Ajantasainen lainsäädäntö: 2009

29.12.2009/1837
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
29.12.2009/1775
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
29.12.2009/1774
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
29.12.2009/1773
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
29.12.2009/1766
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
29.12.2009/1738
Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä (voimassa 31.12.2010 saakka)
29.12.2009/1705
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
29.12.2009/1704
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
29.12.2009/1698
Kuntarakennelaki
29.12.2009/1695
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
29.12.2009/1687
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta
29.12.2009/1686
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
29.12.2009/1672
Merenkulun ympäristönsuojelulaki
29.12.2009/1652
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
29.12.2009/1651
Laki alueiden kehittämisestä
22.12.2009/1600
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
22.12.2009/1599
Asunto-osakeyhtiölaki
18.12.2009/1379
Sisäasiainministeriön työjärjestys
22.12.2009/1343
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta
22.12.2009/1279
Laki kasvinjalostajanoikeudesta
22.12.2009/1276
Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta
22.12.2009/1275
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
22.12.2009/1265
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta
22.12.2009/1264
Laki turkistuottajien lomituspalveluista
22.12.2009/1250
Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki
22.12.2009/1197
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle
22.12.2009/1194
Ilmailulaki (pääosin kumottu)
22.12.2009/1183
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä
22.12.2009/1171
Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
22.12.2009/1166
Laki palvelujen tarjoamisesta
17.12.2009/1153
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
10.12.2009/1087
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2010
17.12.2009/1082
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista
11.12.2009/1069
Laki Suomen ympäristökeskuksesta
11.12.2009/1038
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
24.11.2009/989
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2010
3.12.2009/988
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010
26.11.2009/979
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta
27.11.2009/953
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta
27.11.2009/944
Laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
20.11.2009/922
Laki Suomen Akatemiasta
20.11.2009/910
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
20.11.2009/906
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista
20.11.2009/903
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
20.11.2009/898
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa
20.11.2009/897
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
20.11.2009/896
Laki aluehallintovirastoista
13.11.2009/877
Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
13.11.2009/876
Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
13.11.2009/875
Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi
13.11.2009/862
Laki Väylävirastosta
6.11.2009/852
Laki kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010
6.11.2009/851
Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja
6.11.2009/850
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä
6.11.2009/849
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä
6.11.2009/829
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta
26.10.2009/819
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista
22.10.2009/799
Valtioneuvoston päätös maakunnista
15.10.2009/770
Valtioneuvoston asetus yliopistoista
16.10.2009/765
Eläinlääkintähuoltolaki
9.10.2009/738
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (voimassa 31.12.2020 saakka)
11.9.2009/687
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
21.8.2009/661
Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista
13.8.2009/645
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta
7.8.2009/617
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
13.8.2009/616
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
24.7.2009/593
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
24.7.2009/584
Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
24.7.2009/573
Laki kaupanvahvistajista
24.7.2009/569
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
24.7.2009/559
Laki yliopistolain voimaanpanosta
24.7.2009/558
Yliopistolaki
26.6.2009/552
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
1.7.2009/539
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä
26.6.2009/520
Laki ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta
26.6.2009/519
Laki Valtakunnanvoudinvirastosta (voimassa 30.11.2020 saakka)
26.6.2009/494
Patoturvallisuuslaki
26.6.2009/483
Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009―2011
23.6.2009/467
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
18.6.2009/449
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
18.6.2009/444
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
12.6.2009/435
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
12.6.2009/421
Laki paikkatietoinfrastruktuurista
12.6.2009/410
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta
4.6.2009/394
Valtioneuvoston asetus työriitojen sovittelusta
4.6.2009/393
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista
4.6.2009/392
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
29.5.2009/383
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
28.5.2009/380
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
29.5.2009/362
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
28.5.2009/346
Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista
15.5.2009/333
Laki terveyden edistämisen määrärahasta
8.5.2009/305
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
24.4.2009/299
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta
30.3.2009/298
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
24.4.2009/276
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
24.4.2009/273
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
17.4.2009/249
Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
2.4.2009/229
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
26.3.2009/205
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
25.3.2009/188
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
26.3.2009/180
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä
27.3.2009/178
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin
27.3.2009/176
Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi
27.3.2009/173
Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa
27.2.2009/105
Riistavahinkolaki
26.2.2009/99
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä
26.2.2009/92
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
5.2.2009/66
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta
23.1.2009/26
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
23.1.2009/19
Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista
9.1.2009/13
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.