Seurattu SDK 476/2022 saakka.

28.11.2008/754

Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa annetaan eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1896/2006, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §
Toimivaltainen tuomioistuin

Asetuksessa tarkoitettu hakemus tutkitaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa.

3 §
Vaatimuksen peruuttaminen

Jos käräjäoikeus antaa asetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla osittaisen maksamismääräyksen, kantajan katsotaan muilta osin peruuttaneen vaatimuksensa.

4 §
Asian käsittelyn jatkaminen muussa menettelyssä (24.5.2017/302)

Jos vastaaja antaa vastineen asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa, ja asian käsittelyä jatketaan riita-asian menettelyssä, käräjäoikeus ilmoittaa kantajalle, että eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä tehty hakemus katsotaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 1 §:n mukaiseksi haastehakemukseksi. Käräjäoikeuden tulee tarvittaessa pyytää kantajaa täydentämään haastehakemusta oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 5 §:n mukaisesti. Jos asian käsittelyä jatketaan eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisessa menettelyssä, noudatetaan, mitä asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetään. (24.5.2017/302)

Jos käräjäoikeus katsoo, että se ei ole toimivaltainen tutkimaan asiaa riita-asiana, käräjäoikeuden on kantajan suostumuksella siirrettävä asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus saa kuitenkin jättää asian siirtämättä, jos toimivaltainen käräjäoikeus ei ole vaikeuksitta selvitettävissä.

Siirtävän käräjäoikeuden asiaan liittyvät päätökset ja muut toimenpiteet ovat voimassa, kunnes se käräjäoikeus, johon asia on siirretty, toisin päättää. Siirtämistä koskevaan asiaan ei saa hakea muutosta.

4 a § (24.5.2017/302)
Uudelleen tutkiminen

Asetuksen 20 artiklassa tarkoitettu pyyntö maksamismääräyksen uudelleen tutkimisesta tutkitaan Helsingin käräjäoikeudessa noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 3–5 ja 14 a §:ssä säädetään.

5 §
Oikeudenkäyntikulut

Eurooppalaisen maksamismääräyksen yhteydessä tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä säädetään.

6 § (24.5.2017/302)
Oikeudenkäyntimaksu

Jos eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä on peritty oikeudenkäyntimaksu ja sama vaatimus on myöhemmin saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi riita-asiana tai vähäisenä vaatimuksena eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, oikeudenkäyntimaksusta vähennetään maksamismääräysmenettelyssä peritty oikeudenkäyntimaksu.

7 §
Toimivalta ristiriitaisia tuomioita koskevassa asiassa

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa täytäntöönpanon epää Helsingin käräjäoikeus.

8 §
Toimivalta täytäntöönpanon keskeyttämistä tai rajoittamista koskevassa asiassa

Toimivaltainen viranomainen 23 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanon keskeyttämistä tai rajoittamista koskevassa asiassa on ulosottomies.

Kihlakunnanvoudin tulee itse päättää 23 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

9 §
Käännökset

Kun ulosottomieheltä haetaan toisessa jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa Suomessa, hakijan on toimitettava ulosottomiehelle asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti eurooppalaisen maksamismääräyksen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2008.

HE 157/2008, LaVM 14/2008, EV 150/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006 ; EUVL L 399; 12.12.2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.5.2017/302:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2017.

HE 24/2017, LaVM 5/2017, EV 33/2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2421/2015 (32015R2421); EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.