Seurattu SDK 766/2022 saakka.

20.12.2007/1324

Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun lain (706/2007) 1 §:n 3 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Verot

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja veroja ovat veronkantolain (609/2005) 2 §:ssä tarkoitetut verot sekä muut verot, maksut ja suoritukset, jotka valtion viranomainen kantaa ja tilittää.

2 §
Julkiset maksut

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja julkisia maksuja ovat maksut, joista tai joiden perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) tai muussa laissa, jos ne peritään:

1) valtiolle;

2) valtion laitokselle;

3) kunnille ja kuntayhtymille; tai

4) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnille.

3 §
Viivästyskorot ja korotukset

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja viivästyskorkoja ja korotuksia ovat:

1) veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) tai muussa laissa verolle säädetyt viivästysseuraamukset ja veronkorotukset; ja

2) julkisten maksujen viivästyskorot ja korotukset, joista tai joiden perusteista säädetään lailla.

4 §
Ilmoitus holhousviranomaiselle

Ulosottomiehen on tehtävä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, kun ulosottohakemus koskee veroa tai sellaista veroon rinnastettavaa julkista saatavaa, jonka maksuunpano perustuu omistukseen tai omaisuuden hallintaan.

5 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämän asetuksen 4 §:ää sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin asioihin.

Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettuun asetukseen (368/1961), sovelletaan tämän asetuksen vastaavaa säännöstä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.