Seurattu SDK 66/2023 saakka.

11.6.2015/719

Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään pyroteknisiä tuotteita koskevista olennaisista turvallisuusvaatimuksista, pyroteknisen tuotteen luokituksesta, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ilmoitetun laitoksen rekisterimenettelyistä sekä pyroteknisen tuotteen merkinnöille asetettavista vaatimuksista.

2 §
Olennaiset turvallisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015) 5 §:ssä säädetään, pyroteknisen tuotteen on täytettävä sitä koskevat pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/29/EU, jäljempänä pyrotekniikkadirektiivi, liitteessä I säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset.

3 §
Pyroteknisen tuotteen luokitus

Pyrotekniset tuotteet luokitellaan seuraavasti:

1) ilotulitteet

a) luokka F1: ilotulitteet, jotka aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella tai asuinrakennuksissa;

b) luokka F2: ilotulitteet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan vähäisiä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla alueella;

c) luokka F3: ilotulitteet, jotka aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla ja joiden melutaso ei haittaa ihmisten terveyttä;

d) luokka F4: ilotulitteet, jotka aiheuttavat suuren vaaran ja on tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden käyttöön ja joita yleisesti nimitetään ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ilotulitteiksi ja joiden melutaso ei haittaa ihmisten terveyttä;

2) teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet

a) luokka T1: teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran;

b) luokka T2: teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön;

3) muut pyrotekniset tuotteet

a) luokka P1: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitulitteet ja teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran;

b) luokka P2: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitteet ja teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuille asiantuntijoille asettavista pätevyys- ja koulutusvaatimuksista säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005).

4 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Valmistajan on pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittaessaan noudatettava yhtä seuraavista pyrotekniikkadirektiivin liitteessä II tarkoitetuista menettelyistä:

1) EU-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä valmistajan valinnan mukaisesti yksi seuraavista menettelyistä:

a) sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotetarkastukset (moduuli C2);

b) tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli D);

c) tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli E);

2) yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli G); tai

3) tuotteiden täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli H) luokkaan F4 kuuluville ilotulitteille.

5 §
Tekniset asiakirjat

Pyroteknistä tuotetta koskevat tekniset asiakirjat on laadittava niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko pyrotekninen tuote sovellettavien vaatimusten mukainen. Asiakirjoihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskeistä.

6 §
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava pyrotekniikkadirektiivin liitteen III mukainen ja se on pidettävä ajan tasalla.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että tuotteen olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu. Jos pyrotekniseen tuotteeseen sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta voidaan laatia yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

Muutokset sarjatuotannossa olevan tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa asianmukaisesti huomioon.

7 §
Pyroteknisen tuotteen rekisteröintinumero

Pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun pyroteknisen tuotteen rekisteröintinumeron muodon on täytettävä pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/23/EY mukaisesti annetun komission täytäntöönpanodirektiivin 2014/58/EU vaatimukset.

7 § tulee voimaan 17.10.2016.

8 §
Pyroteknisten tuotteiden rekisteri

Ilmoitetun laitoksen on pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitettua rekisteriä ylläpitäessään rekisterin rakenteen osalta noudatettava, mitä 7 §:ssä mainitussa komission täytäntöönpanodirektiivissä säädetään.

8 § tulee voimaan 17.10.2016.

9 §
Pyroteknisen tuotteen merkintöjä koskevat yleiset vaatimukset

Valmistajan on varmistettava, että pyrotekninen tuote, jonka se on saattanut markkinoille, merkitään näkyvästi, luettavasti ja pysyvästi. Pyrotekniseen tuotteeseen liitettävien ohjeiden ja turvallisuustietojen sekä merkintöjen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä.

10 §
Muiden kuin ajoneuvoissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkinnät

Sen lisäksi, mitä pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa ja 13 §:n 5 momentissa säädetään, muussa kuin ajoneuvossa käytettävässä pyroteknisessä tuotteessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

1) tuotteen nimi ja tyyppi;

2) rekisteröintinumero;

3) tuotteen tuote-, erä- tai sarjanumero;

4) luovutusikärajat;

5) tuotteen luokka ja käyttöohjeet;

6) luokan F1 ilotulitteissa sekä T1 pyroteknisissä tuotteissa vähimmäisvaroetäisyys ja tarvittaessa maininta "vain ulkokäyttöön";

7) luokan F2 ja F3 ilotulitteissa maininta "vain ulkokäyttöön" ja vähimmäisvaroetäisyys;

8) luokan F4 ilotulitteissa ja T2 pyroteknisissä tuotteissa maininta "vain asiantuntijakäyttöön" ja vähimmäisvaroetäisyys;

9) luokkaan F3 ja F4 kuuluvassa ilotulitteessa valmistusvuosi;

10) tuotteen sisältämän räjähdysaineen nettomassa.

11 §
Ajoneuvoissa käytettävän pyroteknisen tuotteen merkinnät

Sen lisäksi, mitä pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa ja 13 §:n 5 momentissa säädetään, ajoneuvoissa käytettävän pyroteknisen tuotteen merkintöihin tulee sisällyttää ainakin seuraavat tiedot:

1) tuotteen nimi;

2) tuotteen tyyppi;

3) rekisteröintinumero;

4) tuote-, erä- tai sarjanumero.

Lisäksi ammattikäyttäjälle on annettava käyttöturvallisuustiedote ajoneuvoissa käytettävästä pyroteknisestä tuotteesta. Käyttöturvallisuustiedote voidaan antaa paperimuodossa tai sähköisesti.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Asetuksen 7 ja 8 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 17 päivänä lokakuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1102/2009).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU (32013L0029); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 27, Komission direktiivi 2014/58/EU (32014L0058); EUVL N:o L 115, 17.4.2014, s. 28

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.