Seurattu SDK 761/2022 saakka.

29.12.2006/1448

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1316/2006) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävät

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa (1316/2006) säädetään:

1) osallistua koulutusta ja työelämää palvelevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kehittää alan henkilöstökoulutusta;

2) tuottaa ja julkaista koulutukseen tarvittavaa opetusaineistoa;

3) antaa vuosittain kertomus toiminnastaan;

4) osallistua rikosseuraamusalan ammattikorkeakouluopetuksen järjestämiseen; sekä

5) huolehtia muista tehtävistä, jotka sille on erikseen säädetty.

Koulutuskeskus voi tuottaa rikosseuraamusalan opetuspalveluja muille oppilaitoksille.

2 luku

Hallinto

2 § (20.12.2012/1036)

2 § on kumottu A:lla 20.12.2012/1036.

3 § (30.6.2022/531)
Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai koulutuskeskuksen yksikönpäällikön kutsusta.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat koulutuskeskuksen yksikönpäällikön tai Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätyn virkamiehen esittelystä. Yksikönpäällikön päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset esittelee johtokunnalle muu Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää Rikosseuraamuslaitoksen hallinto- ja tukipalveluista vastaava vastuualue. 

A:lla 531/2022 muutettu 3 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

3 §
Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai koulutuskeskuksen johtajan kutsusta.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat koulutuskeskuksen johtajan tai hänen määräämänsä virkamiehen esittelystä. Johtajan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset esittelee johtokunnalle muu koulutuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö. (20.12.2012/1036)

4 § (30.6.2022/531)
Yksikönpäällikön tehtävät

Yksikönpäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) tehdä esitys Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavalle vastuualueelle koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioiksi; 

2) päättää koulutuskeskuksen resurssien käytöstä;

3) valmistella ja esitellä koulutuskeskuksen johtokunnassa käsiteltävät asiat yksikönpäällikön päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia lukuun ottamatta;

4) päättää henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta;

5) käsitellä ja ratkaista ne koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat, joiden käsittelystä tai ratkaisemisesta ei ole muulla tavoin säädetty tai määrätty.

A:lla 531/2022 muutettu 4 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

4 §
Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) tehdä esitys Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioiksi; (20.12.2012/1036)

2) päättää koulutuskeskuksen resurssien käytöstä;

3) valmistella ja esitellä koulutuskeskuksen johtokunnassa käsiteltävät asiat johtajan päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia lukuun ottamatta;

4) päättää henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta;

5) käsitellä ja ratkaista ne koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat, joiden käsittelystä tai ratkaisemisesta ei ole muulla tavoin säädetty tai määrätty.

5 § (30.6.2022/531)
Työjärjestys

Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin koulutuskeskuksen tehtävistä, organisaatiosta, johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta koulutuskeskuksessa.

A:lla 531/2022 muutettu 5 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 §
Työjärjestys

Koulutuskeskuksen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin koulutuskeskuksen tehtävistä, organisaatiosta, johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta koulutuskeskuksessa.

3 luku

Ammatillinen tutkintokoulutus

6 § (20.12.2012/1036)
Ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa järjestettävä ja suoritettava ammatillinen tutkinto on rikosseuraamusalan tutkinto.

7 § (20.12.2012/1036)
Rikosseuraamusalan tutkinnon tavoitteet

Rikosseuraamusalan tutkinto valmistaa rikosseuraamusalan ohjaus- ja valvontatehtäviin. Tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon.

8 § (20.12.2012/1036)
Tutkinnon laajuus ja rakenne

Rikosseuraamusalan tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Rikosseuraamusalan tutkintoon kuuluvat:

1) perusopinnot;

2) ammattiopinnot ja työssäoppiminen;

3) opinnäytetyö;

4) valinnaiset opinnot.

Ammattiopintojen ja työssäoppimisen keskeisinä osaamistavoitteina ovat laillisuus ja eettisyys, kuntoutus ja ohjaus sekä turvallisuus ja valvonta.

9 § (20.12.2012/1036)
Tutkintosääntö

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tutkintosäännössä määrätään tarkemmin tutkinnosta, opetussuunnitelmasta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisesta, työssäoppimisesta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista.

10 § (20.12.2012/1036)
Opetussuunnitelma

Rikosseuraamusalan tutkinnon opetussuunnitelmassa määrätään kunkin opintojakson osaamistavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opetuksen ja työssäoppimisen määrä opintopisteinä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuksesta voidaan järjestää työpaikalla sen mukaan kuin koulutuskeskuksen tutkintosäännössä määrätään.

Opetussuunnitelma laaditaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa, tässä asetuksessa ja tutkintosäännössä määrättyjen tavoitteiden ja rakenteen pohjalta.

4 luku

Erinäiset säännökset

11 § (30.6.2022/531)
Koulutuskeskuksen henkilöstö

Koulutuskeskuksessa on yksikönpäällikön viran lisäksi muita koulutuskeskuksen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia virkoja.

A:lla 531/2022 muutettu 11 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

11 §
Koulutuskeskuksen henkilöstö

Koulutuskeskuksessa on johtajan viran lisäksi muita koulutuskeskuksen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia virkoja.

12 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on:

1) yksikönpäälliköllä lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyys henkilöstökoulutukseen ja koulutuskeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) yliopettajalla opetusalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) opettajalla opetustehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitoalan tutkinto;

4) koulutuspäälliköllä ja koulutussuunnittelijalla ylempi korkeakoulututkinto;

5) kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto ja kirjasto- tai informaatioalan koulutus, sekä

6) talousjohtajalla korkeakoulututkinto.

(30.6.2022/531)

A:lla 531/2022 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyys henkilöstökoulutukseen ja koulutuskeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) yliopettajalla opetusalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) opettajalla opetustehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitoalan tutkinto;

4) koulutuspäälliköllä ja koulutussuunnittelijalla ylempi korkeakoulututkinto;

5) kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto ja kirjasto- tai informaatioalan koulutus, sekä

6) talousjohtajalla korkeakoulututkinto.

Yliopettajan ja opettajan virkaan voidaan nimittää pysyvästi vain henkilö, joka on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuisen opettajankoulutuksen. Opettajankoulutus on suoritettava kolmen vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta.

13 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Muut koulutuskeskuksen virkamiehet kuin yksikönpäällikön nimittää yksikönpäällikkö. Yksikönpäällikkö ottaa myös työsopimussuhteisen henkilökunnan. Sivutoimisen henkilöstön ottamisesta päättää yksikönpäällikkö tai Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä määrätty virkamies. (30.6.2022/531)

A:lla 531/2022 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muut koulutuskeskuksen virkamiehet kuin johtajan nimittää johtaja. Johtaja ottaa myös työsopimussuhteisen henkilökunnan. Sivutoimisen henkilöstön ottamisesta päättää johtaja tai työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se, jonka toimivaltaan kuuluu nimittää virkamies kyseiseen virkaan.

14 § (30.6.2022/531)
Virkavapaus

Virkavapauden yksikönpäällikölle myöntää Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisestä ja ohjauksesta vastaava vastuualue ja muulle virkamiehelle yksikönpäällikkö.

A:lla 531/2022 muutettu 14 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

14 § (20.12.2012/1036)
Virkavapaus

Virkavapauden johtajalle myöntää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö ja muulle virkamiehelle johtaja.

15 § (30.6.2022/531)
Kirjasto

Koulutuskeskus ylläpitää kriminologista kirjastoa, joka toimii valtakunnallisena erikoiskirjastona. Kirjaston tehtävät ja tavoitteet määrätään Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestyksessä

A:lla 531/2022 muutettu 15 § tulee voimaan 1.9.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

15 §
Kirjasto

Koulutuskeskus ylläpitää kriminologista kirjastoa, joka toimii valtakunnallisena erikoiskirjastona. Kirjaston tehtävät ja tavoitteet määrätään työjärjestyksessä.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen tullessa voimaan Vankeinhoidon koulutuskeskuksen virat ja sinne sijoitetut virat muuttuvat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen viroiksi.

Tämän asetuksen tullessa voimaan koulutuskeskuksen virkaan nimitettynä oleva säilyttää kelpoisuutensa virkaan asetuksen voimaan tulon jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetut vankeinhoidon perustutkinnon opinnot suoritetaan loppuun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.12.2007/1498:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

20.12.2012/1036:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetut vankeinhoidon perustutkinnon tai tutkintokoulutukseen valitun opiskelijan opinnot suoritetaan loppuun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

30.6.2022/531:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.