Seurattu SDK 766/2022 saakka.

2.2.2007/71

Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tehtävät

Asunto-olojen kehittämistä varten on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Keskuksen tehtävänä on, jollei jossakin asiassa toimivallasta toisin säädetä:

1) huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion tuen sekä asumiseen liittyvien valtion avustusten ja takausten toimeenpanosta;

2) ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannan käyttöä sekä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa huolehtia asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta;

3) hoitaa asumista ja asuntomarkkinoita koskevia asiantuntijatehtäviä ja tietopalveluja sekä tehdä niihin liittyviä selvityksiä; (18.1.2013/51)

4) hoitaa rakennusten energiatodistusmenettelyyn liittyviä valvonta- ja tietopalvelutehtäviä. (18.1.2013/51)

Keskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi keskukselle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin valtion talousarviossa määrätään.

2 §
Hallinnollinen asema

Keskuksen ohjaus ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle.

3 §
Johtokunta

Keskuksella on johtokunta, jona toimii valtion asuntorahastosta annetussa laissa (1144/1989) tarkoitettu johtokunta.

Johtokunnan tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Maksut

Keskus voi periä palveluistaan ja muista suoritteistaan maksuja siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

5 §
Tarkemmat säännökset

Keskuksen henkilöstöstä, virkojen täyttämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä asioiden ratkaisemisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Keskuksen sisäisestä johtamisesta ja muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista määrätään työjärjestyksessä.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Valtion asuntorahaston virka- ja työsuhteinen henkilöstö siirtyy lain tullessa voimaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen palvelukseen.

Mitä muualla lainsäädännössä, lukuun ottamatta valtion asuntorahastosta annettua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, säädetään valtion asuntorahaston tehtävistä, koskee tämän lain tultua voimaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 240/2006, YmVM 6/2006, EV 220/2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.1.2013/51:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 161/2012, YmVM 8/2012, EV 167/2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s.13

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.