Seurattu SDK 1066/2019 saakka.

5.6.2008/389

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvioon sanomalehdistön tukemista varten otetun määrärahan 31.72.42 (Sanomalehdistön tuki) myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön.

2 § (2.6.2016/402)
Tuen tarkoitus

Sanomalehdistön tuen tarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua. Tarkoituksena on siten edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja monimuotoisuutta.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) sanomalehdellä Suomessa julkaistua ja painettua, tiettyä kohtuullista tilausmaksua vastaan jokaisen saatavissa olevaa, vähintään kerran viikossa ilmestyvää julkaisua, joka sisältää uutisia koko valtakunnan alueelta ja ulkomailta sekä selostavia ja kommentoivia kirjoituksia yhteiskuntaelämän eri aloilta; sekä

b) verkkojulkaisulla avoimen tietoverkon kautta yleisön saataville toimitettua sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa, ja joka sisältää uutisia koko valtakunnan alueelta ja ulkomailta sekä selostavia ja kommentoivia kirjoituksia yhteiskuntaelämän eri aloilta.

4 §
Tuen hakeminen

Avustusta voivat hakea sanomalehtien ja sähköisten julkaisujen julkaisijayhteisöt sekä ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavat yhteisöt.

Avustusta haetaan vuosittain kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakemukset on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon kunakin avustusvuonna viimeistään ministeriön erikseen ilmoittamana päivänä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. (2.6.2016/402)

5 § (19.5.2011/538)
Tuen myöntäminen

Avustusta voidaan myöntää sellaisen sanomalehden ja verkkojulkaisun tukemiseen, jota julkaistaan ruotsin, saamen, karjalan tai romanin kielellä taikka viittomakielellä. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamiseen sekä saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamiseen ja julkaisemiseen suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin tässä pykälässä mainittuihin tarkoituksiin. (7.3.2013/182)

Avustusta voidaan myöntää sanomalehden ja verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseksi. Hyväksyttyinä kustannuksina pidetään sanomalehden tai verkkojulkaisun toimitus-, painatus-, markkinointi- hallinto- ja jakelukustannuksia. Edellytyksenä on lisäksi sanomalehden osalta, että sen keskimääräinen levikki on korkeintaan 15 000 kappaletta.

Avustusta voidaan myöntää ruotsinkielisen uutispalvelun sekä suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä julkaistavan saamen- ja karjakielisen aineiston tuottamiskustannusten alentamiseksi. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toimitus-, markkinointi-, hallinto- ja muita vastaavia tuottamiskustannuksia. (7.3.2013/182)

Avustuksen myöntää valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä. Ennen päätöksen tekemistä opetus- ja kulttuuriministeriö kuulee asiassa suomenruotsalaisia kansankäräjiä ja saamelaiskäräjiä. Avustusta myönnettäessä tulee tässä pykälässä mainittujen seikkojen lisäksi erityisesti huomioida 2 §:ssä mainittu tuen tarkoitus. (2.6.2016/402)

6 §
Tuen maksaminen

Avustus maksetaan vuosittain kahdessa erässä siten, että puolet avustuksesta maksetaan kahden viikon kuluttua avustuspäätöksen tekemisestä ja toinen puoli 15 päivänä lokakuuta kyseisenä avustusvuotena. Maksu on tilisiirtoa käyttäen maksettu silloin, kun se on sen yhteisön tilillä, jolle avustus on myönnetty.

7 §
Tuen enimmäismäärä

Jos avustusta saava sanomalehti, verkkojulkaisu tai uutispalvelu saa myös muuta valtionavustusta tai julkista tukea, avustusten yhteismäärä ei saa olla enemmän kuin 40 prosenttia sanomalehden, verkkojulkaisun tai uutispalvelun 5 §:ssä mainituista hyväksyttävistä kustannuksista. (7.3.2013/182)

Ilman korvausta säännöllisesti irtokappaleina jaettavien sanomalehtien määrä suhteessa avustettavan julkaisun tilattavien kappaleiden määrään ei saa olla enempää kuin 30 prosenttia.

8 §
Selvitys tuen käytöstä

Avustusta saaneen julkaisijayhteisön tai ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavan yhteisön on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle ministeriön vahvistaman lomakkeen mukainen selvitys avustuksen käytöstä viimeistään avustusvuotta seuraavan huhtikuun 30 päivänä. Selvitykseen on liitettävä myös avustettavan yhteisön viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja taso. (2.6.2016/402)

Avustusta saaneen sanomalehden ja verkkojulkaisun kirjanpito tulee eriyttää julkaisevan yhteisön muusta kirjanpidosta. Avustusta saaneen ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavan yhteisön on laadittava kirjanpitonsa siten, että ruotsinkielisen uutispalvelun osuus voidaan erottaa yhteisön muusta toiminnasta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan sanomalehdistön tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1481/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon vaatimiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.5.2011/538:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon vaatimiin toimiin.

22.11.2012/646:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

7.3.2013/182:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

2.6.2016/402:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.