Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 361/2023 saakka.

15.10.2015/1267

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön (jäljempänä ministeriö) organisaatiosta, ministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, johtavien virkamiesten tehtävistä, henkilöstön sijoittumisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta sen lisäksi, mitä liikenne- ja viestintäministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (405/2003) säädetään.

Ministeriö antaa taloussäännön ja määrää sisäisen valvonnan järjestämisestä.

2 § (22.9.2022/833)
Ministeriön organisaatio

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä tarkoitettuja ministeriön osastoja ja muita toimintayksiköitä ovat konserniohjausosasto, palvelu-osasto, tieto- ja turvallisuusosasto, verkko-osasto, ministeriön viestintä ja kansainvälisten asioiden yksikkö erillisyksikkönä.

Mitä jäljempänä säädetään osastosta, koskee soveltuvin osin myös ministeriön viestintää.

3 § (12.11.2021/935)
Johtavat virkamiehet

Kansliapäällikön tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Ministeriön viestinnän päällikkönä on viestintäjohtaja, kansainvälisten asioiden yksikön päällikkönä on kansainvälisten asioiden johtaja, henkilöstökehitysyksikön päällikkönä on henkilöstöjohtaja, talous- ja hallintoyksikön päällikkönä on talous- ja hallintojohtaja ja valmius- ja varautumisyksikön päällikkönä on valmiusjohtaja. Yksiköiden johtajat määrää ministeri.

2 luku

Ministeriön johtaminen

4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Ministeriön johtamisessa toteutetaan ministeriön arvoja sekä yhdessä henkilöstön kanssa sovittuja toimintalinjoja.

Ministeriön hallinnonalalla sovelletaan tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministeri johtaa hallinnonalan ja ministeriön toimintaa apunaan ministeriön johtoryhmä.

5 § (12.11.2021/935)
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevien laajakantoisten tai muuten tärkeiden asioiden käsittelyä varten on ministeriön johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on liikenne- ja viestintäministeri sekä muina jäseninä kansliapäällikkö, osastopäälliköt, viestintäjohtaja ja kansainvälisten asioiden johtaja. Talousasioita käsiteltäessä johtoryhmään osallistuu talous- ja hallintojohtaja.

Ministerin valtiosihteerillä ja ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä ministeriön johtoryhmän kokouksissa.

Ministeri ja kansliapäällikkö voivat kutsua asiantuntijoita johtoryhmän kokouksiin.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.

6 § (12.11.2021/935)
Virkamiesjohtoryhmä

Ministerille esiteltävien asioiden ja ministeriön hallintoasioiden virkamiesvalmistelun yhteensovittamista varten on virkamiesjohtoryhmä. Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö ja muina jäseninä osastopäälliköt, viestintäjohtaja ja kansainvälisten asioiden johtaja. Talousasioita käsiteltäessä johtoryhmään osallistuu talous- ja hallintojohtaja. Henkilöstöasioita käsiteltäessä johtoryhmään osallistuu henkilöstöjohtaja.

Virkamiesjohtoryhmä käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) johtoryhmässä ministerille esiteltäviä asioita;

2) ministerin päätösten ja ohjeiden täytäntöönpanoa ja seurantaa;

3) ministeriön säädösvalmistelu- ja ohjausprosessia sekä virkamiesvalmistelun, erityisesti säädösvalmistelun laatua;

4) osastojen toiminnan yhteensovittamista;

5) ministeriötä työnantajana;

6) muita kuin 1–5 kohdassa tarkoitettuja jäsenten esiin tuomia asioita.

Kansliapäällikkö voi kutsua asiantuntijoita johtoryhmän kokouksiin.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.

7 § (22.9.2022/833)
Hallinnonalan johtoryhmä

Hallinnonalan johtoryhmässä käsitellään hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua, strategisia kysymyksiä ja lainsäädäntösuunnitelmia sekä sovitetaan yhteen hallinnonalan toimintaa sekä käsitellään johtamista ja työnantajapolitiikkaa.

Hallinnonalan johtoryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö. Muut jäsenet ovat ministeriön osastopäälliköt, viestintäjohtaja ja kansainvälisten asioiden johtaja sekä Liikenne- ja viestintäviraston, Väyläviraston ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtajat.

Kansliapäällikkö määrää johtoryhmän sihteerin.

3 luku

Osastot ja yksiköt sekä niiden tehtävät

8 § (12.11.2021/935)
Yleistä osastojen ja yksiköiden tehtävistä

Kukin osasto ja yksikkö vastaa omalla toimialallaan ja yhteistyössä muiden osastojen kanssa:

1) osastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta;

2) osastolle osoitettujen määrärahojen käytöstä;

3) lainsäädännön kehittämisestä;

4) Euroopan unionia koskevista asioista, muusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kansainvälisistä sopimuksista;

5) tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnasta.

Osastot osallistuvat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvioesityksen ja tulostavoitteiden valmisteluun sekä hallinnonalan ohjaukseen.

Osastot tukevat ja avustavat ministeriön johtoa varautumisasioissa sekä valmistelevat asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan jatkuvuuden turvaamista osaston toimialalla.

9 §
Henkilöstön sijoittaminen osastoihin ja yksiköihin

Ministeriön virkojen ja henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja osastojen ulkopuolisiin yksiköihin määrää kansliapäällikkö.

Osastopäälliköt määräävät osaston virkojen sijoittamisesta yksiköihin ja antavat tarkemmat määräykset osaston virkamiesten työnjaosta ja tehtävistä.

Konserniohjausosasto
10 § (12.11.2021/935)
Konserniohjausosaston tehtävät

Konserniohjausosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja henkilöstöresursseja;

2) talousarviota ja toiminnan suunnittelua;

3) ministeriön tulosjohtamista, hallinnonalan tulosohjausta, tulostavoitteita ja niiden seurantaa;

4) säädösten laadun valvontaa ja säädösprosessia;

5) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden valvontaa;

6) veroja ja maksuja, talousarvion mukaisia palveluiden ostoja, hinnoittelujärjestelmiä ja valtionavustuksia;

7) valtionyhtiöiden omistajaohjausta, rahastoja ja liiketoiminnan kehittämistä;

8) vaikutusarvioita;

9) henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä;

10) yleisiä hallinto- ja oikeusasioita sekä tietohallintoa;

11) tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan yhteensovittamista ja hankintoja;

12) ministeriön ja hallinnonalan suunnittelu- ja seurantajärjestelmien laadun valvontaa sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien tietojen arvioimista;

13) osastoille ja hallinnonalan virastoille ja laitoksille annettavia asiantuntijapalveluita taloudellisesti merkittävissä asioissa;

14) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/1937 tarkoitettujen ulkoisten ilmoitusten käsittelyä;

15) toimialan valmiuden ja varautumisen ohjausta ja yhteensovittamista siltä osin kuin ne eivät kuuluu muulle osastolle tai yksikölle;

16) muita kuin 1–15 kohdassa tarkoitettuja asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

11 § (12.11.2021/935)
Konserniohjausosaston yksiköt

Konserniohjausosastossa on seuraavat yksiköt:

1) talous- ja hallintoyksikkö;

2) henkilöstökehitysyksikkö;

3) ohjausyksikkö;

4) vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö;

5) valmius- ja varautumisyksikkö.

12 § (12.11.2021/935)
Talous- ja hallintoyksikkö

Talous- ja hallintoyksikkö vastaa siitä, että ministeriön ja koko hallinnonalan toiminta on taloudellista ja taloudenpito suunniteltua, sekä siitä, että ministeriössä ja hallinnonalalla noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita ja hallinto toimii laillisesti ja tehokkaasti. Lisäksi yksikkö vastaa ministeriön tiedonhallintaa, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista asioista.

13 § (12.11.2021/935)
Henkilöstökehitysyksikkö

Henkilöstökehitysyksikkö vastaa siitä, että ministeriön ja koko hallinnonalan henkilöstöpolitiikka on hyvää sekä toimintaa ja työhyvinvointia tukevaa.

14 § (12.11.2021/935)
Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö vastaa siitä, että ministeriötä ja sen hallinnonalaa voidaan johtaa strategisesti, tehokkaasti ja koordinoidusti.

14 a § (12.11.2021/935)
Vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö

Vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö vastaa laadukkaiden vaikutusarviointien tuottamisesta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämisestä ja säädösvalmistelun tukemisesta ja kehittämisestä ministeriössä.

14 b § (12.11.2021/935)
Valmius- ja varautumisyksikkö

Valmius- ja varautumisyksikkö vastaa kansliapäällikön avustamisesta ministeriön ja sen hallinnonalan yhteisen varautumisen, huoltovarmuuden ja valmiussuunnittelun yleisessä ohjauksessa ja yhteensovittamisessa sekä valvonnassa ja kehittämisessä siltä osin kuin kyseessä ei ole muun osaston tai yksikön tehtävä sekä osallistumisesta valtioneuvoston varautumis- ja huoltovarmuusyhteistyöhön.

14 b § (14.2.2020/76)

14 b § on kumottu A:lla 14.2.2020/76.

Palveluosasto
15 § (7.9.2018/782)
Palveluosaston tehtävät

Palveluosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) palveluita ja palvelumarkkinoita;

2) yleispalvelua, julkista palvelua sekä palveluiden käyttäjien oikeuksia ja kuluttajansuojaa;

3) elinkeinopolitiikkaa palvelutoiminnassa ja sisämarkkinoiden kehittämistä;

4) sähköistä kaupankäyntiä;

5) palveluiden käyttämiseen tarvittavia välineitä ja laitteita; ja

6) koulutusta, pätevyyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä.

16 § (12.11.2021/935)
Palveluosaston yksiköt

Palveluosastossa on seuraavat yksiköt:

1) markkinayksikkö;

2) kuljetus- ja pätevyysyksikkö;

3) kuluttajapalveluyksikkö.

17 § (12.11.2021/935)
Markkinayksikkö

Markkinayksikkö vastaa siitä, että liikennepalvelumarkkinat ovat kilpaillut ja yhteentoimivat ja että markkinat luovat myönteistä toimintaympäristöä palveluiden käyttäjille ja tuottajille.

18 § (12.11.2021/935)
Kuljetus- ja pätevyysyksikkö

Kuljetus- ja pätevyysyksikkö vastaa siitä, että kuljetusketjut ovat laadukkaita ja sujuvia ja että kuljetuksia tuetaan koulutusta, pätevyyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevalla sääntelyllä.

18 a § (12.11.2021/935)
Kuluttajapalveluyksikkö

Kuluttajapalveluyksikkö vastaa siitä, että kuluttajille on tarjolla laadukkaita, edullisia ja esteettömiä palveluita.

Tieto- ja turvallisuusosasto (22.9.2022/833)
19 § (22.9.2022/833)
Tieto- ja turvallisuusosaston tehtävät

Tieto- ja turvallisuusosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) digitalisaatiota ja tietovarantoja;

2) tiedon käyttöä liiketoiminnassa, tiedon yhteentoimivuutta ja oikeutta tietoon;

3) palveluiden käyttäjän turvallisuutta, käyttäytymisen sääntelyä ja sanktioita sekä yksityisyydensuojaa ja palveluiden luottamuksellisuutta;

4) kyberturvallisuutta;

5) palveluiden käyttäjän sananvapautta;

6) identiteetin hallintaa ja sähköistä tunnistamista;

7) automaatiota ja robotisaatiota;

8) ajoneuvojen tekniikkaa;

9) vaarallisten aineiden kuljetusta.

20 § (22.9.2022/833)
Tieto- ja turvallisuusosaston yksiköt

Tieto- ja turvallisuusosastossa on seuraavat yksiköt:

1) tietoliiketoimintayksikkö;

2) turvallisuusyksikkö; ja

3) automaatioyksikkö.

21 §
Tietoliiketoimintayksikkö

Tietoliiketoimintayksikkö vastaa siitä, että tietoa voidaan laajasti käyttää liiketoiminnan raaka-aineena.

22 §
Turvallisuusyksikkö

Turvallisuusyksikkö vastaa siitä, että palvelut ja verkot ovat käyttäjille ja liiketoiminnan harjoittajille turvallisia.

22 a § (8.10.2020/692)
Automaatioyksikkö

Automaatioyksikkö vastaa siitä, että eri liikennemuotojen automaatio edistyy, ajoneuvojen tekniikkaa koskevat vaatimukset ovat ajan tasalla ja että vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva sääntely vastaa kansainvälisiä sopimuksia ja unionilainsäädäntöä.

Verkko-osasto
23 § (7.9.2018/782)
Verkko-osaston tehtävät

Verkko-osaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja tiedon siirtämiseen käytettäviä verkkoja ja väyliä sekä verkkomarkkinoita;

2) verkkojen yhteensovittamista maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinojen harjoittamisen kanssa;

3) ympäristöasioita ja ilmastopolitiikkaa;

4) energiakysymyksiä ja käyttövoimaa;

5) liikkumisen sekä verkkojen käytön ohjausta ja hallintaa;

6) taajuuspolitiikkaa;

7) toimilupia rakentaa ja käyttää verkkoja;

8) verkkojen kuluttaja-asioita;

9) internetin hallintoa;

10) sääpalveluita; ja

11) avaruusasioita.

24 § (7.9.2018/782)
Verkko-osaston yksiköt

Verkko-osastossa on seuraavat yksiköt:

1) kehittämisyksikkö;

2) verkkojen sääntely-yksikkö; ja

3) ilmasto- ja ympäristöyksikkö.

25 § (7.9.2018/782)
Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö vastaa siitä, että laadukkaat verkot tarjoavat kestävän kasvualustan palveluille.

26 § (7.9.2018/782)
Verkkojen sääntely-yksikkö

Verkkojen sääntely-yksikkö vastaa siitä, että verkkoja säännellään, ohjataan ja hallitaan tehokkaasti ja verkkomarkkinoita kehittäen.

26 a § (7.9.2018/782)
Ilmasto- ja ympäristöyksikkö

Ilmasto- ja ympäristöyksikkö vastaa siitä, että liikenne- ja viestintäjärjestelmät ovat energiatehokkaita, vähäpäästöisiä ja ympäristöä vähän kuormittavia.

Ministeriön viestintä
27 §
Ministeriön viestinnän tehtävät

Ministeriön viestintä vastaa siitä, että ministeriön viestintä on avointa, keskustelevaa ja vaikuttavaa.

Ministeriön viestintä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tukee ja avustaa ministeriön johtoa ministeriön viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa. Ministeriön viestintä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Viestinnän toteuttamista ohjaa viestintästrategia.

Lisäksi ministeriön viestintä käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ulkoista viestintää, mediaviestintää ja mediasuhteita, sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista kampanjointia;

2) ministeriön työyhteisöviestintää;

3) verkkoviestintää ja sosiaalisen median viestintäkanavia;

4) viestintäyhteistyötä valtioneuvoston piirissä ja ministeriön hallinnonalalla;

5) julkaisutoimintaa;

6) visuaalista ilmettä; ja

7) ministeriön viestintävalmennuksia.

Kansainvälisten asioiden yksikkö (14.2.2020/76)
28 § (12.11.2021/935)
Kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Kansainvälisten asioiden yksikkö toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa. Yksikön tehtäviin kuuluu kansainvälisten asioiden ja Euroopan unionia koskevien asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen. Lisäksi kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa Ahvenanmaan kanssa tehtävän yhteistyön koordinoinnista.

Kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa siitä, että 1 momentissa tarkoitettujen asioiden hoito on ministeriössä laadukasta ja tuloksellista.

Kansliapäällikön esikunnan strategiatoiminto (12.11.2021/935)
28 a § (12.11.2021/935)
Strategiatoiminnon tehtävät

Kansliapäällikön esikunnan strategiatoiminto vastaa liikenne- ja viestintäpolitiikan kansallisesta ja kansainvälisestä pitkän aikavälin ennakoinnista ja suunnittelusta. Strategiatoiminto vastaa lisäksi hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta, ministeriön tulevaisuustyöstä, muiden kuin politiikkastrategioiden valmistelusta sekä osallistumisesta valtioneuvoston strategia- ja ennakointiyhteistyöhön. Strategiatoiminto varmistaa ministeriön strategiatyön laadun myös tukemalla ministeriön politiikkastrategioiden valmistelutyötä.

Lisäksi strategiatoiminnossa käsitellään asioita, jotka koskevat:

1) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä;

2) sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia ja sisäisen tarkastuksen järjestämistä;

3) raportointijärjestelmien laadunvarmistusta;

4) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/1937 tarkoitettujen sisäisten ilmoitusten käsittelyä.

Strategiatoimintoa johtaa kansliapäällikkö.

4 luku

Eräiden virkamiesten tehtävät

29 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikkö

1) osallistuu ministeriön ja hallinnonalan johtamiseen ja johtaa osastonsa toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) vastaa osaston toiminnan suunnittelusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen valmistelusta konserniohjausosastolle;

3) vastaa lainsäädännön valmistelun laadusta ja säädösvalmistelun ohjauksesta osastolla;

4) avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

5) huolehtii henkilöstönsä kehittämisestä;

6) tekee tarvittaessa aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi osaston toimialalla; ja

7) vastaa osastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä osastolle myönnettyjen määrärahojen käytöstä.

Viestintäjohtajan tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäällikön tehtävistä.

30 §
Yksikön johtaja

Yksikön johtaja

1) osallistuu osaston johtamiseen sekä johtaa, valvoo ja kehittää yksikkönsä toimintaa asetettujen toimintalinjojen ja tulostavoitteiden mukaisesti;

2) huolehtii yksikön ja sen vastuualueeseen kuuluvien hallinnonalan organisaatioiden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen valmistelusta osastolle ja seuraa niiden toteutumista; ja

3) vastaa yksikön tehtäviin kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta sekä lainsäädännön ja muun valmistelun laadusta yksikössä.

31 § (22.9.2022/833)
Valtion kyberturvallisuusjohtaja

Valtion kyberturvallisuusjohtaja koordinoi ja sovittaa yhteen kansallista kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista, sekä toimii valtionjohdon neuvonantajana kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Valtion kyberturvallisuusjohtaja toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

5 luku

Asioiden valmistelu

32 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri tai kansliapäällikkö taikka asianomaisen osaston osastopäällikkö tai yksikön johtaja määrää.

Kansliapäällikkö ratkaisee sen, minkä osaston käsiteltäväksi asia kuuluu, jos kysymys valmisteluvastuusta on epäselvä tai harkinnanvarainen. Vastaavasti osastopäällikkö tai asianomaisen yksikön johtaja ratkaisee sen, kenen käsiteltäväksi asia osastolla tai yksikössä kuuluu.

33 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyn, valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan istunnon esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn, ellei ministeri ole hyväksynyt muuta menettelytapaa.

34 §
Asian esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavaksi tai esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat sekä päätösehdotus lähimpänä esimiehenään olevan yksikön johtajan ja osastopäällikön hyväksyttäväksi.

Milloin asian ratkaisee osastopäällikkö, on vastaavasti meneteltävä yksikön johtajaan nähden. Osastopäällikkö ja yksikön johtaja voivat erityisestä syystä määrätä, että tietyt asiat voidaan esitellä tai ottaa esittelylistalle niitä heille nähtäväksi toimittamatta tai selostamatta.

35 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan asiantuntijana kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta ministerille ja yksikkönsä johtajalle.

Kuulemisesta on laadittava raportti, joka toimitetaan ministerille, virkamiesjohtoryhmän jäsenille ja yksikön johtajalle.

6 luku

Tiedon välittäminen

36 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden informointi

Kansliapäällikkö ja osastonsa asioissa osastopäällikkö on pidettävä tietoisena tärkeistä esille tulleista ja vireillä olevista asioista.

Mitä edellä säädetään kansliapäälliköstä ja osastopäälliköstä, koskee soveltuvin osin myös viestintäjohtajaa ja yksikön johtajaa.

37 §
Osastojen ja yksiköiden valmistelun yhteensovittaminen

Asiat on valmisteltava tiiviissä yhteistyössä kaikkien niiden osastojen ja yksiköiden kesken, joiden tehtäviä ne koskevat.

Yksikön tulee toimittaa käsittelemistään asioista annetut päätökset ja lausunnot tiedoksi niille muille osastoille ja yksiköille, joita asia koskee.

38 § (12.11.2021/935)
Julkisuus ja avoimuus

Ministeriö on avoin ja vuorovaikutteinen. Viestinnässä noudatetaan ministeriön viestintästrategiaa ja viestintäohjeita. Viestintä on osa johtamista ja asioiden valmistelua. Viestintä ja sidosryhmätoiminta kuuluvat jokaisen virkamiehen perustehtäviin. Ministeriön viestintä sekä osastot ja yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvissä asioissa. Ministeriön johdon, virkamiesten ja ministeriön viestinnän tehtävät sekä työnjako asioiden julkistamisessa esitetään ministeriön viestintäohjeissa.

Jokainen ministeriössä työskentelevä on velvollinen noudattamaan hyvää tiedonhallintatapaa ja vastaa käsittelemistään asiakirjoista ja tiedoista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja ministeriön asiakirjojen käsittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti. Ministeriön osastot ja yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakirjahallintoa sekä asiakirjojen käsittelyä ja julkisuutta koskevissa kysymyksissä.

7 luku

Asioiden ratkaiseminen

39 § (13.6.2017/345)
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu ministeriön virkamiehille.

40 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, viestintäjohtaja ja muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin jäljempänä 44–52 §:ssä säädetään.

41 §
Yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta asiasta, joka esitellään ministerille sen johdosta, että se on katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäväksi, on esittelijän ennen esittelyä ministerille neuvoteltava sen virkamiehen kanssa, jonka ratkaisuvaltaan asia kuuluu, sekä tämän esimiehenä olevan osaston tai osaston ulkopuolisen yksikön päällikön kanssa.

42 §
Osaston kannalta merkittävä asia

Osastopäällikkö ratkaisee asian, jonka virkamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista, jos se on osaston toiminnan kannalta tai muutoin merkittävä.

43 §
Ministerin ja eräiden virkamiesten päätösvallan pidätysoikeus

Ministerin ja eräiden virkamiesten oikeudesta pidättää itselleen ratkaisuvalta asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, säädetään liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentissa.

Jos kansliapäällikkö tai osastopäällikkö ottaa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, siitä on aina ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

44 § (12.11.2021/935)
Virkavapauden myöntäminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää asianomaisen virkamiehen esimies. Kansliapäällikölle tällaisen virkavapauden myöntää henkilöstöjohtaja.

Muun virkavapauden myöntää:

1) kansliapäällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri;

2) virkamiehelle, jonka valtioneuvosto on nimittänyt enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö;

3) muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle pidemmäksi ajaksi kuin 30 päiväksi kansliapäällikkö ja enintään 30 päiväksi henkilöstöjohtaja.

Virkavapauden myöntämisestä yli kahdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt, jollei kysymys ole virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).

Virkamiehelle myönnetyn virkavapauden keskeyttää tai peruuttaa kansliapäällikkö virkamiehen pyynnöstä. Kansliapäällikölle myönnetyn virkavapauden keskeyttää tai peruuttaa ministeri kansliapäällikön pyynnöstä.

45 § (12.11.2021/935)
Virkamatkamääräys

Ministeri antaa valtiosihteerille, erityisavustajille ja kansliapäällikölle virkamatkamääräyksen. Kansliapäällikkö antaa osastopäällikölle, viestintäjohtajalle, kansainvälisten asioiden johtajalle sekä muille välittömille alaisilleen virkamatkamääräyksen.

Osastopäällikkö antaa yksikön johtajalle ja muille välittömille alaisilleen virkamatkamääräyksen. Viestintäjohtaja antaa virkamatkamääräyksen ministeriön viestinnän virkamiehelle. Muulle virkamiehelle matkamääräyksen antaa yksikön johtaja.

46 § (7.9.2018/782)
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 44 ja 45 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan lausunnon antamista muulle viranomaiselle;

2) ministeriön määrärahojen käyttöön osoittamista;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä;

4) ministeriön viran perustamista, muuttamista ja lakkauttamista;

5) sivutoimilupaa ministeriön virkamiehille;

6) johtavan asiantuntijan tai virka-asemaltaan alemman virkamiehen nimittämistä tai virkamieheksi nimittämistä määräajaksi vastaavaan virkasuhteeseen tai muuhun virkasuhteeseen enintään vuodeksi;

7) valtion virkamieslain (750/1994) 24 §:ssä tarkoitettua varoituksen antamista;

8) ministeriön virkamiehen palkkausta;

9) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin milloin valmisteltava asia koskee useampien osastojen toimialaa tai hallinnonalaa yleisesti;

10) valtion virkamieslain 20 §:ssä tarkoitettua virkamiehen määräaikaista siirtoa; ja

11) valtion virkamieslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua viran siirtoa; ja (13.11.2019/1067)

12) matkamääräyksen antamista ministerille. (13.11.2019/1067)

47 § (13.6.2017/345)
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) hallintokantelua osaston toimialaan kuuluvissa yleiseltä merkitykseltään vähäisissä asioissa;

3) osaston käyttöön osoitettujen määrärahojen käyttämistä tai jakamista yksikön käyttöön; ja

4) ministeriön edustajan esittämistä muiden viranomaisten asettamiin työryhmiin tai muihin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu 46 §:n nojalla kansliapäällikön ratkaisuvaltaan.

48 §
Palveluosaston osastopäällikkö

Palveluosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 4 §:ssä tarkoitettuja lupia; ja

2) merilain (674/1994) 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta laivanisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta.

49 § (29.8.2016/755)
Verkko-osaston osastopäällikkö

Verkko-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) liikenteen ohjauslaitteen vahvistamista käytettäväksi kokeilutarkoituksessa; ja

2) maantielain (503/2005) mukaisten yleis- ja tiesuunnitelmien sekä ratalain (110/2007) mukaisten yleis- ja ratasuunnitelmien hyväksymistä, kun kyse on yleiseltä merkitykseltään vähäisestä asiasta.

50 § (7.9.2018/782)
Konserniohjausosaston osastopäällikkö

Konserniohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee osastojen esityksestä asiat, jotka koskevat joukkoliikenteen palveluostoja ja valtionapuja.

Konserniohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat matkamääräyksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikölle.

51 § (12.11.2021/935)
Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja tai kansliapäällikön määräämä muu virkamies ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, siten kuin tässä työjärjestyksessä erikseen säädetään;

2) ministeriön henkilöstön palvelussuhteeseen liittyviä etuuksia, joihin heillä on oikeus lain taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla;

3) todistuksen antamista irtisanomisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

52 § (12.11.2021/935)
Talous- ja hallintojohtaja

Talous- ja hallintojohtaja tai kansliapäällikön määräämä muu virkamies ratkaisee valtion talousarvion toimeenpanoon ja muuhun taloudenhoitoon kuuluvat asiat, jotka koskevat tilijaottelua ja sen muutoksia.

8 luku

Muita säännöksiä

53 § (12.11.2021/935)
Vuosilomat

Ministeri vahvistaa kansliapäällikön vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa osastopäälliköiden, viestintäjohtajan ja kansainvälisten asioiden johtajan vuosilomajärjestyksen ja vuosilomat.

Yksikön johtajien vuosilomajärjestyksen vahvistaa asianomainen osastopäällikkö.

Muiden virkamiesten vuosilomat vahvistaa asianomainen yksikön johtaja tai muu vastaava esimies.

54 §
Komitea- ja työryhmätyöskentely

Ministeriön edustajan ministeriön ulkopuoliseen komiteaan, toimikuntaan tai muuhun valmistelevaan toimielimeen määrää kansliapäällikkö tai osastopäällikkö 46 ja 47 §:n mukaisesti.

Virkamiehen tulee valmistelevan toimielimen puheenjohtajana tai jäsenenä toimia ministeriön edustajana. Hänen tulee antaa tietoja komitean tai toimikunnan työstä ja siinä esille tulevista kannan määrittelyistä yksikön johtajalle ja osastopäällikölle, ja jos nämä katsovat asian liikenne- ja viestintäministeriön kannalta edellä 41 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäväksi, myös ministerille ja kansliapäällikölle.

Jos valmisteluelimessä käsiteltävät asiat koskevat myös muun kuin virkamiehen oman osaston toimialaa, virkamiehen tulee olla yhteydessä myös asianomaiseen osastoon.

Jos valmisteluelimessä on useita virkamiehiä liikenne- ja viestintäministeriöstä, heidän tulee pyrkiä yksimielisyyteen kannanmäärittelyissään. Mahdolliset erimielisyydet on tarvittaessa käsiteltävä virkamiesjohtoryhmässä.

Työryhmätyöskentelyssä noudatetaan seuraavia periaatteita:

1) työryhmän puheenjohtajan tulee esitellä työryhmämuistio asian laadun mukaan ministerille, kansliapäällikölle tai osastopäällikölle; ja

2) virkamiehen toimiessa ministeriön edustajana ulkopuolisessa työryhmässä hän on velvollinen esittelemään esimiehelleen työryhmän keskeisimmät suositukset ja kannanotot, ennen kuin allekirjoittaa työryhmämuistion.

55 § (12.11.2021/935)
Valmius- ja varautumisasiat

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön valmiuden ja varautumisen asioista ja toimialan varautumisen yhteensovittamisesta.

Kansliapäällikön apuna toimii valmius- ja varautumisyksikkö, joka 14 b §:ssä tarkoitettujen tehtävien lisäksi:

1) osallistuu valtioneuvoston varautumisyhteistyöhön;

2) huolehtii muista kansliapäällikön määräämistä valmiuden ja varautumisen asioista.

Valmiusjohtaja raportoi 14 b §:ssä ja tässä pykälässä tarkoitetusta toiminnasta kansliapäällikölle.

Valmius- ja varautumisyksikön virkamiesten sijaiset määrää kansliapäällikkö.

56 §
Lainsäädäntöjohtaja ja strategiajohtaja

Ministeriön säädösten laadun valvontaa ja säädösprosessia johtaa lainsäädäntöjohtaja.

Ministeriön strategioiden valmistelua ja strategiaprosessia johtaa strategiajohtaja.

Lainsäädäntöjohtajan ja strategiajohtajan määrää kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö määrää lainsäädäntöjohtajan ja strategiajohtajan tarkemmista tehtävistä.

57 § (12.11.2021/935)
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu valtioneuvoston nimittämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies.

Osastopäällikön sijaisena kaikissa työnantaja-, talous- ja henkilöstöasioissa toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa osastopäällikön sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies.

Viestintäjohtajan sijaisena kaikissa työnantaja-, talous- ja henkilöstöasioissa toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa viestintäjohtajan sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies.

Yksiköiden johtajien sijaiset kaikissa työnantaja-, talous- ja henkilöstöasioissa määrää osastopäällikkö ministeriön esimiestehtävissä toimivista virkamiehistä osastonsa osalta ja kansliapäällikkö kansainvälisten asioiden yksikön osalta. Muissa asioissa yksikön johtajan sijaisena voi toimia muu osastopäällikön tai kansliapäällikön määräämä virkamies.

Henkilöstöjohtajan sijaisena työnantaja-asioissa voi kuitenkin toimia muukin kuin esimiestehtävässä toimiva työnantajavirkamies.

58 §
Ministeriön esittelijät

Liikenne- ja viestintäministeriössä esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivien virkamiesten lisäksi ylitarkastajat, erityisasiantuntijat, erikoistutkijat ja suunnittelijat, näitä virka-asemaltaan vastaavat virkamiehet sekä ne muut virkamiehet, jotka ministeriö määrää esittelijöiksi.

59 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 1 päivänä heinäkuuta 2011 annettu liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys (791/2011).

Ennen tämän työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.3.2016/189:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

29.8.2016/755:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä syyskuuta 2016.

13.6.2017/345:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2017.

29.8.2017/594:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

11.10.2017/684:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 2017.

9.2.2018/131:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2020 saakka. Asetuksen 11 §:n 1 momentin 4 kohtaa ja 14 b §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä elokuuta 2018.

A 131/2018 on kumottu A:lla 13.11.2019/1067, joka on voimassa 1.12.2019 alkaen.

7.9.2018/782:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018. Sen 15, 23–26 ja 26 a § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

4.4.2019/447:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

13.11.2019/1067:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (131/2018).

14.2.2020/76:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

31.3.2020/171:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.

8.10.2020/692:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020.

12.11.2021/935:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

22.9.2022/833:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.