tupakointitilan pinta-alan on oltava vähintään 7 neliömetriä.

4 a § (8.12.2016/1113)
Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus

Tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa on oltava:

1) liitteenä asuntoyhteisön päätös, joka osoittaa asuntoyhteisön oikeuden hakemuksen tekemiseen;

2) selvitys haetun tupakointikiellon kohteesta jaoteltuna sisätiloihin, parvekkeisiin ja ulkotiloihin;

3) hakemuksen kohteena olevien tilojen haltijoiden yhteystiedot, jotka ovat asuntoyhteisön tiedossa sekä tieto asuntoyhteisön tiedossa olevasta, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä tarkoitetusta turvakiellosta; (19.12.2019/1335)

4) selvitys tilan haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menettelyistä sekä kuulemisessa esitetyistä puoltavista ja vastustavista kannanotoista;

5) rakenteellinen tai muu selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitetuista tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Jos hakemus koskee tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneiston asuintilaan, hakemuksessa on lisäksi oltava selvitys siitä, että:

1) savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä;

2) asuintilan haltijalle on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Jos asuntoyhteisö saa tiedon hakemuksessa tarkoitetun tilan haltijan vaihtumisesta ennen kuin kunta on tehnyt asiassa päätöksen, asuntoyhteisön on päivitettävä 1 momentin 3 kohdan nojalla annetut tiedot.

4 b § (8.12.2016/1113)
Asuntoyhteisön tupakointikiellon peruuttamista koskeva hakemus

Tupakointikiellon peruuttamista koskevassa hakemuksessa on:

1) yksilöitävä viranomaisen päätös, jota hakemus koskee;

2) esitettävä rakenteellinen tai muu selvitys muuttuneista olosuhteista, jotka ovat tehneet kiellon tupakkalain 79 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeettomaksi.

Jos hakijana on asuntoyhteisö, hakemuksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava 4 a §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos hakijana on tilan haltija, hakemuksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava 4 a §:n 1 momentin 2–3 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä selvitys siitä, että asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta ole hakenut tupakointikiellon peruuttamista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Mitä 2 §:n 3 momentissa säädetään, ei sovelleta rakennukseen, joka on hyväksytty käyttöön otettavaksi viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2018. Ravitsemisliikkeiden osalta 2 §:n 3 momenttia ei kuitenkaan sovelleta rakennukseen, joka on rakennettu ennen 1 päivää kesäkuuta 2007.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.12.2016/1113:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

19.12.2019/1335:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.