Seurattu SDK 766/2022 saakka.

26.11.2015/1356

Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 20 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Sovellettavan menetelmän valinta

Jos ryhmittymän johdossa oleva yritys on säännelty yritys tai sellainen omistusyhteisö, jonka kaikki säännellyt tytäryritykset ovat suomalaisia yrityksiä, vakavaraisuus lasketaan liitteen I (konsolidointimenetelmä) tai liitteen II (vähennys- ja yhteenlaskumenetelmä) mukaisesti taikka näiden menetelmien yhdistelmänä.

Jos ryhmittymän johdossa oleva yritys on sellainen omistusyhteisö, jonka säännellyistä tytäryrityksistä vähintään yksi on ulkomainen yritys, vakavaraisuus lasketaan liitteen I tai II mukaisesti taikka näiden menetelmien yhdistelmänä. Koordinoiva valvontaviranomainen voi määrätä kuultuaan ryhmittymän johdossa olevaa yritystä ja tässä momentissa tarkoitetun ulkomaisen tytäryrityksen valvonnasta vastaavaa toimivaltaista viranomaista, että ryhmittymän vakavaraisuus lasketaan käyttäen muuta tässä momentissa tarkoitettua menetelmää kuin ryhmittymän johdossa olevan yrityksen esittämää menetelmää. Koordinoiva valvontaviranomainen voi määrätä käyttämään muuta kuin ryhmittymän johdossa olevan yrityksen esittämää menetelmää, jos siihen on valvonnan tehokkuuden tai ryhmittymien tasapuolisen kohtelun edellyttämä painava syy.

2 §
Konsolidointiryhmään tai vakuutusyritysryhmään kuuluvien yritysten huomioon ottaminen

Jos ryhmittymään kuuluva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys kuuluu luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 16 §:ssä tarkoitettuun tai sitä vastaavaan ulkomaiseen konsolidointiryhmään, ryhmittymän omiin varoihin ja omien varojen vähimmäismäärään voidaan sisällyttää mainitun lain 10 luvun 1 §:ssä tai sitä vastaavassa ulkomaan laissa tarkoitetut konsolidoidut omat varat ja konsolidoitu omien varojen vähimmäismäärä konsolidointiryhmään kuuluvien yksittäisten yritysten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004, jäljempänä laki) 18 §:n 1 momentissa tarkoitettujen omien varojen yhteenlasketun määrän ja omien varojen vähimmäismäärän yhteenlasketun määrän sijasta.

Jos ryhmittymään kuuluva vakuutusyritys kuuluu vakuutusyhtiölain (521/2008) 26 luvussa tarkoitettuun tai sitä vastaavaan ulkomaiseen vakuutusyritysryhmään, ryhmittymän omiin varoihin ja omien varojen vähimmäismäärään voidaan sisällyttää vakuutusyritysryhmän vakuutusyhtiölain 26 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu oma varallisuus ja vakavaraisuuspääomavaatimus ryhmään kuuluvien yksittäisten yritysten oman varallisuuden yhteenlasketun määrän ja vakavaraisuuspääomavaatimusten yhteenlasketun määrän sijasta.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tytär- ja omistusyhteysyrityksestä, koskee ainoastaan tytär- ja omistusyhteysyrityksiä, jotka ovat rahoitus- tai vakuutusalan yrityksiä, jollei erikseen toisin mainita.

3 §
Ryhmittymän omien varojen ja omien varojen vähimmäismäärän laskeminen

Sovellettaessa lain 20 §:n 2 momenttia kummankin toimialan yritysten yhteenlaskettujen omien varojen vähimmäismäärän ylittävä osuus kyseisen toimialan yhteenlasketuista omista varoista lasketaan siten, että toimialan yhteenlaskettujen omien varojen vähimmäismäärän katteeksi laskettavien omien varojen on täytettävä kyseisen toimialan yritysten omien varojen määrälle ja rakenteelle asianomaisen toimialan säännöksissä asetetut vaatimukset.

Sovellettaessa lain 20 §:n 3 momenttia ryhmittymään kuuluvan yrityksen omien varojen vähimmäismäärän ylittävä osuus yrityksen omista varoista lasketaan siten, että yrityksen omien varojen vähimmäismäärän katteeksi laskettavien omien varojen on täytettävä tällaisen yrityksen omien varojen määrälle ja rakenteelle asianomaisen toimialan säännöksissä asetetut vaatimukset.

Sovellettaessa liitteessä II tarkoitettua menetelmää tytär- ja omistusyhteysyritysten omat varat ja omien varojen vähimmäismäärä sekä liitteiden edellyttämät vähennykset otetaan huomioon ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omistusosuutta tytär- tai omistusyhteysyrityksessä vastaavassa suhteessa. Jos tytäryrityksen omien varojen määrä on pienempi kuin tällaisen yrityksen omien varojen vähimmäismäärä, tytäryritys otetaan kuitenkin huomioon sen estämättä, mitä edellä on sanottu, omistusosuudesta riippumatta 100 prosentin omistusosuutta vastaavasti.

Sovellettaessa 3 momenttia välillinen omistus otetaan huomioon kertomalla keskenään osakasyrityksen omistusosuus välittömästi omistetussa tytär- tai omistusyhteysyrityksessä ja tällaisen tytär- tai omistusyhteysyrityksen omistusosuus toisessa yrityksessä. Tässä momentissa tarkoitettuna välillisenä omistuksena otetaan huomioon myös ryhmittymään kuuluvan rahoitus- tai vakuutusalan yrityksen muun tytär- tai omistusyhteysyrityksen kuin rahoitus- tai vakuutusalan yrityksen omistukset rahoitus- ja vakuutusalan yrityksissä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään omista varoista, sovelletaan vastaavasti vakuutusyrityksen vakuutusyhtiölain 12 luvussa tarkoitettuun omaan varallisuuteen.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta annettu valtioneuvoston asetus (1193/2004).

Liite I

KONSOLIDOINTIMENETELMÄ

Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:

1. Ryhmittymän emoyrityksen konsernitaseen osoittama oman pääoman määrä

2.+/- Ryhmittymään ja konserniin kuuluvien yritysten määrittelyerojen vaikutus omaan pääomaan

3. – Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

4. – Tilikauden tulokseen ja voitonjakoon kohdistuvat vähennykset

5. +/- Rahoitusalan toimialakohtaisten säännösten mukaisesti tehtävät muut oikaisut

6. +/- Vakuutusalan toimialakohtaisten säännösten mukaisesti tehtävät muut oikaisut

7. – Vain vakuutusalaan kuuluvien yritysten omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää vakuutusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän

8. – Vain rahoitusalaan kuuluvien yritysten omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää rahoitusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän

9. – Sellaiset yrityskohtaiset omien varojen vähimmäismäärän ylittävät omien varojen

erät, kuten vähemmistöosuus ja muut lain 20 §:n 3 momentissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä finanssiryhmittymien vakavaraisuusvaatimusten laskentamenetelmien soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 342/2014 6 artiklassa tarkoitetut erät, joita ei voida käyttää ryhmittymään kuuluvien muiden yritysten tappioiden kattamiseen (siirtokelpoisuusvaatimus)

_______________________________________________________________________

10. Ryhmittymän omat varat

11. – Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä

_______________________________________________________________________

12. Ryhmittymän vakavaraisuus (omien varojen ylijäämä / alijäämä)

13. Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä)

Liite II

VÄHENNYS- JA YHTEENLASKUMENETELMÄ

Vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti:

1. + Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen määrä

2. - Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän johdossa olevan yrityksen ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten välinen moninkertainen pääoman käyttö. Vähennettävät erät tulee eritellä.

3. - Muun tytär- ja omistusyhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvoon sisältyvä ryhmittymän johdossa olevan yrityksen osakkeiden tai osuuksien arvo

4. - Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän keskinäisistä

liiketoimista syntynyt sisäinen kate

I Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen oikaistu omien varojen määrä

5. + Tytär- ja omistusyhteysyrityksinä olevien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omien varojen yhteenlaskettu määrä

6. - Kohdassa 5 tarkoitettujen yritysten omien varojen yhteismäärään sisältyvä näiden yritysten ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten välinen moninkertainen pääoman käyttö. Vähennettävät erät tulee eritellä.

7. - Sijoitukset ryhmittymän johdossa olevan yrityksen muuhun tytär- ja omistusyhteysyritykseen, jos tämä muu yritys on sijoittanut ryhmittymän johdossa olevan yrityksen toiseen rahoitus- ja vakuutusalan tytär- tai omistusyhteysyrityksen omiin varoihin luettaviin eriin

8. - Kohdassa 5 tarkoitettuun omien varojen yhteismäärään sisältyvä ryhmittymän keskinäisistä liiketoimista syntynyt sisäinen kate

9. - Lain 20 §:n 3 momentissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä finanssiryhmittymien vakavaraisuusvaatimusten laskentamenetelmien soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 342/2014 6 artiklassa tarkoitetut erät, joita ei voida käyttää ryhmittymään kuuluvien muiden rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omien varojen vähimmäismäärän täyttämiseen (siirtokelpoisuusvaatimus)

II Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten omien varojen oikaistu määrä

10. + Vain rahoitusalan yritysten omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää rahoitusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän

11. + Vain vakuutusalan yritysten omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää vakuutusalaan kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän

III Rahoitus- ja vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävien erien rajoitukset

IV Ryhmittymän omat varat (I+II-III)

12. + Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen vähimmäismäärä

13. – Kohdassa 12 tarkoitetusta omien varojen vähimmäismäärästä osuus, joka perustuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin

14. + Rahoitus ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten yhteenlaskettu omien varojen vähimmäismäärä

15. – Kohdassa 14 tarkoitetusta yhteenlasketusta omien varojen vähimmäismäärästä osuus, joka perustuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin

V Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä

VI Ryhmittymän vakavaraisuus (IV-V)

VII Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (IV/V)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.