Seurattu SDK 834/2023 saakka.

22.5.2015/684

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä.

Tässä laissa asbestipurkutyöllä tarkoitetaan sellaista työturvallisuuslain (738/2002) soveltamisalalla tehtävää asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle. Mitä tässä laissa säädetään asbestipurkutyöstä, sovelletaan myös sellaiseen rakennuksen ja aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyöhön, jossa muodostuu asbestipölyä.

Asbestipurkutyön työturvallisuudesta ja työntekijän terveystarkastuksista säädetään erikseen.

2 §
Asbestipurkutyöntekijän pätevyys

Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain sellaista työntekijää, jolla on vaadittu pätevyys ja joka on rekisteröity 12 §:ssä tarkoitettuun asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidettävään rekisteriin.

Pätevyysvaatimuksena asbestipurkutyöntekijällä on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustamisesta säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007). Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asbestipurkutyötä suorittavalta työntekijältä edellytettävästä pätevyydestä.

Mitä tässä pykälässä säädetään työntekijästä, sovelletaan myös asbestipurkutyötä tekevään itsenäiseen työnsuorittajaan.

L ammattipätevyyden tunnustamisesta 1093/2007 on kumottu L:lla ammattipätevyyden tunnustamisesta 1384/2015.

3 §
Asbestipurkutyölupa

Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita:

1) lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja;

2) hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen;

3) asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden ottoon.

4 §
Lupaviranomainen

Asbestipurkutyölupaa haetaan lupaviranomaisena toimivalta työsuojeluviranomaiselta.

5 §
Asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytykset

Lupaviranomaisen on myönnettävä asbestipurkutyölupa luonnolliselle henkilölle:

1) joka on täyttänyt 18 vuotta;

2) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolle ei ole määrätty edunvalvojaa;

3) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon;

4) jolla on luvanvaraisessa työssä käytettävissään turvalliseen asbestipurkuun tarvittavat laitteet ja välineet sekä niiden huoltotilat; ja

5) jonka aikaisempi toiminta työturvallisuusmääräysten noudattamisen osalta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista toimintaa.

Oikeushenkilölle lupa on myönnettävä, jos sen hallintoon kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 1 momentin 1–3 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset ja oikeushenkilö 4 ja 5 kohdan vaatimukset.

6 §
Asbestipurkutyöluvan myöntäminen

Asbestipurkutyölupa myönnetään viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun lupaviranomainen on todennut, että luvanhakija täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Asbestipurkutyölupa myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. Lupa on valtakunnallinen.

Luvan maksullisuudesta säädetään erikseen.

7 §
Ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaisena toimivalle työsuojeluviranomaiselle luvanvaraisen toiminnan lopettamisesta sekä sellaisista olennaisista muutoksista, joilla on vaikutusta 5 §:ssä tarkoitetun asbestipurkutyöluvan myöntämiseen.

8 §
Asbestipurkutyöluvan uusiminen

Mitä tässä laissa säädetään asbestipurkutyöluvan hakemisesta, sovelletaan myös määräajaksi myönnetyn luvan uusimiseen.

Jos luvan uusiminen on pantu vireille viimeistään kuukautta ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, luvanhaltija saa aikaisemman luvan perusteella jatkaa luvanvaraista toimintaa asian ratkaisemiseen saakka.

9 §
Asbestipurkutyöluvan peruuttaminen

Lupaviranomaisen on peruutettava asbestipurkutyölupa, jos:

1) luvanhaltija sitä pyytää; tai

2) hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämiseen.

Lupaviranomainen voi peruuttaa asbestipurkutyöluvan, jos:

1) luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty;

2) luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu tätä lakia, työturvallisuuslakia, työterveyshuoltolakia (1383/2001) tai niiden nojalla annettuja säädöksiä tai määräyksiä; tai

3) luvanvaraisessa toiminnassa on rikottu asbestijätteen hävittämistä koskevia säädöksiä tai määräyksiä.

Jos 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut puutteet tai laiminlyönnit voidaan korjata, lupaviranomaisen on asetettava luvanhaltijalle määräaika puutteen tai laiminlyönnin korjaamiseksi. Lupaviranomainen voi peruuttaa luvan, jos luvanhaltija ei ole korjannut puutetta tai laiminlyöntiä määräajassa.

Lupaviranomainen voi päätöksessään määrätä, että sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

10 §
Asbestipurkutyöluparekisteri

Lupaviranomainen pitää tässä laissa säädettyjen lupa-asioiden käsittelemiseksi ja työsuojelun edistämiseksi sekä luvanhaltijan toiminnan valvontaa varten asbestipurkutyöluvista rekisteriä. Rekisteriin merkitsemisen yhteydessä lupaviranomainen antaa luvanhaltijalle rekisteröintinumeron.

Rekisteriin tallennetaan luvanhaltijan nimi tai toiminimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka, rekisteröintinumero sekä luvan myöntämispäivämäärä, voimassaoloaika ja peruuttaminen.

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään kahden vuoden ajan luvan voimassaolon tai luvanvaraisen toiminnan päättymisestä.

11 §
Julkinen tietopalvelu

Lupaviranomainen voi rekisteröitävän suostumuksella luovuttaa julkisen tietoverkon välityksellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetusta asbestipurkutyöluvista pidettävästä rekisteristä.

Lupaviranomaisen tulee poistaa luvanhaltijaa koskevat tiedot julkisesta tietopalvelusta viipymättä luvanhaltijan pyynnöstä tai kun lupa on peruutettu tai kun lupaviranomainen on saanut tiedon luvanvaraisen toiminnan päättymisestä.

12 §
Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri

Lupaviranomainen pitää työsuojelun valvontaa ja edistämistä varten rekisteriä asbestipurkutyön tekemiseen pätevistä henkilöistä. Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, syntymäaika, rekisteröintinumero sekä ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittamispäivämäärä.

Lupaviranomainen merkitsee 1 momentissa tarkoitetut tiedot rekisteriin:

1) rekisteröitävän omasta pyynnöstä;

2) rekisteröitävän suostumuksella asbestipurkutyöluvanhakijan tai -haltijan pyynnöstä.

Rekisteröimisen edellytyksenä on, että rekisteriin merkittävän henkilön 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta pätevyydestä esitetään lupaviranomaiselle tutkintotodistus tai muu luotettava selvitys.

Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan viipymättä rekisteristä rekisteröidyn omasta pyynnöstä tai lupaviranomaisen saatua tiedon rekisteröidyn kuolemasta.

13 § (9.8.2019/940)

13 § on kumottu L:lla 9.8.2019/940.

14 §
Muutoksenhaku

Lupaviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen asbestipurkutyöluvan peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

15 §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää asbestipurkutyössä muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua työntekijää tai tekee asbestipurkutyötä ilman asbestipurkutyölupaa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, asbestipurkutyörikkomuksesta sakkoon.

16 §
Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Valvonnasta säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).

Tässä laissa työsuojeluviranomaiselle säädetyt lupaviranomaisen ja rekisterinpitäjän tehtävät voidaan antaa yhdelle tai useammalle työsuojeluviranomaisena toimivalle aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle noudattaen aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 6 §:n 2 momenttia.

17 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on saanut ennen 1 päivää tammikuuta 2011 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (1380/1994) 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön, on oikeutettu tekemään asbestipurkutyötä ilman tämän lain 2 §:n 2 momentissa säädettyä pätevyyttä kaksi vuotta tämän lain voimaantulosta.

Asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen 16 §:n nojalla annetut asbestipitoisten rakenteiden purku- ja saneeraustöiden valtuutukset ovat sellaisenaan voimassa kaksi vuotta tämän lain voimaantulosta. Tänä aikana valtuutusten peruuttamiseen sovelletaan tämän lain 9 §:ää.

HE 323/2014, TyVM 13/2014, EV 303/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY (32009L0148), EUVL L 330, 16.12.2009 s. 28

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.8.2019/940:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Lain voimaan tullessa käytössä oleviin teknisiin käyttöyhteyksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita teknistä käyttöyhteyttä koskevia säännöksiä 48 kuukautta lain voimaantulosta.

HE 284/2018, HaVM 38/2018, EV 320/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.