Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

2.12.2010/1088

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 22 §:n 3 momentin, 23 §:n 2 momentin, 23 b §:n 3 momentin ja 23 d §:n 2 momentin, lääkelain (395/1987) 57 b §:n 5 momentin sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n 3 momentti ja 23 d §:n 2 momentti laissa 433/2010, lääkelain 57 §:n 5 momentti laissa 80/2003 ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:n 2 momentti laissa 653/2000:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään perusteista, jotka tulee ottaa huomioon lääkkeitä määrättäessä, sekä lääkemääräyksen sisällöstä ja muodosta.

Eläinlääkkeiden määräämisestä säädetään erikseen.

Tämän asetuksen biologisia lääkkeitä koskevia säännöksiä sovelletaan myös biosimilaareihin. (28.12.2022/1278)

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lääkkeellä valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä; lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi taikka elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä valmiste tai aine;

2) lääkevalmisteella lääkettä, joka on valmistettu tai maahantuotu lääkelain (395/1987) mukaisesti, tarkoitettu lääkkeenä käytettäväksi ja jota myydään tai muutoin luovutetaan kulutukseen myyntipakkauksessa;

3) reseptilääkkeellä lääkettä, jonka saa toimittaa apteekista vain lääkemääräyksellä;

4) itsehoitolääkkeellä lääkettä, jonka saa toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä;

5) pkv-lääkkeellä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavaa lääkevalmistetta

a) joka on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa pkv-lääkkeistä,

b) jonka sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä lääkeaineista, joita saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on kyseisessä luettelossa varustettu etuliitteillä Z, ZA, P ja PA tai

c) joka on myyntiluvassa määritetty pkv-lääkkeeksi;

6) alkoholipitoisella lääkkeellä enemmän kuin 5,0 painoprosenttia etanolia sisältävää lääkettä;

6 a) biologisella lääkkeellä valmistetta, jonka vaikuttava aine on biologinen aine. Biologinen aine on aine, joka tuotetaan tai uutetaan biologisesta lähteestä ja josta on tarpeen tehdä fysikaalis-kemiallis-biologiset analyysit ja tarkastella tuotantoprosessia ja sen valvontaa aineen kuvaamiseksi ja laadun määrittämiseksi. Biologisina lääkkeinä pidettäviä lääkkeitä on määritelty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2003/63/EY liitteen I osan I kohdan 3.2.1.1. b) alakohdassa; (28.12.2022/1278)

6 b) biosimilaarilla biologista kaltaislääkettä, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa ja jonka myyntilupahakemukseen sovelletaan ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 4 kohtaa ja direktiivin liitteen I osan II kohdassa 4 olevia samankaltaisia biologisia lääkkeitä koskevia edellytyksiä. (28.12.2022/1278)

7) ex tempore -lääkkeellä apteekissa tilauksesta valmistettavaa itsehoito- tai reseptilääkettä; (22.12.2016/1459)

8) huumausaineella huumausainelaissa (373/2008) tarkoitettuja huumausaineita; (22.12.2016/1459)

9) huumausainelääkkeellä huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloihin I, II ja IV sekä mainitun kohdan b alakohdassa tarkoitetun psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen luetteloihin I ja II kuuluvia aineita sekä huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja aineita sisältäviä lääkkeitä; (22.12.2016/1459)

10) kirjallisella lääkemääräyksellä lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön paperille laatimaa muuta kuin sähköistä lääkemääräystä; (22.12.2016/1459)

11) sähköisellä lääkemääräyksellä lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön tietojenkäsittelylaitteella laatimaa lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen reseptikeskukseen ja johon sovelletaan sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia (61/2007); (22.12.2016/1459)

12–13 kohdat on kumottu A:lla 22.12.2016/1459.

14) alkoholilääkemääräyksellä lääkärin tai hammaslääkärin antamaa, yksinomaan etanolin (96 %) tai lievästi denaturoidun etanolin toimittamista apteekista tarkoittavaa määräystä; (22.12.2016/1459)

15 kohta on kumottu A:lla 22.12.2016/1459.

16) puhelinlääkemääräyksellä lääkärin tai hammaslääkärin puhelimitse apteekkiin antamaa lääkemääräystä; (22.12.2016/1459)

17) pro auctore -lääkemääräyksellä kirjallista lääkemääräystä, jolla lääkäri, hammaslääkäri, optikko tai suuhygienisti määrää ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääkettä; (22.12.2016/1459)

18) lääketilauksella vastaavan lääkärin tai hammaslääkärin antamaa kirjallista määräystä lääkkeen toimittamisesta sairaalan, terveyskeskuksen, yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimintayksikön tai sosiaalihuollon toimintayksikön käyttöön; vastaavalla lääkärillä ja hammaslääkärillä tulee olla oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä; lääketilaus on myös sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen hoitajan allekirjoittama tilaus kyseessä olevan laitoksen tai lääkelain (395/1987) 62 §:ssä tarkoitettuun käyttöön sekä aluksen varustamon edustajan tai aluksen päällikön allekirjoittama tilaus laiva-apteekille; (22.12.2016/1459)

19) lääkemääräyksen uudistamisella uuden lääkemääräyksen laatimista sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa reseptikeskuksessa olevan sähköisen lääkemääräyksen perusteella; (22.12.2016/1459)

20) iteroidulla lääkemääräyksellä lääkemääräystä, joka lääkkeen määrääjän tekemän merkinnän perusteella voidaan toimittaa määräajoin uudelleen; (22.12.2016/1459)

21) lääkevaihdolla määrätyn lääkkeen vaihtamista apteekissa lääkettä toimitettaessa lääkelain 57 b §:n mukaisesti; (20.12.2013/1129)

22) vaihtokelpoisilla lääkevalmisteilla lääkevalmisteita, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlaisia, jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia ja jotka sisältyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamaan luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista; sekä (20.12.2013/1129)

23) eurooppalaisella lääkemääräyksellä lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön kirjallisesti tai sähköisesti Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä laatimaa lääkemääräystä, jonka perusteella toisessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiva apteekki voi toimittaa lääkkeen potilaalle. (20.12.2013/1129)

2 luku

Oikeus määrätä lääkettä

3 §
Lääkärin oikeus määrätä lääkkeitä

Lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetulla henkilöllä on oikeus määrätä lääkkeitä ihmiselle lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore -lääkemääräyksellä ammattinsa harjoittamiseen.

Perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavalla lääkärillä on oikeus määrätä lääkkeitä 1 momentin mukaisesti. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta hankkia lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä.

Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille.

4 §
Hammaslääkärin oikeus määrätä lääkkeitä

Hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetulla henkilöllä on oikeus määrätä lääkkeitä ihmiselle hammaslääkinnällistä tai hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore -lääkemääräyksellä ammattinsa harjoittamiseen.

Peruskoulutuksen jälkeistä käytännön palvelua suorittavalla hammaslääkärillä on oikeus määrätä lääkkeitä 1 momentin mukaisesti. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta hankkia lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä.

Tilapäisesti hammaslääkärin tehtävässä toimivalla hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille.

Hammaslääkärillä on oikeus määrätä huumausainelääkkeiksi luettavia lääkevalmisteita samalla kerralla enintään kymmenen jakeluyksikköä. Muu kuin erikoishammaslääkäri saa määrätä pkv-lääkettä enintään pienimmän myyntiluvallisen pakkauksen. (22.12.2016/1459)

5 §
Rajattu lääkkeenmäärääminen

Laillistettu sairaanhoitaja sekä sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja ja kätilö, joka on saanut terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n mukaisen kirjallisen määräyksen, on oikeutettu määräämään lääkkeitä apteekista toimitettavaksi saamansa kirjallisen määräyksen mukaisesti. Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevat lääkkeet, tautitilat ja lääkkeenmääräämisen rajaukset on määritelty liitteessä 1. Kirjallisen määräyksen kaava on liitteenä 4. Yleensä lääkityksen aloittamisen tai lääkityksen jatkamisen rajaus liittyy lapsen ikään.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella taikka lääkevalmisteen kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita. (19.9.2019/992)

6 §
Optikon oikeus määrätä lääkkeitä

Optikko saa määrätä pro auctore -lääkemääräyksellä apteekista vastaanottotoiminnassa tarvitsemiaan liitteessä 2 mainittuja lääkkeitä.

Optikolla ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä potilaille.

7 §
Suuhygienistin oikeus määrätä lääkkeitä

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti saa määrätä pro auctore -lääkemääräyksellä apteekista vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan liitteessä 3 mainittuja lääkkeitä.

Suuhygienistillä ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä potilaille.

3 luku

Lääkemääräys

8 §
Lääkehoidosta päättäminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Lääkehoidosta tulee päättää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Lääkkeen määrääjän tulee antaa potilaalle riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta ja käytöstä.

9 §
Lääkkeen määrääjien ja apteekkien yhteistyö

Lääkkeen määrääjän tulee tarvittaessa olla yhteistyössä hänen potilaittensa yleensä käyttämien apteekkien farmaseuttisen henkilöstön kanssa potilaille annettavan lääkeneuvonnan sekä turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen lääkehoidon toteuttamiseksi.

10 § (22.12.2016/1459)
Lääkkeen määrääminen

Lääkkeen määrääjä saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Lääkityksessä erityistä huomiota tulee kiinnittää turvallisuuteen.

Lääkkeen valinnan tulee ensisijaisesti perustua lääkkeen tehon ja turvallisuuden vahvistavaan tutkimusnäyttöön, tai sellaisen puuttuessa, yleisesti hyväksyttyyn hoitokäytäntöön. Lääkkeen ja lääkevalmisteen valinnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hintaan ja hoidon kustannuksilla saavutettaviin kliinisiin vaikutuksiin.

Lääkkeitä määrätessä on noudatettava myyntilupaan perustuvia tai toimivaltaisen viranomaisen muutoin määräämiä rajoituksia. Lääkemääräyksen antajan on otettava huomioon myös mahdolliset tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset.

Lääkemääräyksen antaminen ja uudistaminen edellyttävät, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana. Henkilökohtaista tutkimusta ei kuitenkaan tarvita, jos lääkäri tai hammaslääkäri voi potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella luotettavasti varmistua lääkehoidon tarpeesta. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa antaa ja uudistaa lääkemääräyksen vain vastaanotolla toteamansa lääkkeen tarpeen perusteella.

Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella. (19.9.2019/992)

Lääkemääräys tulee ensisijaisesti määrätä määrittelemällä hoidossa tarvittavan lääkkeen määrä, joka merkitään pakkauksina tai lääkkeen kokonaismääränä. Lääkemääräys voidaan määrätä myös lääkehoidon kestoajalle.

Lääkevalmisteet on määrättävä kaupan olevia pakkauskokoja vastaavina määrinä. Jos on olemassa erityisiä hoidollisia perusteita, voidaan lääkettä määrätä myös vakiopakkauksesta poikkeava määrä.

Pitkäaikaiseen hoitoon tarkoitettu lääkitys tulee aloittaa pienellä pakkauksella, ellei potilaan lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä. Lääkkeen osoittauduttua sopivaksi, tulee lääke määrätä taloudellisessa pakkauskoossa. Lääkemääräyksen voimassaoloaikaa voi rajoittaa, mikä kirjallisessa lääkemääräyksessä tehdään merkinnällä ”per usum ad”.

9 momentti on kumottu A:lla 28.12.2022/1278.

11 §
Väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen määrääminen

Väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen määräämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Lääkkeen määrääjän tulee seurata, mikäli mahdollista, lääkkeen todellista käyttöä lääkeriippuvuuden kehittymisen ehkäisemiseksi. Lääkeriippuvuutta sairastavan potilaan hoito tulee mahdollisuuksien mukaan keskittää yhdelle lääkärille.

Potilaalle ei saa määrätä ensimmäisellä vastaanottokäynnillä väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä, ellei lääkkeen määrääjä totea lääkitystä välttämättömäksi. Ensiapuluonteiset lääkemääräykset on rajoitettava pieniksi väärinkäytön estämiseksi.

12 §
Kirjallinen lääkemääräys

Kirjallinen lääkemääräys voidaan laatia potilaalle vain sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 5 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lääkemääräystä laadittaessa tulee käyttää Kansaneläkelaitoksen tähän tarkoitukseen vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei perustellusta syystä muuta johdu. (22.12.2016/1459)

Lääkemääräys tulee kirjoittaa käsin selvällä käsialalla tai tietojärjestelmää käyttäen. Lääkemääräys saa sisältää vain sellaisia merkintöjä, lyhenteitä ja korjauksia, jotka eivät voi aiheuttaa vääriä tulkintoja. Lääkemääräykseen tehtävät korjaukset on vahvistettava nimikirjoituksella, nimen selvennyksellä ja päivämäärällä. (22.12.2016/1459)

Lääkkeen määräämiseen ei saa käyttää lomaketta, johon lääkkeen nimi on valmiiksi painettu tai leimattu. Lääkemääräyslomakkeita ei saa allekirjoittaa tai leimata etukäteen. Lomakkeita ja leimasimia tulee säilyttää niin, etteivät ne voi joutua asiattomien haltuun.

13 § (22.12.2016/1459)
Lääkemääräykseen merkittävät tiedot

Lääkemääräyksessä tulee olla:

1) potilaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus ja alle 12-vuotiaasta paino;

2) lääkevalmisteen kauppanimi tai vaikuttavan lääkeaineen tai -aineiden nimi, sekä lääkemuoto ja vahvuus;

3) vaihtoehtoisesti 2 kohdassa säädetylle, apteekissa valmistettavalle lääkkeelle vähintään koostumus, määrä ja lääkemuoto ja vahvuus, jos se on mahdollista merkitä;

4) lääkkeen määrä pakkauksina tai kokonaismääränä taikka lääkehoidon kestoajalla ilmaistuna;

5) lääkkeen annostusohje;

6) tieto siitä, onko lääke säännöllisesti vai tarvittaessa käytettävä;

7) lääkkeen käyttötarkoitus, jollei sen pois jättämiseen ole perusteltua syytä;

8) mahdollinen lääkevaihdon kieltoa osoittava merkintä;

9) mahdollinen iterointia koskeva merkintä;

10) merkintä siitä, jos kyseessä lääkkeen käytön aloitus;

11) mahdollinen lääkemääräyksen voimassaoloaikaa rajoittava merkintä;

12) mahdollinen potilaskohtainen lääketieteellinen tai hoidollinen peruste edullisimman, vertailukelpoisen ja vaihtoehtoisen biologisen lääkkeen määräämättä jättämiselle; sekä

13) lääkkeen määrääjän tai toimintayksikön yhteystiedot, päivämäärä, lääkkeen määrääjän nimi, sähköinen tai omakätinen allekirjoitus, yksilöintitunnus sekä ammattioikeus ja tarvitessa erikoisala.

(28.12.2022/1278)

Jos lääkäri tai hammaslääkäri käyttää nimileimasinta, 1 momentin 12 kohdassa säädetyn asemesta riittää, että yksilöintitunnus sekä ammattioikeus ja erikoisalaa koskeva tieto ilmenevät nimileimasimesta.

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, eurooppalaiseen lääkemääräykseen on merkittävä lääkkeen määrääjän suorat yhteystiedot ja työosoite. Lisäksi lääke tulee määrätä vaikuttavan lääkeaineen nimellä. Jos määrättävä tuote on biologinen lääke, on lääkemääräyksessä kuitenkin käytettävä lääkevalmisteen kauppanimeä. Lääkemääräyksessä voidaan käyttää lääkevalmisteen kauppanimeä myös, jos lääkemääräyksen antava terveydenhuollon ammattihenkilö pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä. Tällöin lääkemääräyksessä on esitettävä lyhyesti syyt kauppanimen käyttöön.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijan tulee merkitä lääkemääräykseen hoitamansa virka, toimi tai tehtävä ja toimipaikka, jos nämä tiedot eivät suoraan ilmene lääkemääräyksestä ilman erillistä merkintää. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön tulee lisäksi merkitä lääkemääräykseen hoitamansa virka, toimi tai tehtävä ja toimipaikka, jossa lääkemääräys on laadittu, jos nämä tiedot eivät suoraan ilmene lääkemääräyksestä ilman erillistä merkintää.

Lääkemääräys tulee varustaa merkinnällä "Sic", jos lääkemääräyksen antaja ylittää hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa ilmoitetun annostusohjeen, jos ex tempore -lääkevalmisteen annos ylittää koostumukseltaan vastaavan myyntiluvallisen lääkevalmisteen annostusohjeen tai muun tunnetussa lähdeteoksessa annetun enimmäisannostuksen tai jos lääkemääräys muutoin poikkeaa yleisesti hyväksytyistä hoitokäytännöistä.

Edellä 1 momentin 7 ja 8 kohdassa säädetystä poiketen määrättäessä epilepsialääkettä (ATC-luokka N03) epilepsian hoitoon on aina merkittävä lääkkeen käyttötarkoitus tai merkittävä lääkevaihdon kielto, tai molemmat. Jos epilepsialääkettä (ATC-luokka N03) määrätään muuhun kuin epilepsian hoitoon, on aina merkittävä lääkkeen käyttötarkoitus.

14 § (22.12.2016/1459)

14 § on kumottu A:lla 22.12.2016/1459.

15 § (22.12.2016/1459)
Puhelinlääkemääräys

Puhelinlääkemääräys voidaan antaa vain sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 5 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Myös puhelinlääkemääräystä annettaessa on otettava huomioon, mitä lääkkeen määräämisestä ja potilaan tutkimisesta säädetään. Puhelinlääkemääräystä annettaessa tulee ilmaista 13 §:ssä säädetyt tiedot.

Seuraavia ei saa määrätä puhelinlääkemääräyksellä:

1) lääkevalmiste, jonka myyntilupaan on liitetty ehto säilytettävästä lääkemääräyksestä;

2) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa olevat lääkeaineet, joita saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on varustettu etuliitteellä ZA tai PA;

3) huumausainelääkkeet.

Puhelimitse saa määrätä pkv-lääkettä enintään pienimmän pakkauskoon.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa antaa puhelinlääkemääräystä.

16 § (22.12.2016/1459)
Lääkemääräyksen voimassaoloaika

Lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uudistamispäivästään lukien. Pkv-lääkkeen lääkemääräykset, huumausainelääkkeen lääkemääräykset, biologisten lääkkeiden lääkemääräykset, pro auctore -lääkemääräykset ja erityisluvallisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat kuitenkin voimassa vain yhden vuoden määräämis- tai uudistamispäivästään lukien. (28.12.2022/1278)

Lääkemääräyksen voimassaoloajan rajoittamisesta säädetään 10 §:n 8 momentissa. (19.9.2019/992)

17 § (22.12.2016/1459)
Lääkevaihto

Lääkkeen määrääjän tulee kertoa potilaalle, että vaihtokelpoinen lääkevalmiste voidaan vaihtaa apteekissa vastaavaan edullisempaan valmisteeseen. Jos lääkkeen määrääjä kieltää vaihdon, on kiellon perustelut kerrottava potilaalle.

Jos lääkkeen määrääjä kieltää lääkevalmisteen vaihdon, merkitään kielto yksiselitteisesti lääkemääräykseen.

Jos lääkkeen määrääjä haluaa määrätä tietyn myyntiluvan haltijan lääkevalmistetta, tulee lääkemääräykseen merkitä lääkevalmisteen nimi, myyntiluvan haltijan nimi ja kiellon osoittava merkintä.

Kiellon syytä ei merkitä lääkemääräykseen. Lääkkeenmääräämisohjelmisto ei saa automaattisesti lisätä eikä ehdottaa kieltoa lääkemääräyksiin. Kirjallista lääkemääräystä laadittaessa kieltoa ei saa käyttää leimoissa.

18 § (22.12.2016/1459)
Lääkemääräyksen iterointi

Lääkkeen määrääjä voi rajoittaa lääkkeen saannin tapahtuvaksi määräajoin iteroinnilla eli määräämällä lääkemääräyksen toimitettavaksi uudelleen. Iterointia varten lääkemääräykseen merkitään "iter semel" (toimitetaan kerran uudelleen), "iter bis" (toimitetaan kahdesti uudelleen) tai "iter ter" (toimitetaan kolmesti uudelleen).

Iteroituun lääkemääräykseen tulee merkitä uudelleen toimittamisen aikaisin ajankohta määräämällä toimitusten vähimmäisväli päivinä edellisestä toimituksesta. Iteroitua lääkemääräystä ei saa toimittaa uudelleen sen jälkeen, kun lääkemääräyksen voimassaoloaika on päättynyt.

Seuraavia lääkemääräyksiä ei voi iteroida:

1) pro auctore -lääkemääräys;

2) puhelinlääkemääräys;

3) eurooppalainen lääkemääräys.

19 § (22.12.2016/1459)
Lääkemääräyksen uudistaminen

Sähköisen lääkemääräyksen voi uudistaa 16 tai 28 kuukauden kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta käyttämällä pohjana uudistettavan lääkemääräyksen tietoja riippuen asetuksen 16 §:ssä säädetystä lääkemääräyksen joko vuoden tai kahden vuoden voimassaoloajasta. Alkuperäisen sähköisen lääkemääräyksen yhteydessä annettu sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 9 §:n mukainen potilasohje koskee myös uudistettua sähköistä lääkemääräystä. Potilaalle saadaan kuitenkin tulostaa uudistamisen yhteydessä uusi potilasohje tai apteekissa tieto uudistetusta lääkemääräyksestä.

Sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyyntö on käsiteltävä kahdeksan vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö on tullut terveydenhuollon toimintayksikköön tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalle lääkärille tai hammaslääkärille.

Jos lääkkeen määrääjä laatii sähköisen lääkemääräyksen potilaan uudistamispyynnön perusteella silloin, kun uudistettava lääkemääräys on osittain toimittamatta, ennen uudistamista saamatta jäänyttä lääke-erää ei saa enää uudistamisen jälkeen toimittaa apteekista.

Uudistamispyynnön saaneen terveydenhuollon toimintayksikön tai ammatinharjoittajan tulee ilmoittaa potilaalle, jos lääkemääräystä ei voida uudistaa hoidollisista syistä. Lisäksi potilaalla tulee olla mahdollisuus saada tieto siitä, onko hänen lääkemääräyksensä uudistettu tai onko uudistamispyyntö rauennut 2 momentin mukaisen määräajan ylittymisen vuoksi. Tässä momentissa tarkoitetut ilmoitukset saa toimittaa potilaalle reseptikeskuksen kautta, jos potilas on ilmoittanut yhteystietonsa uudistamispyynnön yhteydessä.

Kirjallisen lääkemääräyksen, joka sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n 4 momentin mukaisesti on tallennettu reseptikeskukseen, voi uudistaa. Puhelinlääkemääräystä, pro auctore -lääkemääräystä ja eurooppalaista lääkemääräystä ei voi uudistaa.

20 §
Huumausainelääkkeen määrääminen (22.12.2016/1459)

Huumausainelääkettä määrätessä potilaalle sovelletaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain säännöksiä. Laadittaessa kirjallinen lääkemääräys, mukaan lukien pro auctore -lääkemääräys, tulee se laatia vahvistetulla huumausainelääkemääräyslomakkeella. Huumausainelääkettä ei saa määrätä eurooppalaisella lääkemääräyksellä. (22.12.2016/1459)

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I kuuluvia huumausaineita ei saa määrätä.

Sen estämättä mitä 2 momentissa säädetään, lääkkeen määrääjä voi määrätä erityislupavalmisteena myös vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I kuuluvia huumausaineita, jos siihen on erityiset hoidolliset perusteet.

Huumausainelääkemääräyslomakkeet on säilytettävä työpisteittäin lukitussa tilassa. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikössä tulee kirjata työpisteittäin lääkemääräyslomakkeen numero, potilaan nimi, henkilötunnus ja lääkemääräyksen antajan nimi.

21 § (22.12.2016/1459)
Säilytettävää lääkemääräystä edellyttävän lääkkeen määrääminen

Jos lääkevalmisteen myyntilupaan on liitetty ehto säilytettävästä lääkemääräyksestä, tai jos lääkevalmisteen sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä lääkeaineista, joita saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on varustettu etuliitteellä ZA ja PA, sovelletaan lääke potilaalle määrätessä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain säännöksiä. Laadittaessa kirjallinen lääkemääräys, mukaan lukien pro auctore -lääkemääräys, tulee se laatia Kansaneläkelaitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lääkemääräyslomakkeelle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lääkevalmistetta ei saa määrätä eurooppalaisella lääkemääräyksellä.

22 §
Alkoholin ja alkoholipitoisen lääkkeen määrääminen

Lääkäri saa määrätä etanolia (96 %) ja lievästi denaturoitua etanolia säilytettävällä pro auctore -lääkemääräyksellä ammattinsa harjoittamiseksi lääkinnälliseen ja lääketieteelliseen tarkoitukseen seuraavin rajoituksin:

1) etanolia (96 %) enintään 4 000 ml kalenterivuosittain;

2) lääkemääräys on laadittava enintään 500 ml:n alkuperäispulloa vastaavaksi; ja

3) etanoli (96 %) tulee pyrkiä korvaamaan lievästi denaturoidulla etanolilla 9 ja 12.

(22.12.2016/1459)

Hammaslääkäri saa määrätä alkoholia ammattinsa harjoittamiseksi hammaslääkinnälliseen ja -lääketieteelliseen tarkoitukseen 1 momentissa säädetyin rajoituksin.

Lääkärillä on oikeus määrätä lievästi denaturoidun etanolin laimennoksia potilaalle ulkoiseen käyttöön.

Lääkärillä on oikeus määrätä potilaille alkoholipohjaisia lääkkeitä. Sisäiseen käyttöön määrättävät lääkkeet saavat sisältää enintään 20 painoprosenttia (m/m) etanolia, mikäli seoksessa pääasiallisena vaikuttavana aineena on jokin muu kuin etanoli. Jos vaikuttavien aineiden liuottamiseksi tai säilyttämiseksi on välttämätöntä käyttää enemmän kuin 20 painoprosenttia etanolia, voidaan mainittu osuus ylittää siinä määrin, kun se on välttämätöntä.

23 § (22.12.2016/1459)
Erityislupavalmisteen määrääminen

Lääkelain 21 f §:ssä tarkoitetun erityislupavalmisteen määrääminen edellyttää, että potilaan hoitoon ei ole käytettävissä muuta hoitoa tai että tällaisella hoidolla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta.

Määrätessään potilaskohtaista erityislupaa edellyttävää lääkettä on lääkkeen määrääjän laadittava lääkemääräyksen lisäksi erityislupahakemukseen selvitys niistä erityisistä sairaanhoidollisista syistä, joiden vuoksi erityislupavalmistetta tarvitaan.

Jos erityislupavalmistetta käytetään vain sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimintayksikössä, potilasta ei tarvitse yksilöidä. Erityislupahakemuksessa on kuitenkin annettava selvitys niistä erityisistä sairaanhoidollisista syistä, joiden vuoksi erityislupavalmistetta tarvitaan.

Jos lääkevalmisteella on lääkeasetuksen (693/1987) 10 f §:n mukainen määräaikainen erityislupa, lääkemääräys on itsessään riittävä eikä erityislupahakemusta perusteluineen tarvita.

4 luku

Erinäiset säännökset

24 §
Potilasasiakirjoihin tehtävät merkinnät ja erillinen kirjanpito

Lääkkeen määrääjän tulee kirjata kaikki antamansa ja uudistamansa lääkemääräykset potilasasiakirjoihin siten, että merkinnästä ilmenee

1) lääkemääräyksen antopäivä;

2) lääkevalmisteen kauppanimi tai lääkeaine tai -aineet ja vahvuus;

3) pakkauskoko;

4) mahdollinen iterointi;

5) käyttötarkoitus ja -ohje;

6) kiellon syy, mikäli lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkevaihdon; ja

7 kohta on kumottu A:lla 28.12.2022/1278. (28.12.2022/1278)

(22.12.2016/1459)

Lääkkeen määrääjän tulee pitää erillistä kirjanpitoa huumausainelääkemääräyksistä, alkoholimääräyksistä ja pro auctore -lääkemääräyksistä. Kirjanpitoon merkitään samat tiedot kuin lääkemääräykseen. Potilaalle kirjoitettujen lääkemääräysten osalta kirjanpitoon merkitään myös diagnoosi, suoritetut toimenpiteet ja annettu hoito.

Potilasasiakirjojen ja kirjanpidon perusteella tulee pyydettäessä antaa selvitys lääkkeen määräämisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja aluehallintovirastolle.

25 §
Potilasturvallisuuden varmistaminen

Toimintayksikössä on oltava menetelmä lääkemääräysten seurantaa sekä lääkityspoikkeamien raportoimista ja käsittelyä varten. Pitkäaikaissairautta sairastavan potilaan lääkehoidossa noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaista potilaan hoitoa varten laadittua suunnitelmaa, josta ilmenee hoidon, mukaan lukien lääkehoidon, järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. (26.3.2015/347)

Sairaanhoitajalla, terveydenhoitajalla ja kätilöllä sekä lääketieteen opiskelijalla on oltava mahdollisuus konsultoida itsenäisesti toimimaan oikeutettua lääkäriä sekä hammaslääketieteen opiskelijalla itsenäisesti toimimaan oikeutettua hammaslääkäriä lääkkeen määräämiseen liittyvissä asioissa. Jos hoitajavastaanotolla oleva potilas tarvitsee lääkehoitoa, jota sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö ei voi määrätä tai potilaan hoito edellyttää lääkärin arviota, on potilaalle järjestettävä kohtuullisessa ajassa pääsy lääkärin vastaanotolle.

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijan on lääkettä määrätessään noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa ja terveydenhuollon toimintayksikön kansallisiin hoitosuosituksiin perustuvia ohjeita.

26 § (22.12.2016/1459)
Sähköinen lääkemääräys

Sähköistä lääkemääräystä laadittaessa tulee noudattaa, mitä sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan 6 päivänä elokuuta 2003 lääkkeiden määräämisestä annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (726/2003).

Liite 1 (10.3.2021/221)

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet

Lääkityksen aloittaminen

ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus
Antibiootit
J01CA08 Pivmesillinaami äkillinen alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella, jolla ei ole tulehduksen yleisoireita 18–65-vuotiaille, ei miehille, ei raskaana oleville
J01CE02 Fenoksimetyylipenisilliini oireiden perusteella todettu ja asianmukaisin laboratoriokokein varmennettu nielutulehdus ei alle 16-vuotiaille
J01CF05 Flukloksasilliini(Stafylokokkipenisilliini) rintatulehdus imettävällä ei alle 16-vuotiaille
J01DB01 Kefaleksiini oireiden perusteella todettu ja asianmukaisin laboratoriokokein varmennettu nielutulehdus, kun potilaalla on penisilliiniallergia ei alle 16-vuotialle
J01EA01 Trimetopriimi äkillinen alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella, jolla ei ole tulehduksen yleisoireita 18–65-vuotiaille, ei miehille, ei raskaana oleville
Rokotteet
J07BA01 Inaktivoitu puutiaisaivotulehdusrokote tartuntataudin ehkäisy ei alle 12-vuotiaille; korkean riskin alueilla asuvat ja pitkään niillä oleskelevat
J07BB01 Inaktivoitu influenssarokote (koko virus) tartuntataudin ehkäisy ei alle 12-vuotiaille
J07BB02 Influenssarokote, puhdistettu antigeeni
J07BB03 Influenssarokote, elävä heikennetty
J07BC01 Hepatiitti B, puhdistettu antigeeni tartuntataudin ehkäisy ei alle 12-vuotiaille
J07BC02 Inaktivoitu hepatiitti A-rokote (koko virus)
J07BC20 Hepatiittirokotteet, yhdistelmävalmisteet
Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet
R01AC01 Natriumkromoglikaatti lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha ei alle 16-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana
R01AC02 Levokabastiini
R01AC03 Atselastiini
Allergialääkkeet
Systeemiset antihistamiinit:
R06AE07 Setiritsiini lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha 16–75-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana, ei periytyvää pitkä QT-oireyhtymää (LQTS) sairastaville
R06AE09 Levosetiritsiini
R06AX13 Loratadiini
R06AX18 Akrivastiini
R06AX22 Ebastiini
R06AX26 Feksofenadiini
R06AX27 Desloratadiini
R06AX29 Bilastiini
Paikallishoitovalmisteet
N01BB20 Lidokaiini-prilokaiini ihon pintapuudutus
S01AA01 Kloramfenikoli märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula ei alle 1-vuotiailleei raskauden tai imetyksen aikana
S01AA13 Fusidiinihappo märkäinen silmän sidekalvon tulehdus ei alle 1-vuotiaille
Raskauden ehkäisyvalmisteet
Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AA07 Levonorgestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA09 Desogestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA10 Gestodeeni ja etinyyliestradioli
G03AA11 Norgestimaatti ja etinyyliestradioli
G03AA12 Drospirenoni ja etinyyliestradioli
G03AA13 Norelgestromiini ja etinyy-liestradioli
G03AA14 Nomegestroli ja estradioli
G03AA16 Dienogesti ja etinyyliestradioli
Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AB06 Gestodeeni ja etinyyliestradioli
G03AB08 Dienogesti ja estradioli
Progestageenit: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AC01 Noretisteroni
G03AC03 Levonorgestreeli
G03AC08 Etonogestreeli
G03AC09 Desogestreeli
G03AC10 Drospirenoni
G02BA03 Progesteronia sisältävä muovikierukka raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille, ei ennen kuukautisten alkamista
G02BB01 Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille
Muut lääkkeet
Itsehoitolääkkeet lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti

Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti

ATC-luokka Lääke Tautitila Rajaus
Diabeteslääkkeet
A10BA02 Metformiini tyypin 2 diabetes *
Sulfonyyliureat: tyypin 2 diabetes *
A10BB12 Glimepiridi
Oraalisten veren glukoosipitoisuutta pienentävien lääkkeiden yhdistelmävalmisteet: tyypin 2 diabetes *
A10BD07 Metformiini ja sitagliptiini
A10BD08 Metformiini ja vildagliptiini
A10BD10 Metformiini ja saksagliptiini
A10BD11 Metformiini ja linagliptiini
A10BD13 Metformiini ja alogliptiini
Dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) – estäjät (gliptiinit): tyypin 2 diabetes *
A10BH01 Sitagliptiini
A10BH02 Vildagliptiini
A10BH03 Saksagliptiini
A10BH04 Alogliptiini
A10BH05 Linagliptiini
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
B01AA03 Varfariini krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatiohoito * ei tekoläppäpotilaalle
B01AC06 Asetyylisalisyylihappo antitromboottinen hoito * kun potilaalla ei ole muita antitrombootteja
Orgaaniset nitraatit: angina pectoris -rintakipu *
C01DA02 Glyseryylitrinitraatti
C01DA08 Isosorbididinitraatti
C01DA14 Isosorbidimononitraatti
Diureetit: primaarinen verenpainetauti *
C03AA03 Hydroklooritiatsidi
C03BA11 Indapamidi
C03CA01 Furosemidi
C03DA01 Spironolaktoni
C03DA04 Eplerenoni
C03EA01 Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit
C03EB01 Furosemidi ja kaliumia säästävät diureetit
Epäselektiiviset beetasalpaajat: primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti *
C07AA05 Propranololi
Selektiiviset beetasalpaajat:
C07AB02 Metoprololi
C07AB03 Atenololi
C07AB04 Asebutololi
C07AB05 Betaksololi
C07AB07 Bisoprololi
C07AB08 Seliprololi
C07AB12 Nebivololi
Alfa- ja beetareseptoreitasalpaavat lääkeaineet:
C07AG01 Labetaloli
C07AG02 Karvediloli
Beetasalpaajat ja tiatsidit:
C07BB02 Metoprololi ja tiatsidit
C07BB07 Bisoprololi ja tiatsidit
C07BB12 Nebivololi ja tiatsidit
Beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat:
C07FB02 Metoprololi ja felodipiini
Dihydropyridiinijohdokset: primaarinen verenpainetauti *
C08CA01 Amlodipiini
C08CA02 Felodipiini
C08CA03 Isradipiini
C08CA05 Nifedipiini
C08CA06 Nimodipiini
C08CA07 Nisoldipiini
C08CA10 Nilvadipiini
C08CA13 Lerkanidipiini
ACE:n estäjät: primaarinen verenpainetauti *
C09AA02 Enalapriili
C09AA03 Lisinopriili
C09AA04 Perindopriili
C09AA05 Ramipriili
C09AA06 Kinapriili
C09AA15 Tsofenopriili
ACE:n estäjät ja diureetit:
C09BA02 Enalapriili ja diureetit
C09BA03 Lisinopriili ja diureetit
C09BA04 Perindopriili ja diureetit
C09BA05 Ramipriili ja diureetit
C09BA06 Kinapriili ja diureetit
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat: primaarinen verenpainetauti *
C09CA01 Losartaani
C09CA02 Eprosartaani
C09CA03 Valsartaani
C09CA06 Kandesartaani
C09CA07 Telmisartaani
C09CA08 Olmesartaanimedoksomiili
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit:
C09DA01 Losartaani ja diureetit
C09DA02 Eprosartaani ja diureetit
C09DA03 Valsartaani ja diureetit
C09DA06 Kandesartaani ja diureetit
C09DA07 Telmisartaani ja diureetit
C09DA08 Olmesartaanimedoksomiili ja diureetit
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat:
C09DB01 Valsartaani ja amlodipiini
C09DB02 Olmesartaanimedoksomiili ja amlodipiini
HMG-CoA-reduktaasin estäjät (statiinit): dyslipidemia * ei perinnölliseen dyslipidemiaan
C10AA01 Simvastatiini
C10AA02 Lovastatiini
C10AA03 Pravastatiini
C10AA04 Fluvastatiini
C10AA05 Atorvastatiini
C10AA07 Rosuvastatiini
Kipulääkkeet
M01AE01 Ibuprofeeni (vahvuus alle 800 mg) lääkärin arvioima pitkäaikainen kipu 18–75-vuotiaille
M01AE02 Naprokseeni
N02BE01 Parasetamoli
Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit: astma, COPD *
R03AC02 Salbutamoli
R03AC03 Terbutaliini
R03AC12 Salmeteroli
R03AC13 Formoteroli
R03AC19 Olodateroli
Adrenergiset lääkeaineet yhdistelmävalmisteina kortikosteroidien tai muiden lääkeaineiden kanssa: astma, COPD *
R03AK06 Salmeteroli ja flutikasoni
R03AK07 Formoteroli ja budesonidi
R03AK08 Formoteroli ja beklometasoni
Glukokortikoidit: astma *
R03BA01 Beklometasoni
R03BA02 Budesonidi
R03BA05 Flutikasoni
R03BA07 Mometasoni
R03BA08 Siklesonidi
Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet
R01AC01 Natriumkromoglikaatti lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha ei alle 16-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana
R01AC02 Levokabastiini
R01AC03 Atselastiini
Allergialääkkeet
Kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet (Nenän limakalvolle annosteltavat paikallishoitovalmisteet): lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha ei alle 16-vuotiaille
R01AD01 Beklometasoni
R01AD05 Budesonidi
R01AD08 Flutikasoni
R01AD09 Mometasoni
R01AD11 Triamsinoloni
R01AD58 Flutikasoni, yhdistelmävalmisteet
Systeemiset antihistamiinit: lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha 16–75-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana, ei periytyvää pitkä QT-oireyhtymää (LQTS) sairastaville
R06AE07 Setiritsiini
R06AE09 Levosetiritsiini
R06AX13 Loratadiini
R06AX18 Akrivastiini
R06AX22 Ebastiini
R06AX26 Feksofenadiini
R06AX27 Desloratadiini
R06AX29 Bilastiini
C01CA24 Adrenaliini anafylaktisen reaktion ensihoito, potilaan itsehoito ei alle 16-vuotiaille
Raskauden ehkäisyvalmisteet
Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AA07 Levonorgestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA09 Desogestreeli ja etinyyliestradioli
G03AA10 Gestodeeni ja etinyyliestradioli
G03AA11 Norgestimaatti ja etinyyliestradioli
G03AA12 Drospirenoni ja etinyyliestradioli
G03AA13 Norelgestromiini ja etinyyliestradioli
G03AA14 Nomegestroli ja estradioli
G03AA16 Dienogesti ja etinyyliestradioli
Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AB06 Gestodeeni ja etinyyliestradioli
G03AB08 Dienogesti ja estradioli
Progestageenit: raskauden ehkäisy 15–34-vuotiaille naisille
G03AC01 Noretisteroni
G03AC03 Levonorgestreeli
G03AC08 Etonogestreeli
G03AC09 Desogestreeli
G03AC10 Drospirenoni
G02BA03 Progesteronia sisältävä muovikierukka raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille
G02BB01 Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat raskauden ehkäisy 18–34-vuotiaille naisille
Muut lääkkeet
Perusvoiteet pitkäaikaisen ihosairauden hoito ei alle 16-vuotiaille
Itsehoitolääkkeet lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti

* Ei alle 18-vuotiaille.

Liite 2 (19.9.2019/992)

Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

ATC-luokka Lääke Käyttötarkoitus Rajaus
S01JA51 Fluoreseiini,yhdistelmävalmisteet silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys * ei raskauden tai imetyksen aikana
S01HA02 Oksibuprokaiini silmän etupinnan puudutus * ei raskauden tai imetyksen aikana
S01FA04 Syklopentolaatti mustuaisen laajentaminen * ei raskauden tai imetyksen aikana
S01FA06 Tropikamidi
S01FB01 Fenyyliefriini

*Ei alle 8-vuotiaille.

Liite 3 (19.9.2019/992)

Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

ATC-luokka Lääke Käyttötarkoitus Rajaus
C01CA24 Adrenaliini anafylaktisen reaktion ensihoito
N01BB02 Lidokaiini suun limakalvojen pintapuudutus
N01BB20 Yhdistelmävalmisteet (Lidokaiini-prilokaiini) ientaskujen paikallispuudutus
N01BB52 Lidokaiini, yhdistelmävalmisteet infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti
N01BB54 Prilokaiini, yhdistelmävalmisteet
N01BB58 Artikaiini, yhdistelmävalmisteet infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti yli 4-vuotiaille
A01AA01 Natriumfluoridi hampaiden fluoraus
A01AA03 Olafluuri hampaiden fluoraus
Lievästi denaturoitu etanoli pintojen desinfektio

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden antamisessa käytettävän määräyksen kaava

Annettaessa sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle oikeus määrätä lääkkeitä, tulee annettavassa kirjallisessa määräyksessä olla ainakin seuraavat tiedot:

– terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n mukainen henkilön rekisteröintinumero

– yksilöintitieto; sukunimi ja etunimet

– työnantajaa koskevat tiedot; hyvinvointialue, hyvinvointialueen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

– sopimuksen perusteella tai muutenhyvinvointialueen lukuun terveydenhuollon avopalveluja tuottavan yksityisen toimintayksikön, jonka palveluksessa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö on, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

– terveydenhuollon toimintayksikön OID-koodi THL:n kansallisen koodistopalvelun mukaisesti

– sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön toimenkuva, jossa hän on oikeutettu määräämään lääkettä

– luettelo lääkkeistä, joita henkilö on oikeutettu määräämään apteekista

– lääkkeen määräämiseen liittyvät ehdot tai edellytykset: olosuhteet, mahdolliset toimipaikkoja koskevat tiedot

– määräyksen saavan henkilön sitoumus toimia noudattaen annettuja ohjeita ja kansallisia hoitosuosituksia

– määräyksen saavan henkilön allekirjoitus

– työnantajan vakuutus ja allekirjoitus (päiväys, asema)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.2013/1129:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

26.3.2015/347:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

22.12.2016/1459:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa laadittuihin lääkemääräyksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos tällainen lääkemääräys uudistetaan, sovelletaan uudistettavaan lääkemääräykseen tämän asetuksen säännöksiä. Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa laadittua telefax-lääkemääräystä tai kirjallista lääkemääräystä, jota ei ole sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n 4 momentin mukaisesti tallennettu reseptikeskukseen, ei saa uusia tai uudistaa.

19.9.2019/992:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

10.3.2021/221:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2021.

20.12.2022/1252:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

28.12.2022/1278:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleviin biologisten lääkkeiden lääkemääräyksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita 10 §:n 9 momenttia, 13 ja 16 §:ää sekä 24 §:n 1 momentin 7 kohtaa. Jos tällainen lääkemääräys uudistetaan, sovelletaan uudistettavaan lääkemääräykseen tämän asetuksen säännöksiä.

Tämän asetuksen 13 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu mahdollinen potilaskohtainen lääketieteellinen tai hoidollinen peruste edullisimman, vertailukelpoisen ja vaihtoehtoisen biologisen lääkkeen määräämättä jättämiselle on sisällytettävä lääkemääräykseen viimeistään 1.10.2023.

Lääkkeen määrääjä, jonka lääkemääräysten laatimiseen käyttämä järjestelmä ei tämän asetuksen tultua voimaan teknisesti mahdollista, että mahdollinen potilaskohtainen lääketieteellinen tai hoidollinen peruste edullisimman, vertailukelpoisen ja vaihtoehtoisen biologisen lääkkeen määräämättä jättämiselle kirjattaisiin lääkemääräykseen tämän asetuksen 13 §:n 1 momentin 12 kohdan edellyttämällä tavalla, saa kirjata perusteen potilasasiakirjoihin asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti siihen asti, kunnes järjestelmään on tehty tarvittava päivitys.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.