Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

12.6.2009/421

Laki paikkatietoinfrastruktuurista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on parantaa viranomaisten hallussa olevien paikkatietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä luomalla yhtenäinen paikkatietoinfrastruktuuri ja saattamalla sen palvelut yleisesti käytettäviksi.

2 § (17.12.2015/1502)
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) paikkatiedolla tietoa, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen;

2) paikkatietokohteella sellaista sähköisessä muodossa olevaa abstraktia kuvausta todellisesta asiasta tai ilmiöstä, joka koskee Suomen aluetta ja sisältää kohteen sijainnin välittömänä tai välillisenä viittauksena tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen;

3) paikkatietopalvelulla toimintoja, joita voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla;

4) paikkatietoinfrastruktuurilla tämän lain ja Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY, jäljempänä INSPIRE-direktiivi, mukaisesti tuotettuja, ylläpidettyjä tai saataville asetettuja metatietoja, paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja, verkkopalveluja ja -teknologioita, tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevia sopimuksia sekä koordinointi- ja seurantamekanismeja;

5) paikkatietoaineistolla sähköisessä muodossa olevaa tunnistettavaa paikkatietojen kokonaisuutta;

6) viranomaisella viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja viranomaisia lukuun ottamatta tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä;

7) paikkatietoa hallinnoivalla viranomaisella viranomaista, joka sille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi hallinnoi tai ylläpitää tämän lain soveltamisalaan kuuluvaa alkuperäistä paikkatietoaineistoa.

Mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, koskee myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä.

2 luku

Paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluvat aineistot ja tiedot

3 § (17.12.2015/1502)
Lain soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot ja -palvelut

Tämän lain säännöksiä sovelletaan viranomaisten hallussa oleviin julkisiin paikkatietoaineistoihin, jotka kuuluvat johonkin seuraavista INSPIRE-direktiivin liitteissä I, II ja III määritellyistä tietoryhmistä, sekä niiden sisältämiin tietoihin liittyviin paikkatietopalveluihin:

1) koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät, paikannusruudustot, paikannimet, hallinnolliset yksiköt, osoitteet, kiinteistöt, liikenneverkot, hydrografia ja suojellut alueet;

2) korkeussijainti, maanpeite, ortokuvat ja geologia;

3) tilastointiyksiköt, rakennukset, maannos, maankäyttö, väestön terveys ja turvallisuus, yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut, ympäristön tilan seurantalaitteet ja -paikat, tuotanto- ja teollisuuslaitokset, maatalous- ja vesiviljelylaitokset, väestöjakauma, aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt, luonnonriskialueet, ilmakehän tila ja ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet, merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet, merialueet, eliömaantieteelliset alueet, elinympäristöt ja biotoopit, lajin levinneisyys, energiavarat ja mineraalivarat.

Tätä lakia sovelletaan kunnan hallussa tai kunnan puolesta toisen hallussa oleviin paikkatietoaineistoihin vain, jos kunnalla on lakiin tai asetukseen perustuva velvollisuus kyseisten paikkatietojen keruuseen tai levittämiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin lain soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista.

4 § (17.12.2015/1502)
Paikkatietoaineistoja ja -palveluja kuvaavat tiedot

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla paikkatietoaineistoja ja -palveluja kuvaavat tiedot, jotka mahdollistavat kyseisten aineistojen ja palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käytön (metatieto).

Metatiedon sisältöä koskevista teknisistä vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta metatiedon osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008.

5 §
Salassa pidettävät tiedot

Edellä olevaa 4 §:ää sovelletaan myös salassa pidettäviä tietoja sisältäviin paikkatietoaineistoihin, jollei näitä ole säädetty salassa pidettäviksi Suomen kansainvälisten suhteiden, yleisen turvallisuuden tai maanpuolustuksen etujen suojaamiseksi.

6 § (17.12.2015/1502)
Paikkatietoaineiston ja -palvelujen yhteiskäyttöisyys

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla paikkatietoaineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio (yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto) sekä huolehdittava siihen liittyvien paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöisyydestä.

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteiskäyttöisyyttä koskevista vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 7 artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa.

3 luku

Paikkatietoaineistojen saatavuus ja paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluvat palvelut

7 § (17.12.2015/1502)
Paikkatietoaineiston saatavuus tietoverkossa

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto on saatavilla tietoverkossa aineiston katselua ja lataamista varten.

Yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston asettamista tietoverkossa saataville koskevista teknisistä vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa.

8 §
Hakupalvelu

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että otetaan käyttöön paikkatietoaineistojen ja näitä aineistoja koskevien palvelujen etsimisen ja niitä koskevien metatietojen tarkastelun mahdollistava verkkopalvelu (hakupalvelu).

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että metatiedot liitetään hakupalveluun. Liittämisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Hakupalvelua koskevista teknisistä vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa.

9 §
Tukipalvelut

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että tämän lain mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi on saatavilla tukipalveluita, joita paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi käyttää 7 §:n mukaisten velvoitteiden toimeenpanossa ja infrastruktuurin hyödyntämisessä.

Tukipalveluista ja niiden käyttöön ottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Haku- ja tukipalvelujen käyttäminen muuta aineistoa varten

Myös muilla tahoilla kuin paikkatietoa hallinnoivilla viranomaisilla on oikeus liittää tietoverkossa saatavilla olevia yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja koskevat metatiedot hakupalveluihin ja käyttää 9 §:n mukaisia tukipalveluita.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen hallinnassa olevaa muuta kuin 3 §:ssä tarkoitettua paikkatietoaineistoa.

3 momentti on kumottu L:lla 17.12.2015/1502.

11 § (17.12.2015/1502)
Viranomaisten välinen tietojenvaihto

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on annettava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa ja siihen liittyvät paikkatietopalvelunsa toisen viranomaisen käyttöön, jos niiden käyttö on tarpeen kyseisen viranomaisen julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien suorittamiseksi.

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja 1 momentissa tarkoitetun toisen viranomaisen tulee ennakolta varautua yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston ja siihen liittyvien paikkatietopalvelujen esteettömään saatavuuteen, jos on todennäköistä, että niitä on tarpeen käyttää myös kiireellisissä tilanteissa.

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on annettava myös toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaiselle, unionin toimielimelle ja elimelle sekä vastavuoroisesti ja tasa-arvoisesti sellaisen kansainvälisen sopimuksen mukaan perustetulle elimelle, jonka sopimuspuolia Suomi ja Euroopan unioni ovat, sellainen yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa ja siihen liittyvät paikkatietopalvelunsa, joita luovutuksensaaja tarvitsee suorittaessaan sille säädettyä tai määrättyä ympäristön tilaan vaikuttavaa tehtävää.

4 luku

Paikkatietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä koskevat ehdot, sopimukset ja maksuperusteet

12 §
Palveluista perittävät maksut

Hakupalvelun käyttö on maksutonta.

Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi toimitettavat paikkatietopalvelut ovat maksuttomia.

Muutoin tässä laissa tarkoitetuista palveluista perittävistä maksuista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja muussa laissa viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista säädetään tai kuntalain (365/1995) nojalla päätetään.

13 §
Paikkatietoaineistojen käyttämisestä perittävät maksut

Paikkatietoaineistoja kuvaavan tiedon käyttö on maksutonta.

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen tietoverkkoon saattaman yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston käytöstä perittävistä maksuista on muutoin voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa ja muussa laissa viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista säädetään tai kuntalain nojalla päätetään.

Euroopan yhteisön toimielimille ja elimille yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisten raportointivelvollisuuksien täyttämiseksi toimitettavat paikkatietoaineistot ovat maksuttomia.

14 §
Sähköisen kaupankäynnin palvelut

Jos paikkatietoa hallinnoiva viranomainen perii maksuja tässä laissa tarkoitetun yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston käyttämisestä tai käyttämiseen liittyvistä palveluista, viranomaisen on huolehdittava siitä, että sähköistä asiointia ja maksamista varten on käytettävissä verkkopalveluja.

15 § (17.12.2015/1502)
Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen käyttöä koskevat ehdot

Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi asettaa ehtoja paikkatietoaineiston sekä -palvelujen katselulle, lataamiselle tai käytölle. Tällaiset ehdot eivät kuitenkaan saa aiheuttaa käyttötilanteessa ilmeneviä käytännön esteitä paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteiskäytölle. Ehtojen ja niihin liittyvän sopimusmallin on oltava saatavilla tietoverkossa.

Euroopan unionin toimielimille ja elimille toimitettavien paikkatietoaineistojen luovuttamisesta säädetään INSPIRE-direktiivin 17 artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa.

5 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja seuraa tämän lain toimeenpanoa sekä toimii INSPIRE-direktiivissä tarkoitettuna yhteystahona.

17 §
Paikkatietoasioita käsittelevä neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii paikkatietoasioita käsittelevä neuvottelukunta. Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan jäsenet.

Neuvottelukunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, tukea 16 §:ssä tarkoitetun yhteystahon toimintaa, arvioida tämän lain mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä ja käyttöä, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18 § (17.12.2015/1502)
Seuranta

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on seurattava tietoverkkoon saataville asetetun yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston käyttöä sekä toimitettava seurantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle.

Maanmittauslaitoksen on seurattava hakupalveluun liitetyn tiedon laatua, kattavuutta, yhteensopivuutta ja käyttöä, paikkatietoaineistojen saatavuutta tietoverkossa sekä tietopalvelujen yhteentoimivuutta ja toimitettava seurantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle sekä huolehdittava siitä, että seurantatiedot ovat pysyvästi saatavilla tietoverkossa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta seurannasta ja seurantatiedon luovuttamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

19 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Määräajoista, joiden kuluessa paikkatietoa hallinnoivien viranomaisten tulee täyttää tämän lain mukaiset vaatimukset, säädetään valtioneuvoston asetuksella.

HE 18/2009, MmVM 2/2009, EV 54/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY ; EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.2015/1502:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 83/2015, MmVM 4/2015, EV 55/2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.