Seurattu SDK 766/2022 saakka.

15.1.2015/20

Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään energiatehokkuuslain (1429/2014) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään energiatehokkuuslaissa (1429/2014) tarkoitettuihin suurten yritysten pakollisiin energiakatselmuksiin sisällytettävistä kohdekatselmuksista sekä yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja koulutuksesta.

2 §
Kohdekatselmusten vähimmäisvaatimukset

Kohdekatselmuksen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1) katselmuskohde on käytävä läpi riittävän edustavasti ja riippumattomasti, jotta katselmuksen perusteella voidaan muodostaa luotettava kuva kohteen energiankulutuksesta, kulutuksen jakaumasta, energiakustannuksista ja kokonaisenergiatehokkuudesta;

2) katselmuksessa on kartoitettava toimenpiteitä, joilla voidaan kustannustehokkaasti parantaa kohteen energiatehokkuutta tai säästää sen energiakustannuksissa;

3) toimenpide-ehdotukset on kuvattava selkeästi;

4) toimenpiteillä saavutettavalle energiansäästölle ja niiden kannattavuudelle tulee laatia luotettavat laskelmat;

5) kaikissa katselmoitavissa kohteissa on tehtävä riittävä määrä mittauksia.

3 §
Kohdekatselmusten määrä

Kohdekatselmuksilla katetun energian määrän on vastattava vähintään kymmentä prosenttia yrityksen tai konsernin kokonaisenergiankäytöstä. Sähköä tai lämpöä tuottavan yrityksen tai konsernin energiakatselmukseen sisältyvän kohdekatselmuksilla katetun energian määrän on kuitenkin vastattava vähintään viittä prosenttia yrityksen tai konsernin kokonaisenergiankäytöstä.

Kokonaisenenergiankäyttöön lasketaan kaikki energiamuodot. Jos yrityksen tai konsernin jokin toimipaikka on vuokralla rakennuksessa, kokonaisenergiankäyttöön lasketaan mukaan vain se osuus käytetystä energiasta, josta yritys tai konserni maksaa mittauksiin perustuvan kulutuksen mukaan. Yrityksen tai konsernin ei tarvitse laskea kokonaisenergiankäyttöönsä liikennevälineiden käyttämää energiaa.

Jos energiankäyttökohteet ovat rakennuksia tai toimipaikkoja, voidaan kohdekatselmusten määrä laskea vaihtoehtoisesti seuraavasti:

1) jos yrityksen tai konsernin rakennuksien ja toimipaikkojen lukumäärä on enintään 15, on yrityksen tai konsernin energiakatselmukseen sisällytettävä vähintään yksi kohdekatselmus;

2) jos rakennuksien ja toimipaikkojen lukumäärä on 16—100, on kohdekatselmuksia tehtävä vähintään 10 prosenttiin tästä lukumäärästä;

3) jos rakennuksien ja toimipaikkojen lukumäärä on 101—400, on kohdekatselmuksia tehtävä vähintään määrä, joka on yhtä suuri kuin energiankäyttökohteiden lukumäärän neliöjuuri;

4) jos rakennuksien ja toimipaikkojen lukumäärä on vähintään 401, on kohdekatselmuksia tehtävä vähintään 5 prosenttiin tästä lukumäärästä;

5) jos rakennuksen tai toimipaikan omaan käyttöön hankitun energian kustannukset ovat alle 15 000 euroa vuodessa tai pinta-ala on alle 500 m2, sitä ei tarvitse ottaa huomioon kohdekatselmusten määrää laskettaessa.

Jos kohdekatselmusten vähimmäismäärän laskennan tuloksena on desimaaliluku, pyöristetään se lähimpään kokonaislukuun.

4 §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöltä edellytettävä tutkinto tai työkokemus

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön tekniikan, ympäristö- tai energia-alan tutkinnon on oltava vähintään alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto taikka muu vastaavan tasoinen tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi hyväksytään yrityksen energiakatselmuksen tekemisen kannalta riittävä, vähintään kolmen vuoden työkokemus energia-, tuotanto-, kiinteistö- tai ympäristöalan asiantuntijatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä.

5 §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus ja vastuuhenkilökoe

Koulutus ja koe koskevat katselmuksiin liittyvää lainsäädäntöä, yrityksen energiakatselmuksia, kohdekatselmuksia, raportointia ja Energiavirastolle toimitettavia tietoja.

6 §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön ammattitaidon ylläpitäminen

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyys voidaan uusia ilman uutta vastuuhenkilökoetta, jos vastuuhenkilön tekemästä yrityksen energiakatselmuksesta ei pätevyyden uusimista haettaessa ole kulunut yli neljää vuotta ja energiakatselmus on tehty pätevyyden ollessa voimassa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.