Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

23.4.2015/502

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on jätetty voimaan. Ks. L 1332/2022 20 §, 1333/2022 17 § ja 1334/2022 56 §

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 7 §:n 2 momentin, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 15 §:n 3 momentin sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 7 §:n 2 momentti laissa 1356/2014 ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 22 §:n 6 momentti laissa 1358/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus, 52 artiklan mukaisen tuen, jäljempänä tuotantosidonnainen tuki, sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukaisen alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristösopimuksen ja 33 artiklan mukaisen tuen valvonnasta.

2 § (19.5.2022/347)
Toimijan ilmoitusvelvollisuus

Jos toimija ei ole täyttänyt eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) 3 §:ssä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta, tukea ei makseta.

3 §
Aktiiviviljelijää koskevien ehtojen tarkastaminen paikan päällä

Valvonnassa tarkastetaan tukiasetuksen 9 artiklassa tarkoitetun aktiiviviljelijän ehtojen täyttyminen.

4 §
Tavanomainen tuotantotapa tuotantosidonnaisessa tuessa

Valvonnassa tarkastetaan, että maatilalla noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa. Jos valvonnassa todetaan, että maatilalla ei ole noudatettu tavanomaista tuotantotapaa, tukea ei makseta.

5 § (19.5.2022/347)
Tuotantosidonnaisen tuen ehtojen tarkastus nautojen osalta

Valvonnassa tarkastetaan, että nauta on merkitty ja rekisteröity tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen käyttötapaa, ikää, sukupuolta, rotua, poikimista ja eläimen pitopaikkaa koskevien tukiehtojen noudattaminen. Tuenhakijan on tarvittaessa todistettava naudan polveutuminen.

Tukikelpoinen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014, jäljempänä hallintoasetus, 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 17 alakohdan nojalla mahdollisesti tukikelpoinen nauta, joka ei täytä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksia tai muuta tukiehtoa, hylätään valvonnassa. Lypsylehmien, emolehmien, emolehmähiehojen ja saaristohiehojen osalta eläintä hylättäessä huomioidaan yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014, jäljempänä soveltamisasetus, 53 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun päivämäärän mukainen rekisteritilanne. Valvonnassa hylätystä lypsylehmästä, emolehmästä, emolehmähiehosta tai saaristohiehosta ei voi saada tukea toisella maatilalla kyseisenä vuonna. Sonnien ja härkien osalta eläintä hylättäessä huomioidaan laiminlyönnit tuenmääräytymisvuonna 1 päivästä huhtikuuta 31 päivään joulukuuta. Valvonnassa hylätystä sonnista tai härästä ei voi saada tukea toisella maatilalla kyseisenä vuonna.

6 § (19.5.2022/347)
Tuotantosidonnaisen tuen ehtojen tarkastus lampaiden ja vuohien osalta

Valvonnassa tarkastetaan, että lammas ja vuohi on merkitty ja rekisteröity tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen ikää, sukupuolta, rotua, eläimen pitopaikkaa, karitsointia ja maidon tuottamista koskevien tukiehtojen noudattaminen.

Tukikelpoinen tai hallintoasetuksen 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 17 alakohdan nojalla mahdollisesti tukikelpoinen lammas tai vuohi, joka ei täytä eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksia tai muuta tukiehtoa, hylätään valvonnassa. Uuhien ja kuttujen osalta eläintä hylättäessä huomioidaan soveltamisasetuksen 53 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun päivämäärän mukainen rekisteritilanne. Valvonnassa hylätystä uuhesta tai kutusta ei voi saada tukea toisella maatilalla kyseisenä vuonna.

7 §
Teurastamotarkastus

Tuotantosidonnaisen tuen palkkiojärjestelmään sitoutuneessa teurastamossa tarkastetaan eläinrekistereihin tehtyjen ilmoitusten oikeellisuus ja muiden tukiehtojen täyttyminen. Tarkastus tehdään asiakirjatarkastuksena ja vertaamalla asiakirjojen tietoja eläinrekistereiden tietoihin. Lisäksi teurastamossa tehdään tarkastuspäivänä toteutettujen teurastusmenettelyjen otokseen perustuva tarkastus tai teurastusmenettelyjen asianmukaisuus tarkastetaan muulla tavalla. Eläin, jonka osalta tukiehdot eivät täyty, hylätään valvonnassa.

Jos palkkiojärjestelmään sitoutuneen teurastamon eläinrekistereihin tekemissä ilmoituksissa havaitaan virheitä tai teurastusmenettelyissä havaitaan puutteita, teurastamolle annetaan huomautus. Valvonnassa uudestaan havaitun laiminlyönnin seuraamuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014, jäljempänä hallintoasetus, 33 artiklan 2 kohdassa.

7 a § (20.10.2016/871)
Sikojen ja siipikarjan eläinmäärää koskeva kynnys eläinten hyvinvointikorvauksen seuraamusten laskennassa

Hallintoasetuksen 31 artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuna eläinmääränä, joka poikkeaa mainitun artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetystä kolmen eläimen kynnyksestä, käytetään sikojen ja siipikarjan osalta kolmea eläinyksikköä.

8 §
Eläinten hyvinvointikorvauksen ehtojen tarkastaminen ja laiminlyönnistä johtuvat vähennykset

Valvonnassa tarkastetaan, että eläin on merkitty ja rekisteröity eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015), jäljempänä eläinyksikköasetus, mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan muiden tukiehtojen noudattaminen. Eläin, joka ei täytä tukiehtoa, hylätään valvonnassa.

Hallintoasetuksen 35 artiklassa säädetään tukiehtojen noudattamatta jättämisen seuraamuksista. Korvauksen saajan valitsemasta eläinlajikohtaisesta toimenpiteestä maksettavaa eläinten hyvinvointikorvausta vähennetään 10–100 prosenttia, jos yhtä tai useampaa tukiehtoa ei ole noudatettu tai tukiehdon noudattamista ei voida todentaa puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Jos laiminlyönti toistuu, vähennys on kaksinkertainen, mutta kuitenkin enintään 100 prosenttia.

Eläinten hyvinvointikorvausta vähennetään 20–100 prosenttia, jos korvauksen saajan valitsemaa eläinlajikohtaista toimenpidettä koskevaa vähimmäistasoa ei ole noudatettu.

9 §
Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan ympäristösopimuksen tarkastus ja laiminlyönnistä johtuvat vähennykset

Valvonnassa tarkastetaan, että eläin on merkitty ja rekisteröity eläinyksikköasetuksen ja eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Lisäksi valvonnassa tarkastetaan eläimen ikää, sukupuolta, rotua, polveutumista, rodun lisäämistä ja eläimen korvaavuutta koskevien tukiehtojen noudattaminen. Eläin, joka ei täytä tukiehtoa, hylätään valvonnassa.

9 a § (20.10.2016/871)
Kirjallinen näyttö ilmoitusaikojen noudattamisesta

Jos eläinrekisterin tai eläinluettelon mukaan maatilalla olevaa eläintä ei voida valvonnassa todeta eikä tukea hakenut esitä valvonnassa kirjallista näyttöä eläimen merkinnän ja rekisteröinnin ilmoitusaikojen noudattamisesta, eläin hylätään.

10 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskevan valvonnan laajentaminen

Täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (7/2015) liitteessä 3 tarkoitettujen eläinten hyvinvointia koskevien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnan tulosten perusteella tehtävä eläinten hyvinvointikorvausta koskeva laajennettu valvonta voidaan tehdä hallinnollisesti ilman erillistä tilakäyntiä. Laajennettu valvonta tehdään niiden tukiehtojen osalta, joissa laiminlyönti on havaittu.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (592/2007) ja eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008–2013 annettu valtioneuvoston asetus (418/2008).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.10.2016/871:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

19.5.2022/347:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306) ; EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640) ; EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.