Seurattu SDK 1261/2020 saakka.

16.11.2012/625

Laki Oikeusrekisterikeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Oikeusrekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on:

1) toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sen mukaisesti kuin niistä erikseen säädetään sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille; (8.5.2020/348)

2) huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä;

3) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä;

4) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu.

Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta.

2 §
Johtaminen ja organisaatio

Oikeusrekisterikeskuksen päällikkönä on ylijohtaja, joka vastaa Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan tuloksellisuudesta. Ylijohtajan apuna toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. (11.12.2020/957)

L:lla 957/2020 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Oikeusrekisterikeskuksen päällikkönä on johtaja, joka vastaa Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan tuloksellisuudesta. Johtajan apuna toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Oikeusrekisterikeskuksessa on toimintayksiköitä siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. Toimintayksikön päällikkönä on apulaisjohtaja tai toimialajohtaja.

3 §
Ratkaisuvalta

Oikeusrekisterikeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee ylijohtaja, apulaisjohtaja, toimialajohtaja tai muu virkamies siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan. (11.12.2020/957)

L:lla 957/2020 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Oikeusrekisterikeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee johtaja, apulaisjohtaja, toimialajohtaja tai muu virkamies siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. Johtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemus. (11.12.2020/957)

L:lla 957/2020 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemus.

Apulaisjohtajan ja toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys toimialaansa kuuluviin tehtäviin.

5 § (11.12.2020/957)
Nimittäminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Ylijohtaja nimittää muut virkamiehet ja ottaa palvelukseen työsopimussuhteisen henkilöstön.

L:lla 957/2020 muutettu 5 § tulee voimaan 1.1.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 §
Nimittäminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto.

Johtaja nimittää muut virkamiehet ja ottaa palvelukseen työsopimussuhteisen henkilöstön.

6 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan järjestämisestä annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Oikeusrekisterikeskuksen työskentelyn järjestämisestä, toimintayksiköistä, johtamisesta, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja. (11.12.2020/957)

L:lla 957/2020 muutettu 2 momentti tulee voimaan 1.1.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Oikeusrekisterikeskuksen työskentelyn järjestämisestä, toimintayksiköistä, johtamisesta, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan Oikeusrekisterikeskuksesta annettu laki (1287/1995).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8 §
Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa ne Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa vireillä olevat hankkeet ja hankinnat, jotka tämän lain mukaan kuuluvat Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviin, siirtyvät Oikeusrekisterikeskuksen käsiteltäviksi.

Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviin liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muiden vastuiden ja oikeuksien hoito siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselta Oikeusrekisterikeskukselle siten kuin niistä erikseen sovitaan.

Oikeusrekisterikeskukseen voidaan ennen tämän lain voimaantuloa perustaa uusia virkoja siten kuin valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään. Johtajan virkaa lukuun ottamatta virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä virkoihin nimittää oikeusministeriö Oikeusrekisterikeskuksen esityksestä.

HE 122/2012, LaVM 11/2012, EV 95/2012

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.5.2020/348:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

HE 2/2020, LaVM 2/2020, EV 24/2020

11.12.2020/957:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 110/2020, LaVM 11/2020, EV 137/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.