Seurattu SDK 66/2023 saakka.

11.5.2012/214

Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (15.1.2021/74)
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään rikosrekisterin ja sakkorekisterin tietojen toimittamisesta siihen Euroopan unionin jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on (kansalaisuusjäsenvaltio) sekä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettujen Suomen kansalaista koskevien rekisteritietojen säilyttämisestä Suomessa.

Lisäksi tässä laissa säädetään 1 momentissa mainittujen tietojen luovuttamisesta pyynnön perusteella rikosasian käsittelyä varten, yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön täyttämiseksi tai asianomaisen henkilön suostumuksella sellaisen tehtävän hoitamista varten, johon kuuluu työskentelyä tai muuta toimimista alaikäisten parissa, sekä tällaisia tietoja koskevan pyynnön esittämisestä.

Tässä laissa säädetään myös 1 momentissa mainittujen tietojen luovuttamisesta pyynnön perusteella räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1148, jäljempänä lähtöaineasetus, 6 artiklassa tarkoitetun luvanhakijan taustan selvittämiseksi sekä tällaisia tietoja koskevan pyynnön esittämisestä.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetuista tehtävistä jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS, jäljempänä puitepäätös, 3 artiklassa tarkoitettuna keskusviranomaisena vastaa Oikeusrekisterikeskus.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) rikosasian käsittelyllä rikoksen esitutkintaa, syyteharkintaa, oikeudenkäyntiä ja rikostuomion täytäntöönpanoa;

2) säilytysrekisterillä rekisteriä, johon tämän lain mukaisesti merkitään tiedot Suomen kansalaisia koskevista toisessa jäsenvaltiossa annetuista ja sen rekisteriin kirjatuista rikostuomioistuinten lainvoimaisista tuomioista;

3) rekisterillä toisen jäsenvaltion rekisteriä, johon kirjataan tiedot rikostuomioista mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, sekä Suomessa rikosrekisteriä, sakkorekisteriä ja säilytysrekisteriä.

3 §
Luovutettavat tiedot

Oikeusrekisterikeskus saa salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa rikosrekisteristä, sakkorekisteristä ja säilytysrekisteristä ratkaisuja koskevia tietoja siltä osin kuin ne koskevat tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta siten kuin tässä laissa säädetään.

Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista:

1) rikosrekisteriin merkityt rikosrekisterilain (770/1993) 2 §:n 3 momentissa mainitut tiedot;

2) sakkorekisteriin merkityt tiedot tuomitun nimestä, henkilötunnuksesta tai, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäajasta, kansalaisuudesta, tuomion antamispäivästä, tuomioistuimen nimestä, syyksi luetusta rikoksesta, rikoksen tekoajasta, onko kyse päiväsakoin tuomitusta sakosta, rikesakosta vai kurinpitosakosta, päiväsakkojen luku- ja rahamäärästä sekä sakon kokonaismäärästä;

3) sakkorekisteriin merkityn ratkaisun osalta Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa lisäksi oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään merkityt tiedot tuomitun syntymävaltiosta ja -paikkakunnasta, sukupuolesta, mahdollisista aiemmista nimistä, päivästä, jolloin päätös sai lainvoiman, sovelletuista lain säännöksistä, rangaistuksen toimeenpanoa muuttavista myöhemmistä päätöksistä ja ratkaisun numerosta;

4) säilytysrekisteriin 9 §:n mukaisesti merkityt tiedot.

4 §
Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin velvoitteisiin

Tässä laissa tarkoitettuun kansainväliseen oikeusapuun sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia (4/1994) sekä mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoitteissa määrätään.

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä voidaan soveltaa tämän lain estämättä, mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään.

Jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassapitoon, luovuttamiseen ja suojaamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia (1054/2018). (5.12.2018/1056)

Rangaistus tietosuojarikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 38 luvun 9 §:ssä. (5.12.2018/1056)

2 luku

Rekisteritietojen toimittaminen Suomesta tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon

5 §
Rikos- ja sakkorekisteritietojen toimittaminen tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon

Oikeusrekisterikeskus toimittaa viipymättä 3 §:ssä tarkoitetut tiedot Suomessa annetusta toisen jäsenvaltion kansalaista koskevasta ratkaisusta, josta on tehty merkintä rikos- tai sakkorekisteriin, tuomitun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle. Jos on tiedossa, että tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalainen, tiedot on toimitettava kaikille kansalaisuusjäsenvaltioille, vaikka tuomittu olisi myös Suomen kansalainen.

Oikeusrekisterikeskus ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetun rikos- tai sakkorekisteriin tehdyn merkinnän muuttamisesta tai poistamisesta viipymättä 1 momentissa tarkoitettujen kansalaisuusjäsenvaltioiden keskusviranomaisille.

Oikeusrekisterikeskus toimittaa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä jäljennökset 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista, tiedot niitä seuranneista toimenpiteistä sekä tarvittavat lisätiedot, jotta kansalaisuusjäsenvaltio voi harkita, edellyttävätkö ne kansallisia toimenpiteitä.

Sakkorekisterin tietoja ei saa toimittaa sen jälkeen, kun kolme vuotta on kulunut lainvoimaisen tuomion tai muun lopullisen viranomaisratkaisun julistamisesta tai antamisesta.

6 § (15.1.2021/74)
Tietojen edelleen luovuttaminen

Kun Oikeusrekisterikeskus toimittaa tietoja 5 §:n mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltioon, sen tulee ilmoittaa, että toimitettuja tietoja saadaan luovuttaa edelleen toiselle valtiolle ainoastaan rikosasian käsittelyä varten, yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön täyttämiseksi, asianomaisen henkilön suostumuksella sellaisen tehtävän hoitamista varten, johon kuuluu työskentelyä tai muuta toimimista alaikäisten parissa taikka lähtöaineasetuksessa tarkoitetun lähtöaineluvanhakijan taustan tarkistamista varten.

7 §
Tietojen toimittamistapa

Rikos- ja sakkorekisterin tiedot toimitetaan toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle sähköisessä muodossa.

3 luku

Suomeen toimitettujen Suomen kansalaista koskevien tietojen säilyttäminen

8 § (5.12.2018/1056)
Säilytysrekisterin käyttötarkoitus

Säilytysrekisterin rekisterinpitäjä on Oikeusrekisterikeskus. Säilytysrekisteriä pidetään tietojen säilyttämistä varten niiden edelleen luovuttamiseksi toisiin jäsenvaltioihin ja Suomen viranomaisille sekä rikosrekisteriotteelle merkitsemiseksi siten kuin tässä laissa säädetään.

9 §
Säilytysrekisterin tietosisältö

Säilytysrekisteriin merkitään:

1) tuomitun nimi, syntymäaika, syntymävaltio ja -paikkakunta, sukupuoli, kansalaisuus ja aiemmat nimet;

2) tuomitun henkilötunnus tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero;

3) tuomitulta otetut sormenjäljet;

4) tuomitun vanhempien nimet;

5) tuomitun mahdollinen sala- tai lisänimi;

6) tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi sekä päivä, jona päätös sai lainvoiman;

7) tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi ja tarvittaessa oikeudellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin;

8) rangaistus ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimenpiteet ja rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset;

9) tuomion viitenumero;

10) rikospaikka;

11) rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset.

Säilytysrekisteriin merkitään 1 momentissa mainitut tiedot sellaisina ja siltä osin kuin toinen jäsenvaltio on ne toimittanut. Jos toinen jäsenvaltio on toimittanut muita kuin 1momentissa mainittuja tietoja, ne merkitään säilytysrekisteriin, jos tiedot voitaisiin rikosrekisterilain 2 §:n 3 momentin nojalla merkitä rikosrekisteriin.

Oikeusrekisterikeskus saa pyytää tiedot toimittaneelta jäsenvaltiolta lisätietoina jäljennökset kyseessä olevista tuomioista, tiedot niitä seuranneista toimenpiteistä sekä muut tarvittavat lisätiedot.

Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio on asettanut ehtoja tietojen käytölle, tästä on tehtävä merkintä säilytysrekisteriin.

10 §
Tietojen siirtäminen rikosrekisteriin

Oikeusrekisterikeskus merkitsee säilytysrekisterin tiedot rikosrekisteriin, jos rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Jos säilytysrekisterissä on tuomio, jonka osalta rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, rikosrekisteriin tehdään merkintä, että säilytysrekisteri sisältää tiedot tällaisesta tuomiosta. Jos tuomitusta ei ole muuta merkintää rikosrekisterissä, rikosrekisteriin merkitään lisäksi henkilön nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus.

Rikosrekisteriin tulee merkitä myös 9 §:n 4momentissa tarkoitettu ehto.

11 §
Tietojen luovuttaminen säilytysrekisteristä

Säilytysrekisteriin merkityt tiedot on pidettävä salassa. Tietoja saa kuitenkin luovuttaa säilytysrekisteristä tässä tai muussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä 2–5 momentin mukaisesti.

Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa säilytysrekisteristä tietoja toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle 14, 15, 15 a ja 15 b §:n mukaisesti. (15.1.2021/74)

Lisäksi Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa syyttäjälle säilytysrekisteriin merkityt 9 §:n 1momentin 1, 2 ja 6–11 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä esitutkintaviranomaiselle säilytysrekisteriin merkityt 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot rikosrekisterilain 4 §:n 1 momentin mukaisesti. Syyttäjä ja esitutkintaviranomainen saavat luovuttaa säilytysrekisteristä saamansa tiedot tuomioistuimelle siltä osin kuin ne ovat tarpeen vireillä olevan rikosasian käsittelyä varten.

Oikeusrekisterikeskus saa myös luovuttaa sakkorangaistuksia ja niiden täytäntöönpanoa koskevia vastaavia kuin sakkorekisterin otteelle merkittäviä tietoja:

1) esitutkintaviranomaiselle esitutkintaa varten, jos esitutkintaviranomaisella on vastaava oikeus saada sakkorangaistusta koskeva tieto sakkorekisteristä;

2) rikosrekisterilain 6 §:n 3 momentin 2kohdan mukaisesti.

Tietoja ei saa kuitenkaan luovuttaa 2–4momentin mukaisesti, jos tiedot toimittanut jäsenvaltio on asettanut luovuttamisen estäviä ehtoja.

Tiedot säilytysrekisteristä luovutetaan säilytysrekisterin otteella, jossa ovat henkilöstä rekisteriin talletetut tiedot, joiden saamiseen pyynnön esittäjällä on oikeus, taikka ilmoitus siitä, ettei henkilöstä ole merkintää rekisterissä. Jos tuomiota koskeva tieto on merkitty 10 §:n mukaisesti rikosrekisteriin, Oikeusrekisterikeskuksen tulee tehdä tästä merkintä otteeseen.

12 §
Säilytysrekisterissä olevien tietojen poistaminen ja muuttaminen

Tieto poistetaan säilytysrekisteristä tai sitä muutetaan, kun tiedon toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa poistaneensa tiedon omasta rekisteristään tai muuttaneensa sitä omassa rekisterissään.

13 § (5.12.2018/1056)
Tarkastusoikeus

Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot säädetään erikseen.

4 luku

Rekisteritietojen luovuttaminen pyynnön perusteella

14 §
Pyyntöön vastaaminen rikosasian käsittelyä varten

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosasian käsittelyä varten toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot.

15 §
Pyyntöön vastaaminen yksityisen henkilön pyynnön perusteella

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa toisen jäsenvaltion rekisteritietoja pyytäneelle keskusviranomaiselle yksityiselle henkilölle toimitettaviksi tämän pyytämät rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoitetut tiedot vastaavasti kuin yksityinen henkilö saisi itseään koskevat tiedot rikosrekisterilain 6 §:n 1–5 momentin mukaisesti vastaavassa tilanteessa. Tiedot voidaan luovuttaa yksityiselle henkilölle toimitettaviksi myös sellaisen vapaaehtoistehtävän hoitamista varten, johon kuuluu toimimista alaikäisten parissa, vastaavasti kuin tiedot merkitään rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun otteeseen. (28.2.2014/150)

Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot.

15 a § (28.2.2014/150)
Pyyntöön vastaaminen alaikäisten kanssa työskentelyä tai toimimista varten

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa toisen jäsenvaltion rekisteritietoja pyytäneelle keskusviranomaiselle asianomaisen henkilön suostumuksella pyydetyt rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoitetut tiedot sellaisen tehtävän hoitamista varten, johon kuuluu työskentelyä tai muuta toimimista alaikäisten parissa, vastaavasti kuin tiedot merkitään rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun otteeseen.

Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot.

15 b § (15.1.2021/74)
Pyyntöön vastaaminen lähtöaineasetuksen tarkoittamissa tilanteissa

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa toisen jäsenvaltion rekisteritietoja pyytäneelle keskusviranomaiselle rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoitetut tiedot lähtöaineasetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten.

Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot.

16 §
Pyynnön sisältö, muoto ja kieli

Oikeusrekisterikeskus hyväksyy toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen lähettämän 14, 15, 15 a tai 15 b §:ssä tarkoitetun pyynnön, jos se sisältää puitepäätöksen liitteenä olevassa lomakkeessa tarkoitetut tarpeelliset tiedot. Pyynnön on oltava sähköisessä muodossa taikka muussa kirjallisessa muodossa, jos sitä ei ole voitu tehdä sähköisesti. (15.1.2021/74)

Pyynnön on oltava toimitettu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä tai siihen on oltava liitettynä käännös jollekin mainituista kielistä. Oikeusrekisterikeskus voi hyväksyä myös muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen pyynnön tai käännöksen, jos hyväksymiselle ei muutoin ole estettä.

Oikeusrekisterikeskus huolehtii tarvittaessa pyynnön kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle. Oikeusministeriö avustaa tarvittaessa pyynnön kääntämisessä.

17 §
Vastauksen sisältö, muoto ja kieli

Oikeusrekisterikeskus toimittaa vastauksessaan 14, 15, 15 a ja 15 b §:ssä tarkoitetut tiedot pyynnön esittäneen toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti. (15.1.2021/74)

Keskusviranomaiselle toimitetussa vastauksessa on oltava maininta siitä, että pyynnön esittäneellä jäsenvaltiolla on velvollisuus noudattaa puitepäätöksen 9 artiklan säännöksiä henkilötietojen käyttämisestä.

Vastaus toimitetaan suomen tai ruotsin kielellä taikka jollakin muulla Oikeusrekisterikeskuksen ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä.

Vastaus toimitetaan sähköisessä muodossa. Jos sähköisen vastauksen toimittamiselle on este, vastaus voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodossa.

18 §
Määräajat

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava vastauksessaan 14 ja 15 b §:ssä tarkoitetut tiedot toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä ja kymmenen arkipäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu. (15.1.2021/74)

Jos Oikeusrekisterikeskus on pyytänyt lisätietoja, 1 momentissa tarkoitetut tiedot on toimitettava kymmenen arkipäivän kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut lisätiedot.

Edellä 15 ja 15 a §:ssä tarkoitetut tiedot Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle 20 arkipäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu. (28.2.2014/150)

5 luku

Rekisteritietojen luovuttamista koskevan pyynnön esittäminen toiselle jäsenvaltiolle

19 §
Pyynnön esittäminen rikosasian käsittelyä varten

Oikeusrekisterikeskus esittää luonnolliseen henkilöön kohdistuvaa rikosasian käsittelyä varten toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön, kun tuomioistuin, syyttäjäviranomainen, esitutkintaviranomainen tai Rikosseuraamuslaitos on sitä pyytänyt.

Tuomioistuin, syyttäjäviranomainen ja esitutkintaviranomainen voivat esittää 1momentissa tarkoitetun pyynnön myös itse suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

20 §
Pyynnön esittäminen yksityisen henkilön pyynnön perusteella

Kun yksityinen henkilö, joka on toisen jäsenvaltion kansalainen, pyytää itseään koskevan rikosrekisteriotteen rikosrekisterilain 6 §:n 1–5 momentin mukaisesti, Oikeusrekisterikeskus esittää rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön sille toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka kansalainen henkilö on.

Jos 1 momentissa tarkoitetun pyynnön esittää yksityinen henkilö, jonka osalta on tiedossa, että hän on ollut täysi-ikäisenä toisen jäsenvaltion asukas, eivätkä häntä koskevat rekisteritiedot ole tältä osin muutoin saatavilla, Oikeusrekisterikeskus esittää rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön sille toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka asukas henkilö on ollut.

20 a § (28.2.2014/150)
Pyynnön esittäminen vapaaehtoistoimintaa varten

Oikeusrekisterikeskus esittää lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (148/2014) tarkoitetun tehtävän hoitamista varten toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön, kun Oikeusrekisterikeskukselta on pyydetty asianomaisen henkilön suostumuksella rikosrekisterilain 6 a §:n nojalla rikosrekisteriotetta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu pyyntö koskee henkilöä, jonka osalta on tiedossa, että hän on ollut täysi-ikäisenä toisen jäsenvaltion asukas, eivätkä häntä koskevat rekisteritiedot ole tältä osin muutoin saatavilla, Oikeusrekisterikeskus esittää rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön sille toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka asukas henkilö on ollut.

20 b § (15.1.2021/74)
Pyynnön esittäminen lähtöaineasetuksen tarkoittamissa tilanteissa

Oikeusrekisterikeskus esittää lähtöaineasetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle lähtöaineluvan hakijaa koskevien rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön, kun Poliisihallitus on sitä pyytänyt.

21 §
Pyynnön sisältö, muoto ja kieli

Oikeusrekisterikeskus esittää 19, 20, 20 a ja 20 b §:ssä tarkoitetut pyyntönsä toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti. (15.1.2021/74)

Pyyntö tehdään pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion virallisella kielellä tai sen hyväksymällä muulla kielellä.

Pyyntö tehdään sähköisessä muodossa. Jos sähköisen pyynnön esittämiselle on este, pyyntö voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodossa.

22 §
Tietojen käyttöä koskevat rajoitukset

Toisen jäsenvaltion 19 §:n 1 momentin, 20 tai 20 a §:n mukaisen pyynnön perusteella toimittamia rekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja saadaan käyttää ainoastaan sen rikosasian käsittelyssä taikka siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot pyydettiin, sen mukaisesti kun tiedot toimittanut jäsenvaltio on ilmoittanut. (28.2.2014/150)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, toisen jäsenvaltion toimittamia tietoja saadaan käyttää yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi.

Jos toisen jäsenvaltion 1 momentin mukaisesti toimittamat tiedot ovat peräisin Suomesta, 1 momentin säännöksistä poiketen se, mihin tietoja saadaan käyttää, määräytyy Suomen lain mukaisesti.

Toisen jäsenvaltion 20 b §:n mukaisen pyynnön perusteella toimittamia rekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja saadaan käyttää ainoastaan lähtöaineasetuksen 6 artiklassa tarkoitetun luvan hakijan taustan tarkistamista varten sen mukaisesti, kun tiedot toimittanut jäsenvaltio on ilmoittanut. (15.1.2021/74)

6 luku

Voimaantulo

23 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2012. Ennen tämän lain voimaantuloa toimitettuihin rikosrekisteritietojen ja niihin liittyvien tietojen luovuttamista koskeviin pyyntöihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Suhteessa sellaiseen jäsenvaltioon, joka ei ole viimeistään tämän lain voimaan tullessa pannut puitepäätöstä täytäntöön, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, kunnes asianomainen jäsenvaltio on pannut puitepäätöksen täytäntöön.

HE 1/2012, LaVM 3/2012, EV 24/2012, Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS (32009F0315); EUVL L 93, 7.4.2009, s.23

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.2.2014/150:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

HE 149/2013, LaVM 16/2013, EV 194/2013

5.12.2018/1056:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 31/2018, HaVM 14/2018, EV 113/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/680/EU (320160680); EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89

15.1.2021/74:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021.

HE 235/2020, HaVM 27/2020, EV 205/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.