Seurattu SDK 1207/2020 saakka.

10.8.2012/466

Laki vaaratiedotteesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan vaaratiedotteeseen, jonka viranomainen antaa välitettäväksi radiossa ja televisiossa.

Kohdennetusta viranomaistiedotteesta säädetään sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004).

Viranomaisten velvollisuudesta tiedottaa, ohjata ja neuvoa muutoin kuin antamalla vaaratiedote säädetään erikseen.

Sähköisen viestinnän tietosuojaL 516/2004 on kumottu L:lla 917/2014, ks. L sähköisen viestinnän palveluista 917/2014 280 §.

2 §
Vaaratiedote

Vaaratiedote on toimivaltaisen viranomaisen antama tiedote, jonka tarkoitus on varoittaa vaarallisesta tapahtumasta ja jolla annetaan toimintaohjeita.

3 §
Vaaratiedotteen antaminen

Vaaratiedote voidaan antaa, jos se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi, silloin kun vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara taikka vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.

Vaaratiedote voidaan lisäksi antaa, kun vaaratilanne, jonka perusteella vaaratiedote on annettu, on ohi.

Vaaratiedotteen sisällöstä ja antamisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Vaaratiedotteen välittäminen väestölle tiedoksi

Vaaratiedote välitetään väestölle tiedoksi radiossa.

Vaaratiedote voidaan lisäksi välittää väestölle tiedoksi televisiossa, jos vaaratiedotteen antava viranomainen niin päättää.

Vaaratiedote tulee välittää väestölle tiedoksi välittömästi.

Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajan velvollisuudesta välittää viranomaistiedotuksia säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 15 a §:ssä sekä Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:n 2 momentin 7 kohdassa.

L televisio- ja radiotoiminnasta 744/1998 on kumottu L:lla 917/2014, ks. L sähköisen viestinnän palveluista 917/2014 279 ja 280 §.

5 § (23.11.2018/1008)
Toimivaltaiset viranomaiset

Vaaratiedotteen saa antaa:

1) pelastuslain (379/2011) 26 §:ssä tarkoitettu pelastusviranomainen;

2) poliisilaitos;

3) rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 4 §:ssä tarkoitettu rajavartioviranomainen;

4) Hätäkeskuslaitos;

5) Poliisihallitus;

6) poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu Poliisihallituksen alainen valtakunnallinen yksikkö;

7) Säteilyturvakeskus;

8) Ilmatieteen laitos;

9) Väylävirasto;

10) Liikenne- ja viestintävirasto;

11) Elintarviketurvallisuusvirasto;

12) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;

13) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;

14) ministeriö.

6 §
Väestön varoittamisessa käytettävät kielet

Vaaratiedote tulee kielilain (423/2003) 32 §:n mukaisesti antaa sekä suomen että ruotsin kielellä.

Jos 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu vaarallinen tapahtuma tai sen seuraukset kohdistuvat saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:n mukaiselle saamelaisten kotiseutualueelle, vaaratiedote on mainitulla alueella annettava lisäksi saamen kielellä.

7 §
Vaaratiedotteen lähettäminen ja välittäminen

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu viranomainen lähettää vaaratiedotteen Hätäkeskuslaitokseen.

Hätäkeskuslaitoksen tulee viipymättä välittää vaaratiedote edelleen Yleisradio Oy:öön.

Vaaratiedotteen lähettämisestä Hätäkeskuslaitokseen ja vaaratiedotteen välittämisestä Yleisradio Oy:öön voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

8 §
Vaaratiedotteen kääntäminen

Hätäkeskuslaitoksen tulee tarvittaessa avustaa 5 §:n 1–3 kohdassa mainittuja viranomaisia vaaratiedotteen kääntämisessä toiselle kansalliskielelle. Vaaratiedotteen antava viranomainen vastaa tiedotteen ja sen käännöksen sisällön oikeellisuudesta.

Vaaratiedotteen kääntämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 31/2012, HaVM 11/2012, EV 55/2012

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.11.2018/1008:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 1008/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.