Seurattu SDK 761/2022 saakka.

30.4.2015/551

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) nojalla:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Täytäntöönpanon järjestäminen

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta.

2 §
Apuvalvojan määrääminen

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua apuvalvojaa tehtävään määrättäessä arvioidaan henkilön koulutuksen, työkokemuksen ja muiden valmiuksien soveltuvuus apuvalvojan tehtävässä toimimiseen. Arvioinnin perusteena käytetään henkilön tutkinto- ja työtodistuksia tai henkilön muilla tavoin osoittamia taikka muuten tiedossa olevia tietoja apuvalvojan tehtävän edellyttämien valmiuksien olemassaolosta.

Henkilön soveltuvuuden arvioi asianomaisen yhdyskuntaseuraamustoimiston yksikönpäällikkö tai tähän tehtävään rikosseuraamuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja. Samassa yhteydessä apuvalvojaksi ryhtyvä antaa suostumuksensa tehtävään ja hänelle kerrotaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n mukaiset apuvalvojan tehtävät. Tässä tilanteessa korostetaan apuvalvojan säännöllistä yhteydenpitoa tuomitun ja valvojan kanssa. (30.6.2022/530)

L:lla 530/2022 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Henkilön soveltuvuuden arvioi asianomaisen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja tai tähän tehtävään työjärjestyksessä määrätty apulaisjohtaja. Samassa yhteydessä apuvalvojaksi ryhtyvä antaa suostumuksensa tehtävään ja hänelle kerrotaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n mukaiset apuvalvojan tehtävät. Tässä tilanteessa korostetaan apuvalvojan säännöllistä yhteydenpitoa tuomitun ja valvojan kanssa.

2 luku

Yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen edellytysten selvittäminen

3 §
Seuraamusselvityksen laatimismenettely

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetussa seuraamusselvityspyynnössä syyttäjän tulee ilmoittaa, mistä rikoksesta henkilöä epäillään, rikoksen tekoaika ja muut seuraamusselvityksen laatimisen kannalta merkittävät esitutkinnassa ja syyteharkinnassa selvinneet tiedot. Pyynnössä tulee ilmoittaa myös rikosasiaa käsittelevän virkamiehen yhteystiedot sekä rikosasian käsittelypäivä, jos se on tiedossa. Rikoksesta epäilty voi esittää syyttäjälle selvityksen hankkimista.

Kun tuomioistuin on todennut, että rikoksesta epäilty todennäköisesti tuomitaan yhdyskuntapalveluun, valvontarangaistukseen tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvontaan, mutta syyttäjä ei ole pyytänyt seuraamusselvityksen laatimista, tuomioistuin pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen. Pyynnössä tulee ilmoittaa 1 momentissa säädetyt tiedot. (21.11.2019/1088)

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaista rikoksesta epäillyn pyyntöä harkittaessa painavana syynä voidaan pitää sitä, että rikoksesta epäillyn elämäntilanteen muuttumisen tai muun vastaavan syyn perusteella hänen arvioidaan kykenevän suorittamaan yhdyskuntapalvelun, valvontarangaistuksen tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnan, ja että muiden näihin seuraamuksiin tuomitsemisen edellytysten arvioidaan täyttyvän. (21.11.2019/1088)

Seuraamusselvityksen laatimisesta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Rikosseuraamuslaitoksen on laadittava seuraamusselvitys ilman aiheetonta viivytystä.

4 §
Seuraamusselvityksen sisältö

Rikosseuraamuslaitoksen on tutkiessaan rikoksesta epäillyn edellytyksiä yhdyskuntapalvelun tai valvontarangaistuksen suorittamiseen otettava huomioon hänen kykynsä ja halukkuutensa suoriutua kyseisen seuraamuksen suorittamisesta sekä hänen perhesuhteensa, asumisjärjestelynsä, koulutuksensa, työkokemuksensa, terveydentilansa sekä muut olosuhteensa. Samalla on suunniteltava yhdyskuntaseuraamuksen suorittamiseen liitettävän toimintavelvollisuuden tai 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnan sisältöä ja määrää sekä selvitettävä rikoksesta epäillyn tukitoimien tarve. Edellä todettujen seikkojen selvittämisessä Rikosseuraamuslaitoksen tulee tarvittaessa toimia yhteistyössä rikoksesta epäillyn sekä hänen asioitaan hoitavien viranomaisten ja mahdollisten muiden tahojen ja henkilöiden kanssa. (21.11.2019/1088)

Yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen edellytyksiä selvitettäessä ja seuraamusselvitystä laadittaessa rikoksesta epäillylle on selostettava kaavaillun seuraamuksen valvonnan ja toiminnan sisältö, ehdot ja ehtojen rikkomisen seuraamukset. Tämän jälkeen on tiedusteltava, suostuuko epäilty seuraamuksen suorittamiseen yhdyskuntapalveluna tai valvontarangaistuksena. Suostumus merkitään seuraamusselvitykseen.

Rikosseuraamuslaitos lähettää laatimansa seuraamusselvityksen sitä pyytäneelle syyttäjälle. Jos seuraamusselvitystä ei ole laadittu, Rikosseuraamuslaitoksen on ilmoitettava syyttäjälle laatimatta jättämisen perusteet. Jos selvitystä on pyytänyt tuomioistuin tai rikoksesta epäilty, se lähetetään asianomaiselle tuomioistuimelle.

5 §
Valvontarangaistukseen tuomitsemisen erityiset edellytykset

Kun harkitaan rikoksesta epäillyn tuomitsemista valvontarangaistukseen, hänen suostumuksellaan on selvitettävä hänen asuntonsa tai muun yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 41 §:n 2 momentissa tarkoitetun paikan soveltuvuus valvontarangaistuksen suorittamiseen. Rikosseuraamuslaitoksen tulee varmistua siitä, että asunnossa on riittävät tietoliikenneyhteydet. Lisäksi on selvitettävä rikoksesta epäillyn perhesuhteet ja hänen muut henkilökohtaiset olosuhteensa.

Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon valmistelun yhteydessä rikoksesta epäillyn kanssa samassa asunnossa asuvalta henkilöltä on tiedusteltava rikoslain (39/1889) 6 luvun 11 a §:ssä tarkoitettua suostumusta valvontarangaistuksen täytäntöönpanoon asunnossa. Suostumus kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Jos valvontarangaistusta suorittava täytäntöönpanon aikana aikoo muuttaa toiseen asuntoon, Rikosseuraamuslaitoksen tulee ennen täytäntöönpanopaikan vaihtamista pyytää kyseisessä asunnossa asuvilta edellä tarkoitettu suostumus.

Rikoksesta epäillyn kanssa samassa asunnossa asuvan alaikäisen mielipiteen selvittäminen ja alaikäisen kuuleminen tulee järjestää häiriöttömissä ja lapselle turvallisissa olosuhteissa. Alaikäisen lapsen mielipide kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

6 § (10.3.2022/170)

6 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

7 § (10.3.2022/170)
Rangaistusajan suunnitelman sisältö

Rangaistusajan suunnitelmaa ja täsmennettyä rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon:

1) rikoksesta epäillyn tai tuomitun aikaisempi rikollisuus, rikoksesta epäillyn tai tuomitun tekemän rikoksen tai tekemien rikosten laatu ja tuomitun rangaistuksen pituus;

2) rikoksesta epäillyn tai tuomitun sosiaaliset olosuhteet, yksilölliset tarpeet ja voimavarat sekä toimintakyky;

3) rikoksesta epäillyn tai tuomitun edellytykset suoriutua yhdyskuntaseuraamuksesta;

4) tekijät, jotka lisäävät todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin;

5) tekijät, joilla todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin voidaan vähentää;

6) seuraamuksen turvalliseen suorittamiseen vaikuttavat tekijät.

Seuraamusselvitykseen liitettävä rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot:

1) työn, palkattoman työn, kuntoutuksen, koulutuksen tai muun toiminnan tavoitteista ja sisällöstä;

2) valvontarangaistuksen asunnossa pysymisvelvollisuuden sisällöstä;

3) päihteettömyysvelvollisuuden sisällöstä;

4) valvonnan järjestämisestä valvontatapaamisin, muulla tuomitun ja valvojan välisellä yhteydenpidolla, teknisillä valvontavälineillä tai muilla valvontatavoilla;

5) yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvästä toiminnasta, kuntoutuksesta tai hoidosta, jolla tuetaan tuomitun elämänhallintaa ja rangaistuksen suorittamista.

Täsmennetty rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot:

1) täytäntöönpanon alkamispäivästä ja seuraamuksen suorittamisen päättymispäivästä;

2) työn, palkattoman työn, kuntoutuksen, koulutuksen tai muun toiminnan tavoitteista, sisällöstä, vaativuustasosta, suoritus- ja osallistumispaikoista sekä aikataulusta;

3) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 46 §:ssä tarkoitetut tiedot valvontarangaistukseen tuomitun asunnossa pysymisvelvollisuudesta;

4) päihteettömyysvelvollisuudesta ja tuomitun muiden velvollisuuksien sisällöstä;

5) valvontatapaamisista ja niiden aikataulusta sekä muusta yhteydenpidon tiheydestä valvojan ja tuomitun välillä;

6) teknisillä välineillä tapahtuvan valvonnan toteuttamisesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista;

7) yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvästä toiminnasta, kuntoutuksesta tai hoidosta, jolla tuetaan tuomitun elämänhallintaa ja rangaistuksen suorittamista;

8) tuomitun elämänhallintaa tukevan toiminnan jatkumisesta rangaistuksen tultua suoritetuksi;

9) muista kuin 1–8 kohdassa tarkoitetuista yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen välttämättömistä ehdoista sekä palvelupaikan ja -tehtävien olosuhteista johtuvista ehdoista.

Yhteistyössä yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa yhdyskuntaseuraamukseen tuomitun suostumuksella on huolehdittava siitä, että rangaistusajan suunnitelma ja täsmennetty rangaistusajan suunnitelma sovitetaan yhteen mahdollisen sosiaalihuollon asiakassuunnitelman ja muiden tuomitun tarvitsemien eri hallinnonalojen palveluiden ja tukitoimien kanssa.

3 luku

Täytäntöönpanon aloittaminen

8 §
Täytäntöönpanoasiakirjat

Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoasiakirjoja ovat täytäntöönpanokirja ja muut yhdyskuntaseuraamuksen muodollisen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset asiakirjat.

Tuomioistuimen tuomitseman yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanokirjana on päätösilmoitustiedot sisältävä tuloste oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä. Korkeimman oikeuden tuomitseman yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanokirja on jäljennös päätöksestä. Ehdonalaiseen vapauteen päästetyn valvonnan täytäntöönpanokirjana on valvontaan asettamispäätös.

Suomeen muusta valtiosta täytäntöön pantavaksi siirretyn yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanokirjana on Rikosseuraamuslaitoksen asiakasprosesseista vastaavan vastuualueen päätös. (30.6.2022/530)

L:lla 530/2022 muutettu 3 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Suomeen muusta valtiosta täytäntöön pantavaksi siirretyn yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanokirjana on Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön päätös.

9 §
Täytäntöönpanokelpoisuuden selvittäminen

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön on selvitettävä tuomion täytäntöönpanokelpoisuus.

10 §
Täytäntöönpanoasiakirjojen ja eräiden ilmoitusten lähettäminen

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanokirjan ja muut täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot tuomitun asuin- tai oleskelupaikan mukaan määräytyvään yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Jos tuomitulla ei ole kotikuntaa tai asuinkuntaa Suomessa, täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanoasiakirjat siihen yhdyskuntaseuraamustoimistoon, jonka toimialueella rangaistuksen tuominnut tuomioistuin sijaitsee. (30.6.2022/530)

L:lla 530/2022 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanokirjan ja muut täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot tuomitun asuin- tai oleskelupaikan mukaan määräytyvään rikosseuraamusalueen yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Jos tuomitun asuin- tai oleskelukunta on muuttunut, yhdyskuntaseuraamustoimiston on siirrettävä täytäntöönpanoasiakirjat toimivaltaiselle Rikosseuraamuslaitoksen yksikölle. Siirrosta on ilmoitettava täytäntöönpanoyksikölle. Jos tuomitulla ei ole kotikuntaa tai asuinkuntaa Suomessa, täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanoasiakirjat siihen yhdyskuntaseuraamustoimistoon, jonka toimialueella rangaistuksen tuominnut tuomioistuin sijaitsee.

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikön on heti ilmoitettava hovioikeuden tai korkeimman oikeuden antamasta täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä asianomaiselle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle.

11–13 §

11–13 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

14 § (10.3.2022/170)
Täytäntöönpanon aloittaminen

Jos tuomitun asuin- tai oleskelupaikka on selvillä, Rikosseuraamuslaitoksen on lähetettävä tuomitulle kirjallinen kehotus ottaa yhteyttä määrättynä ajankohtana Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön täsmennetyn rangaistusajan suunnitelman laatimista ja rangaistusajan suorittamisen alkamisajankohdan määräämistä varten. Jos kyse on ehdonalaisen vapauden valvonnan täytäntöönpanon aloittamisesta, vankeusaikana laaditaan täsmennetty rangaistusajan suunnitelma ja tuomitulle ilmoitetaan ennen vapautumista yhdyskuntaseuraamustoimistossa ilmoittautumisen ajankohta.

15 §
Toimintavelvollisuuden sisällöksi hyväksyttävä toiminta

Yhdyskuntaseuraamuksen toimintavelvollisuudeksi hyväksytään toiminta, johon osallistumista voidaan asianmukaisesti valvoa. Toiminnan suorittamispaikan ja ajankohdan tulee olla ennalta määriteltävissä. Toimintavelvollisuudeksi ei voida hyväksyä toimintaa, joka edellyttää tuomitun yöpymistä muualla kuin rangaistusajan suunnitelmassa määrätyssä asunnossa tai muussa paikassa.

Jos toimintavelvollisuuden sisältönä on tuomitun tekemä palkaton työ, Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä toimintavelvollisuuden suorittamispaikan edustajan kanssa toimintavelvollisuuden toteuttamisesta sopimus. Sopimuksessa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä toimintavelvollisuuspaikan yhdyshenkilö.

16 §
Valvontavälineiden asentaminen

Teknisten valvontavälineiden asentamisen ajankohdasta on sovittava tuomitun kanssa viimeistään, kun täsmennetty rangaistusajan suunnitelma annetaan tuomitulle tiedoksi. Edellä tarkoitetusta päivämäärästä sopimisen tulee tapahtua riittävän ajoissa ennen valvontarangaistuksen suorittamisajan alkamista. Laitteiden asentamisesta on annettava hyvissä ajoin tieto myös muille asunnossa asuville henkilöille. Tehtävään koulutettu Rikosseuraamuslaitoksen virkamies asentaa tekniset valvontavälineet tuomitun asuntoon sovittuna aikana.

Valvontavälineitä asennettaessa on varmistuttava välineiden mahdollisimman häiriöttömästä sijoittamisesta ja siitä, etteivät ne ole sivullisten saatavilla.

17 § (10.3.2022/170)

17 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

4 luku

Yhdyskuntaseuraamuksen ehtojen rikkominen

18 § (10.3.2022/170)
Päihteettömyyden valvonnan kirjaaminen

Tuomitun päihteettömyyden valvonnasta on kirjattava:

1) tuomitun henkilötiedot;

2) päihteettömyyden valvonnan aika ja paikka;

3) päihteettömyyden valvonnasta päättänyt virkamies;

4) päihteettömyyden valvonnan suorittanut virkamies;

5) päihteettömyyden valvonnan peruste ja suoritettu toimenpide;

6) ajankohta, jolloin päihteettömyyden valvonnan peruste on ilmoitettu tuomitulle;

7) tiedot virtsa-, sylki- tai verinäytteen käsittelystä;

8) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettua päihtymystilaa koskevat havainnot ja tieto siitä, ettei tuomittu ole vaatinut puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen ottamista;

9) puhalluskokeen taikka sylki-, virtsa- tai verinäytteen tulos ja tiedot tuloksen varmistamisesta.

19 § (10.3.2022/170)
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen ja kirjaaminen

Epäillystä velvollisuuksien rikkomisesta on kirjattava ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava:

1) ilmoituksen tekijä;

2) tapahtuma-aika ja -paikka;

3) velvollisuuksien rikkomisesta epäillyn henkilötiedot;

4) minkä velvollisuuden rikkomisesta tuomittua epäillään;

5) tapahtumaan liittyvät muut henkilöt;

6) selostus tapahtuneesta ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä on kirjattava:

1) tuomitun henkilötiedot;

2) tapahtuman yksilöintitiedot;

3) selvityksen tehnyt virkamies;

4) minkä velvollisuuden rikkomisesta tuomittua epäillään;

5) tiedot tuomitun kuulemisesta ja hänen lausuntonsa sekä muu esitetty näyttö;

6) tiedot tuomitulle aiemmin määrätystä huomautuksesta tai varoituksesta;

7) tiedot yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 25 §:n 2 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanon alkamis- ja päättymisajankohdasta.

Jos tuomittua epäillään törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta, kirjataan tiedot selvityksen toimittamisesta syyttäjälle.

20 § (10.3.2022/170)

20 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

21 §
Ilmoitukset vankeudeksi muuntamista tai muuta tuomitun velvollisuuksien törkeästä rikkomisesta säädettyä seuraamusta koskevassa asiassa

Syyttäjän on ilmoitettava velvollisuuksien törkeästä rikkomisesta ilmoituksen tehneelle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle päätöksestään olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta yhdyskuntaseuraamuksen vankeudeksi muuntamisesta tai muusta, kyseisen yhdyskuntaseuraamuksen ehtojen rikkomisesta säädetyn seuraamuksen määräämisestä.

Kun vaatimus yhdyskuntaseuraamuksen vankeudeksi muuntamisesta tulee vireille asiassa, jossa on haettu muutosta, tuomioistuimen tulee ilmoittaa siitä muutoksenhakutuomioistuimelle.

Tuomioistuimen tulee lähettää Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikölle ilmoitus päätöksestään, jolla se on pidentänyt yhdyskuntaseuraamuksen suoritusaikaa, katsonut suoritetun seuraamuksen osuuden rangaistuksen täydeksi suoritukseksi taikka kieltänyt aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntaseuraamusta. Ilmoitus on tehtävä myös päätöksestä, jolla syyttäjän vaatimus yhdyskuntaseuraamuksen muuntamisesta vankeudeksi tai muuksi kyseisen yhdyskuntaseuraamuksen ehtojen rikkomisesta säädetyksi seuraamukseksi on hyväksytty tai hylätty.

5 luku

Erinäiset säännökset

22 § (10.3.2022/170)
Matkakustannusten korvaaminen

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 32 §:ssä tarkoitetut matkakustannukset korvataan antamalla tai lähettämällä epäillylle tai tuomitulle matkalippu taikka maksamalla toteutuneet kustannukset epäillyn tai tuomitun ilmoittamalle pankkitilille tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

23 §
Tuomitun aiheuttaman vahingon vahinkotapahtuman selvittäminen

Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta vastaava yhdyskuntaseuraamustoimisto tekee yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n mukaisen vahingon tapahtumisesta viipymättä kirjallisen selvityksen Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Selvitys toimitetaan Valtiokonttorille.

24 §
Etsintäkuuluttaminen ja kuulutuksen peruuttaminen

Jos yhdyskuntaseuraamukseen tuomittua ei tavoiteta eikä hänen oleskelupaikkaansa ole voitu saada selville, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on toimitettava täytäntöönpanoasiakirjat Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikölle. Täytäntöönpanoyksikkö antaa tuomitusta etsintäkuulutuksen, jonka mukaan häntä on kehotettava viimeistään määräpäivänä ottamaan yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoa varten yhteyttä täytäntöönpanosta vastaavaan yhdyskuntaseuraamustoimistoon uhalla, että pannaan vireille yhdyskuntaseuraamuksen muuntaminen ehdottomaksi vankeudeksi tai muuksi, kyseisen yhdyskuntaseuraamuksen ehtojen rikkomisesta säädetyn seuraamuksen määräämiseksi. Yhdyskuntaseuraamustoimiston on annettava Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikölle tieto etsintäkuulutukseen perustuneista toimenpiteistään.

Jos tuomittu ei kehotuksesta huolimatta ota yhteyttä yhdyskuntaseuraamustoimistoon, hänet on haastettava oikeuteen yhdyskuntaseuraamuksen muuntamiseksi vankeudeksi tai muun seuraamuksen määräämiseksi. Haastamista varten annetaan tarvittaessa uusi etsintäkuulutus.

II OSA

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET

6 luku

Yhdyskuntapalvelu

25 §
Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän hoidon edellyttämät valmistelu- ja toteutustoimenpiteet

Valmisteltaessa ja toteutettaessa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n 2 momentin mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen tai yksityisen palveluntuottajan järjestämää, yhdyskuntapalvelun suorittamiseen sisältyvää avohoitoa kyseisen seuraamuksen täytäntöönpanosta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto huolehtii siitä, että hoidon valmistelu- ja sittemmin toteutusasiakirjaan kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

1) valvojan, apuvalvojan, tuomitun ja palveluntuottajan vastuuhenkilön yhteystiedot;

2) valvojan ja palveluntuottajan vastuuhenkilön välisen yhteydenpidon tarkoitus ja tapa;

3) järjestettävän hoidon tavoite, sisältö, aikataulu ja käytännön toteutustoimet;

4) hoitoon liittyvät tukitoimenpiteet;

5 kohta on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

6) tuomitun laissa säädetyt ja lain nojalla määrätyt velvollisuudet sekä niiden noudattamisen valvonta ja epäillystä rikkomisesta ilmoittaminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tehdään yhteistyössä myös tuomitun kanssa. Hänelle annetaan jäljennös 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta.

Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisen kanssa on huolehdittava siitä, että 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tukevat valvottavalle mahdollisesti laadittua palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai vastaavaa suunnitelmaa.

26 §
Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjä

Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yhdistys taikka muu voittoa tavoittelematon yhteisö tai säätiö. Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa. Palvelupaikan järjestäjänä voi olla myös sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) tarkoitettu elinkeinonharjoittaja.

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto hyväksyy palvelupaikan järjestäjän.

7 luku

Valvontarangaistus

27 §
Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän hoidon valmistelu ja toteutus

Valmisteltaessa ja toteutettaessa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 41 §:n 3 momentin mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen tai yksityisen palveluntuottajan järjestämää hoitoa laitoksessa kyseisen valvontarangaistuksen täytäntöönpanosta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto huolehtii siitä, että hoidon valmistelusta ja toteutuksesta kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

1) valvojan, apuvalvojan, tuomitun ja palveluntuottajan vastuuhenkilön yhteystiedot;

2) valvojan ja palveluntuottajan vastuuhenkilön välisen yhteydenpidon tarkoitus ja tapa;

3) järjestettävän hoidon tavoite, sisältö ja käytännön toteutus;

4) valvonta hoidon aikana;

5) hoitoon kuuluvat ohjelmat ja tehtävät;

6) hoidon aikataulu;

7) hoitoon liittyvät tukitoimenpiteet;

8) hoidon tarkoituksen toteutumisen seuranta;

9) tuomitun laissa säädetyt velvollisuudet sekä niiden noudattamisen valvonta, epäillyn rikkomisen selvittäminen ja kirjaaminen sekä rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset hoidon kannalta;

10 kohta on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

10) tuomitun kirjallinen suostumus siihen, että päihdehuollon yksikössä suoritetun päihtymystilakokeen tulos voidaan luovuttaa täytäntöönpanosta vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle;

11) tuomitulle annetut määräykset.

Valmisteltaessa ja toteutettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen tai yksityisen palveluntuottajan järjestämää, valvontarangaistuksen suorittamiseen sisältyvää avohoitoa kyseisen seuraamuksen täytäntöönpanosta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto huolehtii siitä, että hoidon valmistelusta ja toteutuksesta kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

1) valvojan, apuvalvojan, tuomitun ja palveluntuottajan vastuuhenkilön yhteystiedot;

2) valvojan ja palveluntuottajan vastuuhenkilön välisen yhteydenpidon tarkoitus ja tapa;

3) järjestettävän hoidon tavoite, sisältö, aikataulu ja käytännön toteutus;

4) hoitoon liittyvät tukitoimenpiteet;

5) tuomitun laissa säädetyt ja lain nojalla määrätyt velvollisuudet sekä niiden noudattamisen valvonta ja epäillystä rikkomisesta ilmoittaminen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tehdään yhteistyössä myös tuomitun kanssa. Hänelle annetaan kirjallisesti 1 tai 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisen kanssa on huolehdittava siitä, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tukevat tuomitulle mahdollisesti laadittua palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai vastaavaa suunnitelmaa.

28 § (10.3.2022/170)
Turvatarkastuksen suorittamispaikka ja kirjaaminen

Tuomitun turvatarkastus suoritetaan tuomitun asunnossa, Rikosseuraamuslaitoksen ajoneuvossa tai muussa paikassa, jossa turvatarkastus voidaan suorittaa huomiota herättämättä.

Tuomitun turvatarkastuksesta on kirjattava:

1) tuomitun henkilötiedot;

2) turvatarkastuksen aika ja tarkastuspaikka;

3) turvatarkastuksesta päättänyt virkamies;

4) turvatarkastuksen suorittanut virkamies;

5) turvatarkastuksen peruste ja suoritettu toimenpide;

7) turvatarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt;

8) esineen tai aineen pois ottamisen peruste;

9) tiedot pois otetuista esineistä ja aineista;

10) tiedot pois otettujen esineiden ja aineiden käsittelystä ja mahdollisesta palauttamisesta.

29 §
Ehdonalaista vapauttamista koskeva päätös

Valvontarangaistusta suorittava päästetään ehdonalaiseen vapauteen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun rangaistusaikaa koskevan päätöksen mukaisena aikana.

Siviilipalveluslain (1446/2007) 74 tai 75 §:n taikka asevelvollisuuslain (1438/2007) 118 §:n nojalla tuomittavan vankeusrangaistuksen sijasta tuomitusta valvontarangaistuksesta ehdonalaiseen vapauteen päästäminen tapahtuu asianomaisen omasta hakemuksesta. Vapauttamista koskevassa päätöksessä ei tällöin mainita koeajan viimeistä päivää.

30 §
Menettely valvontarangaistuksesta vapauteen päästettäessä

Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon viimeisenä päivänä ennen ehdonalaiseen vapauteen päästämistä Rikosseuraamuslaitoksen virkamies noutaa valvonnassa käytetyt laitteet kello 7:n ja 17:n välisenä aikana. Valvontavälineiden noutamisesta sovitaan tuomitun kanssa hyvissä ajoin ennen niiden noutamista.

Ehdonalaiseen vapauteen päästettävälle on annettava vapauttamisasiakirja, johon merkitään henkilötiedot, täytäntöönpanotiedot sekä vapauttamistiedot. Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetusta valvontarangaistuksesta vapautuvan vapauttamisasiakirjaan merkitään aika, jonka tuomittu on suorittanut rangaistustaan ja päivä, jona tuomitun on ilmoittauduttava siviilipalveluskeskuksessa.

31 §
Vapauttamisesta ilmoittaminen

Rikosseuraamuslaitoksen on ilmoitettava siviilipalvelukeskukselle 29 §:n 2 momentissa tarkoitetusta valvontarangaistuksesta ehdonalaiseen vapauteen päästetyn vapauttamisesta lähettämällä siviilipalveluskeskukselle jäljennös valvontarangaistuksen vapauttamisasiakirjasta. Samoin on siviilipalveluskeskukselle ilmoitettava valvontarangaistuksensa kokonaan suorittaneen vapauttamisesta.

8 luku

Ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvonta

31 a § (21.11.2019/1088)
Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän kuntoutuksen ja avohoidon edellyttämät valmistelu- ja toteutustoimenpiteet.

Valmisteltaessa ja toteutettaessa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 60 §:n 3 momentin mukaista ehdollisen vankeuden valvontaan sisältyvää kuntoutusta tai avohoitoa kyseisen seuraamuksen täytäntöönpanosta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto huolehtii siitä, että kuntoutuksen tai hoidon valmisteluasiakirjaan ja sittemmin toteutusasiakirjaan kirjataan ainakin seuraavat tiedot:

1) valvojan, apuvalvojan, tuomitun ja palveluntuottajan vastuuhenkilön yhteystiedot;

2) valvojan ja palveluntuottajan vastuuhenkilön välisen yhteydenpidon tarkoitus ja tapa;

3) järjestettävän hoidon tavoite, sisältö, aikataulu ja käytännön toteutustoimet;

4) hoitoon liittyvät tukitoimenpiteet;

5 kohta on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

5) tuomitun kirjallinen suostumus siihen, että päihdehuollon yksikössä suoritetun päihtymystilakokeen tulos voidaan luovuttaa täytäntöönpanosta vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle;

6) tuomitun laissa säädetyt ja lain nojalla määrätyt velvollisuudet sekä niiden noudattamisen valvonta ja epäillystä rikkomisesta ilmoittaminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tehdään yhteistyössä myös tuomitun kanssa. Hänelle annetaan jäljennös 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta.

Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisen kanssa on huolehdittava siitä, että 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tukevat valvottavalle mahdollisesti laadittua palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai vastaavaa suunnitelmaa.

32 § (10.3.2022/170)

32 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

33 §
Valvonnan lakkauttaminen

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto voi lakkauttaa valvonnan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 60 §:n 4 momentin nojalla, jos kuluneen valvonta-ajan, riittävien valvojan ja tuomitun välisten tapaamisten sekä muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella tuomitun elämänolosuhteita voidaan pitää vakiintuneina ja jos tuomitulla ei enää ole ilmeistä rikokseen syyllistymisriskiä. (21.11.2019/1088)

Valvonnan kestettyä vähintään kuusi kuukautta se voidaan lakkauttaa myös, jos tuomittu on ulkomaalaislain (301/2004) 148 tai 149 §:n perusteella käännytetty tai karkotettu maasta, on muuttanut vakinaisesti ulkomaille taikka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa sairauden takia tai hänellä on muu vaikea sairaus. Tuomitun muuttaminen toiseen Pohjoismaahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon ei kuitenkaan ole lakkauttamisperuste, jos valvonta voidaan järjestää Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain (326/1963) 22 §:n tai valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (1170/2011) 2 §:n perusteella.

9 luku

Nuorisorangaistus

34 §
Työelämään ja työn tekemiseen perehtymisen suorituspaikat

Tuomittu perehtyy työelämään ja työn tekemiseen julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen yhdistyksen taikka muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön tai säätiön tehtävissä. Perehtymispaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa.

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto hyväksyy perehtymispaikan järjestäjän.

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto tekee 1 momentissa tarkoitetun yhteisön tai säätiön kanssa työelämään ja työn tekemiseen perehtymisestä sopimuksen, jossa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä perehtymispaikan yhdyshenkilö.

10 luku

Ehdonalaiseen vapauteen päästetyn valvonta

35–36 §

35–36 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

37 §
Lääkehoitoon ja siihen liitettyyn muuhun hoitoon ja tukeen sitoutuneen tuomitun rangaistusajan suunnitelman sisältö

Sen lisäksi, mitä yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n 1 momentissa rangaistusajan suunnitelman sisällöstä säädetään, mainitun lain 70 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla valvontaan asetetun tuomitun rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot ja määräykset lääkehoidon, muun hoidon ja tuen:

1) tavoitteista;

2) sisällöstä sekä edellyttämistä käynneistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä;

3) erityisistä ehdoista ja niiden noudattamisen valvonnan sisällöstä ja menettelytavoista;

4) edellyttämästä yhteydenpidosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön, tuomitun kotikunnan, valvojan ja tuomitun välillä;

5) päättymisen tai keskeytymisen edellyttämistä toimenpiteistä;

6) muut yhteydenpitoa ja valvontaa koskevat tarpeelliset tiedot.

III OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

11 luku

Muutoksenhaku

38–40 §

38–40 § on kumottu A:lla 10.3.2022/170.

12 luku

Voimaantulo

41 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.2019/1088:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

10.3.2022/170:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2022.

30.6.2022/530:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.