Seurattu SDK 761/2022 saakka.

20.11.2015/1340

Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä säädetään eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1082/2006, sellaisena kuin se on muutettuna eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1302/2013 (yhtymäasetus), ja sitä täydentävästi tässä laissa.

2 §
Yhtymä

Tässä laissa tarkoitetaan yhtymällä yhtymäasetuksen mukaisesti perustettua yhtymää.

Yhtymä on suomalainen, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on Suomessa, ja ulkomainen, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

3 §
Yhtymän tehtävät

Yhtymälle voidaan antaa sellaisten sen jäsenten välisten Euroopan unionin osarahoittamien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 7 artiklassa tarkoitettujen investointiprioriteettien täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä, joihin osallistuu toimijoita vähintään kahdesta unionin jäsenvaltiosta.

Ilman Euroopan unionin rahoitusta yhtymälle voidaan antaa vain 1 momentissa mainitussa artiklassa tarkoitettuja yhteistyötehtäviä.

Yhtymälle ei saa antaa muita kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä eikä tehtäviä, jotka eivät kuulu sen kaikkien jäsenten toimivaltaan.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtymän tehtävistä.

4 §
Yhtymän jäsenyys

Suomen valtio, Ahvenanmaan maakunta, suomalaiset kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, suomalainen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos ja yhtymäasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa mainitut muut yhteisöt voivat olla suomalaisen ja ulkomaisen yhtymän jäseniä. (29.12.2016/1403)

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion ja kolmansista maista tai merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta peräisin olevien jäsenten kelpoisuudesta suomalaisen yhtymän jäseneksi säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä sekä sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa kyseisellä jäsenellä on kotipaikka.

Jos jollakin yhtymän jäsenellä on rajoitettu vastuu yhtymän velvoitteista, on myös suomalaisen jäsenen rajoitettava vastuutaan yhtymän velvoitteista. Tämä rajoitus tulee kirjata yhtymäsopimukseen. Lisäksi yhtymän tulee työ- ja elinkeinoministeriön niin vaatiessa asettaa sen velvoitteet turvaava hyväksyttävä vakuus.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtymältä vaadittavasta vakuudesta ja siihen liittyvästä menettelystä.

5 §
Liittymis- ja muutosilmoitus

Yhtymän jäseneksi aikovan tulee tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitus liittymisestä suomalaiseen tai ulkomaiseen yhtymään.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) tiedot yhtymästä, johon yhteisö aikoo liittyä;

2) ehdotus yhtymän sopimukseksi ja perussäännöksi suomen tai ruotsin kielellä;

3) yhteisön päätös liittymisestä sekä yhteisön päätös, jolla ehdotus yhtymän sopimukseksi ja perussäännöksi on hyväksytty;

4) selvitys yhtymän kaikkien jäsenten vastuusta yhtymän velvoitteista;

5) selvitys mahdollisesta vakuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriölle on ilmoitettava myös yhtymän sopimuksen muuttamisesta sekä yhtymän perussäännön merkittävistä muutoksista.

6 §
Hyväksymispäätös

Yhtymäasetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen, jolla suomalaisen jäsenen liittyminen suomalaiseen tai ulkomaiseen yhtymään hyväksytään, sekä mainitun artiklan 6 kohdassa tarkoitetun päätöksen, jolla sopimuksen muutokset tai perussäännön muutokset hyväksytään, tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Liittyminen ja muutokset hyväksytään, jos:

1) ehdotus yhtymän sopimukseksi ja perussäännöksi täyttää yhtymäasetuksessa, tässä laissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt vaatimukset;

2) yhtymän tehtävät ovat 3 §:n mukaisia;

3) liittymiselle tai muutoksille ei ole muuta yhtymäasetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua estettä;

4) yhtymä esittää hyväksyttävän vakuuden 4 §:n 3 momentin mukaisessa tapauksessa.

7 §
Yhtymän rekisteröinti ja asiakirjojen julkaiseminen

Suomalainen yhtymä on rekisteröitävä suomalaiseen rekisteriin siten kuin muualla laissa säädetään.

Yhtymän on huolehdittava että sen sopimus ja perussääntö sekä niihin tehdyt työ- ja elinkeinoministeriön 6 §:n mukaisesti hyväksymät muutokset julkaistaan viivytyksettä Virallisessa lehdessä. Rekisteröidyn yhtymän on toimitettava alueiden komitealle yhtymäasetuksen 5 artiklan mukainen pyyntö yhtymän perustamista koskevan ilmoituksen julkaisemiseksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jos suomalaisen yhtymän jäsenten vastuuta yhtymän veloista on rajoitettu, on yhtymän tiedot julkaistava siinä laajuudessa kuin yhtymäasetuksessa edellytetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suomalaisen yhtymän tietojen julkaisemisesta.

8 §
Yhtymän oikeuskelpoisuus ja nimi

Suomalainen yhtymä voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sen jälkeen, kun se on rekisteröity tämän lain mukaisesti.

Rekisteröidyn suomalaisen yhtymän nimen yhteydessä tulee käyttää sanoja "Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä", "Europeisk gruppering för territoriellt samarbete" taikka lyhennettä "EAYY" tai "EGTS".

Sellaisen yhtymän nimeen, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu, on lisättävä sanat "rajoitettu vastuu" ja ruotsinkieliseen nimeen sana "begränsat".

9 §
Yhtymän toimintaan sovellettavat säännökset

Yhtymän hoitaessa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten ohjelmien hallintoviranomaisen tai kirjanpitotoiminnon tehtäviä sen tehtäviin ja toimivaltuuksiin sekä muutoksenhakuun sovelletaan, mitä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa (756/2021) ja alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa (757/2021) säädetään hallintoviranomaisena toimivan tai kirjanpitotoimintoa hoitavan maakunnan liiton tehtävistä ja toimivaltuuksista. (13.8.2021/760)

Muutoin suomalaisen yhtymän toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, julkisten varojen hoidon valvontaan, purkamiseen ja konkurssiin sovelletaan mitä muualla laissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään.

Yhtymän palveluksessa oleviin ja sen toimielinten jäseniin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

10 §
Yhtymän toimielimet

Yhtymän toimielimistä säädetään yhtymäasetuksen 10 artiklassa.

Yhtymän johtajan ja muiden toimielinten tehtävistä, valtuuksista ja vastuusta määrätään yhtymän perussäännössä.

11 §
Yhtymän toiminnan kieltäminen ja yhtymän lakkauttaminen

Yhtymäasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on suomalaisen yhtymän osalta yhtymän kotipaikan käräjäoikeus ja ulkomaisen yhtymän osalta yhtymän suomalaisen jäsenen kotipaikan käräjäoikeus.

Suomalaisen yhtymän kotipaikan käräjäoikeus määrää yhtymän lakkauttamisesta yhtymäasetuksen 14 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa. Muilta osin yhtymän lakkauttamiseen sovelletaan, mitä yhtymänä toimivan yhteisön lakkauttamisesta muualla laissa säädetään.

12 §
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

Tuomioistuimen tulee ilmoittaa asianomaiselle rekisteriviranomaiselle yhtymän omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättymisestä tuomioistuimessa sekä yhtymän toiminnan kieltämistä ja yhtymän lakkauttamista koskevista hakemuksista ja päätöksistä.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettu laki (554/2009).

HE 8/2015, HaVM 2/2015, EV 13/2015

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2016/1403:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 108/2016, TaVM 31/2016, EV 239/2016

13.8.2021/760:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

HE 47/2021, TaVL 16/2021, MmVL 8/2021, HaVM 9/2021, EV 105/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.