Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

28.8.2014/699

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksellä säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun 11 §:n 2 momentin sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 21 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014), jäljempänä luottolaitoslaki 10 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013, jäljempänä EU:n vakavaraisuusasetus, 493 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 21 §:n 2 momentin nojalla rahoitus- ja vakuutusryhmittymien suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista. Mitä tässä asetuksessa säädetään luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettuun muuhun kuin mainitun lain 6 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sijoituspalveluyritykseen.

2 §
Suurille asiakasriskeille asetettujen rajojen ulkopuolelle jäävät asiakasriskit

Asiakasriskeihin ei lueta:

1) luottolaitosten liikkeeseen laskemia, EU:n vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja 90 prosenttiin asti niiden nimellisarvosta;

2) asiakasriskejä, jotka kohdistuvat luottolaitoksen 2 momentissa tarkoitettuun keskusluottolaitokseen tai sen EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiseen konsolidoituun valvontaan sisältyvään toiseen luottolaitokseen, seuraavin edellytyksin:

a) luottolaitos on luottolaitoslain 13 luvussa tarkoitetun vakuusrahaston sekä vakuusrahaston jäsenenä olevia luottolaitoksia yhteisesti edustavan yhdistyksen tai yhteisön jäsen;

b) luottolaitoksen säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä käy ilmi, minkä a kohdassa tarkoitetun vakuusrahaston ja yhdistyksen tai yhteisön jäsen luottolaitos on; lisäksi säännöistä tulee ilmetä, että luottolaitoksen keskusluottolaitoksena toimii edellä mainitun vakuusrahaston, yhdistyksen tai yhteisön hyväksymä keskusluottolaitos;

c) asiakasriski perustuu keskusluottolaitoksen tai sen EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiseen konsolidoituun valvontaan sisältyvän toisen luottolaitoksen 2 momentissa tarkoitettuun tehtävään;

d) vakuusrahaston sääntöjen mukaan vakuusrahasto sitoutuu antamaan luottolaitoslain 13 luvussa säädetyin edellytyksin tukea tässä kohdassa tarkoitetuista, säännöissä tarkemmin yksilöidyistä asiakasriskeistä aiheutuvien tappioiden kattamiseksi, jos se on välttämätöntä jäsenluottolaitoksen toiminnan turvaamiseksi;

3) vakuutusyhtiön myöntämää asuntokauppalain (843/1994) 19 §:ssä tarkoitettua vakuutusta;

3 a) vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 7 §:ssä tarkoitetulle luotto- ja takausvakuutukselle otettua jälleenvakuutusta, josta vastaa muu kuin samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluva vakuutusyhtiö; (21.12.2016/1226)

4) asiakasriskejä, jotka kohdistuvat toiseen luottolaitokseen, ulkomaiseen luottolaitokseen, sijoituspalveluyritykseen, ulkomaiseen sijoituspalveluyritykseen, rahoituslaitokseen tai palveluyritykseen, joka on sisällytetty EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiseen luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan taikka, jos luottolaitos on ulkomaisen luottolaitoksen tai sen omistusyhteisön tytäryritys, mainitun asetuksen mukaista konsolidoitua valvontaa vastaavaan ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan, lukuun ottamatta luottolaitoslain 10 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitettuja asiakasriskejä. Rajoituksia laskettaessa ei oteta huomioon myöskään asiakasriskejä, jotka kohdistuvat toiseen luottolaitokseen, ulkomaiseen luottolaitokseen, sijoituspalveluyritykseen, ulkomaiseen sijoituspalveluyritykseen, rahoituslaitokseen tai palveluyritykseen taikka vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettuun vakuutusyhtiöön tai siihen rinnastuvaan ulkomaiseen vakuutuslaitokseen, joka kuuluu luottolaitoksen kanssa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun tai sitä vastaavaan ulkomaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, edellyttäen että rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suurten asiakasriskien valvontaan sovelletaan säännöksiä, jotka vastaavat vähintään luottolaitoslain mukaisia konsolidoitua valvontaa koskevia säännöksiä;

5) saamisia muulta kuin EU:n vakavaraisuusasetuksen 400 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulta keskuspankilta, jotka perustuvat keskuspankkiin sen kotivaltion valuutassa tehtyyn kassavarantotalletukseen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna keskusluottolaitoksena pidetään luottolaitosta, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1) keskusluottolaitos hoitaa, yksin tai yhdessä sen EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiseen konsolidoituun valvontaan sisältyvän toisen luottolaitoksen kanssa, kaikkien samaan luottolaitoslain 13 luvussa tarkoitettuun vakuusrahastoon kuuluvien luottolaitosten puolesta tehtäviä, jotka perustuvat näiden luottolaitosten, niiden yhteisen vakuusrahaston tai niitä yhteisesti edustavan yhdistyksen tai yhteisön sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen taikka niiden välillä tehtyyn kirjalliseen sopimukseen; ja

2) keskusluottolaitoksen säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä käy ilmi mihin vakuusrahastoon kuuluvien luottolaitosten yhteisenä keskusluottolaitoksena se toimii.

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, Finanssivalvonta voi luottolaitoksen hakemuksesta myöntää luottolaitokselle luvan jättää lukematta sen asiakasriskeihin EU:n vakavaraisuusasetuksen 493 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetut erät.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2016/1226:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.