Seurattu SDK 300/2021 saakka.

29.1.2015/59

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 17 §:n 2 momentin ja 18 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1356/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) mukaisen perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1307/2013;

2) soveltamisasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o 639/2014;

3) horisontaaliasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1306/2013;

4) tukikelpoisellamaatalousmaalla tukiasetuksen 32 artiklassa tarkoitettua alaa;

5) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tukioikeuksia tai tukioikeuksien arvon korotusta;

6) tukivuodella sitä kalenterivuotta, jolloin perustukijärjestelmän mukaista tukea haetaan;

7) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden perustukijärjestelmään ja muihin pinta-alaan perustuviin suoriin tukiin liittyvää hakemusta.

3 §
Kansallisen varannon perustaminen

Tukiasetuksen 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon käytetään 0,5 prosenttia perustuen enimmäismäärästä.

4 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta nuorelle tai maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle

Tukiasetuksen 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia tukiasetuksen 30 artiklan 11 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle nuorelle viljelijälle.

Tukiasetuksen 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia tukiasetuksen 30 artiklan 11 b alakohdassa tarkoitetulle maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle, joka on aloittanut maataloustoimintansa soveltamisasetuksen 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Maataloustoimintansa aloittavan viljelijän on jätettävä varantohakemus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut tässä pykälässä tarkoitetulle viljelijälle tukikelpoista maatalousmaata, on aiemmin vahvistettu tukioikeuksia myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella. Tukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta tässä pykälässä tarkoitetulle viljelijälle vain kerran. (19.1.2017/31)

5 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta tilusjärjestelyiden perusteella

Tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia aktiiviviljelijälle, joka on saanut hallintaansa vähintään viisi aaria lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyjen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tukioikeuksien lukumäärässä. Tukioikeudet voidaan myöntää tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin vahvistettu tukioikeuksia.

Edellä 1 momentissa tilusjärjestelyillä tarkoitetaan:

1) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 8 luvun mukaista tilusvaihtoa ja 9 luvun mukaista uusjakoa;

2) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

3) maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

4) yksityistielain (560/2018) 75 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

5) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

6) ratalain (110/2007) 53 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

(24.1.2019/147)

Jos on kyse kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetusta uusjaosta, tukioikeudet voidaan myöntää 1 momentin mukaisesti mainitun lain 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella.

L yksityisistä teistä 358/1962 on kumottu YksityistieL:lla 560/2018, ks. YksityistieL 560/2018 75 §.

6 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia aktiiviviljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdan tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:n mukainen viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2021 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Sitoumus katsotaan päättyneeksi, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Sitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. (21.1.2021/97)

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tukioikeuksia aktiiviviljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettua tukikelpoista maatalousmaata riippumatta siitä, onko alan perusteella aikaisemmin myönnetty tukioikeuksia. Edellä mainittua tukikelpoista maatalousmaata koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee.

Tukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta tukikelpoisesta maatalousmaasta samalle aktiiviviljelijälle vain kerran. Aktiiviviljelijä voi hakea tukioikeuksia ainoastaan 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta tukikelpoista maatalousmaata vastaavalle alalle.

7 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksen päättymisen perusteella

Tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia aktiiviviljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jota koskeva maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 10 §:ssä tarkoitettu 20-vuotinen maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus on päättynyt ja jolle ei vuonna 2006 voitu kyseisen sopimuksen voimassaolon vuoksi muodostaa tukioikeuksia. Aktiiviviljelijän on haettava tukioikeuksien vahvistamista viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

8 § (21.1.2016/43)

8 § on kumottu A:lla 21.1.2016/43.

9 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisen hallinnollisen määräyksen nojalla

Tukiasetuksen 30 artiklan 9 kohdan mukaiset tukioikeudet ja niiden arvonkorotukset vahvistetaan viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavan tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

10 § (21.1.2016/43)
Tukioikeuksien käyttö- ja myöntöperusteiden etusijajärjestys

1 momentti on kumottu A:lla 19.1.2017/31.

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää tukioikeuksia enintään kansallista varantoa vastaava määrä. Jos kansallisesta varannosta tukivuonna haettujen tukioikeuksien määrä ylittää kansallisen varannon määrän, tukioikeuksia myönnettäessä hakijat asetetaan 4 ja 9 §:n soveltamisen jälkeen seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) 7 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

2) 5 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

3) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viljelijät;

4) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut viljelijät.

11 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tukioikeuksien arvon muuttaminen

Kansallisesta varannosta myönnetyn tukioikeuden Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua arvoa mukautetaan kyseisen tukioikeuden myöntämisvuoden jälkeen vuosittaisilla leikkauksilla siten, että tukioikeuksien arvo samalla tukialueella on 1 päivästä tammikuuta 2019 sama.

12 § (19.1.2017/31)
Tukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon

Jos perusteettomasti myönnettyjä tukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon tukiasetuksen 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on kyseisenä tukivuonna verrattava vuoden 2015 tukioikeuksien määrää ja vuoden 2015 hyväksyttyä pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi. Hyväksyttävä pinta-ala arvioidaan kyseisenä tukivuonna valvonnassa suoritettujen mittausten perusteella.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annettu valtioneuvoston asetus (125/2014).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.1.2016/43:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

19.1.2017/31:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

18.1.2018/72:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

24.1.2019/147:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

16.1.2020/12:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

21.1.2021/97:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307) ; EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.