Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

24.4.2008/290

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun oikeusapulain (257/2002) 17 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus:

1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty oikeusapulain (257/2002) nojalla;

2) puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 luvun 1 tai 1 a §:n taikka rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 20 §:n nojalla;

3) julkiselle asiamiehelle, joka on määrätty pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 44 §:n nojalla; (21.11.2013/820)

4) etsintävaltuutetulle, joka on määrätty pakkokeinolain 8 luvun 7 §:n nojalla. (21.11.2013/820)

Tätä asetusta sovelletaan myös valtion oikeusaputoimiston antaessa oikeusapua.

2 §
Tehtävään käytetty aika yleisenä palkkioperusteena

Palkkio avustajalle maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella, jollei jäljempänä toisin säädetä. Istuntokäsittelystä ja esitutkinnassa avustamisesta palkkio maksetaan kuitenkin aina vähintään yhdeltä tunnilta.

Palkkion kokonaissummaa määrättäessä korvattava aika pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin.

3 § (21.11.2013/820)
Palkkioon oikeuttavat toimenpiteet

Palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta, asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Lisäksi palkkiota maksetaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa. Palkkiota maksetaan myös matkustamisesta oikeudenkäyntiin tai esitutkintaviranomaisen luo sekä ajanhukasta, joka johtuu muusta avustamisen kannalta välttämättömästä matkustamisesta tai odottamisesta. Palkkiota ei makseta lounas- eikä yöpymisajalta.

4 §
Valmistautuminen

Valmistautumisesta palkkio maksetaan sen ajankäytön perusteella, jota voidaan pitää asian laatuun ja laajuuteen sekä suoritettuihin toimenpiteisiin nähden hyväksyttävänä.

Laadultaan ja laajuudeltaan tavanomaisessa rikosasiassa palkkiota valmistautumisesta ei kuitenkaan ilman erityisiä syitä makseta viittä tuntia pidemmältä ajalta.

4 a § (21.11.2013/820)
Toimet tuomioistuimen päätöksen jälkeen

Tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta.

5 §
Matka-aika

Matka-ajasta ei suoriteta palkkiota, jos yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 20 kilometriä. (26.8.2021/782)

Palkkiota matka-ajalta ei yhdessä asiassa makseta ilman erityistä syytä enempää kuin kahdeksalta tunnilta.

6 § (21.11.2013/820)
Tuntipalkkion määrä

Tuntipalkkio on 110 euroa.

7 § (28.6.2012/424)
Asiakohtainen vähimmäispalkkio

Avustajalle voidaan hänen vaatimuksestaan maksaa tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta vähimmäispalkkio.

Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä rikosasiassa vähimmäispalkkio on 415 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 615 euroa. (21.11.2013/820)

Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä riita- tai hakemusasiassa vähimmäispalkkio on 515 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 715 euroa. (21.11.2013/820)

Jos muutoksenhakutuomioistuimessa pidetään suullinen käsittely, vähimmäispalkkio on 415 euroa ja, jos pääkäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 615 euroa. (21.11.2013/820)

Vähimmäispalkkio kattaa kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet. Vähimmäispalkkio ei kuitenkaan sisällä korvausta matka-ajasta.

Vähimmäispalkkio voidaan vahvistaa ilman laskuerittelyä.

Vähimmäispalkkiota koskevia säännöksiä ei sovelleta pakkokeinoasioihin.

7 a § (26.8.2021/782)

7 a § on kumottu A:lla 26.8.2021/782.

8 §
Palkkion korottaminen

Avustajan palkkiota korotetaan enintään 20 prosenttia, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: (26.8.2021/782)

1) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä;

2) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja ammattitaitoa; tai

3) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle. Lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä pidettävästä pakkokeinokäsittelystä sekä esitutkintaan kuuluvasta muusta tarpeellisesta avustajantehtävästä palkkiota korotetaan 50 prosenttia.

9 §
Palkkion alentaminen

Avustajan palkkiota alennetaan, jos:

1) avustaja ei ole suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkintoa tai sitä vastaavaa tutkintoa;

2) avustaja ei harjoita asianajotoimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole asianajotoiminnasta aiheutuvia yleiskuluja;

3) avustajan hoidettavana on useita samanlaisia, toisiinsa liittyviä asioita, joissa oikeudenkäyntiaineisto on suureksi osaksi yhteinen;

4) avustaja ei ole tehtävässään noudattanut hyvää asianajotapaa tai osoittanut riittävää ammattitaitoa tai huolellisuutta ja hän on sillä tai muulla tavoin tarpeettomasti pitkittänyt oikeudenkäyntiä taikka asian hoitamisessa on muutoin havaittavissa avustajasta johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita.

Myös 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota voidaan alentaa. (26.8.2021/782)

10 §
Kaksi tai useampia päämiehiä

Jos avustajalla on samassa oikeudenkäynnissä kaksi tai useampia päämiehiä, kunkin päämiehen osuus yhteisistä toimenpiteistä määräytyy pääluvun mukaan.

Mitä 1 momentissa säädetään avustajan palkkiosta, koskee myös kulujen korvausta.

11 §
Kulujen korvaaminen

Korvaus asianajotoiminnan yleiskuluista sisältyy palkkioon. Yleiskuluja ovat toimistohenkilökunnan palkat, toimiston vuokra- ja hoitokulut, vakuutusmaksut, kulut toimiston koneista ja muut kiinteät kuluerät. Yleiskuluja ovat lisäksi tavanomaiset posti-, puhelin- ja kopiointikulut.

Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut. Korvausta matkakuluista maksetaan kuitenkin vain, jos avustajalle maksetaan tämän asetuksen mukaan palkkiota matka-ajalta. (26.8.2021/782)

Matka- ja majoituskulut korvataan kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn valtion virkaehtosopimuksen määräysten perusteella. Päivärahaa ei kuitenkaan makseta. Avustajalla on oikeus laskuttaa oman auton käytöstä, jos tämä matkustustapa on edullisempi kuin yleisiä kulkuneuvoja käyttäen suoritettu matka. Jos avustaja on saman matkan aikana hoitanut useita asioita, matkakustannukset on jaettava.

12 § (26.8.2021/782)
Selvitys vaaditusta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Oikeusapulain 17 §:n mukainen selvitys asiassa suoritetuista toimenpiteistä ja kuluista toimitetaan oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Selvityksessä on ilmoitettava:

1) oikeusapuasian asianumero;

2) asian tunnistetiedot;

3) palkkion 8 §:n mukainen korotusperuste;

4) vaatiiko avustaja 7 §:ssä tarkoitetun palkkion;

5) onko osittain korvausvelvollinen oikeusavun saaja hyväksynyt avustajan laskun;

6) onko avustajalla ollut asiassa useita päämiehiä;

7) esitutkinnassa avustamiseen käytetty aika eriteltynä päivittäin, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota;

8) valmistautumistoimenpiteet ja niihin käytetty aika eriteltyinä päivittäin, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota;

9) toimet tuomioistuimen päätöksen jälkeen ja niihin käytettävä aika, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota;

10) matka-aika eriteltynä päivittäin;

11) vaaditut kulukorvaukset kululajeittain eriteltyinä.

Palkkiot ja kuluvaatimukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Tuomioistuin merkitsee istuntokäsittelyyn kuluneen ajan määrätessään palkkion, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota.

Jos avustaja avustaa samassa asiassa useampia päämiehiä, kustakin laaditaan erillinen selvitys.

Mitä 1 momentissa säädetään selvityksen toimittamisesta sähköisen asiointipalvelun kautta, ei sovelleta ulkomaalaislain 9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, jos kyse on säilöön ottamisesta.

13 §
Arvonlisävero

Tässä asetuksessa säädetyt palkkiot eivät sisällä arvonlisäveroa.

14 §
Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus

Jos «oikeusapu» on myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, valtion varoista suoritettavan avustajan palkkion ja kulukorvausten määrä arvioidaan yleisten oikeudenkäyntikulusäännösten perusteella.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusavun palkkioperusteista 23 päivänä toukokuuta 2002 annettu asetus (389/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Avustajan vaatimuksesta palkkio- ja kulukorvaus on määrättävä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella, jos pääosa tehtävistä on suoritettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos asiassa pidetään suullinen käsittely viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2008.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.2012/424:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012.

Palkkioon ja kulukorvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkio tai kulukorvaus perustuu:

1) oikeusaputoimistossa tehtyyn oikeusapupäätökseen, joka on tehty ennen 1 päivää maaliskuuta 2010;

2) oikeusaputoimistossa tehtyyn oikeusapupäätökseen, jota koskeva palkkiovaatimus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

3) tuomioistuimessa tehtyyn oikeusapupäätökseen, joka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

4) puolustajan määräykseen tai asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräykseen, joka on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

21.11.2013/820:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

1.9.2016/761:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

4.10.2018/816:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2018.

26.8.2021/782:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Yksityisen avustajan palkkioon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkiovaatimus on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.