Seurattu SDK 761/2022 saakka.

27.6.2014/562

Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (18.6.2021/571)
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Luonnonvarakeskuksen toimintaan tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Tietojen keräämisen perusteisiin ja järjestämiseen, tietojen käsittelyyn ja tilastojen laatimiseen sekä tietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan tilastolakia, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 §
Ruoka- ja luonnonvaratilastot

Luonnonvarakeskus tuottaa ja julkaisee tilastot, jotka koskevat:

1) maatalouden rakennetta, tuotantomenetelmiä ja -panoksia, peltokasvi-, puutarha- ja kotieläintuotantoa, tuotannon vaikutuksia ympäristöön sekä maataloustuotteiden hintoja;

2) metsien taloudellista hyödyntämistä, puumarkkinoiden toimintaa, metsien hoitoa ja metsien suojelua;

3) kalastusta, vesiviljelyä, kalataloutta ja kalastustuotteiden markkinoita;

4) elintarvikkeiden turvallisuutta.

3 §
Tiedonantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan Luonnonvarakeskukselle 2 §:ssä tarkoitettujen tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot harjoittamansa toiminnan lajista, sijainnista, omistus- ja hallintasuhteista, tuotteista, taloudesta ja toiminnan edellyttämistä tuotantopanoksista sekä muista voimavaroista ja niiden käytöstä. Velvollisuus koskee luonnollista henkilöä tai yhteisöä taikka säätiötä, joka omistaa metsää, tai harjoittaa elinkeinonaan:

1) maa- ja puutarhataloutta;

2) kalastusta tai vesiviljelyä;

3) maatalous- tai kalastustuotteen jalostusta taikka kauppaa;

4) metsätaloutta tai puun jalostusta taikka kauppaa.

Metsätaloutta tai puun jalostusta taikka kauppaa harjoittavat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat velvollisia antamaan Luonnonvarakeskukselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Valtion viranomaiset ja muut julkista hallintotehtävää hoitavat tahot ovat velvollisia antamaan Luonnonvarakeskukselle salassapitosäännösten estämättä 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Julkista hallintotehtävää hoitavat tahot ovat velvollisia antamaan edellä tarkoitetut tiedot, jos ne on saatu hallintotehtävää hoidettaessa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on velvollinen antamaan Luonnonvarakeskukselle salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat maatilaan, sen hallintaan ja maatalouslomituspalvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä maatilan omistajaa ja haltijaa koskevat nimi-, henkilötunnus- ja osoitetiedot maa- ja puutarhatalouden harjoittajista.

4 § (18.1.2019/104)
Tietojen luovuttaminen tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten

Sen estämättä, mitä tilastolain 13 §:ssä säädetään, Luonnonvarakeskus voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten myös tunnistetiedoilla varustetut tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista edellyttäen, että tietojen saajalla on luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä tietosuojalain (1050/2018) tai muun lain mukainen oikeus kerätä ja tallettaa näitä tietoja.

5 §
Rangaistussäännös

Tiedonantovelvollinen, joka tahallaan laiminlyö 3 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamisen taikka antaa tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi väärän tiedon tai ilmoituksen, on tuomittava ruoka- ja luonnonvaratilastoja koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.

Jos 1 momentissa tarkoitettua rikosta on pidettävä kokonaisuudessaan ilmeisen vähäisenä, Luonnonvarakeskus voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikoksesta epäillyn saattamiseksi syytteeseen.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinotilastoista annettu laki (1197/1996).

HE 33/2014, MmVM 11/2014, EV 66/2014

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.1.2019/104:

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.

HE 26/2018, MmVM 8/2018, EV 115/2018

18.6.2021/571:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

HE 262/2020, MmVM 7/2021, EV 51/2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.