Seurattu SDK 761/2022 saakka.

10.3.2016/169

Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 12 a §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Luottamusverkoston tekniset rajapinnat

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009), jäljempänä tunnistuslaki, 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja teknisiä rajapintoja ovat:

1) tunnistusvälineen tarjoajien välinen rajapinta;

2) tunnistusvälineen tarjoajan ja tunnistusvälityspalvelun tarjoajan välinen rajapinta;

3) tunnistusvälityspalvelun tarjoajan ja tunnistuspalveluun luottavan osapuolen välinen rajapinta.

Luottamusverkostoon kuuluvat tunnistuspalvelun tarjoajat voivat sopia tunnistuslain 12 a §:n 3 momentissa tarkoitetun tunnistetiedon veloituksen välittämiseen tarvittavasta tai muusta luottamusverkoston toiminnassa tarpeellisesta rajapinnasta.

Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on tarjottava 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa rajapinnoissa kummassakin vähintään yhtä yleisesti käytetyn standardin mukaista teknistä rajapintaa.

2 §
Luottamusverkoston hallinnolliset vastuut

Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa luottamusverkostossa omalta osaltaan:

1) tunnistetietojen välittämisestä luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalveluiden välillä;

2) tarjoamastaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teknisestä rajapinnasta, rajapinnan toimivuudesta ja sen saatavilla olosta;

3) tarjoamansa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun teknisen rajapinnan hyödyntämiseen liittyvän dokumentaation yhteiskäytöstä muiden luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa;

4) ilman aiheetonta viivästystä tapahtuvasta tiedottamisesta muille luottamusverkostoon kuuluville tunnistuspalvelun tarjoajille häiriöistä tai tietoturvauhkista, jotka vaikuttavat näiden palveluihin, sekä häiriötilanteiden selvittämisestä luottamusverkostossa;

5) luottamusverkostoon liittyvien 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimusten laatimisesta ja ylläpidosta.

Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja vastaa tunnistusvälineensä ja tunnistusvälityspalvelun:

1) tarjonnasta sekä palvelun käyttö- ja muista ehdoista;

2) tuottamisesta;

3) laadusta ja tietoturvallisuudesta;

4) käytöstä ja kehittämisestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista;

5) hinnoittelusta omille asiakkailleen.

3 § (19.12.2018/1212)
Luottamusverkoston hallinnolliset käytännöt

Luottamusverkostoon kuuluva tunnistuspalvelun tarjoaja neuvottelee ja sopii tunnistuslain 12 a §:n 2 ja 4 momentissa säädetyn yhteistyövelvoitteen mukaisesti luottamusverkoston toteuttamiseksi välttämättömistä seikoista toisten tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa luottamusverkoston yhteistoimintaryhmän, jossa voivat olla edustettuina luottamusverkoston jäsenet ja viranomaiset, jotka ohjaavat ja valvovat luottamusverkoston toimintaa, sekä muut toimijat, joiden osallistuminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Luottamusverkoston yhteistoimintaryhmän tehtävänä on valmistella luottamusverkoston toimintaan liittyviä ohjeita ja sopimusmalleja, vaihtaa tietoa luottamusverkoston toimintaan liittyvistä kysymyksistä ja seurata toimialan kehitystä, joka vaikuttaa luottamusverkoston toimintaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2016. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä toukokuuta 2017.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2018/1212:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.