Seurattu SDK 335/2022 saakka.

20.12.2007/1322

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) nojalla:

1 luku

Vastaava ulosottomies

1–3 §

1–3 § on kumottu A:lla 23.4.2020/284.

2 luku

Vähimmäistoimet omaisuuden etsinnässä ja olinpaikan selvittämisessä

4 § (23.4.2020/284)
Perusselvitys

Ulosottohakemuksen saavuttua ulosottoviranomaiselle selvitetään ulosottorekisterissä olevat vastaajaa koskevat tiedot.

Jos ulosottorekisterissä ei ole vastaajaa koskevia tietoja tai ne eivät ole ajan tasalla, ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla selvitetään väestötietojärjestelmään, veroviranomaisen ja työvoimaviranomaisen tietojärjestelmiin sekä tulotietojärjestelmän tulorekisteriin merkityt vastaajan olinpaikkaa, tuloja ja omaisuutta koskevat tiedot.

5 §
Jatkoselvitys

Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa perusselvityksessä saatujen tietojen perusteella vastaajan olinpaikan ja omaisuuden etsintää jatketaan, jos siihen on olosuhteet huomioon ottaen aihetta. Vastaajan olinpaikan selvittämistä ja omaisuuden etsintää jatketaan osoite- ja puhelintietojen selvittämisellä, yhteydenotolla, tapaamisella, ulosottoselvityksellä sekä muihin kuin 4 §:ssä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin merkittyjen tietojen etsimisellä sekä muilla tiedusteluilla ja selvityksillä.

Vastaajan olinpaikan selvitys ja omaisuuden etsintä lopetetaan, kun on ilmeistä, että vastaajaa tai hänen omaisuuttaan ei löydetä.

7 §
Rajoituksen peruuttamiseen suppeassa ulosotossa vaikuttava euromäärä

Ulosottokaaren 3 luvun 106 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä on 1 000 euroa.

6 § (23.4.2020/284)
Ulosoton kohde ja rekisteriselvitys suppeassa ulosotossa

Ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua omaisuutta ovat velallisen rahavarat ja rahasaatavat.

Ulosottomies etsii ulosottokaaren 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuloa ja omaisuutta ulosottorekisteristä sekä ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisen ja työvoimaviranomaisen tietojärjestelmistä sekä tulotietojärjestelmän tulorekisteristä.

Ulosottokaaren 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua rekisteriselvityksiä vastaava toimi on sitä varten perustetun tai ylläpidettävän ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuva velallisen varallisuustietojen tarkastaminen talletuspankista. Varallisuustietojen tarkastaminen talletuspankista on mahdollista vain, jos ulosottokaaren 3 luvun 64 §:ssä säädetyt yleiset edellytykset tietojen hankkimiselle sivulliselta täyttyvät.

3 luku

Ilmoitukset

8 § (23.4.2020/284)
Ennakkoilmoitus

Velalliselle annettavaan ulosmittauksen ennakkoilmoitukseen merkitään:

1) tarpeelliset asianhallintatiedot;

2) ulosmittaustoimituksen aika ja paikka, sekä se, kuka on vastaava ulosottoylitarkastaja tai ulosottotarkastaja, ja tämän tarvittavat yhteystiedot;

3) ulosmittauksen kohde, ulosmittaukseen liitettävät asiat sekä toistuvaistulon ulosmittauksessa, ulosmitattavan tulonosan ja ulosmittaamatta jätettävän tulonosan määräytymisperusteet;

4) ilmoitus, että velallinen voi estää ulosmittauksen maksamalla velan taikka esittää ulosmitattavaksi muuta omaisuutta sekä antaa ulosmittausta varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä viimeistään ulosmittaustoimituksessa;

5) ilmoitus siitä, että velallisen poissaolo ei estä ulosmittauksen toimittamista;

6) kutsu toimitukseen, jos se tulee ulosottokaaren 3 luvun 34 §:n mukaan antaa.

9 § (29.4.2016/323)

9 § on kumottu L:lla 29.4.2016/323.

4 luku

Ulosmittaus ja myynti

10 §
Kertymän vähimmäismäärä

Ulosottokaaren 4 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ulosmittauksen edellytyksenä oleva kertymän vähimmäismäärä on 40 euroa.

11 § (25.1.2018/86)
Erottamisetu

Luonnollisen henkilön ulosmittauksesta erotetaan ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa työvälineisiin rinnastettavia esineitä 5 000 euron tai erityisestä syystä enintään 7 000 euron arvosta.

12 §
Maksukiellon sisältö

Saatavan ja muun oikeuden ulosmittauksesta annettavaan maksukieltoon tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) ulosmitattu saatava tai muu oikeus, jota maksukielto koskee;

2) tarpeelliset tiedot maksukiellon saajasta;

3) tarpeelliset asianhallintatiedot;

4) maksukiellon noudattamisvelvollisuus ja sen rikkomisen seuraukset sekä mahdollinen maksukehotus;

5) maksukiellon voimassaoloaika;

6) maksukiellon päiväys ja numero;

7) ulosottomiehen virkavarojen tilin numero ja maksussa ilmoitettavat yksilöintitiedot;

8) ulosottomiehen yhteystiedot.

Maksukiellon sisällöstä palkan ja muun siihen rinnastetun toistuvaistulon ulosmittauksessa säädetään ulosottokaaren 4 luvun 56 §:n 1 momentissa.

13 §
Rekisteri-ilmoitukset

Ulosottokaaren 4 luvun 33 §:ssä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus ulosmittauksesta tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti taikka sähköisesti tämän ilmoittamalla tavalla, jos ulosottomies voi varmistaa viestin perillemenon.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) ulosmittauksen kohteen yksilöintitiedot;

2) tarpeelliset asianhallintatiedot;

3) ulosmittauksen toimituspäivä ja ulosmittauspäätöksen numero;

4) rekisteri-ilmoituksen päiväys ja numero;

5) ulosottomiehen yhteystiedot.

14 § (22.9.2011/1045)
Palkasta ulosmitattava määrä

Ulosottokaaren 4 luvun 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.

15 §
Kuulutus

Asianosaiskeskustelusta kuulutusrekisterissä julkaistavassa kuulutuksessa ilmoitettavat tiedot lähetetään Oikeusrekisterikeskukselle viimeistään viisi viikkoa ennen asianosaiskeskustelua. Tiedot lähetetään sähköisesti Oikeusrekisterikeskuksen ilmoittamalla tavalla.

5 luku

Jako ja tilitys

16 §
Yrityskiinnitys

Ulosottokaaren 6 luvun 17 §:ssä tarkoitettu kuulutusta edellyttävä varojen määrä on 20 000 euroa. Kuulutuksessa tulee mainita velallisen nimi, kertynyt rahamäärä ja se, että omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys.

17 §
Tilitysmenettely

Saataville kohdennetut varat tilitetään hakijalle viikoittain, jollei tilittämiselle ole estettä. Tilitetyistä varoista annetaan hakijalle saatavakohtainen erittely.

Varat siirretään ulosottomiehen virkavarojen tililtä tilisiirtona hakijan ilmoittamalle tilille. Jollei hakija ole ilmoittanut tiliä, varat tilitetään hakijan ilmoittamaan tilitysosoitteeseen maksuosoituksena. Jos hakijan tilitysosoitetta ei tiedetä, varat säilytetään ja tilitetään noudattaen mitä ulosottokaaren 6 luvun 22 ja 23 §:ssä säädetään. (23.4.2020/284)

18 §
Vähäiset suoritukset

Ulosottokaaren 3 luvun 101 §:ssä tarkoitettu pieni jäännössaatava on enintään 10 euroa.

Ulosottokaaren 6 luvun 20 §:ssä tarkoitettu vähäinen liikasuoritus on enintään 10 euroa.

Ulosottokaaren 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettu vähäinen varojen määrä on 10 euroa.

19 § (23.4.2020/284)
Erikseen talletus

Ulosottokaaren 6 luvun 23 §:ssä tarkoitettu varojen erikseen talletettava huomattava määrä on 30 000 euroa.

6 luku

Voimaantulo

20 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.9.2011/1045:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

29.4.2016/323:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Tämän lain 3 luvun 102 §:n 2 momentissa tarkoitetusta passiivisaatavan rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä ilmoitetaan hakijalle kahden vuoden ajan lain voimaantulosta, jollei hakija ole pyytänyt, ettei ilmoitusta lähetetä tai jollei hakijalle ole aiemmin ilmoitettu rekisteröinnin voimassaoloaikaa muussa yhteydessä.

Jos kutsu asianosaiskeskusteluun tai kirjallinen valvontakehotus on lähetetty tai myynti-ilmoitus on julkaistu ennen tämän lain voimaantuloa, tämän lain 5 luvun 45 ja 76 §:n sijasta sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä lailla kumotaan ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1322/2007) 9 §.

HE 137/2015, LaVM 3/2016, EV 31/2016

25.1.2018/86:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ulosmitattuun omaisuuteen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

23.4.2020/284:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020. Asetuksen 4 ja 6 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa erikseen talletettuina olleisiin varoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.