Seurattu SDK 66/2023 saakka.

28.12.2007/1434

Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (13.9.2013/671)
Toimiala

Elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämistä ja niihin liittyvää tutkimusta sekä kuvaohjelmien tarjoamisen valvontaa ja mediakasvatuksen edistämistä varten on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen.

2 § (13.9.2013/671)
Tehtävät

Instituutin tehtävänä on:

1) ottaa vastaan talletuksina ja hankkia kokoelmiinsa elokuvia ja televisio- ja radio-ohjelmia sekä niihin liittyvää esineistöä ja muuta aineistoa, tallentaa ja arkistoida televisio- ja radio-ohjelmia sekä entistää kokoelmissaan olevia aineistoja;

2) edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä sekä tiedottaa lapsia ja mediaa koskevista asioista;

3) edistää toimialansa kulttuurin tuntemusta saattamalla elokuvia ja ohjelmia yleisön saataville kulttuuri-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ja harjoittamalla niiden esitystoimintaa sekä asettamalla näytteille toimialansa aineistoja;

4) edistää ja harjoittaa toimialansa tutkimusta sekä tarjota toimialaansa liittyviä palveluja;

5) hoitaa kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetyt luokittelu- ja valvontatehtävät ja muut laissa säädetyt tehtävät sekä vastata kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta;

6) hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille laissa tai valtioneuvoston asetuksessa erikseen säädetään tai jotka opetus- ja kulttuuriministeriö sille antaa.

3 § (13.9.2013/671)
Lahjoitus- ja testamenttivarat

Instituutilla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 § (13.9.2013/671)
Neuvottelukunta

Instituutissa on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää viraston toimintaa sekä tehdä aloitteita ja edistää yhteistyötä toimialalla.

Neuvottelukunnan kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

5 § (13.9.2013/671)
Johtaminen ja ratkaisuvalta

Instituuttia johtaa johtaja. Instituutilla on työjärjestys, jonka johtaja vahvistaa.

Johtaja ratkaisee esittelystä muut instituutissa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty instituutin muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Johtajan tehtävistä ja kuvaohjelmalain mukaisten asioiden ratkaisemisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

6 § (13.9.2013/671)
Maksut

Instituutin suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa säädetään.

6 a § (13.9.2013/671)
Kuvaohjelmaluokittelijarekisteri

Kuvaohjelmalaissa tarkoitetun valvontatehtävän toteuttamiseksi instituutti ylläpitää kuvaohjelmaluokittelijoista kuvaohjelmaluokittelijarekisteriä, johon merkitään:

1) kuvaohjelmaluokittelijan nimi;

2) luokittelijan yhteystiedot;

3) luokittelijaksi hyväksymisen voimassaoloaika;

4) mahdollinen kuvaohjelmalain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu varoitus.

Kuvaohjelmaluokittelijarekisteristä voidaan pitää sähköisesti kaikkien saatavilla otetta, jossa näkyvät 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään viisi vuotta sen vuoden lopusta, jolloin luokittelijaksi hyväksymisen voimassaoloaika on päättynyt.

Muilta osin rekisteritietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muusta henkilötietojen käsittelystä henkilötietolaissa (523/1999).

6 b § (13.9.2013/671)
Luokitteluohjelmisto

Instituutti ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa, jonka avulla kuvaohjelmalaissa tarkoitettu kuvaohjelmien luokittelu toteutetaan.

7 § (13.9.2013/671)
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Instituutin organisaatiosta, henkilöstöstä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämisestä, virkavapaudesta ja sijaisuudesta sekä valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja muissa virastoissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tarkempia määräyksiä instituutin organisaatiosta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta, ilman esittelyä ratkaistavista asioista sekä muusta sisäisestä hallinnosta voidaan antaa viraston työjärjestyksessä.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan Suomen elokuva-arkistosta 24 päivänä marraskuuta 1978 annettu laki (891/1978) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 68/2007, SiVM 11/2007, EV 124/2007

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.9.2013/671:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Muussa laissa tai asetuksessa taikka valtioneuvoston tai ministeriön päätöksessä olevalla viittauksella Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon tai Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseen tarkoitetaan tämän lain voimaantulon jälkeen viittausta Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät instituutille. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen hallussa olevat tilastot ja rekisterit sekä tutkimus- ja muut aineistot siirtyvät instituutille.

Henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 2 luvussa.

HE 48/2013, SiVM 2/2013, EV 87/2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.