Seurattu SDK 761/2022 saakka.

4.9.2014/716

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) valtiontukien yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014;

2) de minimis -tuella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea;

3) rakennerahastovaroilla Euroopan komission Euroopan unionin talousarvioista Suomeen myöntämiä rakennerahastojen varoja;

4) I tukialueella alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (445/2014) tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta;

5) II tukialueella alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettua toista tukialuetta;

6) III tukialueella muita Suomen alueita kuin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuttuja, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

2 §
Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa (9/2014) tarkoitettua avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joita ei toteutettaisi ilman myönnettävää avustusta tai joissa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen:

1) nopeammassa aikataulussa;

2) korkeatasoisempana; tai

3) laajempana.

3 §
Avustuksen suuntaaminen

Avustus suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;

2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;

3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

4) tuottavuuteen; taikka

5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Avustusta voidaan myöntää yhdellä päätöksellä enintään seitsemän miljoonaa euroa.

2 luku

Yrityksen kehittämisavustus

4 §
Avustusta koskevat Euroopan unionin säännökset

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä noudatetaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ellei jäljempänä säädetä, että avustus myönnetään de minimis -tukena.

Jos hankkeen rahoittamiseen käytetään rakennerahastovaroja, avustusta myönnettäessä noudatetaan sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, rakennerahastovaroja koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä.

5 §
Avustuksen enimmäismäärä investoinnissa

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä investointiin voi olla enintään seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus avustuksen perusteena olevista menoista:

I TUKIALUE II TUKIALUE III TUKIALUE
Enimmäisprosenttiosuus Enimmäisprosenttiosuus Enimmäisprosenttiosuus
Pieni yritys 35 30 20
Keski suuri yritys 25 20 10
Suuri yritys 15 10 -
6 §
Investointiin myönnettävän avustuksen ja muiden valtion tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä

Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla enintään 5 §:ssä säädetyn enimmäisprosenttiosuuden mukainen.

7 §
Julkisen rahoituksen osuus

Avustuksen saajan velvollisuudesta rahoittaa investoinnista vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea, säädetään valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 14 kohdassa.

8 §
Avustuksen myöntäminen suurelle yritykselle

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan I ja II tukialueella myöntää suurelle yritykselle, kun kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, rakennerahastovaroja voidaan myöntää suurelle yritykselle vain Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 myöntämisedellytykset täyttävään investointiin.

8 a § (15.10.2020/697)
Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle yritykselle

Avustuksen myöntämisestä vaikeuksissa olevalle yritykselle säädetään valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa.

8 b § (15.10.2020/697)

8 b § oli väliaikaisesti voimassa 19.10.2020–31.12.2021 A:lla 697/2020.

9 §
Vuokramenojen hyväksyttävyys

Koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvina menoina voidaan hyväksyä enintään ostohintaa vastaavat vuokramenot kolmelta vuodelta. Menoihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja.

Avustus vuokramenoihin myönnetään I ja II tukialueella de minimis -tukena.

10 §
Hyväksyttävät menot

Kehittämistoimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) palkkamenoihin, lukuun ottamatta työnantajamaksuja;

3) ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin, mukaan lukien kotimaan matkaosuuksista aiheutuvat menot;

4) ulkomailla järjestettävän näyttelyn tai messuille osallistumisen menoihin;

5) tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menoihin;

6) prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 15 prosenttia 2 kohdan mukaisista palkkamenoista.

Hankkeen 1 momentin 1–5 kohdan mukaiset menot korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin menoihin perustuen.

Menoihin, joista 1 momentin 6 kohdan prosenttimääräistä korvausta maksetaan, sisältyvät:

1) työnantajamaksut;

2) työterveysmenot;

3) hankkeen käyttöön varatuista rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot;

4) yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot; sekä

5) kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot.

11 §
Avustuksen enimmäismäärä kehittämistoimenpiteissä

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustus myönnetään de minimis –tukena.

Poiketen 2 momentissa säädetystä, avustus voidaan myöntää 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisiin menoihin myös valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella.

12 §
Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän avustuksen ja muiden valtion tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä

Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen yhteenlasketun enimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tukien kasautumisesta säädetään valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013.

3 luku

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

13 §
Julkisen ja yksityisen yhteisön määritelmät

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettäessä tarkoitetaan:

1) julkisella yhteisöllä kuntaa, kuntayhtymää, yliopistoa, ammattikorkeakoulua tai muuta niihin verrattavaa voittoa tavoittelematonta tahoa;

2) yksityisellä yhteisöllä voittoa tavoittelematonta yritystä, yhdistystä ja säätiötä.

14 §
Hyväksyttävät menot

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) palkkamenoihin;

3) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvien rakennusten, koneiden ja laitteiden vuokrista aiheutuviin menoihin;

4) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluviin investointimenoihin;

5) prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 24 prosenttia 2 kohdan mukaisista palkkamenoista.

Avustuksen kohteena olevista 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista prosenttimääräisinä korvattavista menoista säädetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 9 §:n 1 momentissa. Mainittua momenttia sovelletaan myös kansallisista varoista rahoitetuissa hankkeissa.

15 §
Avustuksen enimmäismäärä

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista. Investointeihin avustusta voidaan kuitenkin myöntää enintään 45 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustus pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavan palvelun kehittämiseen myönnetään de minimis -tukena.

16 §
Avustus pääomasijoitustoimintaan

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää julkiselle ja yksityiselle yhteisölle käytettäväksi pääoman merkintään pääomasijoitusrahastoon.

Kohdennettaessa avustusta pääomasijoitustoimintaan noudatetaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta tai Euroopan komission hyväksymän pääomasijoitusrahastoa koskevan erillisen tukiohjelman ehtoja.

4 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Hankkeen aloittaminen

Hankkeen aloittamiseksi katsotaan:

1) hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen;

2) hankkeen rakennustöiden aloittaminen;

3) hankinnan toimitus;

4) hankintaa koskeva maksu;

5) muu sitoumus, joka tekee hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman.

Hankkeen aloittamiseksi ei katsota hankkeen esivalmisteluun liittyviä toimenpiteitä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen menot ovat aiheutuneet hanketta koskevan päätöksen mukaisena toteuttamisaikana lukuun ottamatta hankkeen esivalmistelusta aiheutuneita menoja.

18 §
Avustuksen maksaminen

Avustuksen ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 prosenttia myönnetyn avustuksen määrästä. Ennakon tarve tulee perustella. Ennakko maksetaan hankkeen ensimmäisenä maksueränä. Julkiselle yhteisölle ei voida maksaa ennakkoa.

19 §
Aiemmin myönnetyn avustuksen huomioon ottaminen

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain tai sen voimaan tullessa voimassa olleen samannimisen lain nojalla myönnetyn avustuksen vaikutukset on arvioitava kirjallisesti uutta avustushakemusta käsiteltäessä, jos avustuksen myöntämisestä on kulunut enintään viisi vuotta.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2014.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.4.2020/178:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

15.10.2020/697:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2020. Asetuksen 5, 8 b, 11 ja 12 § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. (23.6.2021/582)

30.12.2020/1273:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2020.

23.6.2021/582:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.