Seurattu SDK 968/2022 saakka.

30.4.2010/310

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 § (1.7.2015/849)
Tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä ovat:

1) varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja auktorisoituja kääntäjiä koskevat asiat;

8) taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu;

9) kulttuuri ja kulttuuriperintö;

10) liikunta;

11) nuorisotyö ja -politiikka;

12) arkistotoimi;

13) yleinen kirjastotoimi;

14) monikulttuurisuus ja rasismin vastainen työ;

15) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

16) opintotuki;

17) tekijänoikeus;

18) opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus- ja avustusasiat.

2 § (27.9.2018/801)
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus;

6) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

7) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

8) Suomen Akatemia;

9) Kotimaisten kielten keskus;

10) Kansallisarkisto;

11) Varastokirjasto;

12) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

13) näkövammaisten kirjasto;

14) Museovirasto;

15) Suomenlinnan hoitokunta;

16) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

17) kuvaohjelmalautakunta;

18) Suomen kansallisooppera ja -baletti;

19) Suomen Kansallisteatteri;

20) Kansallisgalleria;

21) Suomen elokuvasäätiö;

22) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

23) Hevosopisto Oy.

3 § (10.3.2016/161)
Organisaatio

Ministeriössä on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto. Osastoilla voi olla vastuualueita ja ryhmiä. (24.10.2019/1027)

Ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, kansainvälisten asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö. Yksiköissä voi olla ryhmiä.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja muiden toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja muun toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osaston tai muun toimintayksikön päällikön antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 §
Henkilöstö

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on ylijohtaja. Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päälliköstä säädetään työjärjestyksessä.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Virkojen, virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja muihin toimintayksikköihin päättää ministeri. Ministeriössä voi olla osastoihin ja muihin toimintayksikköihin sijoittamattomia virkoja, virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

6 § (10.3.2016/161)
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla sekä vastuualueen, yksikön ja ryhmän päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) lainsäädäntöneuvoksella ja tekijänoikeusneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 1 kohtaa;

3) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella, opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 1 kohtaa;

4) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

7 §
Henkilöstön nimittäminen tai ottaminen

Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Suunnittelupäällikön nimittää valtioneuvosto. (23.2.2012/104)

Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

8 §
Päätösvallan pidätysoikeus

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään, toimintayksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa pidättää päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annettu asetus (379/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan kumotun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2010/1286:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6.10.2011/1065:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.12.2011/1293:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Asetuksen 3 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

23.2.2012/104:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

28.12.2012/1035:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

24.1.2013/68:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

30.12.2013/1307:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

10.4.2014/327:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

1.7.2015/849:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

10.3.2016/161:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2016.

25.8.2016/732:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

21.12.2016/1365:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

28.6.2017/438:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

27.9.2018/801:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018. Sen 3 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

24.10.2019/1027:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.