Seurattu SDK 940/2023 saakka.

19.12.2008/1005

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (19.12.2018/1175)
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista. Energiaan liittyvien tuotteiden energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista noudatetaan sitä, mitä energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1369, jäljempänä energiamerkintäasetus, on säädetty.

Tämän lain tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelun tasoa sekä energiahuoltovarmuutta.

2 § (19.12.2018/1175)
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan energiamerkintäasetuksen 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja energiaan liittyviin tuotteisiin, joista Euroopan unioni antaa tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia.

Tätä lakia ei sovelleta liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen.

3 § (26.11.2010/1009)
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) CE-merkinnällä merkintää, josta säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus;

2) ekologisella suunnittelulla ympäristönäkökohtien huomioon ottamista tuotesuunnittelussa energiaan liittyvän tuotteen ympäristötehokkuuden parantamiseksi sen koko elinkaaren aikana;

3) ekologisen suunnittelun vaatimuksella vaatimusta, joka liittyy energiaan liittyvään tuotteeseen tai energiaan liittyvän tuotteen suunnitteluun ja jonka tarkoituksena on parantaa tuotteen ympäristötehokkuutta sekä vaatimusta tietojen antamisesta energiaan liittyvän tuotteen ympäristönäkökohdista;

4) erityisellä ekologisen suunnittelun vaatimuksella määrällistä ja mitattavissa olevaa ekologisen suunnittelun vaatimusta, joka liittyy tiettyyn energiaan liittyvän tuotteen ympäristönäkökohtaan, kuten energiankulutukseen tuotetta käytettäessä mitattuna tiettyä suoritustehon yksikköä kohti;

5) yleisellä ekologisen suunnittelun vaatimuksella ekologisen suunnittelun vaatimusta, joka perustuu energiaan liittyvän tuotteen ekologiseen profiiliin kokonaisuudessaan eikä tietyille ympäristönäkökohdille asetettuihin raja-arvoihin;

6) ekologisella profiililla kuvausta energiaan liittyvän tuotteen panoksista ja tuotoksista kuten materiaaleista, päästöistä ja jätteistä, jotka liittyvät energiaan liittyvään tuotteeseen sen koko elinkaaren aikana ja joilla on merkitystä tuotteen ympäristövaikutusten kannalta ja jotka ilmaistaan mitattavissa olevina fysikaalisina suureina;

7) elinkaarella energiaan liittyvän tuotteen peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä vaiheita raaka-aineiden käytöstä loppukäsittelyyn;

8) elinkeinonharjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa energiaan liittyviä tuotteita;

9) energiaan liittyvällä tuotteella sellaista tuotetta, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, mukaan luettuina energiaan liittyvään tuotteeseen liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti;

10) komponenteilla ja osakokoonpanolla energiaan liittyvään tuotteeseen liitettäväksi tarkoitettuja osia, joita ei saateta markkinoille tai oteta käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja joiden ympäristötehokkuutta ei voida arvioida itsenäisesti;

11) käyttöönotolla sitä, että loppukäyttäjä ottaa energiaan liittyvän tuotteen ensimmäistä kertaa käyttöön Euroopan unionissa;

12) maahantuojalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan tuotteen Euroopan unionin markkinoille osana liiketoimintaansa;

13) markkinoille saattamisella energiaan liittyvän tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan unionissa korvausta vastaan tai maksutta ja käytetystä myyntitavasta riippumatta;

14) tarkastuslaitoksella päteväksi todettua sekä ympäristöministeriön tai työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymää laitosta, joka suorittaa tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkastuslaitokselle kuuluvia tehtäviä;

15) tuotesuunnittelulla niiden prosessien joukkoa, joilla muunnetaan energiaan liittyvältä tuotteelta vaaditut oikeudelliset, tekniset, turvallisuus-, toiminta- tai markkinointivaatimukset tai muut vaatimukset energiaan liittyvän tuotteen teknisiksi eritelmiksi;

16) valtuutetulla edustajalla Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto toimia valmistajan puolesta valmistajan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisten velvollisuuksien osalta;

17) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvia energiaan liittyviä tuotteita ja vastaa siitä, että ne ovat tämän lain vaatimusten mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen saattaminen markkinoille tai sen käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä varten; jos edellä määriteltyä valmistajaa tai 12 kohdassa tarkoitettua maahantuojaa ei ole, valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön tämän lain soveltamisalaan kuuluvia energiaan liittyviä tuotteita;

18) yhdenmukaistetulla standardilla standardia, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdenmukaistettujen standardien luettelossa ja jossa on täsmennetty asianomaista tuotetta koskevia Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia;

19) ympäristönäkökohdalla energiaan liittyvän tuotteen elementtiä tai toimintoa, joka voi olla vuorovaikutteinen ympäristön kanssa sen elinkaaren aikana;

20) ympäristötehokkuudella valmistajan saavuttamia tuloksia tuotteen ympäristönäkökohtien hallinnassa, sellaisina kuin ne ilmenevät tuotteen teknisistä asiakirjoista;

21) ympäristövaikutuksella ympäristömuutoksia, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain energiaan liittyvästä tuotteesta sen elinkaaren aikana.

3 a § (1.4.2022/256)
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, 25–28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta ja muutoksenhausta valvontaviranomaisten päätöksiin säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). Mainitussa laissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tätä lakia sovellettaessa elinkeinonharjoittajaa sekä tuotteen maahantuojaa, valtuutettua edustajaa ja valmistajaa.

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonta-asetuksessa.

2 luku

Energiaan liittyvän tuotteen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset (26.11.2010/1009)

4 § (26.11.2010/1009)
Valmistajan, valtuutetun edustajan, elinkeinonharjoittajan ja maahantuojan velvollisuudet

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan velvollisuus on varmistaa, että markkinoille saatettava tai käyttöön otettava energiaan liittyvä tuote on tämän lain vaatimusten mukainen.

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin eikä sillä ole valtuutettua edustajaa, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan velvollisuutena on varmistaa, että markkinoille saatettava tai käyttöön otettava energiaan liittyvä tuote on tämän lain vaatimusten mukainen.

5 § (26.11.2010/1009)
Energiaan liittyvän tuotteen ekologinen suunnittelu

Energiaan liittyvä tuote on suunniteltava niin, että tuotteella on mahdollisimman korkea ympäristönsuojelullinen taso koko sen elinkaaren ajan.

6 § (26.11.2010/1009)
Tuoteryhmäkohtaiset ekologisen suunnittelun vaatimukset

Energiaan liittyvän tuotteen ekologiseen suunnitteluun sovelletaan, mitä Euroopan komission taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston tuoteryhmäkohtaisessa asetuksessa säädetään.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen energiaan liittyvien tuotteiden ekologisessa suunnittelussa on pyrittävä vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantamaan energiatehokkuutta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 2 momentissa tarkoitetusta ekologisesta suunnittelusta tarkempia tuoteryhmäkohtaisia säännöksiä:

1) ympäristönäkökohtien yksilöimisestä ja arvioimisesta sekä parannusten arvioimisesta;

2) tuotteen käsittelyyn, käyttöön ja kierrätykseen vaikuttavien tietojen antamisesta;

3) tuotteen elinkaariarvioinnista sekä arvioinnin käyttämisestä vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen ja tuotteen ympäristötehokkuuden vertaamiseksi viitearvoihin;

4) yksityiskohtaisista, teknisistä ekologisen suunnittelun vaatimuksista, joilla voidaan parantaa tuotteen jotain tiettyä ympäristönäkökohtaa.

3 luku

Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuus (26.11.2010/1009)

7 § (19.12.2018/1175)
Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen energiaan liittyvän tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista huolehdittava siitä, että energiaan liittyvälle tuotteelle suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arviointi sen varmistamiseksi, että tuote täyttää kaikki tämän lain vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin energiaan liittyvän tuotteen vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelystä.

8 § (19.12.2018/1175)
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ennen kuin energiaan liittyvä tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siitä on annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote on tämän lain mukainen.

Teknisten asiakirjojen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä taikka muulla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymällä kielellä.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

9 § (26.11.2010/1009)
CE-merkintä

Ennen kuin energiaan liittyvä tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siihen on kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnän kiinnittämisestä vastaa valmistaja tai tämän Euroopan unioniin sijoittunut valtuutettu edustaja.

Energiaan liittyvää tuotetta, joka on varustettava CE-merkinnällä, ei saa saattaa markkinoille ilman CE-merkintää.

10 § (26.11.2010/1009)
Vaatimustenmukaisuusolettama

Energiaan liittyvän tuotteen oletetaan olevan vaatimusten mukainen, jos siihen on kiinnitetty CE-merkintä siten kuin tämän lain 9 §:ssä säädetään ja:

1) siihen on sovellettu yhdenmukaistettuja standardeja;

2) sille on myönnetty EU-ympäristömerkki EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla ja ympäristömerkki täyttää ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset; tai

3) sille on myönnetty muu ympäristömerkki, joka on hyväksytty energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/125/EY tarkoitetussa komiteamenettelyssä.

11 § (26.11.2010/1009)
Poikkeus vaatimuksista

Energiaan liittyvä tuote voidaan asettaa näytteille tai sitä voidaan esitellä messuilla, näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa, vaikka energiaan liittyvä tuote ei ole tämän lain vaatimusten mukainen, jos energiaan liittyvässä tuotteessa näkyvällä tavalla selvästi ilmoitetaan, että sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se on saatettu tämän lain vaatimusten mukaiseksi.

12 § (26.11.2010/1009)
Komponentteja ja osakokoonpanoja koskeva tiedonantovelvollisuus

Valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja, joka saattaa komponentin tai osakokoonpanon markkinoille tai ottaa sen käyttöön, on velvollinen antamaan energiaan liittyvän tuotteen valmistajalle tarvittavat tiedot komponentin tai osakokoonpanon materiaalin koostumuksesta ja energian, materiaalin tai muiden resurssien kulutuksesta, jos tällä on merkitystä ekologisen suunnittelun kannalta. Tiedonantovelvollisuudesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

13 § (26.11.2010/1009)
Tietojen säilyttäminen ja niiden esittäminen

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on pidettävä energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät asiakirjat ja annetut vaatimustenmukaisuusvakuutukset saatavilla tarkastusta varten kymmenen vuoden ajan viimeisen energiaan liittyvän tuotteen valmistamisesta. Asiakirjojen on oltava valvontaviranomaisen saatavilla kymmenen päivän kuluessa valvontaviranomaisen esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin eikä sillä ole valtuutettua edustajaa, maahantuojan ja elinkeinonharjoittajan velvollisuutena on hankkia ja säilyttää tuotteen vaatimustenmukaisuudesta annettava vakuutus ja tekniset asiakirjat.

14 §
Kuluttajalle annettavat tiedot

Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttajan saatavilla on tiedot energiaan liittyvän tuotteen kestävästä käytöstä sekä tarvittaessa myös energiaan liittyvän tuotteen ekologisesta profiilista ja ekologisen suunnittelun eduista. (26.11.2010/1009)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin kuluttajalle annettavista tiedoista.

4 luku

Energiaan liittyvän tuotteen energiamerkintää koskevat vaatimukset (26.11.2010/1009)

15–19 §

15–19 § on kumottu L:lla 19.12.2018/1175.

20 § (26.11.2010/1009)
Energiamerkinnässä käytettävä kieli

Energiamerkki, tuoteseloste ja lisätiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä. Jos energiaan liittyvää tuotetta myydään vain yksikielisessä kunnassa, riittää että tiedot annetaan enemmistön kielellä.

5 luku

Tarkastuslaitokset

21 §
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Ympäristöministeriö hyväksyy hakemuksesta 2 §:ssä tarkoitettujen energiaan liittyvien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuvat tarkastuslaitokset sekä huolehtii niiden ilmoittamisesta Euroopan komissiolle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy hakemuksesta muiden kuin ympäristöministeriön toimialaan kuuluvien energiaan liittyvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuvat tarkastuslaitokset sekä huolehtii niiden ilmoittamisesta tässä momentissa tarkoitetulla tavalla. (26.11.2010/1009)

Hyväksymispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen pätevyysalue, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan muitakin laitoksen toimintaa koskevia rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen. Tarkastuslaitos voidaan hyväksyä määräajaksi tai toistaiseksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion hyväksymä tarkastuslaitos vastaa 1 momentissa tarkoitettua tarkastuslaitosta, jos hyväksymisessä on noudatettu 22 §:ssä säädettyä vastaavia vaatimuksia.

22 §
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset ovat:

1) tarkastuslaitos on toiminnassaan riippumaton;

2) tarkastuslaitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toiminnan riippumattomuus on varmistettu tarkastuslaitostehtävien osalta;

3) tarkastuslaitoksella on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) tarkastuslaitoksella on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.

Tarkastuslaitoksen tulee olla Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai osa tällaista oikeushenkilöä.

Tarkastuslaitoksen on osoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) tai muun akkreditointielinten tarkastuslaitoksia koskevaan vastavuoroiseen tunnustamissopimukseen kuuluvan akkreditointielimen arvioinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt edellytykset. (7.11.2014/912)

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava hyväksymispäätöksen tehneelle viranomaiselle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 1 momentissa mainittujen edellytysten täyttymiseen.

23 §
Tarkastuslaitoksen tehtävät

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaa 2 §:ssä tarkoitettujen energiaan liittyvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tehtävät, joilla varmistetaan, että energiaan liittyvät tuotteet täyttävät niille tässä laissa ja tämän lain nojalla säädetyt vaatimukset. (26.11.2010/1009)

Tarkastuslaitos voi teettää alihankkijalla osatoimenpiteitä tässä pykälässä tarkoitettujen tehtäviensä suorittamisessa, jos alihankkija täyttää 22 §:ssä säädetyt vähimmäisvaatimukset.

24 §
Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Tarkastuslaitoksen on suoritettava tarkastustehtävät noudattaen hyvää tarkastuskäytäntöä.

Tarkastuslaitoksen tulee seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä.

Tarkastuslaitosten tulee toimia yhteistyössä toimialansa muiden tarkastuslaitosten kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Tarkastuslaitoksen on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.

25 § (26.11.2010/1009)
Tarkastuslaitoksen valvonta ja hyväksymisen peruuttaminen

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valvovat hyväksymiään tarkastuslaitoksia. Tarkastuslaitoksen on annettava vuosittain toiminnastaan kertomus tarkastuslaitosta valvovalle ministeriölle.

Jos tarkastuslaitos ei täytä 22 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ei noudata 21 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä asetettuja ehtoja taikka toimii muutoin olennaisesti säännösten tai määräysten vastaisesti, tarkastuslaitosta valvovan ministeriön on asetettava riittävä määräaika asian korjaamiseksi. Tarkastuslaitosta valvovan ministeriön on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos tarkastuslaitos ei ole korjannut epäkohtaa annetussa määräajassa.

Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle, Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille hyväksymänsä tarkastuslaitokset sekä hyväksymisen peruutukset.

6 luku

Valvonta

26 § (26.11.2010/1009)
Valvonnan ylin johto ja ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. Energiaan liittyvien rakennustuotteiden osalta ylin johto ja ohjaus kuuluu kuitenkin ympäristöministeriölle.

27 § (1.4.2022/256)
Valvontaviranomainen

Energiaan liittyvien tuotteiden tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisuutta valvovasta viranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 4 §:n 1 momentissa.

28–29 §

28–29 § on kumottu L:lla 1.4.2022/256.

30 § (21.12.2010/1269)
Oikeus hankkia energiaan liittyvä tuote tutkittavaksi ja testattavaksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on oikeus hankkia energiaan liittyvä tuote tutkittavakseen ja testattavakseen, jos se on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi käyttää tutkimuksessa, testauksessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on korvattava 1 momentissa tarkoitettu tutkittavaksi ja testattavaksi otettava energiaan liittyvä tuote käyvän hinnan mukaan, jos valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja tai elinkeinonharjoittaja sitä vaatii ja jollei tuote ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen.

Jos energiaan liittyvä tuote ei täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi velvoittaa valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan korvaamaan hankinnasta, tutkimuksesta ja testauksesta aiheutuneet välittömät ja tarpeelliset kustannukset käyvän hinnan mukaan.

31–32 §

31–32 § on kumottu L:lla 1.4.2022/256.

33 §
Tarkastuslaitoksen tietojen luovuttaminen

Tarkastuslaitokset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä velvollisia antamaan:

1) tarkastuslaitosten yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa tarkoitetuille tarkastuslaitoksille;

2) valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. (21.12.2010/1269)

34 § (21.12.2010/1269)
Vaatimusten vastaista energiaan liittyvää tuotetta koskevat toimenpiteet

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on aihetta epäillä tai jos se toteaa, että energiaan liittyvä tuote tai sitä koskevat asiakirjat ja tiedot eivät ole tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaisia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi:

1) tilapäisesti tai pysyvästi rajoittaa energiaan liittyvän tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa;

2) tilapäisesti tai pysyvästi kieltää energiaan liittyvän tuotteen käyttöönoton ja tuotteen pitämisen kaupan sekä myynnin tai muun luovuttamisen;

3) vaatia määräämällään tavalla energiaan liittyvän tuotteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan korjaamaan tuotteen puutteellisuudet niin, että energiaan liittyvä tuote, sitä koskevat asiakirjat ja siitä annettavat tiedot täyttävät tämän lain ja sen nojalla säädetyt vaatimukset;

4) määrätä energiaan liittyvän tuotteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan hallussa oleva tuote hävitettäväksi, jos 1–3 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta ei voida pitää riittävänä; jos energiaan liittyvän tuotteen hävittämistä ei kuitenkaan katsota tarkoituksenmukaiseksi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi määrätä, miten energiaan liittyvän tuotteen kanssa on muutoin meneteltävä.

Valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan on annettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tämän määräämässä ajassa selvitys siitä, millä tavoin 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun rajoitukseen tai kieltoon liitetty määräys tai 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vaatimus on pantu toimeen.

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on aihetta epäillä, että 17 §:ssä tarkoitetut tiedot energiamerkeissä tai tuoteselosteissa eivät ole tämän lain mukaisia, sen on vaadittava energiaan liittyvän tuotteen valmistajalta, tämän valtuutetulta edustajalta, maahantuojalta tai elinkeinonharjoittajalta selvitys mainittujen tietojen paikkansapitävyydestä.

35 §
Virka-apu

Poliisi ja tulliviranomainen ovat tarvittaessa velvollisia antamaan virka-apua tämän lain säännösten noudattamisen valvomiseksi.

7 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

36 § (21.12.2010/1269)
Hallinnolliset pakkokeinot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämisuhalla siten kuin siitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

37 § (19.12.2018/1175)
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo

1) 6 §:n 3 momentin nojalla säädettyä tuotteen suunnittelua koskevaa velvollisuutta,

2) 7 §:n velvollisuutta huolehtia vaatimustenmukaisuuden arvioinnista,

3 kohta on kumottu L:lla 1.4.2022/256.

4) valmistajan tai tämän edustajan 12 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuutta,

5) 13 §:n 1 momentissa säädettyä saatavilla pitovelvollisuutta,

6) 14 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta pitää saatavilla tiedot energiaan liittyvän tuotteen kestävästä käytöstä, ekologisesta profiilista ja ekologisen suunnittelun eduista,

7) 33 §:ssä säädettyä tarkastuslaitoksen tiedonantovelvollisuutta, (1.4.2022/256)

8) energiamerkintäasetuksen 3 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen painettujen merkkien ja tuoteselosteen toimittamisvelvollisuutta tai velvollisuutta kiinnittää energiamerkki, varmistaa merkkien ja tuoteselosteiden paikkansapitävyys, mallin yksikön ollessa käytössä pyytää suostumusta kaikkiin muutoksiin, jotka heikentäisivät asiaan kuuluvan tuoteryhmäkohtaisen säädöksen mukaisia yksikön energiatehokkuusmerkinnän parametrejä taikka estää sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka on suunniteltu niin, että mallin suorituskyky muuttuu automaattisesti testausolosuhteissa,

9) energiamerkintäasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä jälleenmyyjän esillepanovelvollisuutta,

10) energiamerkintäasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä tavarantoimittajan tai jälleenmyyjän viittaamisvelvollisuutta, b alakohdassa säädettyä tilanteen korjaamisvelvollisuutta, c alakohdassa säädettyä kieltoa antaa tai esittää tuoteryhmäkohtaisten säädösten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, d alakohdan mukaista kieltoa antaa tai esittää tuoteryhmäkohtaisten säädösten soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden osalta jäljitteleviä merkkejä tai e alakohdassa tarkoitettua kieltoa antaa tai esittää muiden kuin energiaa liittyvien tuotteiden osalta jäljitteleviä merkkejä,

11) 20 §:ssä säädetyn velvollisuuden käyttää suomen ja ruotsin kieltä,

12) energiamerkintäasetuksen tuotetietokantaa koskevaa tavaratoimittajien velvoitetta sisältävän 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä velvoitetta ennen tuoteryhmäkohtaisen säädöksen soveltamisalaan kuuluvan uuden mallin yksikön saattamista markkinoille, syöttää uusi mallin yksikkö tuotetietokannan julkiseen ja vaatimusten noudattamista koskevaan osaan liitteen I mukaiset tiedot tai asettaa tekniset asiakirjat sähköisessä muodossa saataville tarkastusta varten 10 päivän kuluessa markkinavalvontaviranomaisen tai komission esittämän pyynnön vastaanottamisesta, 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tavarantoimittajan velvollisuutta ilmoittaa tietokannassa, milloin se ei enää saata markkinoille mallin yksiköitä, 4 artiklan 6 kohdan velvoitetta, kun mallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, säilyttää kyseistä mallia koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa 15 vuoden ajan tai muun säädetyn ajan ja säilyttää tiedot tietokannan julkisessa osassa taikka

13) 34 §:ssä tarkoitettua rajoitusta, kieltoa tai määräystä,

14) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta varmentaa, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat on laadittu, pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston saatavilla kymmenen vuoden ajan ja varmistaa, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston saataville, (1.4.2022/256)

15) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta toimittaa markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, (1.4.2022/256)

16) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta ilmoittaa riskin aiheuttavasta tuotteesta markkinavalvontaviranomaiselle, (1.4.2022/256)

17) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta varmistaa, että ryhdytään viipymättä tarvittaviin korjaaviin toimiin, jos tuote ei vastaa sille säädettyjä vaatimuksia, tai jos tämä ei ole mahdollista, vähentää kyseisestä tuotteesta aiheutuvia riskejä, (1.4.2022/256)

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

Joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, ei voida tuomita 1 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).

8 luku

Erinäiset säännökset

38 §
Maksut

Tämän lain mukaisista suoritteista peritään valtiolle maksuja siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

39 § (13.11.2020/788)
Muutoksenhaku ministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätökseen

Muuhun ministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätökseen kuin tarkastuslaitoksen hyväksymisen peruuttamista koskevaan ja 34 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) annetussa laissa.

Ministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tämän lain nojalla tekemää päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

40 § (13.11.2020/788)
Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätökseen

Tarkastuslaitoksen vaatimuksenmukaisuustodistusta tai tarkastustodistusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.

9 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

41 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Energiamerkintää koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen energiaan liittyvään tuotteeseen, jonka tuotanto on päättynyt ja joka on saatettu markkinoille, ennen kuin kyseistä tuoteryhmää koskevaa Euroopan komission energiamerkintäsäädöstä on sovellettava. (19.12.2018/1175)

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

42 §
Kumoamissäännös

Tällä lailla kumotaan:

1) laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annettu laki (1241/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä

2) kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta 5 päivänä tammikuuta 1996 annettu Tasavallan presidentin asetus (9/1996).

Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin, on sen sijasta sovellettava tätä lakia.

43 § (19.12.2018/1175)

43 § on kumottu L:lla 19.12.2018/1175.

HE 163/2008, TaVM 25/2008, YmVL 32/2008, EV 206/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY , (32005L0032); EYVL N:o L 191, 22.7.2005, s. 29, Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, (31992L0075); EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 16, Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, (31992L0042); EYVL N:o L 167, 22.6.1992, s. 17, Neuvoston direktiivi 93/68/ETY, (31993L0068); EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.11.2010/1009:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010. Sen 18 §:n 2 momenttia ja 18 a §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 20 päivästä heinäkuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 109/2010, TaVM 25/2010, EV 188/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125); EUVL N:o L 285, 31.10.2009, s. 10, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/30/EU (32010L0030); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s. 1

21.12.2010/1269:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 173/2010, TaVM 27/2010, EV 200/2010

7.11.2014/912:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 163/2014, TaVM 15/2014, EV 115/2014

7.8.2015/1012:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

19.12.2018/1175:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 187/2018, TaVM 20/2018, EV 149/2018

13.11.2020/788:

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2020.

HE 104/2020, TaVM 25/2020, EV 126/2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125); EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369 (32017R1369); EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1–23

1.4.2022/256:

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022.

HE 139/2021, TaVM 2/2022, EV 7/2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020) ; EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369 (32017R1369) ; EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125) ; EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.