Seurattu SDK 761/2022 saakka.

28.3.2011/291

Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tietolomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kuluttajansuojalain (38/1978) 10 luvun 4 §:n 3 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 227/2011:

1 §
Tietolomakkeet

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajansuojalain (38/1978) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitetut tiedot käyttäen liitteissä I–IV olevia vakiomuotoisia lomakkeita seuraavasti:

1) aikaosuutta koskevat tiedot annetaan liitteen I mukaisella tietolomakkeella;

2) pitkäkestoista lomatuotetta koskevat tiedot annetaan liitteen II mukaisella tietolomakkeella;

3) välityssopimusta koskevat tiedot annetaan liitteen III mukaisella tietolomakkeella;

4) vaihtosopimusta koskevat tiedot annetaan liitteen IV mukaisella tietolomakkeella.

Lomakkeiden 1 osan tiedot täytetään aina lomakkeeseen. Lomakkeiden 3 osan tiedot voidaan antaa täyttämällä lomakkeeseen tai merkitsemällä lomakkeen asianomaiseen kohtaan viittaus kuluttajalle luovutetun esitteen tai muun markkinointimateriaalin kohtaan, jossa tiedot on annettu. Kuluttajan allekirjoitus lomakkeiden 2 kohdassa täyttää kuluttajansuojalain 10 luvun 8 §:n vaatimuksen peruuttamisoikeutta, peruuttamisaikaa ja ennakkomaksujen suorittamiskieltoa peruuttamisaikana koskevien sopimusehtojen erillisestä allekirjoittamisesta.

2 §
Peruuttamislomake

Kuluttajansuojalain 10 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruuttamislomakkeen on oltava liitteessä V olevan vakiomuotoisen lomakkeen mukainen. Lomake on täytettävä ennen sen allekirjoittamista.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2011.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY (308L0122);EYVL N:o L 33, 3.2.2009, s. 10

Liite I

AIKAOSUUSSOPIMUSTEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

1 osa:

Sopimuksen osapuolena olevan/olevien elinkeinonharjoittajan/elinkeinonharjoittajien henkilöllisyys, kotipaikka ja oikeudellinen muoto:

Lyhyt kuvaus tuotteesta (esim. kuvaus kiinteästä omaisuudesta):

Oikeuden/oikeuksien tarkka luonne ja sisältö:

Täsmällinen ajanjakso, jona sopimuksen kohteena olevaa oikeutta saa käyttää ja tarvittaessa järjestelyn kesto:

Päivä, josta alkaen kuluttaja saa käyttää sopimuksen kohteena olevaa oikeutta:

Jos sopimus koskee rakenteilla olevaa kohdetta, päivä, jona majoitustilat ja palvelut/muut tilat saadaan valmiiksi/käyttöön:

Maksettava hinta:

Tiivistelmä sopimuksen mukaisista pakollisista lisäkustannuksista; kustannusten laji ja määrä (esim. vuosimaksut, muut toistuvat maksut, erityiset maksut, paikalliset verot):

Luettelo tärkeimmistä kuluttajan käytössä olevista palveluista (esim. sähkö, vesi, kunnossapito, jätehuolto) ja niistä kuluttajan maksettavaksi tulevan vastikkeen määrä:

Luettelo kuluttajan käytössä olevista muista tiloista (esim. uima-allas tai sauna):

Sisältyykö näiden tilojen käyttäminen edellä mainittuun vastikkeeseen?

Jos ei sisälly, erittely siitä, mitä vastikkeeseen sisältyy ja mistä on maksettava erikseen:

Onko mahdollista liittyä vaihtojärjestelmään?

Jos on, vaihtojärjestelmän nimi:

Jäsenyys-/vaihtokustannukset:

Onko elinkeinonharjoittaja sitoutunut noudattamaan käytännesääntöjä ja jos on, missä ne ovat saatavilla:

2 osa:

Yleistä:

– Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta neljäntoista kalenteripäivän kuluessa sopimuksen tai sitovan esisopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut sopimuskappaleen.

– Peruuttamisaikana kuluttajalta ei saa periä ennakkomaksuja. Kielto koskee kaikentyyppisiä suorituksia, kuten vastikkeita, takauksia, tilille talletettuja vakuusmaksuja, velan nimenomaista tunnustamista jne. Kielto koskee maksuja sekä elinkeinonharjoittajalle että kolmansille osapuolille.

– Kuluttajalle ei saa aiheutua muita kuin sopimuksessa mainittuja kuluja tai velvoitteita.

– Sopimukseen voi tulla sovellettavaksi muu kuin sen jäsenvaltion laki, jossa kuluttajan koti- tai asuinpaikka on, ja mahdolliset riita-asiat voidaan käsitellä muun kuin kuluttajan koti- tai asuinpaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuimessa kansainvälisen yksityisoikeuden mukaisesti.

Kuluttajan allekirjoitus:

3 osa:

Kuluttajalle annettavat lisätiedot ja maininta siitä, mistä tiedot saa (esim. viittaus yleisesitteen lukuun), jollei tietoja anneta tässä:

1. TIEDOT OIKEUKSISTA

– sopimuksen kohteena olevan oikeuden käyttämistä koskevat ehdot sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden alueella, jossa majoitustilat sijaitsevat, ja täyttyvätkö kyseiset edellytykset tai, jos eivät täyty, mitkä edellytykset on vielä täytettävä, – jos sopimuksen perusteella on oikeus käyttää useita yhteisvarausjärjestelmään kuuluvia majoitustiloja, tiedot kuluttajan rajoituksista käyttää kyseisiä majoitustiloja tiettyinä aikoina.

2. TIEDOT KOHTEISTA

– jos sopimus koskee tiettyä kiinteistöä, tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus kiinteistöstä ja sen sijainnista; jos sopimus koskee useita kiinteistöjä (useita lomakohteita), asianmukainen kuvaus kiinteistöistä ja niiden sijainnista; jos sopimus kokee muuta kuin kiinteistöön liittyvää majoitustilaa, asianmukainen kuvaus majoitus- ja muista tiloista,

– kuluttajan käytössä olevat tai käyttöön tulevat palvelut (esim. sähkö, vesi, kunnossapito, jätehuolto) ja niiden käyttöehdot,

– (tarvittaessa) yhteiset tilat, esim. uima-allas tai sauna, jotka ovat kuluttajan käytettävissä tai jotka hän voi saada käyttöönsä ja niiden käyttöehdot.

3. RAKENTEILLA OLEVIA TILOJA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET (tapauskohtaisesti)

– majoitustilojen ja niiden käyttämiseen tarvittavien palveluiden (kaasu-, sähkö-, vesi- ja puhelinliittymät) sekä kuluttajan käyttöön tulevien muiden tilojen valmistumisvaihe,

– milloin majoitustilat ja niiden käyttämiseen tarvittavat palvelut (kaasu-, sähkö-, vesi- ja puhelinliittymät) ovat viimeistään valmiit sekä kohtuullinen arvio ajankohdasta, johon mennessä kuluttajan käyttöön tulevat muut tilat ovat valmiit,

– rakennusluvan numero ja toimivaltaisten viranomaisten täydellinen nimi ja osoite,

– majoitustilojen valmistumisen turvaavat vakuudet, ja jos tilat eivät valmistu, suoritettujen maksujen palauttamisen turvaavat vakuudet, ja tarvittaessa vakuuksien hallinnointia koskevat ehdot.

4. TIEDOT KULUISTA

– tarkka ja asianmukainen kuvaus kaikista aikaosuussopimukseen liittyvistä kustannuksista; miten kustannukset jaetaan kuluttajien kesken ja miten ja milloin kustannuksia voidaan korottaa; omaisuuden hallintaan liittyvien maksujen, pakollisten lakisääteisten maksujen (esim. verojen) sekä hallinnollisten kulujen (esim. hoito-, kunnossapito- ja korjauskulujen) laskentamenetelmä,

– tiedot siitä, kohdistuuko majoitustilojen omistusoikeuteen rekisteriin merkittyjä maksuja, kiinnitysvakuuslainoja, rasitteita taikka pantti- tai pidätysoikeuksia.

5. SOPIMUKSEN IRTISANOMISTA KOSKEVAT TIEDOT

– tiedot liitännäissopimusten irtisanomisjärjestelyistä ja irtisanomisen seurauksista,

– sopimuksen irtisanomisehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot velvollisuuksista, joiden perusteella kuluttajalle voi aiheutua kuluja irtisanomisesta.

6. LISÄTIEDOT

– miten omaisuuden kunnossapito ja korjaus sekä sen hallinto ja hoito on järjestetty, myös se, voiko kuluttaja vaikuttaa ja osallistua näitä seikkoja koskevaan päätöksentekoon ja miten,

– onko mahdollista liittyä sopimusoikeuksien jälleenmyyntijärjestelmään, tiedot kyseisestä järjestelmästä ja maininta tämän järjestelmän kautta tapahtuvan jälleenmyynnin kustannuksista,

– maininta kielestä tai kielistä, joita käytetään yhteydenpitoon elinkeinonharjoittajan kanssa sopimukseen liittyvissä asioissa, kuten omaisuuden hallinnointiin ja kulujen korotuksiin sekä kyselyiden ja valitusten käsittelyyn liittyvissä asioissa,

– (tarvittaessa) mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn, jos sellainen on.

Tietojen vastaanottoilmoitus:

Kuluttajan allekirjoitus:

Liite II

PITKÄKESTOISTA LOMATUOTETTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

1 osa:

Sopimuksen osapuolena olevan/olevien elinkeinonharjoittajan/elinkeinonharjoittajien henkilöllisyys, kotipaikka ja oikeudellinen muoto:

Lyhyt kuvaus tuotteesta:

Oikeuden/oikeuksien tarkka luonne ja sisältö:

Täsmällinen ajanjakso, jona sopimuksen kohteena olevaa oikeutta saa käyttää ja tarvittaessa järjestelyn kesto:

Päivä, josta alkaen kuluttaja saa käyttää sopimuksen kohteena olevaa oikeutta:

Maksettava hinta ja toistuvat kustannukset, joita kuluttajalle voi koitua oikeudesta päästä tiloihin, matkustus ja muut tuotteet tai palvelut eriteltyinä:

Porrastettu erääntymisaikataulu, jossa hinnan maksuerät jakaantuvat tasan kunkin sopimukseen sisältyvän vuoden osalta, ja maksujen erääntymispäivämäärät:

Ensimmäisen vuoden jälkeen maksuja voidaan mukauttaa, jotta varmistetaan kyseisten erien reaaliarvon säilyminen esimerkiksi inflaation huomioon ottamiseksi.

Luettelo sopimuksen mukaisista pakollisista lisäkustannuksista; kustannusten laji ja määrä (esim. vuotuiset jäsenmaksut):

Luettelo tärkeimmistä kuluttajan käytössä olevista palveluista (esim. alennukset hotelleista ja lennoista):

Sisältyvätkö nämä palvelut edellä mainittuihin kuluihin?

Jos eivät sisälly, erittely siitä, mikä niihin sisältyy ja mistä on maksettava erikseen: (esim. kolme hotelliyötä sisältyy vuotuiseen jäsenmaksuun, muusta majoituksesta veloitetaan erikseen):

Onko elinkeinonharjoittaja sitoutunut noudattamaan käytännesääntöjä, ja missä ne ovat saatavilla:

2 osa:

Yleistä:

– Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta neljäntoista kalenteripäivän kuluessa sopimuksen tai sitovan esisopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut sopimuskappaleen.

– Peruuttamiskauden aikana kuluttajalta ei saa periä ennakkomaksuja. Kielto koskee kaikentyyppisiä suorituksia, kuten vastikkeita, takauksia, tilille talletettuja vakuusmaksuja, velan nimenomaista tunnustamista jne. Kielto koskee maksuja sekä elinkeinonharjoittajalle että kolmansille osapuolille.

– Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle neljäntoista kalenteripäivän kuluessa kutakin vuotuista erää koskevan maksuvaatimuksen vastaanottamisesta.

– Kuluttajalle ei saa aiheutua muita kuin sopimuksessa mainittuja kuluja tai velvoitteita.

– Sopimukseen voi tulla sovellettavaksi muu kuin sen jäsenvaltion laki, jossa kuluttajan koti- tai asuinpaikka on, ja mahdolliset riita-asiat voidaan käsitellä muun kuin kuluttajan koti- tai asuinpaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuimessa kansainvälisen yksityisoikeuden mukaisesti.

Kuluttajan allekirjoitus:

3 osa:

Kuluttajalle annettavat lisätiedot ja maininta siitä, mistä tiedot saa (esim. viittaus yleisesitteen lukuun), jollei tietoja anneta tässä:

1) TIEDOT OIKEUKSISTA

– asianmukainen ja oikea kuvaus tulevia tilauksia koskevista alennuksista, mukaan liitettävä esimerkkejä viimeaikaisista tarjouksista,

– maininta kuluttajan käyttöoikeuden rajoituksista, kuten rajoitetusta saatavuudesta tai aikaprioriteettiperiaatteen pohjalta tehdyistä tarjouksista, erityiskohteita ja erityisalennuksia koskevista aikarajoituksista.

2) SOPIMUKSEN IRTISANOMISTA KOSKEVAT TIEDOT

– tiedot liitännäissopimusten irtisanomisjärjestelyistä sekä tiedot tällaisen irtisanomisen seurauksista,

– sopimuksen irtisanomiseen liittyvät ehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot velvollisuuksista, joiden perusteella kuluttajalle aiheutuu mahdollisesti irtisanomiseen liittyviä kuluja.

3) LISÄTIEDOT

– maininta kielestä tai kielistä, joita käytetään yhteydenpitoon elinkeinonharjoittajan kanssa sopimukseen liittyvissä asioissa, kuten kyselyjen ja valitusten käsittelyssä,

– (tarvittaessa) mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Tietojen vastaanottoilmoitus:

Kuluttajan allekirjoitus:

Liite III

VÄLITYSSOPIMUKSEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

1 osa:

Sopimuksen osapuolena olevan/olevien elinkeinonharjoittajan/elinkeinonharjoittajien henkilöllisyys, kotipaikka ja oikeudellinen muoto:

Lyhyt kuvaus palveluista (esim. markkinointi):

Sopimuksen kesto:

Maksettava hinta:

Luettelo sopimuksen mukaisista pakollisista lisäkustannuksista; kustannusten laji ja määrä (esim. paikalliset verot, notaarimaksut, mainontakulut):

Onko elinkeinonharjoittaja sitoutunut noudattamaan käytännesääntöjä, ja missä ne ovat saatavilla:

2 osa:

Yleistä:

– Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta neljäntoista kalenteripäivän kuluessa sopimuksen tai sitovan ennakkosopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut sopimuskappaleen.

– Kuluttajalta perittävät ennakkomaksut ovat kiellettyjä, kunnes varsinainen myynti on tapahtunut tai välityssopimus on muutoin päättynyt. Kielto koskee kaikentyyppisiä suorituksia, kuten vastikkeita, takauksia, tilille talletettuja vakuusmaksuja, velan nimenomaista tunnustamista jne. Kielto koskee maksuja sekä elinkeinonharjoittajalle että kolmansille osapuolille.

– Kuluttajalle ei saa aiheutua muita kuin sopimuksessa mainittuja kuluja tai velvoitteita.

– Sopimukseen voi tulla sovellettavaksi muu kuin sen jäsenvaltion laki, jossa kuluttajan koti- tai asuinpaikka on, ja mahdolliset riita-asiat voidaan käsitellä muun kuin kuluttajan koti- tai asuinpaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuimessa kansainvälisen yksityisoikeuden mukaisesti.

Kuluttajan allekirjoitus:

3 osa:

Kuluttajalle annettavat lisätiedot ja maininta siitä, mistä tiedot saa (esim. viittaus yleisesitteen lukuun), jollei tietoja anneta tässä:

– sopimuksen irtisanomiseen liittyvät ehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot velvollisuuksista, joiden perusteella kuluttajalle mahdollisesti aiheutuu irtisanomiseen liittyviä kuluja,

– maininta kielestä tai kielistä, joita käytetään yhteydenpitoon elinkeinonharjoittajan kanssa sopimukseen liittyvissä asioissa, kuten kyselyjen ja valitusten käsittelyssä,

– (tarvittaessa) mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Tietojen vastaanottoilmoitus:

Kuluttajan allekirjoitus:

Liite IV

VAIHTOSOPIMUKSEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

1 osa:

Sopimuksen osapuolena olevan/olevien elinkeinonharjoittajan/elinkeinonharjoittajien henkilöllisyys, kotipaikka ja oikeudellinen muoto:

Lyhyt kuvaus tuotteesta:

Oikeuden/oikeuksien tarkka luonne ja sisältö:

Täsmällinen ajanjakso, jona sopimuksen kohteena olevaa oikeutta saa käyttää ja tarvittaessa järjestelyn kesto:

Päivä, josta alkaen kuluttaja saa käyttää sopimuksen kohteena olevaa oikeutta:

Hinta, joka kuluttajan on maksettava vaihtojärjestelmän jäsenmaksuina:

Luettelo sopimuksen mukaisista pakollisista lisäkustannuksista; kustannusten laji ja määrä (esim. uusimismaksut, muut toistuvat maksut, erityiset maksut, paikalliset verot):

Luettelo tärkeimmistä kuluttajan käytössä olevista palveluista:

Sisältyvätkö nämä palvelut edellä mainittuihin kuluihin?

Jos eivät sisälly, erittely kustannusten lajista ja määristä (esim. arvio yksittäisistä vaihdoista maksettavasta hinnasta, mukaan lukien mahdolliset lisämaksut):

Onko elinkeinonharjoittaja sitoutunut noudattamaan käytännesääntöjä, ja missä ne ovat saatavilla:

2 osa:

Yleistä:

– Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta neljäntoista kalenteripäivän kuluessa sopimuksen tai sitovan ennakkosopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut sopimuskappaleen.

– Peruuttamiskauden aikana kuluttajalta ei saa periä ennakkomaksuja. Kielto koskee kaikentyyppisiä suorituksia, kuten vastikkeita, takauksia, tilille talletettuja vakuusmaksuja, velan nimenomaista tunnustamista jne. Kielto koskee maksuja sekä elinkeinonharjoittajalle että kolmansille osapuolille.

– Kuluttajalle ei saa aiheutua muita kuin sopimuksessa mainittuja kuluja tai velvoitteita.

– Sopimukseen voi tulla sovellettavaksi muu kuin sen jäsenvaltion laki, jossa kuluttajan koti- tai asuinpaikka on, ja mahdolliset riita-asiat voidaan käsitellä muun kuin kuluttajan koti- tai asuinpaikkana olevan jäsenvaltion tuomioistuimessa kansainvälisen yksityisoikeuden mukaisesti.

Kuluttajan allekirjoitus:

3 osa:

Kuluttajalle annettavat lisätiedot ja maininta siitä, mistä tiedot saa (esim. viittaus yleisesitteen lukuun), jollei tietoja anneta tässä:

1. TIEDOT OIKEUKSISTA

– selvitys vaihtojärjestelmän toiminnasta; vaihtoa koskevat mahdollisuudet ja säännöt; kuluttajan aikaosuudelle määrätty arvo vaihtojärjestelmässä, esimerkkejä konkreettisista vaihtomahdollisuuksista,

– käytettävissä olevien lomakohteiden lukumäärä ja vaihtojärjestelmässä mukana olevien jäsenten lukumäärä, myös kuluttajan valitsemien majoitustilojen saatavuutta koskevat rajoitukset esimerkiksi kysynnän huippukausien johdosta, mahdollinen tarve varata riittävän ajoissa etukäteen, mahdolliset valinnan rajoitukset, jotka johtuvat kuluttajan vaihtojärjestelmään tallettamista aikaosuusoikeuksista.

2. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ

– lyhyt ja asianmukainen kuvaus kiinteistöistä ja niiden sijainnista; jos sopimus koskee muuta asuntoa kuin kiinteistöä, asianmukainen asuntoa ja tiloja koskeva kuvaus; maininta siitä, mistä kuluttaja voi saada lisätietoja.

3. TIEDOT KULUISTA

– tietoa elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta toimittaa ennen vaihdon järjestämistä kunkin ehdotetun vaihdon osalta yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista lisämaksuista, joita kuluttajalle aiheutuu vaihdosta.

4. SOPIMUKSEN IRTISANOMISTA KOSKEVAT TIEDOT

– tiedot liitännäissopimusten irtisanomisjärjestelyistä sekä tiedot tällaisen irtisanomisen seurauksista,

– sopimuksen irtisanomiseen liittyvät ehdot, irtisanomisen seuraukset ja tiedot velvollisuuksista, joiden perusteella kuluttajalle mahdollisesti aiheutuu irtisanomiseen liittyviä kuluja.

5. LISÄTIEDOT

– maininta kielestä tai kielistä, joita käytetään yhteydenpitoon elinkeinonharjoittajan kanssa sopimukseen liittyvissä asioissa, kuten kyselyjen ja valitusten käsittelyssä,

– (tarvittaessa) mahdollisuus tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.

Tietojen vastaanottoilmoitus:

Kuluttajan allekirjoitus:

Liite V

ERILLINEN VAKIOMUOTOINEN PERUUTTAMISLOMAKE PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTÖN HELPOTTAMISEKSI

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista kalenteripäivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisoikeus alkaa ... (elinkeinonharjoittajan täytettävä ennen lomakkeen toimittamista kuluttajalle).

Jos kuluttaja ei ole saanut tätä lomaketta, peruuttamisaika alkaa päivästä, jona kuluttaja on saanut sen, ja päättyy joka tapauksessa vuoden ja neljäntoista kalenteripäivän kuluttua.

Jos kuluttaja ei ole saanut laissa edellytettyjä tietoja, peruuttamisaika alkaa päivästä, jona kuluttaja on saanut kaikki tiedot, ja päättyy joka tapauksessa kolmen kuukauden ja neljäntoista kalenteripäivän kuluttua.

Kuluttajan on peruuttamisoikeutta käyttääkseen ilmoitettava peruuttamisesta elinkeinonharjoittajalle jollakin pysyvällä välineellä (esim. kirjeellä, sähköpostilla) jäljempänä mainittua elinkeinonharjoittajan nimeä ja osoitetta käyttäen. Kuluttaja voi halutessaan käyttää tätä lomaketta.

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänelle ei aiheudu siitä mitään kuluja.

Peruuttamisoikeuden lisäksi kuluttajalla voi olla kansallisen sopimusoikeuden nojalla muita oikeuksia, kuten oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus, jos vaadittuja tietoja ei ole toimitettu.

Ennakkomaksukielto

Peruuttamisaikana kuluttajalta ei peritä ennakkomaksuja. Kielto koskee kaikentyyppisiä suorituksia, myös vastikkeita, takauksia, tilille talletettuja vakuusmaksuja, velan nimenomaista tunnustamista jne.

Kielto koskee maksuja sekä elinkeinonharjoittajalle että kolmansille osapuolille.

Peruuttamisilmoitus

(elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite)*:

Ilmoitan peruuttavani / Ilmoitamme peruuttavamme** sopimuksen.

Sopimuksen tekopäivä*

Kuluttajan/kuluttajien nimi***

Kuluttajan/kuluttajien osoite***

Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain jos ilmoitus tehdään paperilla)***

Päivämäärä***

* Elinkeinonharjoittaja täyttää ennen lomakkeen toimittamista kuluttajalle

** Tarpeeton viivataan yli

*** Kuluttaja täyttää / kuluttajat täyttävät, kun tätä lomaketta käytetään sopimuksen peruuttamiseen

Tietojen vastaanottoilmoitus:

Kuluttajan allekirjoitus:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.