Ajantasainen lainsäädäntö: 2016

29.12.2016/1552
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
29.12.2016/1550
Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä
29.12.2016/1549
Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta
29.12.2016/1548
Valtioneuvoston asetus painelaitteista
29.12.2016/1544
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
29.12.2016/1531
Eläketukilaki
29.12.2016/1522
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä
29.12.2016/1521
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta
29.12.2016/1512
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
29.12.2016/1509
Vuoden 2017 tuloveroasteikkolaki
29.12.2016/1503
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
29.12.2016/1494
Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
29.12.2016/1492
Laki yleisistä kirjastoista
21.12.2016/1440
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
21.12.2016/1437
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta
21.12.2016/1436
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
21.12.2016/1435
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä
21.12.2016/1434
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista
21.12.2016/1433
Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta
21.12.2016/1432
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista
23.12.2016/1428
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta
29.12.2016/1414
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
29.12.2016/1398
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
29.12.2016/1397
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
21.12.2016/1373
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
21.12.2016/1356
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta
21.12.2016/1355
Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä
21.12.2016/1285
Nuorisolaki
21.12.2016/1227
Tartuntatautilaki
2.12.2016/1206
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
15.12.2016/1167
Valtioneuvoston asetus passeista ja henkilökorteista
16.12.2016/1145
Laki Kansallisarkistosta
16.12.2016/1144
Painelaitelaki
16.12.2016/1140
Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
16.12.2016/1139
Laki räjähdysvaarallisissa  tiloissa  käytettäväksi tarkoitettujen  laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
16.12.2016/1137
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
16.12.2016/1135
Sähköturvallisuuslaki
16.12.2016/1134
Hissiturvallisuuslaki
8.12.2016/1133
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
9.12.2016/1123
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta
9.12.2016/1087
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
9.12.2016/1082
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista
9.12.2016/1077
Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista
9.12.2016/1050
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä
9.12.2016/1048
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta
1.12.2016/1031
Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa
24.11.2016/1022
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017
18.11.2016/986
Laki rikesakkorikkomuksista
18.11.2016/983
Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta
17.11.2016/982
Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016
18.11.2016/971
Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa
10.11.2016/958
Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä
24.10.2016/888
Oikeusministeriön asetus hovioikeuksien istuntopaikoista
27.10.2016/884
Valtioneuvoston asetus turvatoimista valtioneuvostossa
20.10.2016/878
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta
20.10.2016/877
Sisäministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuustarkastuksesta ja säilössäpidosta
20.10.2016/875
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista
20.10.2016/874
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista
20.10.2016/872
Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta
13.10.2016/866
Valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta
13.10.2016/865
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä
13.10.2016/864
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä
14.10.2016/852
Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä
27.9.2016/826
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
15.9.2016/816
Valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta
9.9.2016/771
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta
9.9.2016/770
Apteekkiverolaki
9.9.2016/768
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä
25.8.2016/744
Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta
25.8.2016/730
Alkolukkolaki
25.8.2016/677
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa
25.8.2016/676
Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin
25.8.2016/675
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä
25.8.2016/674
Laki tuomioistuinharjoittelusta
25.8.2016/673
Tuomioistuinlaki
25.8.2016/663
Henkilökorttilaki
18.8.2016/656
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
18.8.2016/655
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
4.7.2016/608
Oikeusministeriön asetus oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen toimipaikoista sekä kunnista, joiden edunvalvontapalveluista oikeusapu- ja edunvalvontapiiri vastaa
7.7.2016/601
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön
30.6.2016/591
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden sekä niiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä ja muusta ulkoasusta
29.6.2016/574
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta
29.6.2016/571
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista
29.6.2016/564
Laki Opetushallituksesta
29.6.2016/549
Tupakkalaki
17.6.2016/477
Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
17.6.2016/471
Laki liikenneturvallisuusmaksusta
17.6.2016/461
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta
17.6.2016/460
Liikennevakuutuslaki
17.6.2016/447
Laki työntekijöiden lähettämisestä
3.6.2016/429
Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä
3.6.2016/423
Panostajalaki
20.5.2016/394
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta
20.5.2016/373
Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä
29.4.2016/304
Tullilaki
22.4.2016/278
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
22.4.2016/276
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä
8.4.2016/247
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta
8.4.2016/235
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä
8.4.2016/234
Laki Metsähallituksesta
18.3.2016/194
Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä
17.3.2016/177
Valtioneuvoston asetus oikeustulkkirekisteristä
10.3.2016/169
Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta
25.2.2016/153
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
29.1.2016/82
Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki
29.1.2016/81
Julkisten alojen eläkelaki
29.1.2016/80
Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/77
Maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/74
Yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/71
Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/67
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta
29.1.2016/66
Laki Kevasta
21.1.2016/39
Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.