Seurattu SDK 939/2023 saakka.

21.12.2012/954

Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (21.4.2023/810)
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään menettelyistä sen toteamiseksi, täyttääkö rakennustuote rakentamislaissa (751/2023) tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset (kelpoisuus).

L:lla 810/2023 muutettu 1 § tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään menettelyistä sen toteamiseksi, täyttääkö rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset (kelpoisuus).

2 § (23.11.2018/958)
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen rakennustuotteeseen, joka ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja jonka valmistaja ei ole hankkinut tuotteelleen eurooppalaista teknistä arviointia rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011, jäljempänä rakennustuoteasetus, mukaisesti.

Tätä lakia sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuihin tuotteisiin myös silloin, kun niitä käytetään maa- ja vesirakentamisessa. Lakia ei kuitenkaan sovelleta väylänpidossa käytettäviin, Väyläviraston hyväksymiin rakennustuotteisiin.

3 §
Menettelyt rakennustuotteen kelpoisuuden toteamiseksi

Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan todeta:

1) tyyppihyväksynnällä;

2) varmennustodistuksella; tai

3) valmistuksen laadunvalvonnalla.

4 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) rakennustuotteella sellaista pysyvää rakennusosaa, rakennetta taikka rakennuskohteeseen kiinteästi liittyvää tarviketta, tuotetta tai laitetta, jolle on säädetty rakentamislaissa tai sen nojalla olennaisia teknisiä vaatimuksia tai edellä tarkoitetun tuotteen asentamista varten tarvittavaa osaa; (21.4.2023/810)

L:lla 810/2023 muutettu 1 kohta tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

1) rakennustuotteella sellaista pysyvää rakennusosaa, rakennetta taikka rakennuskohteeseen kiinteästi liittyvää tarviketta, tuotetta tai laitetta, jolle on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla olennaisia teknisiä vaatimuksia tai edellä tarkoitetun tuotteen asentamista varten tarvittavaa osaa;

2) tyyppihyväksyntälaitoksella ympäristöministeriön valtuuttamaa toimielintä, joka myöntää tyyppihyväksyntöjä;

3) hyväksytyllä toimielimellä ympäristöministeriön hyväksymää toimielintä, joka myöntää varmennustodistuksia;

4) laadunvalvonnan varmentajalla ympäristöministeriön hyväksymää toimielintä, joka varmentaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden;

5) toimielimellä 2–4 kohdassa tarkoitettua toimielintä.

2 luku

Tyyppihyväksyntä

5 §
Tyyppihyväksynnän myöntävä toimielin tai viranomainen

Tyyppihyväksynnän myöntää tyyppihyväksyntälaitos. Myös ympäristöministeriö voi myöntää tyyppihyväksynnän, jos siihen on erityinen syy.

6 §
Tyyppihyväksynnän käyttäminen

Rakennustuotteen kelpoisuus todetaan tyyppihyväksynnällä, jos:

1) rakennustuote teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikuttaa merkittävästi rakennuskohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen;

2) rakennustuotetyyppiä käytetään laajasti; ja

3) tyyppihyväksynnällä voidaan yksinkertaistaa tai yhtenäistää rakennusvalvontaviranomaisen toimenpiteitä.

Tyyppihyväksynnän edellytyksenä on lisäksi laadunvalvonnan varmentaminen.

Rakennustuotteen tyyppihyväksynnästä ja laadunvalvonnan varmentamisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä ympäristöministeriön asetuksella.

7 §
Tyyppihyväksynnän hakeminen

Tyyppihyväksyntää on oikeutettu hakemaan tuotteen valmistaja.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys rakennustuotteen suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Hakemukseen on liitettävä kuvaus rakennustuotteesta ja sen valmistuksesta sekä tarvittavat testausraportit, laskelmat, piirustukset ja muut selvitykset kelpoisuuden osoittamiseksi. Kuvaukseen rakennustuotteesta ja sen valmistuksesta liitetään tarvittavat asennus-, käyttö-, huolto- ja varastointiohjeet sekä tekniset piirustukset ja suunnitteluohjeet sekä selvitys tarvittavasta tuotannon aikaisesta laadunvalvonnasta. Hakemuksessa on ilmoitettava, mitä laadunvalvonnan varmentajaa valmistaja käyttää sekä liitettävä ilmoitukseen selvitys laadunvalvonnan riippumattomuudesta.

Tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntähakemuksesta ja tarvittavista selvityksistä voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

8 §
Tyyppihyväksyntäpäätös

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liitteessä on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan nimi ja kotipaikka;

2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta;

3) tuotteen suunniteltu käyttö;

4) hyväksynnän ehdot;

5) laadunvalvonnan varmentajan nimi ja kotipaikka sekä laadunvalvontasopimuksen päiväys;

6) tuotteen merkitseminen;

7) tarvittavat suunnittelutiedot, asennusohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, varastointiohjeet;

8) hyväksynnän voimassaolo.

(19.12.2014/1262)

Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tyyppihyväksyntälaitoksen tai ympäristöministeriön tyyppihyväksynnän myöntäjänä on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos rakennustuote ei täytä rakentamislain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy. (21.4.2023/810)

L:lla 810/2023 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tyyppihyväksyntälaitoksen tai ympäristöministeriön tyyppihyväksynnän myöntäjänä on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy. (19.12.2014/1262)

Tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntäpäätöksestä voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

9 §
Tyyppihyväksyntämerkintä

Tyyppihyväksytty rakennustuote on merkittävä tyyppihyväksynnässä edellytetyllä tavalla. Merkintä kiinnitetään tuotteeseen tai jos tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen tai sen mukana oleviin asiakirjoihin. Tyyppihyväksyntämerkinnän käyttäminen on lopetettava tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tarkempia säännöksiä tyyppihyväksyntää koskevasta merkinnästä voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

10 §
Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen laadunvalvonnan varmentamisella on varmistettava, että tuote on tyyppihyväksynnän vaatimusten mukainen ja täyttää lisäksi tyyppihyväksyntää koskevassa päätöksessä asetetut ehdot. Tyyppihyväksyntälaitoksen tai ympäristöministeriön tyyppihyväksynnän myöntäjänä on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita. Tyyppihyväksyntäpäätös on peruutettava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. (19.12.2014/1262)

Laadunvalvonnan varmentamisessa valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testausta. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen.

Tarkempia säännöksiä laadunvalvonnasta voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

3 luku

Varmennustodistus

11 §
Varmennustodistuksen myöntävä toimielin

Varmennustodistuksen myöntää hyväksytty toimielin.

12 §
Varmennustodistuksen käyttäminen

Rakennustuotteen kelpoisuus todetaan varmennustodistuksella, jos:

1) rakennustuote teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikuttaa rakennuskohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen;

2) tuote ominaisuuksiensa vuoksi soveltuu varmennustodistuksella hyväksyttäväksi; ja

3) rakennustuotetyyppiä käytetään laajasti tai varmennustodistuksella voidaan yksinkertaistaa tai yhtenäistää rakennusvalvontaviranomaisen toimenpiteitä.

Varmennustodistuksen käyttämisen edellytyksenä on lisäksi valmistajan ylläpitämä tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja testaus. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen. Varmennustodistuksia myöntävän hyväksytyn toimielimen on peruutettava varmennustodistus, jos maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita. Varmennustodistus on peruutettava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. (19.12.2014/1262)

Hyväksytty toimielin päättää varmennustodistuksessa annettavista tiedoista tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti. Hyväksytty toimielin antaa varmennustodistuksen joko tuotteen valmistuksen jatkuvan varmentamisen tai toimituseräkohtaisen näytetarkastuksen perusteella.

Rakennustuotteen varmennustodistuksesta ja siihen liittyvästä laadunvalvonnan varmentamisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä ympäristöministeriön asetuksella.

13 §
Varmennustodistuksen hakeminen

Varmennustodistusta on oikeutettu hakemaan tuotteen valmistaja.

Hakemukseen on liitettävä rakennustuotteen käyttötavan ja ominaisuuksien arvioimiseen tarvittavat tutkimusselostukset ja muut selvitykset sekä tuotannon aikaista laadunvalvontaa koskevat tiedot.

Tarkempia säännöksiä varmennustodistuksen hakemisesta ja tarvittavista selvityksistä voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

14 § (19.12.2014/1262)
Varmennustodistuksen myöntäminen

Varmennustodistuksessa tai sen liitteessä on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan nimi ja kotipaikka;

2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta;

3) tarpeelliset tiedot tuotteen ominaisuuksista, käyttötavoista sekä muista tuotteen käyttöön liittyvistä seikoista;

4) tiedot arviointimenetelmistä;

5) hyväksynnän voimassaolo.

Varmennustodistus annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hyväksytty toimielin voi tarvittaessa edellyttää määräaikaisarviointia sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia. Toimituseräkohtaisesti tarkastetut tuotteet saadaan ottaa käyttöön vasta, kun hyväksytty toimielin on antanut kyseistä erää koskevan varmennustodistuksen. Varmennustodistus on peruutettava, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalan, varmennustodistuksen voimassaolo päättyy.

4 luku

Valmistuksen laadunvalvonta

15 §
Valmistuksen laadunvalvonnan käyttäminen

Valmistuksen laadunvalvonnan perusteella todetaan, että rakennustuote täyttää olennaiset tekniset vaatimukset, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa tyyppihyväksynnällä tai varmennustodistuksella.

16 §
Valmistuksen laadunvalvonnan sisältö

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testausta. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen. Laadunvalvontaan voi kuulua tuotantolaitoksesta otettujen ja markkinoilta hankittujen tuotteiden testauksia. Valmistuksen laadunvalvonnasta annettu sertifikaatti on peruutettava, jos rakennustuote ei täytä rakentamislain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia. Laadunvalvonnan varmentajan on peruutettava sertifikaatti, jos maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita. Sertifikaatti on peruutettava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, sertifikaatin voimassaolo päättyy. (21.4.2023/810)

L:lla 810/2023 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testausta. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koskevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatkuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen. Laadunvalvontaan voi kuulua tuotantolaitoksesta otettujen ja markkinoilta hankittujen tuotteiden testauksia. Valmistuksen laadunvalvonnasta annettu sertifikaatti on peruutettava, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia. Laadunvalvonnan varmentajan on peruutettava sertifikaatti, jos maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita. Sertifikaatti on peruutettava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, sertifikaatin voimassaolo päättyy. (19.12.2014/1262)

Tarkempia säännöksiä valmistuksen laadunvalvonnan käyttämisestä voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

5 luku

Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen

17 §
Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu.

Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.

Rakennuspaikkakohtaisesta kelpoisuuden osoittamisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä ympäristöministeriön asetuksella.

6 luku

Valtuutetut ja hyväksytyt toimielimet

18 §
Toimivalta toimielimen valtuuttamiseen ja hyväksymiseen

Ympäristöministeriö valtuuttaa toimielimen myöntämään tyyppihyväksyntöjä, hyväksyy toimielimen myöntämään varmennustodistuksia tai hyväksyy toimielimen toimimaan laadunvalvonnan varmentajana, jos toimielin täyttää sille asetetut vaatimukset.

19 §
Hakemus tyyppihyväksyntälaitokseksi

Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen valtuuttamista tyyppihyväksyntälaitokseksi, on yksityiskohtaisesti määriteltävä tyyppihyväksyntätoiminnan kohteeksi tulevat tuoteryhmät.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat tiedot:

1) teknisestä pätevyydestään ja riippumattomuudestaan;

2) tehtävän hoitamiseen tarvittavasta henkilöstöstä;

3) laitteistosta;

4) muista taloudellisista edellytyksistä; sekä

5) selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnastettavasta järjestelystä.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta tyyppihyväksyntälaitokseksi voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

20 §
Hakemus varmennustodistuksia myöntäväksi hyväksytyksi toimielimeksi

Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen hyväksymistä varmennustodistuksia antavaksi hyväksytyksi toimielimeksi, on yksityiskohtaisesti määriteltävä toiminnan kohteeksi tulevat tuotteet tai tuoteryhmät. Hyväksytyn toimielimen on hakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen toiminnan aloittamista yksityiskohtaisesti selvitettävä, millä perusteilla varmennustodistus kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta myönnetään siltä osin kuin teknisten kriteerien määritteleminen on hyväksytyn toimielimen tehtävänä.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat tiedot teknisestä pätevyydestään ja riippumattomuudestaan sekä selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnastettavasta järjestelystä.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta varmennustodistuksia antavaksi toimielimeksi voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

21 §
Hakemus laadunvalvonnan varmentajaksi

Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen hyväksymistä laadunvalvonnan varmentajaksi, on määriteltävä toiminnan kohteeksi tulevat tuotteet ja tuoteryhmät.

Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat selvitykset pätevyydestään ja riippumattomuudestaan sekä selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnastettavasta järjestelystä.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta laadunvalvonnan varmentajaksi voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

22 §
Toimielimiä koskevat yleiset vaatimukset

Toimielimellä tulee olla:

1) teknisesti asiantunteva henkilökunta, tarpeelliset laitteet ja riittävät taloudelliset voimavarat tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi; ja

2) käytössään henkilöstöä, jonka luotettavuus sekä riippumattomuus arvioitaviin organisaatioihin ja rakennustuotteisiin nähden on varmistettu.

Toimielin voi toimia sekä tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen myöntävänä toimielimenä että laadunvalvonnan varmentajana saman rakennustuotteen osalta, jos menettelyt on eriytetty toiminnallisesti siten, että toimielimen riippumattomuus on varmistettu.

Tarkempia säännöksiä toimielimiä koskevista vaatimuksista voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

23 §
Toimielimen asiantuntemuksen, luotettavuuden ja riippumattomuuden arviointi

Asiantuntemuksen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota henkilöstön koulutukseen ja kokemukseen sekä toiminnassa osoitettuun pätevyyteen.

Toimielimeksi hakevaa voidaan pitää luotettavana, jos hakijayhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä taikka muussa näihin rinnastettavassa asemassa olevaa ei ole:

1) viiden edellisen vuoden aikana tuomittu rangaistukseen sellaisesta teosta, joka osoittaisi hänen olevan sopimaton toimimaan valtuutetussa tai hyväksytyssä toimielimessä; taikka

2) määrätty liiketoimintakieltoon.

Hakijaa pidetään riippumattomana, jos hakija tai tämän palveluksessa oleva ei harjoita rakennustuotteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia tai korjausta eikä ole kaupallisesti, taloudellisesti tai muutoin riippuvuussuhteessa sellaiseen tahoon, joka sitä harjoittaa. Hakija ei saa olla riippuvuussuhteessa myöskään tällaista toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön.

Ympäristöministeriö voi edellyttää ulkopuolista arviointia toimielimen asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja riippumattomuudesta.

24 §
Valtuuttamis- ja hyväksymispäätöksen sisältö

Ympäristöministeriö voi valtuuttaa tai hyväksyä toimielimen tehtäväänsä määräajaksi tai toistaiseksi. Valtuutus tai hyväksyntä voidaan rajata hakemuksessa esitettyä toimintaa suppeammaksi. Päätökseen voidaan liittää toiminnan harjoittamiselle ja toiminnan valvomiseksi tarpeellisia ehtoja.

Päätökseen voidaan liittää myös ehto, jonka mukaan toiminta on aloitettava annetun määräajan kuluessa uhalla, että valtuutus tai hyväksyminen peruutetaan.

25 §
Valtuutuksen ja hyväksymisen edellytysten valvonta

Ympäristöministeriö valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten, rakennustuotteiden hyväksymisestä annettujen muiden säännösten sekä valtuutusta ja hyväksymistä koskevan ympäristöministeriön päätöksen ehtojen noudattamista. Rakennusvalvontaviranomaiset avustavat ympäristöministeriötä valvontatehtävässä.

Toimielin on velvollinen antamaan ympäristöministeriölle valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Toimielimen on ilmoitettava omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista, toiminnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä toimintaa koskevista muista merkittävistä muutoksista viipymättä ympäristöministeriölle.

Ympäristöministeriöllä on oikeus tehdä valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia toimielimen toimipisteessä ja laboratoriotiloissa toimintaedellytysten toteamiseksi. Tarkastusta ei saa kuitenkaan suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa.

26 § (21.4.2023/810)
Varmennustodistuksen kumoaminen

Ympäristöministeriö voi kumota varmennustodistuksen, jos varmennustodistus on annettu rakennustuotteelle, joka ei täytä rakentamislain tai sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia.

L:lla 810/2023 muutettu 26 § tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

26 §
Varmennustodistuksen kumoaminen

Ympäristöministeriö voi kumota varmennustodistuksen, jos varmennustodistus on annettu rakennustuotteelle, joka ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia.

27 §
Toiminnan keskeyttäminen

Ympäristöministeriö voi antaa valtuutetulle tai hyväksytylle toimielimelle kirjallisen varoituksen tai keskeyttää toiminnan harjoittamisen, jos:

1) toiminnassa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annettuja tai rakennustuotteiden hyväksyntää koskevia muita säännöksiä;

2) tehtäviä ei ole suoritettu muutoin asianmukaisesti; tai

3) valtuutettu tai hyväksytty toimielin on rikkonut valtuutus- tai hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja.

Toiminnan keskeyttämistä koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

28 §
Valtuutuksen ja hyväksymisen peruuttaminen

Ympäristöministeriön on peruutettava valtuutus tai hyväksyminen, jos:

1) valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei ylläpidä säännöllistä toimintaa tai lopettaa toiminnan;

2) valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei enää täytä valtuutuksen tai hyväksymisen edellytyksiä eikä ole määräajassa korjannut niissä olevia puutteita;

3) toimielin on asetettu konkurssiin; tai

4) määräävässä asemassa oleva toimielimen edustaja on asetettu liiketoimintakieltoon.

Ympäristöministeriön on peruutettava valtuutus tai hyväksyminen myös, jos toimielimen toiminta on keskeytetty eikä toimielin kohtuullisessa ajassa ole poistanut toiminnan keskeyttämiseen johtaneita syitä.

Valtuutuksen tai hyväksymisen peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

7 luku

Valtuutetun ja hyväksytyn toimielimen toimintaa koskevat vaatimukset

29 §
Laadunvalvonnan varmentaminen

Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa tuotannon sisäisen laadunvalvontajärjestelmän silloin, kun rakennustuotteella on tyyppihyväksyntä, varmennustodistus tai valmistuksen laadunvalvonta.

30 §
Laadunvalvontaa koskeva selvitysraportti

Laadunvalvonnan varmentajan on tallennettava tiedot laadunvalvontajärjestelmän varmentamisessa suorittamistaan toimenpiteistä ja valvonnan tulokset. Aineisto on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta.

Laadunvalvonnan varmentaja esittää vuosittain tyyppihyväksynnän laadun varmentamisen tuloksista selvityksen hyväksynnän myöntäneelle toimielimelle tai ympäristöministeriölle, jos se on myöntänyt hyväksynnän. Laadunvalvonnan varmentaja esittää vuosittain varmennustodistuksen laadun varmentamisen tuloksista selvityksen hyväksytylle toimielimelle. Laadunvalvonnan varmentaja esittää vuosittain valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisen tuloksista selvityksen valmistajalle.

Jos laadunvalvonnan yhteydessä havaitaan sellainen vakava puutteellisuus, joka vaarantaa oleellisesti rakennuskohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen ja on syytä epäillä, että puutteellisia rakennustuotteita käytetään rakentamiseen, laadunvalvonnan varmentajan on viipymättä ilmoitettava asiasta ympäristöministeriölle.

31 §
Virkavastuu

Tyyppihyväksyntälaitoksen tai hyväksytyn toimielimen toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

32 §
Salassapito

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, toimielin saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessa saatuja tietoja:

1) valtion ja kunnan viranomaiselle tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten;

2) markkinavalvontaviranomaisille markkinavalvontaa varten;

3) poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten;

4) tuomioistuimelle.

33 §
Vastuuvakuutus

Toimielimellä tulee olla mahdollisten korvausten varalta vastuuvakuutus tai siihen rinnastettava muu järjestely.

34 §
Viittaus rikoslakiin

Rangaistus 32 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

35 §
Rakennustuotteiden hyväksyntää koskeva rikkomus

Joka tarjoaa 3 tai 29 §:ssä tarkoitettuja rakennustuotteiden hyväksyntään liittyviä palveluja ilman 18 §:ssä edellytettyä ympäristöministeriön valtuutusta tai hyväksyntää, on tuomittava rakennustuotteiden hyväksyntää koskevasta rikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

8 luku

Erinäiset säännökset

36 § (19.12.2019/1433)
Muutoksenhaku

Hakemuksesta annettuun toimielimen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen ja valmistuksen laadunvalvonnasta annetun sertifikaatin peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

37 § (7.8.2015/1068)

37 § on kumottu L:lla 7.8.2015/1068.

38 §
Vastavuoroinen tunnustaminen

Jos rakennustuote on hyväksytty Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa rakentamisessa käytettäväksi, hyväksynnän katsotaan antavan luotettavalla tavalla tietoa rakennustuotteen ominaisuuksista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi käyttää näitä tietoja selvittäessään, onko rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädettyjen olennaisten teknisten vaatimusten mukainen.

9 luku

Voimaantulo

39 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan rakennustuotteiden hyväksynnästä annettu laki (230/2003).

40 §
Siirtymäsäännökset

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa toimielimessä vireillä olevissa asioissa.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu ympäristöministeriön päätös toimielimen valtuuttamisesta myöntämään tyyppihyväksyntöjä tai varmentamaan käyttöselosteita tai toimielimen hyväksymisestä rakennustuotteiden kantavien rakenteiden laadunvalvonnan varmentamiseen liittyviin tehtäviin on voimassa, kunnes tämän lain nojalla toisin päätetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu päätös tyyppihyväksynnästä tai käyttöselosteen varmentamisesta on voimassa päätöksen voimassaoloajan päättymiseen tai tuotteelle laaditun harmonisoidun tuotestandardin siirtymäajan päättymiseen.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan rakennustuotteiden hyväksynnästä annettuun lakiin, viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain vastaavia säännöksiä, jollei tästä laista muuta johdu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 82/2012, YmVM 6/2012, EV 214/2012

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2014/1262:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

HE 281/2014, YmVM 16/2014, EV 212/2014

7.8.2015/1068:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

23.11.2018/958:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 958/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

19.12.2019/1433:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 72/2019, YmVM 2/2019, EV 48/2019

21.4.2023/810:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

HE 139/2022, YmVM 27/2022, EV 333/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.