Seurattu SDK 761/2022 saakka.

30.12.2014/1387

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 47 §:n 2 momentin sekä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 10 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan toimeenpantaessa yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013, jäljempänä horisontaaliasetus, 12 artiklassa tarkoitettua tilaneuvontajärjestelmää. Lisäksi tätä asetusta sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 15 artiklassa tarkoitetusta neuvonnasta maksettavaan korvaukseen.

Tätä asetusta ei sovelleta horisontaaliasetuksen 12 artiklassa tarkoitettuun neuvontaan, johon maksetaan tukea yksinomaan kansallisista varoista.

Tätä asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa annettavaan neuvontaan.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suoralla tuella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 tarkoitettuja tukia;

2) ohjelmaperusteisella tuella maaseutuasetuksen mukaisia tukia;

3) neuvontaa antavalla elimellä neuvontapalveluja tuottavaa yhteisöä, joka on neuvojan työnantaja tai jossa neuvoja yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa on vastuullisena yrittäjänä, taikka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimivaa neuvojaa;

4) neuvojalla maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 45 §:n mukaisesti neuvojaksi hyväksyttyä henkilöä.

Korvattava neuvonta
3 § (30.12.2020/1267)
Neuvojaa koskevat edellytykset

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että neuvontaa antaessaan neuvoja ja, jos hän on toisen palveluksessa, korvausta hakiessaan työnantaja täyttävät ne edellytykset, joiden perusteella Ruokavirasto on valinnut ja hyväksynyt neuvojan hyväksytyksi neuvojaksi.

4 §
Neuvottavaa koskevat edellytykset

Korvattavaa neuvontaa voidaan antaa:

1) henkilölle, jolle on myönnetty tai joka on hakenut suoria tukia tai ohjelmaperusteisia tukia;

2) viljelijälle, joka harjoittaa maataloutta saamatta suoria tukia tai ohjelmaperusteisia tukia;

3) henkilölle, jolle on myönnetty tai joka hakee tukea tilanpidon aloittamiseen tai joka muuten vastaavalla tavalla aloittaa maatalouden harjoittamisen;

4) sellaisen yhdistyksen tai vesilain (587/2011) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun yhteisön vastuulliselle toimijalle, joka on tehnyt ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:n 5 momentissa tarkoitetun sopimuksen.

Neuvontaa voidaan antaa myös henkilölle, jonka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maataloutta 1 momentin 1–3 momentissa tarkoitetuin tavoin kokonaan tai osaksi omistamassaan yhteisössä.

5 §
Neuvontaa koskevat edellytykset

Korvausta voidaan myöntää laadukkaaseen ja neuvottavan tarpeista lähtevään neuvontaan. Neuvontaa voidaan antaa viljelijälle hänen hallitsemallaan maatilalla tai maatilalla, jolla hän ryhtyy harjoittamaan maataloutta, ja joka koskee eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja seikkoja. Tarvittaessa neuvonta voidaan toteuttaa myös tilan ulkopuolella.

Edellä 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun yhdistyksen tai yhteisön vastuulliselle toimijalle neuvontaa voidaan antaa sopimuksen kattamalta alalta.

Korvausta ei myönnetä sellaiseen neuvontatapahtumaan, johon on myönnetty muuta julkista rahoitusta.

Maatilojen neuvontaa voidaan antaa myös siten, että samaan neuvontatilanteeseen osallistuu yksi tai useampi 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö tai tällaisen henkilön hallitseman tilan työntekijä taikka yhtä useampi 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu henkilö. Edellytyksenä on, että neuvontaa annetaan pääosin samoista seikoista ja että ryhmälle annettuna neuvonta on tarkoituksenmukaista neuvonnan kustannusten tehokkaamman kohdentumisen vuoksi, neuvonnan saajien määrän lisäämiseksi tai neuvonnan yhtäläisen laadun turvaamiseksi. Korvausta ei kuitenkaan myönnetä sellaiseen ryhmäneuvontaan, johon on myönnetty joko yksin tai osana muuta koulutus- tai tiedonvälitystoimenpidettä tukea siten kuin maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) annetun lain nojalla maaseudun hanketoiminnan tukemisesta säädetään tai johon myönnettävää tällaista tukea koskeva hakemus on vireillä.

Samaan neuvontatapahtumaan voi osallistua enintään 10 henkilöä.

6 §
Valtionapua saava neuvontajärjestö

Jos neuvontajärjestö, jonka palveluksessa neuvoja on, saa maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaista valtionapua toimintaansa, tässä asetuksessa tarkoitettua korvausta ei myönnetä sellaiseen neuvontaan, jonka kustannukset korvataan valtionavulla tuetusta toiminnasta.

Korvaus ja sen maksaminen
7 § (30.12.2020/1267)
Neuvonnasta maksettava enimmäiskorvaus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan osoitetuista varoista voidaan korvata neuvontaa antavalle elimelle neuvojan antamasta neuvonnasta enintään 1 500 euroa neuvontakertaa kohden ja yhteensä enintään 15 000 euroa maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden koko ohjelmakauden aikana.

Neuvontakerralta maksettavan korvauksen enimmäismäärää ei koroteta, vaikka neuvontaan osallistuu yhtä useampi henkilö. Maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden maksettavan tuen enimmäismäärässä otetaan tällöin kuitenkin huomioon neuvontaan osallistuvien viljelijöiden lukumäärällä jaettu suhteellinen osuus neuvonnan kustannuksesta.

Neuvontakerralla tarkoitetaan yhtäjaksoista neuvontatapahtumaa, joka annetaan maatilalla, maastossa, neuvottavan tai neuvojan tiloissa taikka sähköisesti etäyhteyden avulla.

8 § (30.12.2020/1267)
Korvauksen määrä

Korvauksen määrä annetusta neuvonnasta on 63 euroa tunnilta. Korvaus lasketaan käytetyn ajan mukaan matka-aikaa lukuun ottamatta. Neuvonnan arvonlisäveron osuudesta ei makseta korvausta.

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta voidaan maksaa käytetyltä ajalta 1 momentissa tarkoitettua korvausta, ei kuitenkaan toteutuneen neuvonnan kestoa pidemmältä ajalta.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että neuvonta ja sen valmistelu koskevat:

1) eläinten terveydenhuoltosuunnitelmaa;

2) eläinten hyvinvointisuunnitelmaa;

3) ympäristösuunnitelmaa;

4) energiasuunnitelmaa; tai

5) suunnitelmaa maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta.

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että suunnitelmaa laadittaessa on noudatettu Ruokaviraston ohjetta suunnitelmaan sisällytettävistä seikoista ja esitystavasta. Suunnitelma on lisäksi liitettävä korvauksen maksamista koskevaan hakemukseen.

Vaikka korvauksen maksamiselle 2 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, neuvonnan valmistelusta voidaan maksaa korvausta enintään yhdeltä tunnilta.

9 §
Matkakustannusten korvaus

Neuvontajärjestölle, neuvontaa antavalle yritykselle tai elinkeinoa harjoittavalle neuvojalle voidaan lisäksi korvata matka-aikaa lukuun ottamatta neuvojan matkasta neuvontakohteeseen aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Oman ajoneuvon käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan noudattaen valtion matkustussäännön mukaisia korvausperusteita.

10 §
Arvonlisäveron maksaminen

Neuvonnan saaja on velvollinen maksamaan saamastaan neuvonnasta neuvojalle tai tämän työnantajalle sen osan arvonlisäverosta, jota ei korvata tämän asetuksen nojalla.

11 §
Korvauksen maksamisen edellytykset

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että:

1) neuvojan asema neuvojana ei ole muuttunut hankinnan jälkeen; ja

2) neuvoja on tehnyt suunniteltua neuvontaa koskevan ennakkoilmoituksen toimivaltaiselle elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Toteutuneiden kustannusten poiketessa ennakkoilmoituksesta:

1) korvaus maksetaan enintään ennakkoilmoituksen mukaisesti, jos neuvonnasta aiheutuneet kustannukset ylittävät ennakkoilmoituksen mukaiset kustannukset;

2) korvaus maksetaan enintään toteutuneiden kustannusten mukaisesti, jos neuvonnasta aiheutuneet kustannukset jäävät ennakkoilmoituksella ilmoitettuja kustannuksia pienemmiksi.

Jos neuvontaa on annettu samalla neuvontakerralla yhtä useammalle henkilölle, korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että jokainen neuvontaa saanut on vahvistanut neuvontatoimenpiteen toteutumisen.

Erinäiset säännökset
12 §
Neuvojan hyväksymisen peruuttaminen

Jos neuvoja, jonka hyväksymisen peruuttaminen on otettu harkittavaksi, on toisen palveluksessa, työnantajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1011/2006) ja maatilan energiasuunnitelmatuesta annettu valtioneuvoston asetus (1000/2009) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumotun valtioneuvoston asetuksen 1011/2006 nojalla annetusta tilaneuvonnasta maksettavaan korvaukseen sovelletaan, mitä kumotussa asetuksessa säädetään.

Kumotun valtioneuvoston asetuksen 1000/2009 perusteella myönnettyyn tukeen sekä hakemukseen, joka on vireillä, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.1.2017/33:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

11.4.2019/495:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2019.

30.12.2020/1267:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.