Seurattu SDK 968/2022 saakka.

18.12.2014/1267

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 16 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 § laissa 88/2012:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:

1) maa- ja puutarhatalous sekä maaseudun kehittäminen; (28.1.2016/55)

2) metsätalous;

3) kala-, riista- ja porotalous;

4) eläinlääkintähuolto, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinten hyvinvointi;

5) eläinlääkäreiden ammatinharjoittaminen;

6) elintarvikkeet ja eläinten lääkitseminen;

7) eläinlääkinnälliset ja kasvinterveydelliset rajatarkastukset;

8) kasvinterveys sekä maa- ja puutarhatalouden ja metsätalouden tuotantopanokset;

9) toimialansa hallinnassa olevien valtion metsätalouden maan, lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, ja yleisten vesialueiden omistaja-asiat;

10) maanmittaus, kiinteistötoimitukset, kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevat kirjaamisasiat, yleiset kartastotyöt, kiinteistö-, huoneisto- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö; (28.12.2018/1346)

11) vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain (587/2011) mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien niihin liittyvät rajavesistöasiat;

12) uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö, hoito ja suojelu;

13) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja aikaisempien ohjelmakausien vastaavien ohjelmien sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaistehtävät;

14) Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) toimivaltaisen viranomaisen tehtävät;

15) Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät;

16) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävät.

2 § (28.12.2018/1346)
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Ruokavirasto;

2) Metsähallitus;

3) Luonnonvarakeskus;

4) Maanmittauslaitos;

5) maatalouden interventiorahasto;

6) maatilatalouden kehittämisrahasto.

Ministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta sekä Suomen riistakeskusta. Ministeriö ohjaa ja valvoo aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Ministeriö ohjaa myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa sekä Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.

3 § (29.6.2016/576)
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on ruokaosasto ja luonnonvaraosasto, sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivat tieto- ja tutkimustoimiala, hallinto- ja kehittämistoimiala sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

4 § (29.6.2016/576)
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin ministeriön osastojen ja toimialojen tehtävistä sekä muusta toiminnan järjestämisestä.

Osaston ja toimialan sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä voidaan määrätä tarkemmin osaston tai toimialan hallinnollisissa määräyksissä, jotka osastopäällikkö tai toimialan osalta kansliapäällikkö vahvistaa.

5 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Ministeriöön voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

6 § (9.6.2022/421)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) muulla kuin yksiön päällikkönä toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä, neuvoksella ja johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

2) lainsäädäntöneuvoksella ja hallitusneuvoksella valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus sekä lainsäädäntöneuvoksella lisäksi perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin.

7 §
Virkojen täyttäminen

Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003).

Valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä tarkoitettujen muiden kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävien asioiden antamisesta ministeriön virkamiesten ratkaistavaksi määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi yksikön päällikkö pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Apulaisosastopäälliköt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on eläinlääkintöneuvoksen tai metsäneuvoksen arvonimi, säilyttävät kyseisen arvonimen niin kauan kuin ovat nimitettyinä virkaansa.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus (1061/2003).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.1.2016/55:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.

29.6.2016/576:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

7.9.2017/607:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä syyskuuta 2017.

28.12.2018/1346:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

17.9.2020/663:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2020.

9.6.2022/421:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.