Seurattu SDK 1207/2020 saakka.

25.10.2007/942

Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2020 alkaen. Ks. L 1140/2019.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään «edunvalvontavaltuutuksesta» 25 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (648/2007) 49 §:n nojalla:

1 §
«Edunvalvontavaltuutuksen» merkitseminen rekisteriin

«Edunvalvontavaltuutuksesta», joka on «edunvalvontavaltuutuksesta» annetun lain (648/2007) mukaan rekisteröitävä, merkitään holhousasioiden rekisteriin:

1) valtuuttajan nimi, osoite ja kotikunta sekä henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;

2) valtuutetun nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;

3) valtuutetun tehtävän alkamis- ja lakkaamisajankohta sekä tehtävän alkamisen ja lakkaamisen peruste;

4) tieto siitä, mikä viranomainen on vahvistanut «edunvalvontavaltuutuksen»;

5) holhousviranomainen, joka valvoo valtuutetun toimintaa;

6) tieto siitä, että valtuutetun toiminnan valvonta on «edunvalvontavaltuutuksesta» annetun lain 39 §:n 3 momentin nojalla lopetettu; sekä

7) sellaiset kirjaamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterin pidon ja käytön kannalta.

Kun «edunvalvontavaltuutus» vahvistetaan varavaltuutetun tai toissijaisen valtuutetun osalta, holhousasioiden rekisteriin merkitään häntä koskevat 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos valtuutus on vahvistettu vain osittain, rekisteriin merkitään lisäksi tieto tästä.

2 §
Muuttuneen tiedon merkitseminen rekisteriin

Jos asiantila, josta 1 §:n mukaan on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin, muuttuu, rekisteriin merkitään muuttunut tieto ja ajankohta, josta alkaen muutos on voimassa.

3 §
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

Kun tuomioistuin tekee ratkaisun, jonka vuoksi «edunvalvontavaltuutus» tulee merkittäväksi holhousasioiden rekisteriin tai jolla muutetaan asiantilaa, josta on tehty rekisteriin merkintä, tuomioistuimen on välittömästi ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen ilmoitettava siitä valtuutetun toimintaa valvovalle holhousviranomaiselle. Jos päätöstä on noudatettava vasta lainvoimaisena, ilmoitus tehdään kuitenkin vasta päätöksen saatua lainvoiman. Ilmoituksen tekee viimeksi mainitussa tapauksessa se tuomioistuin, jossa asia on viimeksi ollut vireillä.

4 §
Rekisteriin merkitsemisen ajankohta

Saatuaan 3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen holhousviranomaisen on viipymättä ja viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavana arkipäivänä huolehdittava ilmoituksessa olevien tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.