Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

22.8.2014/684

Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 347/2013, jäljempänä energiainfrastruktuuriasetus, tarkoitetun yhteistä etua koskevan energiahankkeen lupamenettelystä.

Lupia, joihin 1 momentissa tarkoitettua menettelyä sovelletaan, ovat:

1) sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mukainen hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen ja 17 §:n mukainen kunnan suostumus sähköjohdon reitille;

2) maakaasumarkkinalain (508/2000) 6 luvun 5 §:n mukainen hankelupa maan rajan ylittävän siirtoputken rakentamiseen;

3) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 6 ja 7 §:n mukainen suostumus Suomen talousvyöhykkeen hyödyntämiseen tai käyttöön lukuun ottamatta yksinomaan tutkimusta varten annettavaa suostumusta;

4) vesilain (587/2011) 3 luvun mukainen lupa rakentamista koskevaan vesitaloushankkeeseen;

5) rakentamislain (751/2023) 42 §:n mukainen rakentamisluvan ja 57 §:n mukainen poikkeamisluvan myöntäminen; (21.4.2023/799)

L:lla 799/2023 muutettu 5 kohta tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukainen rakennuslupa, 126 §.n mukainen toimenpidelupa ja 171 §:n mukainen poikkeuksen myöntäminen;

6) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 23 §:n mukainen lupa vaarallisen kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin ja 37 §:n mukainen lupa vaarallisen kemikaalin siirtoa varten tarkoitetun putkiston rakentamiseen;

7) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 5 §:n mukainen lunastuslupa; (10.4.2015/425)

8) ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupa. (10.4.2015/425)

MaakaasumarkkinaL 508/2000 on kumottu MaakaasumarkkinaL:lla 587/2017, joka tulee voimaan 1.1.2018.

2 §
Viivytyksetön käsittely

Yhteistä etua koskevaan energiahankkeeseen liittyvät tehtävät on käsiteltävä viivytyksettä.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Energiainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisena kansallisena toimivaltaisena viranomaisena toimii Energiavirasto.

4 §
Lupamenettelyn järjestäminen

Yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelyssä noudatetaan energiainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista yhteistyöhön perustuvaa järjestelmää.

5 §
Hakemusasiakirjojen toimittaminen

Hankkeen toteuttajan on toimitettava edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa koskeva hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat samanaikaisesti sekä Energiavirastolle että sille lupaviranomaiselle, jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

6 §
Hakemusasiakirjojen hyväksyminen

Energiaviraston on pyydettävä asianomaiselta lupaviranomaiselta lausunto hakemusasiakirjojen riittävyydestä ennen niiden hyväksymistä. Energiavirasto ei saa hyväksyä hakemusasiakirjoja vastoin lupaviranomaisen kantaa.

7 §
Muut Energiaviraston tehtävät

Energiavirasto vastaa energiainfrastruktuuriasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käsikirjan päivittämisestä ja sen asettamisesta yleisön saataville.

Energiavirasto vastaa energiainfrastruktuuriasetuksen 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun yhteistä etua koskevan hankkeen verkkosivuston perustamisesta ja päivittämisestä.

8 §
Muutoksenhaku

Energiaviraston päätökseen hakemusasiakirjojen riittävyydestä ei saa erikseen hakea valittamalla muutosta.

Muutoksenhausta 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa koskevaan päätökseen säädetään erikseen.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

HE 75/2014, TaVM 11/2014, EV 77/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013 (32013R0347) ; EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.4.2015/425:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

HE 257/2014, YmVM 20/2014, EV 291/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013 (32013R0347) ; EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39

21.4.2023/799:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

HE 139/2022, YmVM 27/2022, EV 333/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.