Seurattu SDK 968/2022 saakka.

22.1.2015/47

Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 2 §:n, 3 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti laissa 1588/2009 ja 15 §:n 3 momentti laissa 937/2001:

1 §
Vakuuttamisvelvollinen toiminta

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 2 §:ssä tarkoitetun ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan sellainen yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa:

1) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitettua ympäristöluvanvaraista toimintaa, jota koskevan lupahakemuksen ratkaisee ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan valtion ympäristölupaviranomainen; tai

2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) annetun lain 23 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske toimintaa, jonka tarkoituksena on:

1) öljytuotteiden varastointi tai jakelu taikka voiteluaineiden valmistus;

2) pilaantuneen alueen puhdistaminen; tai

3) jätteen hyödyntäminen, ellei toiminta muusta syystä edellytä 1 momentissa tarkoitettua lupaa.

2 §
Vakuuttamisvelvollisuuden alkamisaika

Vakuutus on otettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 1 §:ssä tarkoitettu yhteisö aloittaa toimintansa.

3 §
Valvonta

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus havaitsee, että vakuuttamisvelvollisella yhteisöllä ei ole vakuutusta, sen on kehotettava yhteisöä hankkimaan vakuutus sekä ilmoitettava vakuutuksen puuttumisesta Ympäristövakuutuskeskukselle.

Vakuutuksenantajan on toimitettava tieto vakuutuksen päättymisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

4 §
Korvauksen enimmäismäärä

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu korvauksen enimmäismäärä on yhden vakuutustapahtuman osalta enintään 6 miljoonaa euroa sekä kahdesta tai useammasta saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta maksettavan korvauksen osalta yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa.

5 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015 kuitenkin siten, että 4 §:ssä tarkoitettu korvauksen enimmäismäärä kahdesta tai useammasta saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta maksettavan korvauksen osalta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (717/1998).

Sellaiset ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimintansa aloittaneet tämän asetuksen mukaan vakuuttamisvelvolliset yksityisoikeudelliset yhteisöt, jotka eivät ole olleet vakuuttamisvelvollisia kumotun asetuksen mukaan, ovat velvollisia ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa harjoitetusta toiminnasta johtuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuja korvauksen enimmäismääriä, vaikka vahinko ilmenisi vasta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.