Seurattu SDK 272/2021 saakka.

18.4.2013/293

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansalaisuuslain (359/2003) 51 §:n nojalla:

1 § (19.12.2019/1336)
Velvollisuus pyytää kansalaisuusaseman määrittämistä

Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenanmaan valtionviraston on pyydettävä Maahanmuuttovirastoa määrittämään väestötietojärjestelmään merkittävän Suomessa syntyneen lapsen kansalaisuusasema viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen jälkeen kun se on saanut tiedon lapsen syntymästä, kun:

1) avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen äiti ei ole Suomen kansalainen ja:

a) isyyttä ei ole vahvistettu; tai

b) isäksi on vahvistettu vieraan valtion kansalainen;

2) avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmista kumpikaan ei ole Suomen kansalainen eikä heillä ole saman vieraan valtion kansalaisuutta;

3) avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmista kumpikaan ei ole Suomen kansalainen ja heillä on saman vieraan valtion kansalaisuus, mutta vanhempien kansalaisuus ei vanhempien kansalaisuusvaltion lainsäädännön mukaan siirry suoraan lain nojalla lapselle.

Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenanmaan valtionviraston ei tarvitse pyytää lapsen kansalaisuusaseman määrittämistä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, jos väestötietojärjestelmään merkittävä tieto lapsen kansalaisuudesta on luotettavasti varmistettu noudattaen väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 19 §:n 1 ja 2 momenttia.

Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenanmaan valtionviraston on pyydettävä Maahanmuuttovirastoa määrittämään kansalaisuuslain (359/2003) 12 §:ssä tarkoitetun löytölapsen tai kansalaisuudeltaan tuntemattomien vanhempien lapsen kansalaisuusasema.

Digi- ja väestötietoviraston, Ahvenanmaan valtionviraston, poliisin tai Suomen edustuston on pyydettävä Maahanmuuttovirastoa määrittämään henkilön kansalaisuusasema, jos on perusteltua aihetta olettaa, että väestötietojärjestelmään Suomen kansalaiseksi merkitty henkilö ei ole Suomen kansalainen.

2 § (19.12.2019/1336)
Isyyden kumoamista koskeva ilmoitus

Kun lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden isän Suomen kansalaisuuden perusteella ja miehen isyys lapseen on kumottu, Digi- ja väestötietovirasto tai Ahvenanmaan valtionvirasto ilmoittaa tästä Maahanmuuttovirastolle asiasta tiedon saatuaan.

3 §
Henkilöllisyyden tarkastaminen

Kansalaisuuslain 44 §:n 2 momentin mukainen hakijan, huoltajan ja kanssahakijan henkilöllisyyden tarkastaminen tehdään voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta. Poliisi tarkastaa aina myös näitä henkilöitä koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä.

Jos lapsella ei ole henkilökohtaista passia tai muuta luotettavaa henkilötodistusta, hänen henkilöllisyytensä on varmistettava hakemuksen tai kansalaisuusilmoituksen tekijältä pyydettävin lisäselvityksin, tätä kuulemalla tai muulla luotettavalla tavalla.

4 §
Vastaanottajaviranomaisen lausunto

Poliisi ja edustusto ilmoittavat lausunnossaan Maahanmuuttovirastolle, miten hakijan ja kanssahakijan henkilöllisyys on tarkastettu sekä näkemyksensä hakijan hakemukseen tai kansalaisuusilmoitukseen liittämien asiakirjojen luotettavuudesta.

Poliisi ja edustusto ilmoittavat lausunnossaan myös havaitsemansa ristiriitaisuudet hakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa ilmoitettujen tietojen ja asian käsittelyssä vastaanottoviranomaisessa esille tulleiden tietojen välillä sekä muut tiedossaan olevat seikat, joilla voi olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. Hakijalle ja kanssahakijalle, joka on täyttänyt 12 vuotta, sekä hakemuksen tai ilmoituksen lapsen puolesta jättäneelle huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi havaituista ristiriitaisuuksista.

5 §
Vireillepano kunniakonsulaatissa

Kunniakonsulaatissa vireille pantuun kansalaisuusilmoitukseen tai hakemukseen Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi on liitettävä selvitys Maahanmuuttoviraston käsittelymaksun suorittamisesta.

6 § (19.12.2019/1336)
Viranomaisten välinen yhteistyö

Maahanmuuttovirasto, Digi- ja väestötietovirasto, Ahvenanmaan valtionvirasto, poliisi, Pääesikunta, siviilipalveluskeskus, ulkoasiainministeriö sekä edustustot sopivat keskenään Suomen kansalaisuutta koskevien asioiden tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta, yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan kansalaisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (799/2004).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2019/1336:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.