Seurattu SDK 476/2022 saakka.

28.11.2008/753

Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa annetaan eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 861/2007, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §
Toimivaltainen tuomioistuin

Asetuksessa tarkoitettu vaatimus tutkitaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa.

3 §
Asian siirtäminen käsiteltäväksi riita-asiana

Jos vaatimus ei kuulu asetuksen soveltamisalaan, käräjäoikeus ilmoittaa kantajalle, että asetuksen mukaisessa menettelyssä tehty vaatimus katsotaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 1 §:n mukaiseksi haastehakemukseksi. Käräjäoikeuden tulee tarvittaessa pyytää kantajaa täydentämään haastehakemusta oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 5 §:n mukaisesti.

Jos vaatimusta tai vastavaatimusta ei asetuksen 5 artiklan 5 tai 7 kohdan nojalla käsitellä asetuksen mukaisessa menettelyssä, käräjäoikeus ilmoittaa kantajalle ja vastaajalle, että asian käsittelyä jatketaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Käräjäoikeuden tulee samalla ilmoittaa, jatketaanko valmistelua kirjallisesti tai suullisesti istunnossa vai siirretäänkö asia suoraan pääkäsittelyyn.

Jos käräjäoikeus katsoo, että se ei ole toimivaltainen tutkimaan asiaa riita-asiana, käräjäoikeuden on kantajan suostumuksella siirrettävä asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus saa kuitenkin jättää asian siirtämättä, jos toimivaltainen käräjäoikeus ei ole vaikeuksitta selvitettävissä.

Siirtävän käräjäoikeuden asiaan liittyvät päätökset ja muut toimenpiteet ovat voimassa, kunnes se käräjäoikeus, johon asia on siirretty, toisin päättää. Siirtämistä koskevaan asiaan ei saa hakea muutosta.

4 §
Muutoksenhaku

Asetuksen mukaisessa menettelyssä annettuihin tuomioistuimen ratkaisuihin voidaan hakea muutosta siten kuin oikeudenkäymiskaaressa säädetään, jollei asetuksessa toisin säädetä.

4 a § (24.5.2017/301)
Uudelleen tutkiminen

Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettu pyyntö uudelleen tutkimisesta tutkitaan lainvoimaisen tuomion antaneessa tuomioistuimessa noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 3–5 ja 14 a §:ssä säädetään.

5 §
Toimivalta ristiriitaisia tuomioita koskevassa asiassa

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa täytäntöönpanon epää Helsingin käräjäoikeus.

6 §
Toimivalta täytäntöönpanon keskeyttämistä tai rajoittamista koskevassa asiassa

Toimivaltainen viranomainen 23 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanon keskeyttämistä tai rajoittamista koskevassa asiassa on ulosottomies.

Kihlakunnanvoudin tulee itse päättää 23 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

7 §
Käännökset

Kun ulosottomieheltä haetaan toisessa jäsenvaltiossa asetuksen mukaisesti annetun tuomion täytäntöönpanoa Suomessa, hakijan on toimitettava ulosottomiehelle asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti käännös siinä tarkoitetusta lomakkeesta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2008.

HE 157/2008, LaVM 14/2008, EV 150/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007 ; EUVL N:o L 199; 11.7.2007

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.5.2017/301:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2017.

HE 24/2017, LaVM 5/2017, EV 33/2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2421/2015 (32015R2421); EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.