Seurattu SDK 761/2022 saakka.

21.12.2010/1266

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain (1261/2010) sekä valtion virkamieslain (750/1994) nojalla:

1 §
Tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on toimialansa lainsäädännön toimeenpano- ja valvontatehtävien lisäksi:

1) seurata ja arvioida turvallisuuden ja luotettavuuden toteutumista ja kehittymistä;

2) edistää valtakunnallisesti yhtenäistä turvallisuuden ja luotettavuuden tasoa;

3) kehittää valvonnan menettelytapoja;

4) edistää ja hyödyntää toimialansa tutkimus- ja kehitystoimintaa;

5) tuottaa asiantuntijapalveluita työ- ja elinkeinoministeriölle sekä muille ministeriöille ja viranomaisille;

6) tuottaa tieto-, viestintä- ja neuvontapalveluja;

7) osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon.

2 §
Tulosohjaus

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa tulosohjaavat ministeriöt toimivat yhteistyössä viraston tehokkaan ja laadukkaan toiminnan edistämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulosohjauksen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on avustaa ministeriöitä tulosohjauksen yhteensovittamisessa. Yhteistyöryhmään kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön, sisäasiainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön edustajat. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa tulosohjauksen yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

3 §
Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea viraston strategista suunnittelua ja edistää viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta jäsentä, jotka edustavat tulosohjaavia ministeriöitä ja muita viranomaisia ja viraston keskeisiä sidosryhmiä. Lisäksi neuvottelukunnassa on viraston pääjohtaja ja henkilöstön edustaja. Kullekin jäsenelle on määrättävä henkilökohtainen varajäsen. (14.11.2013/807)

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

3 a § (6.11.2014/927)
Akkreditointiasiain valtuuskunnan kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Akkreditointiasiain valtuuskuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän akkreditointiyksikön toimialaa tuntevaa henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Työ- ja elinkeinoministeriö määrää valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Akkreditointiyksikön päällikkö toimii valtuuskunnan esittelijänä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa akkreditointiasiain valtuuskunnan jäsenille maksettavat palkkiot.

3 b § (6.11.2014/927)
Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävät

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetussa laissa säädetään, erityisesti:

1) asettaa akkreditointijärjestelmään liittyviä tehtäviä koskevat tavoitteet sekä päättää akkreditointiyksikön toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa akkreditointiyksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) valvoa akkreditointiyksikön taloutta.

Valtuuskunta voi käsitellä myös muita merkittäviä akkreditointiyksikköä koskevia asioita, jotka yksikön päällikkö saattaa valtuuskunnan käsiteltäviksi.

3 c § (6.11.2014/927)
Akkreditointiasiain valtuuskunnan päätösvalta

Akkreditointiasiain valtuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

Asiat ratkaistaan akkreditointiasiain valtuuskunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

3 d § (6.11.2014/927)
Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta

Akkreditointijärjestelmän sekä vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden edistämiseksi toimii lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta, josta säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (977/2005).

4 § (14.11.2013/807)
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtaja nimittää välittömässä alaisuudessaan toimivan toimintayksikön päällikön.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 § (1.7.2015/836)
Kelpoisuusvaatimukset

Välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

6 §
Sijaisten määrääminen

Pääjohtajan sijaisen määrää työ- ja elinkeinoministeriö. (14.11.2013/807)

Muun henkilöstön sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.11.2013/807:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

6.11.2014/927:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

1.7.2015/836:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.