Seurattu SDK 1066/2019 saakka.

30.11.2012/698

Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus ja perustettava säätiö

Opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutetaan luovuttamaan sen hallinnonalaan kuuluvan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin hallinnassa oleva omaisuus ja immateriaaliset oikeudet instituutin toimintaa jatkamaan perustettavalle säätiölle ja keskeinen osa instituutin kirjastokokoelmasta Espoon kaupungille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion puolesta allekirjoittaa perustettavan säätiön säädekirjan ja säännöt.

2 §
Luovutuksen ehdot

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ehdot, joilla Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin irtaimen omaisuuden luovutus perustettavalle säätiölle ja kirjastokokoelman luovutus Espoon kaupungille tapahtuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää myös muista säätiön muodostamiseen liittyvistä valtiota koskevista järjestelyistä.

3 §
Vastuu sitoumuksista

Säätiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Venäjän ja Itä- Euroopan instituutti on toimintansa aikana sitoutunut. Vastaavasti Espoon kaupunki vastaa kirjastopalveluihin liittyvistä sitoumuksista sen mukaan kuin opetus- ja kulttuuriministeriö ja Espoon kaupunki sopivat.

Valtion toissijainen vastuu perustettavalle säätiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista jää voimaan, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä säätiölle. Säätiö on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

4 §
Valtionavustus

Säätiö saa toimintaansa valtionavustusta ensisijaisesti arpajaislain (1047/2001) 17 §:ssä tarkoitetusta rahapeliyhtiön tuotosta. Valtionavustuksesta säädetään valtionavustuslaissa (688/2001). (21.12.2016/1298)

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja säätiö käyvät vuosittain tuloskeskustelun säätiön seuraavan kalenterivuoden toiminnan tavoitteista ja rahoituksesta.

5 §
Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulukuuta 2012. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen perustettavaan säätiöön ja Espoon kaupungin palvelukseen 1 päivästä tammikuuta 2013. Muutoin virkojen lakkaamisesta ja virkasuhteiden päättymisestä säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 e, 5 f ja 29 a §:ssä.

Instituutin työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhteeseen säätiöön 1 päivästä tammikuuta 2013. Muutoin työsopimussuhteiden päättymiseen sovelletaan, mitä työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä ja 7 luvun 5 §:ssä säädetään.

6 §
Henkilöstön eläketurva

Niihin perustettavan säätiön palvelukseen siirtyviin henkilöihin, joiden valtion palvelus on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1993 ja jatkunut yhtäjaksoisesti tämän lain voimaantuloon saakka, sovelletaan heidän ollessaan säätiön palveluksessa valtion eläkelakia (1295/2006). Muihin säätiön palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan työntekijän eläkelakia (395/2006).

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista annettu laki (857/1992).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja instituutin omaisuuden luovutusta koskevia toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myös tehdä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virkojen lakkaamiseen ja virkoihin perustuvien virkasuhteiden sekä määräaikaisten virkasuhteiden päättymiseen liittyviä toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Perustettava säätiö hoitaa näiltä osin Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tehtävät.

HE 100/2012, SiVM 4/2012, EV 101/2012

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2016/1298:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 132/2016, HaVM 25/2016, EV 240/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.