Seurattu SDK 272/2021 saakka.

12.2.2015/123

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 83 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimista, joilla pyritään vähentämään ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden syntymistä, valmistelemaan uudelleenkäytettäväksi, kierrättämään tai hyödyntämään muulla tavoin romutettaviksi tarkoitettuja ajoneuvoja, jotka ovat jätelain (646/2011) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua jätettä (romuajoneuvo) ja niiden osia sekä parantamaan romuajoneuvojen käsittelyn ympäristön suojelun tasoa.

Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin ja romuajoneuvoihin sekä niiden osiin ja materiaaleihin.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tämän asetuksen 6 ja 10–16 §:ää ei sovelleta kolmipyöräisiin ajoneuvoihin, 6 §:ää erityisajoneuvoihin eikä 6, 10, 16 ja 17 §:ää ajoneuvoihin, joille on myönnetty ajoneuvolain (1090/2002) 30 §:n 5 momentissa tarkoitettu piensarjatyyppihyväksyntä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla ajoneuvolain 10 §:ssä tarkoitettua M1 tai N1-luokan ajoneuvoa sekä kolmipyöräistä ajoneuvoa;

2) kolmipyöräisellä ajoneuvolla ajoneuvolain 11 ja 12 §:ssä tarkoitettua L5e-luokan ajoneuvoa sekä vastaavaan ennen ajoneuvolain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaiseen luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa; (25.8.2016/733)

3) erityisajoneuvolla ajoneuvolain 21 §:ssä tarkoitettua ambulanssia, 22 §:ssä tarkoitettua matkailuautoa ja 23 §:ssä tarkoitettua ruumisautoa sekä ajoneuvolain nojalla annettujen säännösten mukaista pyörätuolin käyttäjälle tarkoitettua ajoneuvoa, erityiskäyttöön tarkoitettua ajoneuvoa ja panssaroitua ajoneuvoa;

4) ajoneuvon haltijalla romuajoneuvon haltijaa, joka on jätelain 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu jätteen haltija;

5) taloudellisella toimijalla ajoneuvon sekä sen osien ja materiaalien tuottajaa ja jakelijaa, ajoneuvon ammattimaista korjaajaa ja liikennevakuutustoimintaa harjoittavaa yhteisöä sekä romuajoneuvon kerääjää, purkajaa, murskaajaa, hyödyntäjää, kierrättäjää ja muuta sen käsittelyyn osallistuvaa;

6) esikäsittelyllä vaarallisten aineiden poistamista romuajoneuvosta sekä romuajoneuvon purkamista ja muuta romuajoneuvon ja sen osien uudelleen käytön valmistelua, kierrätystä, muuta hyödyntämistä tai loppukäsittelyä varten tarvittavaa toimintaa;

7) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10 ja 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F; vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10; vaaraluokka 4.1; vaaraluokka 5.1.;

8) purkamistiedoilla kaikkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä romuajoneuvon asianmukaisen ja ympäristöystävällisen esikäsittelyn toteuttamiseksi.

3 §
Markkinavalvonta

Tämän asetuksen 4 ja 9 §:n noudattamista valvovat jätelain 24 §:ssä mainitut jätelain yleiset valvontaviranomaiset.

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY mukaisesta ajoneuvojen ja niiden osien valvonnasta säädetään ajoneuvolaissa.

4 § (25.8.2016/733)
Eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoitukset

Markkinoille saatettavan ajoneuvon materiaalit ja osat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuudenarvoista kromia.

Edellä 1 momentissa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä 1 tarkoitetuissa tapauksissa siinä säädetyin edellytyksin.

5 §
Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen osien vastaanotto

Tuottajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien vastaanotto järjestetään siten, että palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät:

1) romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien toimittaminen vastaanottopaikkaan on jätelain 49 §:n 1 momentin mukaisesti maksutonta ja vaivatonta;

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti koko maassa;

3) vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 200 kiinteää vastaanottopaikkaa;

4) kiinteiden vastaanottopaikkojen verkostoa täydennetään tarpeen mukaan noutopalvelulla tai muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä;

5) vastaanotto ulottuu jokaiseen kuntaan.

Vastaanotetut romuajoneuvot on mahdollisimman pian siirrettävä varastoitaviksi ja esikäsiteltäviksi siten kuin 7 §:n 1 momentissa säädetään.

Ajoneuvon haltijan velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle säädetään jätelain 58 §:ssä.

6 §
Uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisvelvoite

Tuottajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvoista valmistellaan uudelleenkäyttöön tai hyödynnetään muulla tavoin vuodessa yhteensä vähintään 95 prosenttia sekä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vuodessa yhteensä vähintään 85 prosenttia.

7 §
Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely

Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on huolehdittava siitä, että:

1) estetään toiminnasta aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle;

2) uudelleenkäyttöön soveltuvat osat poistetaan ja varastoidaan siten, että ne voidaan valmistella uudelleenkäyttöön;

3) uudelleenkäyttöön soveltumattomat osat ja materiaalit toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviksi tai muutoin hyödynnettäviksi;

4) 4 §:ssä tarkoitetut osat ja materiaalit, jotka on merkitty tai tehty muutoin tunnistettaviksi, poistetaan;

5) vaaralliset osat ja materiaalit poistetaan ja lajitellaan siten, etteivät ne pilaa romuajoneuvojen murskauksessa syntyvää jätettä.

Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on noudatettava liitteessä 2 säädettyjä teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

8 §
Ympäristölupa, rekisteröinti ja palveluhankinta

Romuajoneuvojen ammattimaisen tai laitosmaisen esikäsittelyn ja varastoinnin ympäristöluvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 7 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi.

Romuajoneuvojen ammattimaista kuljettamista harjoittavan tai välittäjänä toimivan velvollisuudesta tehdä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin säädetään jätelain 94 §:ssä. Romuajoneuvojen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan velvollisuudesta tehdä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten säädetään jätelain 100 §:ssä.

Tuottajan on palveluhankinnassaan asetettava etusijalle sellaiset romuajoneuvojen esikäsittelijät, muut käsittelijät ja keräystoiminnan harjoittajat, jotka ovat ottaneet käyttöön sertifioituja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä.

9 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot

Tuottajan sekä materiaalien ja laitteiden valmistajan on käytettävä liitteessä 3 säädettyjä koodausstandardeja helpottamaan uudelleenkäytettäviksi ja hyödynnettäviksi soveltuvien ajoneuvon osien ja materiaalien tunnistamista.

Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon saattamisesta ensi kertaa markkinoille. Tuottajien on asetettava purkamistiedot 7 §:ssä tarkoitettua esikäsittelyä harjoittavan esikäsittelylaitoksen käyttöön käsikirjojen tai elektronisten välineiden muodossa. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudessa kuin esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi ja ottaen erityisesti huomioon, mitä 6 §:ssä säädetään.

Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudelleen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.

10 § (11.4.2019/539)
Romutustodistus

Jätelain 59 §:ssä tarkoitetussa romutustodistuksessa on oltava:

1) todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen nimi, yhteystiedot ja nimikirjoitusnäyte sekä yritys- tai yhteisötunnus;

2) romutustodistuksen antaneelle laitokselle tai yritykselle myönnettävistä luvista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite;

3) selvitys romutustodistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen toimimisesta tuottajan lukuun;

4) romutustodistuksen antopäivä;

5) ajoneuvon kansallisuustunnut ja rekisterinumero;

6) ajoneuvon luokka, merkki ja malli;

7) ajoneuvon valmistenumero;

8) ajoneuvon haltijan nimi ja yhteystiedot, kansallisuus ja nimikirjoitusnäyte.

Jos ajoneuvon luovuttaa joku muu kuin liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja, on romutustodistukseen liitettävä selvitys luovuttajan oikeudesta luovuttaa ajoneuvo. Liikenne- ja viestintäviraston on hyväksyttävä vastaavat tiedot sisältävä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu romutustodistus.

11 § (11.4.2019/539)
Tiedottaminen ja neuvonta

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että ajoneuvojen käyttäjille, omistajille ja taloudellisille toimijoille annetaan kattavasti tietoja:

1) romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen ajoneuvon osien vastaanottopaikoista;

2) romutustodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajoneuvo liikenneasioiden rekisteristä;

3) ajoneuvon haltijan jätelain 58 §:n mukaisesta velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle.

12 §
Uuden ajoneuvon myynninedistämisaineistoon sisällytettävät tiedot

Tuottajan on varmistettava, että ajoneuvon ostajan saatavilla olevaan uuden ajoneuvon markkinoinnissa käytettävään myynninedistämisaineistoon sisällytetään tiedot:

1) ajoneuvojen ja niiden osien suunnittelusta niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja muun hyödynnettävyyden kannalta;

2) romuajoneuvojen ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta esikäsittelystä, erityisesti kaikkien nesteiden poistamisesta ja romuajoneuvon purkamisesta;

3) romuajoneuvojen ja niiden osien uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistapojen kehittämisestä ja optimoinnista;

4) kierrätyksessä ja muussa hyödyntämisessä tapahtuneesta kehityksestä käsiteltävien jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi.

13 §
Selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä

Tuottajien tässä asetuksessa säädetyistä velvollisuuksista huolehtimaan perustetun tuottajayhteisön on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys vakavaraisuudestaan ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Vakavaraisuudesta annettavaan selvitykseen on sisällytettävä viimeiseksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välintilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muulla tavoin.

14 §
Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajan tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamista ajoneuvoista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

5) tiedot tuottajan järjestämästä romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä, varastoinnista, uudelleenkäyttöön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä loppukäsittelystä;

6) arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevien romuajoneuvojen määrästä tonneina;

7) suunnitelma romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) selvitys uudelleenkäytön edistämiseen ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

9) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty;

10) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

15 §
Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajayhteisön tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) 14 §:n 1 momentin 1–3 ja 5–10 kohtaa vastaavat tiedot tuottajayhteisöstä;

2) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista ajoneuvoista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

3) tuottajayhteisön kunkin perustajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

4) tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

5) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet jaetaan tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) 13 §:n mukainen selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta.

16 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus tuottajan tai tuottajayhteisön toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vakavaraisuudesta annettavan selvityksen ja toiminnan turvaamista koskevan suunnitelman antamisen määräajasta tuottajayhteisön toiminnan muuttuessa olennaisesti säädetään jätelain 64 §:ssä.

17 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen ajoneuvojen määrä tonneina;

2) Suomessa erilliskerättyjen romuajoneuvojen määrä tonneina;

3) uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen ja muutoin hyödynnettyjen tai loppukäsiteltyjen romuajoneuvojen ja niiden osien määrä tonneina eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä käsittelylaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

4) Suomesta toiseen valtioon ja toisesta valtiosta Suomeen toimitettujen romuajoneuvojen määrä;

5) saavutettu uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisaste sekä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

6) tiedot 11 ja 12 §:n mukaisesti järjestetystä tiedottamisesta.

18 §
Seurantatietojen kokoaminen ja toimittaminen komissiolle

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi vuosittain koottava 17 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot sekä arvioitava Suomessa erilliskerättyjen romuajoneuvojen määrä ja saavutetut uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisasteet.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vuosittain toimitettava Euroopan komissiolle romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyssä komission päätöksessä 2005/293/EY tarkoitetut tiedot 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot on koottu.

19 §
Täytäntöönpanokertomus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on joka kolmas vuosi laadittava ja toimitettava Euroopan komissiolle romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 9 artiklan 1 kohdan mukainen kertomus direktiivin täytäntöönpanosta Suomessa eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti. Kertomus on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa sen kolmivuotiskauden päättymisestä, jota se koskee. Kertomus on laadittava romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta tehdyn komission päätöksen 2001/753/EY liitteenä olevan kyselylomakkeen perusteella.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan romuajoneuvoista annettu valtioneuvoston asetus (581/2004) sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettu valtioneuvoston asetus (572/2003).

Tuottajan tulee huolehtia siitä, että 5 §:n 1 momentissa säädetyt vastaanoton järjestämistä koskevat vaatimukset täyttyvät viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättäneen tuottajan tai tuottajayhteisön on tarkistettava, että hakemuksessa annetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EUVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
1a.Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b.Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyäEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat
2a.Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b.Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c.a)Työstettäväksi tarkoitetut alumiiniseokset, joiden painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä1)
2c.b)Alumiiniseokset, jotka eivät sisälly 2c. a kohtaan ja joiden painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä1a)2)
3.Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä1)
4a.Laakerikuoret ja helatVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b.Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissaVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osatPoikkeuksen sovelta-misala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
5a.Lyijy suurjännitejärjestelmien akuissa2a), joita käytetään ainoastaan M1- ja N1-luokan ajoneuvojen käyttövoimanaEnnen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
5b.Lyijy sellaisten akkusovellusten akuissa, jotka eivät sisälly 5a- kohtaan1)X
6.TärinänvaimentimetEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX
7a.Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissäkäytettävien elastomeerienvulkanointi- ja stabilointiaineetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b.Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissäkäytettävien elastomeerienvulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c.Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissakäytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettumarkkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009
8a.Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektronisille piirilevyille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektronisten piirilevyjen pintakäsittelyynEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8b.Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektronisten piirilevyjen juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamattaEnnen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8c.Lyijy alumiinielektrolyyttikondensaattoreidenliitäntöjen pintakäsittelyaineissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8d.Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamassa-antureissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8e.Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)2)X
8f. a)Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissäEnnen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8f. b)Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä, muualla kuin ajoneuvojen johdinsarjojen liittimien kytkentäalueellaEnnen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
8g. a)Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassaEnnen 1 päivää lokakuuta 2022 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
8g. b)Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa, kun sähköliitäntä koostuu jostakin seuraavista: i) puolijohdeteknologian solmupiste, joka on vähintään 90 nm, ii) yksi puolijohdepala, jonka koko on vähintään 300 mm2 missä tahansa puolijohdeteknologian solmupisteessä, iii) pinotut puolijohdepalaryhmät, joissa yksi puolijohdepala on vähintään 300 mm2 tai piivälittäjä vähintään 300 mm2.2)1 päivää lokakuuta 2022 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
8h.Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun teho-puolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A/mm2 mikrosirun pinta-alaa kohdenEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8i.Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8j.Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
8k.Lämmityslaitteiden juotteet, joissa kuumennusvirta seinämäpaksuudeltaan enintään 2,1 mm olevien laminoitujen lasien yksittäisten levyjen juotosliitosta kohti on 0,5 A tai suurempi. Tämä poikkeus ei koske välikerrospolymeeriin upotettuihin liittimiin käytettäviä juotoksia.Ennen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 4)
9.Venttiilien istukatEnnen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10a.Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä.Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä:– hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,– kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa.X 5) (muissa osissa kuin moottorinpietso-komponenteissa)
10b.Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissaeristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10c.Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissakondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DCEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat
10d.Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissakondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat
11.Pyrotekniset sytyttimetEnnen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12.Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2 -päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpöEnnen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX

C. Kuudenarvoinen kromi

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamis-ala ja soveltamisenpäättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
13a.Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b.Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14.Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena seuraavien absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa: X
i) jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on alle 75 W tasaisissa käyttöolosuhteissa, Ennen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
ii) jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on 75 W tai suurempi tasaisissa käyttöolosuhteissa, Ennen 1 päivää tammikuuta 2026 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat.
iii) jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan täysin muulla kuin sähkölämmittimellä.

D. Elohopea

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisenpäättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
15a.Ajovalosovellusten purkauslamputEnnen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX
15b.Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamputEnnen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosatX

E. Kadmium

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisenpäättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
16.Sähköajoneuvojen akutVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta2008

1) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2021.

1a) Sovelletaan alumiiniseoksiin, joihin lyijyä ei ole lisätty tarkoituksellisesti vaan sitä esiintyy kierrätetyn alumiinin käytön vuoksi.

2) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2024.

2a) Järjestelmät, joiden jännite on suurempi kuin 75 V DC, siten kuin ne määritellään tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/95/EY (EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10).

4) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

5) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a–8j kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

– Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

– Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasapainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Liite 2

Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset

1. Romuajoneuvojen esikäsittelyä edeltävässä varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, sekä romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään:

– asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla;

– asianmukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto.

2. Esikäsittelypaikassa on lisäksi oltava vähintään:

– asianmukainen purettujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten varaosien varasto;

– asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla;

– asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten;

– asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään.

3. Esikäsittelyssä on romuajoneuvojen puhdistamiseksi mahdollisimman pian:

– poistettava akku ja nestekaasusäiliöt;

– poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyynyt;

– poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön;

– poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa;

– poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä.

(25.8.2016/733)

4. Esikäsittelyssä on kierrätyksen edistämiseksi poistettava:

– katalysaattorit;

– kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja ei erotella murskaamossa;

– renkaat ja isot muoviosat, esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa siten, että ne voidaan tehokkaasti kierrättää materiaaleina;

– lasi.

5. Varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen.

Liite 3

Ajoneuvon osien ja materiaalien merkitsemisessä käytettävät koodausstandardit

1. Seuraavia osien ja materiaalien koodausta koskevia ISO-standardinimikkeistöjä käytetään, kun merkitään ja luokitellaan ajoneuvojen osia ja materiaaleja, joiden paino on yli 100 grammaa:

– ISO 1043-1 Muovit - Lyhenteet. Osa 1: Peruspolymeerit ja niiden ominaisuudet

– ISO 1043-2 Muovit - Lyhenteet. Osa 2: Täyte- ja lujiteaineet

– ISO 11469 Muovit - Muovituotteiden tunnistaminen ja merkintä

2. Seuraavia nimikkeistöjä käytetään, kun merkitään ja luokitellaan elastomeeristä valmistettuja ajoneuvojen osia ja materiaaleja, joiden paino on yli 200 grammaa:

– ISO 1629 Kumit ja lateksit - Nimikkeistö. Tätä nimikkeistöä ei kuitenkaan sovelleta renkaiden merkitsemiseen

3. ISO-standardeissa käytetyt merkinnät "<" ja ">" voidaan korvata hakasulkumerkeillä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.8.2016/733:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016. Asetuksen 4 § tulee kuitenkin voimaan vasta 19 päivänä marraskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34, Komission direktiivi (EU) 2016/774 (32016L0774); EUVL L 128, 19.5.2016, s. 4

26.4.2018/276:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission direktiivi 2017/2096/EU (32017L2096); EUVL L 299, 16.11.2017, s. 24

11.4.2019/539:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

2.4.2020/179:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.