Seurattu SDK 766/2022 saakka.

7.12.2007/1139

Laki Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään:

1 § (12.12.2014/1066)
Hallinnollinen asema ja tehtävät

Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.

Instituutin tehtävänä on:

1) harjoittaa riippumatonta kriminologista ja muuta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet;

2) seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännön vaikutuksia sekä raportoida niiden kehityspiirteistä; ja

3) ylläpitää rikosten ja seuraamusten tutkimusrekisteriä sekä muita sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tutkimusrekistereitä. (8.5.2020/344)

Instituutti on tutkimusrekistereihin sisältyvien henkilötietojen rekisterinpitäjä. (8.5.2020/344)

2 § (12.12.2014/1066)
Johtaminen ja ohjaus

Instituutilla on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo sen toimintaa. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, ja sen asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Oikeusministeriö nimeää jäsenistä viisi. Lisäksi instituutin henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta. (29.5.2020/409)

Instituutilla on johtaja, joka johtaa ja kehittää instituutin toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Johtokunnan ja johtajan tehtävistä määrätään instituutin johtosäännöllä.

3–4 §

3–4 § on kumottu L:lla 12.12.2014/1066.

4 a § (19.4.2013/301)
Instituutin tiedonsaantioikeus (12.12.2014/1066)

Instituutilla on salassapitosäännösten ja tuomioistuinten antamien salassapitomääräysten sekä muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus pyynnöstä saada maksutta instituutin tutkimus- ja seurantatehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti: (12.12.2014/1066)

1) syyttäjäviranomaisilta tiedot asioiden käsittelystä syyttäjälaitoksessa ja syyttäjien ratkaisuista;

2) oikeusapuviranomaisilta tiedot oikeusavusta;

3) sovittelutoimistoilta tiedot rikos- ja riita-asioiden sovittelussa laadituista asiakirjoista;

4) tuomioistuimilta tiedot asioiden käsittelystä tuomioistuimissa sekä oikeudenkäyntiasiakirjoista ja ratkaisuista lukuun ottamatta oikeudenkäyntiasiakirjoihin sisältyviä tietoja tuomioistuimen neuvottelusta;

5) ulosottoviranomaisilta tiedot ulosottoasioista;

6) Rikosseuraamuslaitokselta, Oikeusrekisterikeskukselta ja ulosottoviranomaisilta tiedot rikoksista määrätyistä seuraamuksista ja niiden täytäntöönpanosta lukuun ottamatta Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmän turvallisuustietorekisteriin ja potilasrekisteriin sisältyviä tietoja;

7) Oikeusrekisterikeskukselta 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja Oikeusrekisterikeskuksen lain nojalla pitämistä muista rekistereistä;

8) poliisiasiain tietojärjestelmästä ja rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän tutkinta- ja virka-apurekisteristä tiedot rikosten kohteeksi joutumisesta, lähestymiskielloista, tehdyistä rikosilmoituksista, rikosasioiden esitutkinnasta ja käytetyistä pakkokeinoista lukuun ottamatta tietolähdetietoja ja salaisia pakkokeinoja koskevia tietoja;

9) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tiedot oikeuspsykiatrisista mielentilalausunnoista ja tiedot vaarallisuusarvioista;

10) Valtiokonttorilta tiedot rikoksella aiheutettuihin vahinkoihin, vapaudenmenetyksiin ja oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä korvauksista.

Edellä 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot hankitaan ensi sijassa 7 kohdassa tarkoitetuista Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmästä ja rekistereistä, jos tiedot ovat niistä saatavissa.

Tiedonsaantioikeus ei koske valtion ulkoisen turvallisuuden tai kansainvälisten suhteiden kannalta salassa pidettäviä tietoja.

Tämän pykälän nojalla annettavat tiedot voidaan luovuttaa myös sähköisessä muodossa.

4 b § (19.4.2013/301)
Tietojen käsittely ja salassapito

1 momentti on kumottu L:lla 8.5.2020/344.

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään velvollisuudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja tai oikeudesta antaa niitä, instituutin tehtäviä varten kerättyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa käytettäväksi yksittäistä henkilöä tai perhettä koskevassa päätöksenteossa eikä muussa vastaavassa asioiden käsittelyssä. (12.12.2014/1066)

Instituutti voi antaa salassa pidettäviä henkilötietoja tieteellistä tutkimusta varten vastavuoroisen yhteistyösopimuksen mukaisesti tieteellistä tutkimusta säännönmukaisesti harjoittavalle laitokselle tai yhteisölle noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä säädetään. Jos tiedot instituutille luovuttanut viranomainen on saanut tiedot sen suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, tietoja ei saa luovuttaa vastoin suostumuksessa tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja. Salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamisesta edelleen on ilmoitettava tiedot instituutille luovuttaneelle viranomaiselle. Esitutkintaviranomaiselta saatuja henkilötietoja saa luovuttaa vain tiedot luovuttaneen viranomaisen suostumuksella. (12.12.2014/1066)

Tutkimusrekisteriin talletettujen henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. (8.5.2020/344)

5 § (12.12.2014/1066)
Johtosääntö

Instituutin hallinnosta, taloudesta ja mahdollisista muista tehtävistä määrätään johtosäännössä, jonka Helsingin yliopisto antaa. Johtosääntöä annettaessa on otettava huomioon instituutin lakisääteiset tutkimus-, seuranta- ja rekisterinpitotehtävät.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 18 päivänä tammikuuta 1974 annettu laki (51/1974) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 104/2007, LaVM 7/2007, EV 79/2007

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.4.2013/301:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

HE 184/2012, HaVM 2/2013, EV 35/2013

12.12.2014/1066:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitokselle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet sekä tutkimuslaitoksen hallussa olevat rekisterit sekä suostumuksen perusteella tai muutoin kerätyt tutkimus- ja muut aineistot siirtyvät Helsingin yliopistolle Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin hallintaan lain voimaantulopäivänä. Instituutti voi säilyttää ja käyttää siirtyviä rekistereitä ja aineistoja tehtäviensä hoitamiseen samoin edellytyksin ja rajoituksin kuin Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on voinut niitä tehtäviinsä käyttää, jollei lailla toisin säädetä. Siirtyviä rekistereitä ja aineistoja saa käyttää ainoastaan tämän lain mukaisten tutkimus- ja seurantatehtävien hoitamiseen.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilöstö siirtyy Helsingin yliopiston palvelukseen lain voimaantulopäivästä. Siirtoon sovelletaan valtion virkamieslain (750/1994) 5 e ja 5 f §:n sekä työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n säännöksiä liikkeen luovutuksesta.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 121/2014, LaVM 13/2014, EV 157/2014

8.5.2020/344:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

HE 2/2020, LaVM 2/2020, EV 24/2020

29.5.2020/409:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtokuntaan kuuluvan opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän jäsenen toimikausi johtokunnassa päättyy tämän lain tullessa voimaan.

HE 11/2020, SiVM 3/2020, EV 17/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.