Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

5.5.2011/408

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään pelastuslain (379/2011) 74 §:n nojalla:

1 §
Väestönsuojan laitteita ja tuotteita koskevat vaatimukset

Sen lisäksi, mitä pelastuslaissa (379/2011) säädetään, rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että väestönsuojan koko, rakenne ja sijainti täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Väestönsuojan teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta säädetään erikseen sisäministeriön asetuksella. (28.12.2018/1378)

Väestönsuojan laitteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä, sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

2 §
Väestönsuojan varsinaisen suojatilan koko

Pelastuslain 71 ja 72 §:ssä tarkoitetun väestönsuojan varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi prosenttia asianomaisen rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä varastotilojen osalta varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta. Väestönsuojan varsinaisen suojatilan tulee olla kuitenkin vähintään 20 neliömetriä.

Varsinaisella suojatilalla tarkoitetaan ihmisten oleskelua varten tarkoitettua tilaa. Varsinaiseen suojatilaan luetaan myös käymälät ja ensiapu- ja sairashuone. Varsinaiseen suojatilaan ei kuitenkaan lueta sulkuhuonetta tai -telttaa, eikä teknisiä tiloja (konehuoneet ja valvomo).

Jos teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi tarpeettoman suuri rakennuksessa tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla pysyvästi työskenteleviä ja oleskelevia varten taikka jos opetusalan tai hoitoalan rakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi liian pieni oppilaspaikkoihin taikka hoitopaikkoihin nähden, voidaan väestönsuojan koko määrätä sen henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee. Jos väestönsuoja mitoitetaan tässä momentissa tarkoitetun henkilömäärän mukaan, suojatilan tulee olla 0,75 neliömetriä henkilöä kohden, jollei erityisestä syystä tarvita suurempaa tilaa.

Pelastuslain 77 §:n mukaisesti rakennettavien johtamistilojen tulee olla riittävän suuret sille henkilömäärälle, jonka voidaan arvioida tulevan työskentelemään tiloissa.

Väestönsuojan suojaluokka määräytyy väestönsuojan koon perusteella seuraavasti:

Varsinainen suojatila enintään m2 Suojaluokka
135 S1 teräsbetonisuojana
900 S2 teräsbetonisuojana
4500 Kalliosuojana
3 §
Väestönsuojan sijoittaminen

Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 500 metrin päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan. (28.12.2018/1378)

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan uhka-arvioon perustuen erityisistä syistä päättää, että pelastuslain 71 §:n 4 momentin mukainen yhteinen väestönsuoja saadaan sijoittaa edellä 1 momentissa säädettyä kauemmaksi.

4 §
Kuormitukset

Väestönsuojien rakenteet tulee mitoittaa paineaallosta aiheutuvalle kuormitukselle siten, että S1-luokan teräsbetonisuojan tulee kestää 100 kPa:n (1 baarin) kuormitus, S2-luokan teräsbetonisuojan 200 kPa:n (2 baarin) kuormitus ja kalliosuojan 300 kPa:n (3 baarin) kuormitus.

5 §
Rakenteiden paksuus

S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinien ja katon tulee olla vähintään 300 millimetriä paksua teräsbetonia sekä väestönsuojan lattian, kantavien teräsbetonisten väliseinien ja pilarien sekä kaksikerroksisen väestönsuojan teräsbetonisen välipohjan tulee olla vähintään 150 millimetriä paksua teräsbetonia.

S2-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ympärysseinien ja katon tulee olla vähintään 400 millimetriä paksua teräsbetonia sekä lattian paksuuden muilta kuin kalliota vasten olevilta kohdin vähintään 200 millimetriä paksua teräsbetonia.

Kallioväestönsuojan kalliotunnelissa olevien painekuormituksia vastaan ottavien ympärysseinien tulee olla vähintään 800 millimetriä paksua teräsbetonia.

S2-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ja kallioväestönsuojan sisällä olevien teräsbetoniseinien, -pilarien ja -välipohjien tulee olla vähintään 200 millimetriä paksua teräsbetonia.

6 §
Kallioväestönsuojat

Kallioväestönsuojan sijoitus, muoto sekä seinä- ja kattopaksuudet lujitusrakenteineen on suunniteltava kalliomekaanisin perustein.

Kallioväestönsuojan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon tulvariski.

Kalliorakenteiden kalliomekaaninen mitoitus voidaan tehdä laskennallisesti tai taulukkomitoituksena.

7 §
Kallioväestönsuojan lujitukset

Ruiskubetonikerroksen paksuuden tulee olla suojatilan katossa vähintään 60 millimetriä ja suojan seinissä sekä väestönsuojan ulkopuolisissa tunneleissa vähintään 40 millimetriä.

Suojan katto tulee lisäksi lujittaa pultituksella.

8 §
Sirpalesuojaus

Väestönsuojan ympärysrakenteiden ovet, luukut ja venttiilit tulee sijoittaa siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin suojassa tavanomaisten aseiden sirpalevaikutuksilta.

9 §
Tärähdyskuormitukset ja muut kuormitukset

Väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa kestämään asevaikutuksien tärähdyskuormituksia. Välipohjan oleskelukuormasta otetaan huomioon yksi kolmasosa. Kuormitusten osavarmuuskerroin on 1.

10 §
Perustusten mitoitus

S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan perustuksen mitoituksessa otetaan huomioon yksi neljäsosa pystysuoraan vaikuttavista paine- ja sortumakuormista.

11 §
Teräsbetonirakenteiden mitoitus

Väestönsuojissa rakenteiden paine- tai sortumakuormien, niitä vastaavien takaisinheilahduskuormien, tärähdyskuormien tai niihin lisättyjä hyötykuormia sisältävien kuormitusyhdistelmien mitoituksessa osavarmuuskerroin on vähintään 1 siten, että kuormitusta käsitellään staattisena kuormana.

Betoni- ja teräsbetonirakenteita koskevissa määräyksissä ja ohjeissa olevia ominaislujuuksia saadaan raudoituksen lujuuden sekä betonin puristuslujuuden osalta korottaa enintään 20 prosenttia. Materiaalien osavarmuuskerroin on vähintään 1 ja sallittuina jännityksinä käytetään ominaislujuuksia edellä mainittuine korotuksineen.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.2018/1378:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin säännöstä väestönsuojan sijoittamisesta sovelletaan sellaiseenkin rakennushankkeeseen, johon rakennuslupa on haettu jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa sen jälkeen, kun asetus on vahvistettu, jos tämän asetuksen soveltaminen johtaa rakennuksen omistajan kannalta lievempiin väestönsuojan rakentamista koskeviin vaatimuksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.