Seurattu SDK 946/2023 saakka.

12.2.2015/123

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 83 §:n 4 momentin nojalla:

1 § (25.11.2021/1028)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimista, joilla pyritään vähentämään ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden syntymistä sekä valmistelemaan uudelleenkäytettäväksi, kierrättämään tai hyödyntämään muulla tavoin romutettaviksi tarkoitettuja ajoneuvoja, jotka ovat jätelaissa (646/2011) tarkoitettua jätettä (romuajoneuvo) ja niiden osia sekä parantamaan romuajoneuvojen käsittelyn ympäristön suojelun tasoa.

Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin ja romuajoneuvoihin sekä niiden osiin ja materiaaleihin.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tämän asetuksen 6, 10–11 ja 12–16 §:ää ei sovelleta moottorikäyttöisiin kolmipyöriin, 6 §:ää erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin eikä 6, 10, 16 ja 17 §:ää ajoneuvoihin, joille on myönnetty ajoneuvolain (82/2021) 2 §:n 21 kohdassa tarkoitettu kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä.

2 § (25.11.2021/1028)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/858 tarkoitettua M1- tai N1-luokan ajoneuvoa sekä moottorikäyttöistä kolmipyörää;

2) moottorikäyttöiselläkolmipyörällä kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 168/2013 tarkoitettua L5e-luokan ajoneuvoa;

3) erikoiskäyttöön tarkoitetulla ajoneuvolla 1 kohdassa mainitussa asetuksessa tarkoitettua luokan M, N tai O ajoneuvoa, jolla on sellaiset erityiset tekniset ominaisuudet, että sillä voidaan tehdä erityisiä järjestelyjä tai varusteita vaativia toimintoja;

4) taloudellisella toimijalla ajoneuvon sekä sen osien ja materiaalien tuottajaa ja jakelijaa, ajoneuvon ammattimaista korjaajaa ja liikennevakuutustoimintaa harjoittavaa yhteisöä sekä romuajoneuvon kerääjää, purkajaa, murskaajaa, hyödyntäjää, kierrättäjää ja muuta sen käsittelyyn osallistuvaa;

5) esikäsittelyllä vaarallisten aineiden poistamista romuajoneuvosta sekä romuajoneuvon purkamista ja muuta romuajoneuvon ja sen osien uudelleen käytön valmistelua, kierrätystä, muuta hyödyntämistä tai loppukäsittelyä varten tarvittavaa toimintaa;

6) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää jonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistettuihin vaaraluokkiin tai -kategorioihin liittyvistä arviointiperusteista:

a) vaaraluokka 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7;

b) vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B;

c) vaaraluokka 2.9, 2.10 ja 2.12;

d) vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2;

e) vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2;

f) vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

g) vaaraluokka 3.1–3.6;

h) vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen;

i) vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset;

j) vaaraluokka 3.9, 3.10, 4.1 ja 5.1;

7) purkamistiedoilla kaikkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä romuajoneuvon asianmukaisen ja ympäristöystävällisen esikäsittelyn toteuttamiseksi.

Edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuna ajoneuvona pidetään myös ennen kohdassa mainitun asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaiseen vastaavaan luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa.

3 § (25.11.2021/1028)
Markkinavalvonta

Jätelain 24 a §:ssä tarkoitettu ajoneuvojen sekä niiden materiaalien ja osien markkinavalvontaviranomainen valvoo tämän asetuksen 4 ja 9 §:n noudattamista.

Markkinavalvonnasta säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020 sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016).

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY mukaisesta ajoneuvojen ja niiden osien valvonnasta säädetään ajoneuvolaissa.

4 § (25.8.2016/733)
Eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoitukset

Markkinoille saatettavan ajoneuvon materiaalit ja osat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuudenarvoista kromia.

Edellä 1 momentissa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä 1 tarkoitetuissa tapauksissa siinä säädetyin edellytyksin.

5 §
Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen osien vastaanotto

Tuottajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien vastaanotto järjestetään siten, että palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät:

1) romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien toimittaminen vastaanottopaikkaan on jätelain 49 §:n 1 momentin mukaisesti maksutonta ja vaivatonta;

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti koko maassa;

3) vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 200 kiinteää vastaanottopaikkaa;

4) kiinteiden vastaanottopaikkojen verkostoa täydennetään tarpeen mukaan noutopalvelulla tai muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä;

5) vastaanotto ulottuu jokaiseen kuntaan.

Vastaanotetut romuajoneuvot on mahdollisimman pian siirrettävä varastoitaviksi ja esikäsiteltäviksi siten kuin 7 §:n 1 momentissa säädetään.

Ajoneuvon haltijan velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle säädetään jätelain 58 §:ssä sekä mahdollisuudesta periä korvaus romutettavan ajoneuvon jätehuollolle aiheutuvista lisäkustannuksista säädetään mainitun lain 60 §:ssä. (25.11.2021/1028)

6 §
Uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisvelvoite

Tuottajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvoista valmistellaan uudelleenkäyttöön tai hyödynnetään muulla tavoin vuodessa yhteensä vähintään 95 prosenttia sekä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vuodessa yhteensä vähintään 85 prosenttia.

Velvollisuudesta edistää uudelleenkäytön valmistelua jätteen keräyksen yhteydessä säädetään jätelain 11 a §:ssä. (25.11.2021/1028)

7 §
Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely

Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on huolehdittava siitä, että:

1) estetään toiminnasta aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle;

2) uudelleenkäyttöön soveltuvat osat poistetaan ja varastoidaan siten, että ne voidaan valmistella uudelleenkäyttöön;

3) uudelleenkäyttöön soveltumattomat osat ja materiaalit toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviksi tai muutoin hyödynnettäviksi;

4) 4 §:ssä tarkoitetut osat ja materiaalit, jotka on merkitty tai tehty muutoin tunnistettaviksi, poistetaan;

5) vaaralliset osat ja materiaalit poistetaan ja lajitellaan siten, etteivät ne pilaa romuajoneuvojen murskauksessa syntyvää jätettä.

Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on noudatettava liitteessä 2 säädettyjä teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

8 §
Ympäristölupa, rekisteröinti ja palveluhankinta

Romuajoneuvojen ammattimaisen tai laitosmaisen esikäsittelyn ja varastoinnin ympäristöluvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 7 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi.

Romuajoneuvojen ammattimaista kuljettamista harjoittavan tai välittäjänä toimivan velvollisuudesta tehdä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin säädetään jätelain 94 §:ssä. Romuajoneuvojen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan velvollisuudesta tehdä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten säädetään jätelain 100 §:ssä.

Tuottajan on palveluhankinnassaan asetettava etusijalle sellaiset romuajoneuvojen esikäsittelijät, muut käsittelijät ja keräystoiminnan harjoittajat, jotka ovat ottaneet käyttöön sertifioituja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä.

9 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot

Tuottajan sekä materiaalien ja laitteiden valmistajan on käytettävä liitteessä 3 säädettyjä koodausstandardeja helpottamaan uudelleenkäytettäviksi ja hyödynnettäviksi soveltuvien ajoneuvon osien ja materiaalien tunnistamista.

Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon saattamisesta ensi kertaa markkinoille. Tuottajien on asetettava purkamistiedot 7 §:ssä tarkoitettua esikäsittelyä harjoittavan esikäsittelylaitoksen käyttöön käsikirjojen tai elektronisten välineiden muodossa. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudessa kuin esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi ja ottaen erityisesti huomioon, mitä 6 §:ssä säädetään.

Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudelleen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.

10 § (11.4.2019/539)
Romutustodistus

Jätelain 59 §:ssä tarkoitetussa romutustodistuksessa on oltava:

1) todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen nimi, yhteystiedot ja nimikirjoitusnäyte sekä yritys- tai yhteisötunnus;

2) romutustodistuksen antaneelle laitokselle tai yritykselle myönnettävistä luvista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite;

3) selvitys romutustodistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen toimimisesta tuottajan lukuun;

4) romutustodistuksen antopäivä;

5) ajoneuvon kansallisuustunnus ja rekisterinumero; (25.11.2021/1028)

6) ajoneuvon luokka, merkki ja malli;

7) ajoneuvon valmistenumero;

8) ajoneuvon haltijan nimi ja yhteystiedot, kansallisuus ja nimikirjoitusnäyte.

Jos ajoneuvon luovuttaa joku muu kuin liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja, on romutustodistukseen liitettävä selvitys luovuttajan oikeudesta luovuttaa ajoneuvo. Liikenne- ja viestintäviraston on hyväksyttävä vastaavat tiedot sisältävä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu romutustodistus.

11 § (25.11.2021/1028)
Tiedottaminen ja neuvonta

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että ajoneuvojen käyttäjille, omistajille ja taloudellisille toimijoille annetaan kattavasti tietoja:

1) romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen ajoneuvon osien vastaanottopaikoista;

2) romutustodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajoneuvo liikenneasioiden rekisteristä;

3) ajoneuvon haltijan jätelain 58 §:ssä säädetystä velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle;

4) jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen mahdollisuuksista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä.

Tuottajan velvollisuudesta julkaista tietoja jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvoitteiden täyttymisestä säädetään jätelain 54 §:ssä. Tuottajayhteisön velvollisuudesta julkaista tietoja omistajistaan ja jäsenistään, tuottajilta perittävistä maksuista sekä palveluhankinnoissaan noudatettavista yleisistä periaatteista ja menettelyistä säädetään mainitun lain 63 ja 66 §:ssä.

11 a § (25.11.2021/1028)
Valtuutetun edustajan velvollisuus tiedottaa

Valtuutetun edustajan, joka on saanut valtuutuksensa sellaiselta toiseen valtioon sijoittautuneelta toimijalta, joka toimittaa ajoneuvoja Suomen markkinoille muutoin kuin etäkaupalla suoraan loppukäyttäjälle, on viivytyksettä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja hyväksymisestään tuottajarekisteriin sekä valtuutuksen tai hyväksymisen muuttamisesta tai peruuttamisesta sellaiselle tuottajalle, joka ilman saatua valtuutusta vastaisi näiden ajoneuvojen tuottajavastuuvelvoitteista. Jos edellä mainittu tuottaja, jonka sijasta valtuutettu edustaja hoitaa ajoneuvojen tuottajavastuuvelvoitteet, on tuottajayhteisön jäsen, valtuutetun edustajan on lisäksi viipymättä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja valtuutuksen ajankohdasta kyseiselle tuottajayhteisölle.

Valtuutetun edustajan on 1 momentissa säädetyn mukaisesti tiedotettava markkinoille toimittamiensa tuotteiden lajista, laadusta ja määrästä sekä esitettävä, miten tuottajavastuuvelvoitteiden täyttäminen on järjestetty. Tuottajayhteisölle on lisäksi tiedotettava, kuka olisi ilman saatua valtuutusta vastannut tuottajavastuuvelvoitteista mainittujen tuotteiden osalta.

11 b § (25.11.2021/1028)
Omavalvonta

Jätelain 53 a §:ssä tarkoitetussa omavalvontaa koskevassa suunnitelmassa on oltava:

1) selvitys 17 §:ssä tarkoitettujen seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi;

2) arvio jätelain 46 §:ssä tarkoitetun tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä;

3) selvitys jätelain 63 a §:ssä tarkoitetuista tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta;

4) menettelyt 3 kohdassa tarkoitettujen maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä;

5) suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

Omavalvonnan tueksi tehtävässä tarkastuksessa on käytettävä tarkastajaa, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Tarkastus voidaan suorittaa useammassa osassa tarkastajan erityisosaaminen huomioon ottaen tai liittää muuhun vastaavaan tuottajayhteisön toimintaan kohdistuvaan ulkopuoliseen tarkastukseen. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi mainittua järjestelmää.

11 c § (25.11.2021/1028)
Tuottajien maksuosuudet

Tuottajien maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteista säädetään jätelain 63 a §:ssä.

Hallinnollisia maksuja määritettäessä ei käytetä perusteena jätelain 63 a §:n 2 momentissa tarkoitettua maksujen mukauttamista. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien ajoneuvojen määrään ja niiden jätehuollosta ja muista tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

12 §
Uuden ajoneuvon myynninedistämisaineistoon sisällytettävät tiedot

Tuottajan on varmistettava, että ajoneuvon ostajan saatavilla olevaan uuden ajoneuvon markkinoinnissa käytettävään myynninedistämisaineistoon sisällytetään tiedot:

1) ajoneuvojen ja niiden osien suunnittelusta niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja muun hyödynnettävyyden kannalta;

2) romuajoneuvojen ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta esikäsittelystä, erityisesti kaikkien nesteiden poistamisesta ja romuajoneuvon purkamisesta;

3) romuajoneuvojen ja niiden osien uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistapojen kehittämisestä ja optimoinnista;

4) kierrätyksessä ja muussa hyödyntämisessä tapahtuneesta kehityksestä käsiteltävien jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi.

13 § (25.11.2021/1028)
Selvitys taloudellisista järjestelyistä ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä

Tuottajien tässä asetuksessa säädetyistä velvollisuuksista huolehtimaan perustetun tuottajayhteisön tai Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätelain 64 §:n 2 momentin nojalla määräämän tuottajan on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettu selvitys riittävistä taloudellisista järjestelyistään sekä toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Riittävistä taloudellisista järjestelyistä annettavaan selvitykseen on sisällytettävä viimeiseksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välintilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, riittävät taloudelliset järjestelyt on osoitettava luotettavasti muulla tavoin.

14 § (25.11.2021/1028)
Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajan tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) tiedot tuottajan markkinoille saattamista ajoneuvoista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

4) tiedot tuottajan järjestämästä romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä, varastoinnista, uudelleenkäyttöön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä loppukäsittelystä;

5) arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevien romuajoneuvojen määrästä tonneina;

6) suunnitelma romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

7) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

8) omavalvontaa koskeva suunnitelma;

9) luettelo niistä jäsenvaltioista, joihin tuottaja myy ajoneuvoja etäkaupalla suoraan käyttäjille sekä mahdollisen valtuutetun edustajan nimi kyseisissä jäsenvaltioissa;

10) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty;

11) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

15 §
Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajayhteisön tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) 14 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4–9 kohtaa vastaavat tiedot tuottajayhteisöstä; (25.11.2021/1028)

2) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista ajoneuvoista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

3) tuottajayhteisön kunkin perustajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

4) tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

5) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet jaetaan tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) 13 §:ssä tarkoitettu selvitys tuottajayhteisön riittävistä taloudellisista järjestelyistä toimintansa asianmukaiseksi järjestämiseksi; (25.11.2021/1028)

7) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty; (25.11.2021/1028)

8) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä. (25.11.2021/1028)

16 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus tuottajan tai tuottajayhteisön toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Riittävistä taloudellisista järjestelyistä annettavan selvityksen ja toiminnan turvaamista koskevan suunnitelman antamisen määräajasta tuottajayhteisön toiminnan muuttuessa olennaisesti säädetään jätelain 64 §:ssä. (25.11.2021/1028)

17 § (25.11.2021/1028)
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen ajoneuvojen määrä tonneina;

2) Suomessa erilliskerättyjen romuajoneuvojen määrä tonneina;

3) uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen ja muutoin hyödynnettyjen tai loppukäsiteltyjen romuajoneuvojen ja niiden osien määrä tonneina eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä käsittelylaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

4) Suomesta toiseen valtioon ja toisesta valtiosta Suomeen toimitettujen romuajoneuvojen määrä;

5) saavutettu uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisaste sekä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

6) tiedot 11 ja 12 §:ssä säädetyn mukaisesti järjestetystä tiedottamisesta;

7) tiedot omavalvontaa koskevan suunnitelman edellyttämistä toimista ja tarkastuksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tietojen toimittamisessa on lisäksi noudatettava romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission päätöstä 2005/293/EY.

18 § (25.11.2021/1028)
Seurantatietojen kokoaminen ja toimittaminen komissiolle

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi vuosittain tarkastettava ja koottava 17 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot sekä arvioitava Suomessa erilliskerättyjen romuajoneuvojen määrä ja saavutetut uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisasteet.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vuosittain toimitettava Euroopan komissiolle 17 §:n 2 momentissa mainitussa komission päätöksessä tarkoitetut tiedot 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot on koottu.

19 § (25.11.2021/1028)
Yhteistyö ja tiedonvaihto Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kanssa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen on jätelain 66 a §:n ja tämän asetuksen säännösten asianmukaisen toimeenpanon varmistamiseksi osaltaan huolehdittava yhteistyöstä ja riittävästä tiedonkulusta muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Yhteistyön on käsitettävä tutustumisoikeuden myöntäminen asiaankuuluviin asiakirjoihin, tietoihin ja tarkastusten tuloksiin, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietosuojalaissa (1050/2018) tai luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) säädetystä muuta johdu. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on rekisteröintimenettelyn toimeenpanon ja valvonnan edistämiseksi julkaistava verkkosivuillaan linkit muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille sen mukaisesti kuin se on tarkoituksenmukaista.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan romuajoneuvoista annettu valtioneuvoston asetus (581/2004) sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettu valtioneuvoston asetus (572/2003).

Tuottajan tulee huolehtia siitä, että 5 §:n 1 momentissa säädetyt vastaanoton järjestämistä koskevat vaatimukset täyttyvät viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättäneen tuottajan tai tuottajayhteisön on tarkistettava, että hakemuksessa annetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EUVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
1a.Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b.Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyäEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2a.Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b.Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c. a)Työstettäväksi tarkoitetut alumiiniseokset, joiden painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyäEnnen 1 päivää tammikuuta 2028 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2c. b)Alumiiniseokset, jotka eivät sisälly 2c. a kohtaan ja joiden painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä2)1)
3.Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä3)
4a.Laakerikuoret ja helat Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b.Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissaVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osatPoikkeuksen sovelta-misala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
5a.Lyijy suurjännitejärjestelmien akuissa4), joita käytetään ainoastaan M1- ja N1-luokan ajoneuvojen käyttövoimanaEnnen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
5b.1Lyijy3)X
1. 12 V:n sovellusten akuissa
2. 24 V:n sovellusten akuissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/8581 3 artiklassa määritellyissä erikoiskäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1)
5b.2Lyijy sellaisten akkusovellusten akuissa, jotka eivät sisälly 5a. ja 5b.1 kohtaanEnnen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
6.Tärinänvaimentimet Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
7a.Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b.Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c.Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyäVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009
8a.Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektronisille piirilevyille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektronisten piirilevyjen pintakäsittelyynEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8b.Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektronisten piirilevyjen juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamattaEnnen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8c.Lyijy alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen pintakäsittelyaineissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8d.Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamassa-antureissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8e.Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)1)X 5)
8f. a)Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissäEnnen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8f. b)Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä, muualla kuin ajoneuvojen johdinsarjojen liittimien kytkentäalueellaEnnen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 5)
8g. a)Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassaEnnen 1 päivää lokakuuta 2022 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8g. b)Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa, kun sähköliitäntä koostuu jostakin seuraavista:1)X 5)
1. puolijohdeteknologian solmupiste, joka on vähintään 90 nm,1 päivää lokakuuta 2022 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2. yksi puolijohdepala, jonka koko on vähintään 300 mm2 missä tahansa puolijohdeteknologian solmupisteessä,
3. pinotut puolijohdepalaryhmät, joissa yksi puolijohdepala on vähintään 300 mm2 tai piivälittäjä vähintään 300 mm2.
8h.Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun teho-puolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A/mm2 mikrosirun pinta-alaa kohdenEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8i.Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8j.Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
8k.Lämmityslaitteiden juotteet, joissa kuumennusvirta seinämäpaksuudeltaan enintään 2,1 mm olevien laminoitujen lasien yksittäisten levyjen juotosliitosta kohti on 0,5 A tai suurempi. Tämä poikkeus ei koske välikerrospolymeeriin upotettuihin liittimiin käytettäviä juotoksia.Ennen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX 5)
9.Venttiilien istukat Ennen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10a.Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä.X 6) (muissa osissa kuin moottorin pietso-komponenteissa)
Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä:
– hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,
– kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa.
10b.Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10c.Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DCEnnen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
10d.Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissaEnnen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
11.Pyrotekniset sytyttimet Ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12.Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2 -päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpöEnnen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX

C. Kuudenarvoinen kromi

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
13a.Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b.Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteetVaraosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14.Kuudenarvoinen kromi korroosion-estoaineena seuraavien absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa:X
1. jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on alle 75 W tasaisissa käyttöolosuhteissa,Ennen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2. jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on 75 W tai suurempi tasaisissa käyttöolosuhteissa,Ennen 1 päivää tammikuuta 2026 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat.
3. jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan täysin muulla kuin sähkölämmittimellä.

D. Elohopea

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
15a.Ajovalosovellusten purkauslamputEnnen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX
15b.Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamputEnnen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosatX

E. Kadmium

Materiaalit ja osatPoikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaikaMerkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
16.Sähköajoneuvojen akut Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta 2008

1) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2024.

2) Sovelletaan alumiiniseoksiin, joihin lyijyä ei ole lisätty tarkoituksellisesti vaan sitä esiintyy kierrätetyn alumiinin käytön vuoksi.

3) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2025.

4) Järjestelmät, jotka toimivat yli 75 V DC:n jännitealueella, kuten tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU 1 artiklassa säädetään (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357).

5) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

6) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a–8k kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

– Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

– Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivää heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasapainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Liite 2

Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset

1. Romuajoneuvojen esikäsittelyä edeltävässä varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, sekä romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään:

– asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla;

– asianmukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto.

2. Esikäsittelypaikassa on lisäksi oltava vähintään:

– asianmukainen purettujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten varaosien varasto;

– asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla;

– asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten;

– asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään.

3. Esikäsittelyssä on romuajoneuvojen puhdistamiseksi mahdollisimman pian:

– poistettava akku ja nestekaasusäiliöt;

– poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyynyt;

– poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön;

– poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa;

– poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä.

(25.8.2016/733)

4. Esikäsittelyssä on kierrätyksen edistämiseksi poistettava:

– katalysaattorit;

– kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja ei erotella murskaamossa;

– renkaat ja isot muoviosat, esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa siten, että ne voidaan tehokkaasti kierrättää materiaaleina;

– lasi.

5. Varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen.

Liite 3

Ajoneuvon osien ja materiaalien merkitsemisessä käytettävät koodausstandardit

1. Seuraavia osien ja materiaalien koodausta koskevia ISO-standardinimikkeistöjä käytetään, kun merkitään ja luokitellaan ajoneuvojen osia ja materiaaleja, joiden paino on yli 100 grammaa:

– ISO 1043-1 Muovit - Lyhenteet. Osa 1: Peruspolymeerit ja niiden ominaisuudet

– ISO 1043-2 Muovit - Lyhenteet. Osa 2: Täyte- ja lujiteaineet

– ISO 11469 Muovit - Muovituotteiden tunnistaminen ja merkintä

2. Seuraavia nimikkeistöjä käytetään, kun merkitään ja luokitellaan elastomeeristä valmistettuja ajoneuvojen osia ja materiaaleja, joiden paino on yli 200 grammaa:

– ISO 1629 Kumit ja lateksit - Nimikkeistö. Tätä nimikkeistöä ei kuitenkaan sovelleta renkaiden merkitsemiseen

3. ISO-standardeissa käytetyt merkinnät "<" ja ">" voidaan korvata hakasulkumerkeillä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.8.2016/733:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016. Asetuksen 4 § tulee kuitenkin voimaan vasta 19 päivänä marraskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34, Komission direktiivi (EU) 2016/774 (32016L0774); EUVL L 128, 19.5.2016, s. 4

26.4.2018/276:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission direktiivi 2017/2096/EU (32017L2096); EUVL L 299, 16.11.2017, s. 24

11.4.2019/539:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

2.4.2020/179:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2020.

25.11.2021/1028:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021. Sen 3 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851) ; EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/849/EU (32018L0849) ; EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020) ; EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1

25.5.2023/841:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053) ; EYVL L 296, 21.10.2000, s. 34, Komission delegoitu direktiivi (EU) 2023/544 (32023L0544) ; EUVL L 73, 10.3.2023, s. 5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.