Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

27.6.2014/561

Laki Luonnonvarakeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimiala

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämistä varten on Luonnonvarakeskus.

Keskus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

2 §
Tehtävät

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa;

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi;

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa;

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle;

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä;

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvät tehtävät;

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä;

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät;

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

3 §
Luonnonvarakeskuksen organisaatio ja johtaminen

Luonnonvarakeskuksen organisaatio muodostuu valtakunnallisista tulosvastuullisista yksiköistä sekä koko keskuksen toimialan kattavista toiminnoista. Keskuksessa on tilastotehtävien hoitamista varten muiden tehtävien hoitamisesta organisatorisesti erillinen ja riippumaton tulosvastuullinen yksikkö.

Luonnonvarakeskusta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä vahvistaa keskuksen työjärjestyksen.

Valtioneuvosto asettaa johtokunnan tukemaan Luonnonvarakeskuksen toiminnan strategista johtamista. Lisäksi keskus voi asettaa tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia neuvottelukuntia.

4 § (20.3.2015/292)
Pääjohtajan nimittäminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

5 §
Ratkaisuvalta

Pääjohtaja ratkaisee Luonnonvarakeskukselle kuuluvat asiat, jollei toisin säädetä. Pääjohtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksellä siirtää muulle virkamiehelle. Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka työjärjestyksen nojalla muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

6 §
Sopimusten tekeminen ja lahjoitukset

Luonnonvarakeskus voi tehdä sopimuksia toimialaansa kuuluvien tutkimus-, selvitys- ja tilastotehtävien hoitamiseksi sekä tutkimusohjelmien toteuttamiseksi. Keskus voi talousarvionsa rajoissa käyttää asiantuntijoita.

Keskus voi tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluita maksua vastaan.

Keskus voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

7 §
Maksut

Luonnonvarakeskuksen suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992).

8 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkempia säännöksiä Luonnonvarakeskuksen johtamisesta, tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta sekä johtokunnan asettamisesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös keskuksen henkilöstöstä ja arvonimistä.

Tarkempia määräyksiä Luonnonvarakeskuksen toimintojen ja tehtävien järjestämisestä, toimipaikoista ja ratkaisuvallasta annetaan työjärjestyksellä.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annettu laki (1395/1997), riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annettu laki (1131/1987) sekä Metsäntutkimuslaitoksesta annettu laki (1114/1999).

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus 2 momentissa mainittuun lakiin, tarkoittaa tämän lain voimaan tultua viittausta tähän lakiin. Vastaavasti viittaus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseen, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen tai Metsäntutkimuslaitokseen tarkoittaa tämän lain tultua voimaan Luonnonvarakeskusta.

10 §
Tehtävien hoitoa koskevat siirtymäsäännökset

Luonnonvarakeskus jatkaa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa. Edellä mainituissa laitoksissa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, voimassa olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Luonnonvarakeskukselle.

Luonnonvarakeskukselle siirtyvät maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilastoviranomaistoimintaa ja muita sen tuottamia tilastoja sekä maataloustuotteiden hintaseurantaa koskevat asiat, voimassa olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut sopimukset ja sitoumukset siirtyvät Luonnonvarakeskukselle kuitenkin vain, jollei niiden sisällöstä muuta johdu.

11 §
Henkilöstön asema Luonnonvarakeskusta perustettaessa

Virkasuhteessa olevan henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 a–5 c §:ssä.

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun laitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitava, työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Luonnonvarakeskuksen palvelukseen. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö siirtyy Luonnonvarakeskuksen palvelukseen määräaikaisen työsuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan siihen liittyvien etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjaksoisena.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tarkoitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan muilta osin, mitä niistä työehtosopimuksissa sovitaan tai laissa säädetään.

HE 33/2014, MmVM 11/2014, EV 66/2014

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.3.2015/292:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

HE 298/2014, HaVM 50/2014, EV 323/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.